A Szent László-kori pannonhalmi összeírás


Szöveggyűjtemény (magyar fordítások)

I/2. oklevél

1093 körül
A Szent László-kori pannonhalmi összeírás

(Krisztus) Az Isten neve erősítse meg azt, amit írtunk. Amen.
Noha az ember mindent, amije csak van az Istentől bírja, mindazonáltal ne habozzék, hogy mindenét Istennek ajánlja. Ugyanis, ha Krisztusnak, akitől mindent megkapott, valami keveset átengedni tétovázik, elveszíti azt, amije van és miként egyetlen talentumnak rejtegetője, jutalomban sem lesz része. Mert akik azokban lelik örömüket, amik ebből a világból valók, mindig csak koldulnak, és a szükségben maradnak. Hogy pedig jutalomtól el ne essünk, Boldog István király és az ő királyi utódai, hercegek, főpapok, ispánok és más istenfélő emberek, valamint én, László király, Szent Márton Pannónia hegyén fekvő monostorát, amennyire királyi módunktól tellett, nagy javakkal ajándékoztuk meg. Ezért nehogy egyeseknek az erőszakoskodása, vagy álnoksága, illetve nemtörődömsége miatt bármi is veszendőbe menjen, én, László Magyarország királya, országom valamennyi fő emberének a tanácsára mindent megszámláltattam, és ebben az oklevélben összeírattam. És - hogy a régisége miatt később ne hanyagoltasssék el -, elrendeltük, hogy az eljövendő időkben, az utódok emlékezetére, mindig betartassék.
Amit pedig ez a szent egyház földben, vízben, vámban és mindennemű vagyonban és birtokban - azok minden jövedelmével együtt - ezektől az említett emberektől kapott, és amiket szerzett, a következő összeírásban foglaltatnak: kilenc ereklytartó oltárokkal; kettő közülük aranyból készült, egy aranyozott, négy ezüst, kettő pedig elefántcsontból; 14 kereszt; közülük tíznek az anyaga arany, és drágakövekkel igen gazdagon díszített, egy ezüstből készült, három pedig aranyozott, közülük azt a négyet, amely ezüstözött nyéllel van ellátva, még körmenet alkalmával használni szokták. Hat evangéliumos kézirat ugyanannyi kis állvánnyal, egy (csillogó) zománccal díszített tábla, amely az Úr jelvényét foglalja magába, s egy másik eleféntcsontból, 24 kehely, amelyek közül 13 arany, három gemmákkal díszített; négy füstölő, közülük egy aranyból készült, négy pár ezüstözött gyertyatartó, közülük egy pár nélküli színezüstből, két ezüst tömjéntartó kanálkákkal, melyek közül az egyik arany; ezüst szelence, amelyben az Úr testét tartják, két ezüst misekanna, ezüst kancsó és tál kézmosáshoz; négy ezüst szenteltvíztartó, ezüstből, aranyból és kristályból készített szenteltvízhintő, három ezüstcsésze ezüst lánccal, tíz kupa, melyek közül az egyik (csillogó) zománcos, a másik fa, aranyozott belső borítással, a többi pedig ezüsből; egy ezüst szarv, egy további szarv aranyozott ezüstbe foglalva, három pár nagy tál; 53 oltáröltözék és oltáröltözékből készült függöny, a függönyök közül kettő hímzéssel szegett, szék támlájára való terítőből hat; székülés terítő három, két öltözet, az egyikük ezüsttel művészien átszőve; 41 papi öltözék van mindazzal ami alájuk szükséges, közülük hat aranyhímzéssel szegélyezett; a püspöki és apáti rendeket megillető tartozékok, köztük süveg, mellkereszt, gyűrű, két pár (főpapi) kesztyű, három pár cipő, egy pár harisnya, ezenkívül még nyolc (püspök)süvegre való szalagpár, stólákkal és manipulusokkal, van még hat stóla a hozzá tartozó manipulusokkal; tíz dalmatika, közülük kettő aranyhímzéssel, tunikából 14, közülük az egyik aranyhímzéssel díszített; 53 pluviale van, közülük kettő arany csüngőkkel, egy gyöngyökkel ékes, hét közülük aranyhímzéses szegéllyel, amelyek között az egyiken zománcos arany mellcsat van, a 17 szőtt oltárterítő közül öt selyemből, három vászonból van, 11 felöltő, három vászon függöny, öt szőnyeg;
hat misekönyv, egy biblia, négy nocturnalis, négy antifonárium, négy graduale, két szekvenciális - trópusokkal, négy keresztelési szertartáskönyv, három collectarium, négy himnarium, két regula, egy regula-magyarázat, két lekcionárium, egy breviarium, három homiliarium, két sermonarium, egy collationes, két passionale, a Szentenciák könyve, az Apostolok cselekedetei, Prosperus könyve A cselekvő és szemlélődő életről és Izidor, Ordo, Amalarius, Pastoralis, Dialogusok könyve, Pál levelei, A Jóbról szóló Moralia két könyve, Scintillarium, Interrogatio Petri, Cicero beszédei Catilina ellen, Lucanus, két Donatus, Sedulius Genesise, három Cato, Paschasius, Szent Márton életírása, Atyák életírása, gallikán, héber és görög zsoltároskönyv, Szent Ágoston beszéde.
Következnek pedig Isten fent említett szent egyházának prédiumai, mansioi és egyéb ingóságai. Az első prédium Pannónia, ahol a monostor fekszik. A második prédium Ravazd, amelyet László király adott lelke váltságára, és egy erdő, amelyet Hárságynak mondanak. A haramadik prédiumot a falu nevéről Hímednek hívják. A negyedik prédiumot Lázinak nevezik. Az ötödik prédium Varsány, hasonlóképpen a falu nevéről nevezve. A hatodik prédium Vénye, hasonlóképpen a falu nevéről nevezve. A hetedik prédium az, amelyet Kirci adott, a helyet az ő nevéről nevezik. A nyolcadik prédium az, amely telepeséről a Vének nevet kapta. Mivel itt sok halász van, megsegítésükre László király adott egy tavat, amelyet Erecsnek mondanak, és a marhalegelőből kevéske földet, s ezek királyi poroszlója a Kopasz Péter bíró. A kilencedik prédium az, amelyet a király engedelmével Györk adott, valamint annak a rétnek a része, amely egy másik falu határán belül esik. Ezek királyi poroszlójának neve Graba. A tizedik prédium az, amelyet Füzítőnek mondanak, a Duna partján, ama folyó Dunába torkollásánál, amelyről e hely a nevét vette. E hely mellett van egy sziget és egy vizafogó hely. A vizafogásból egyharmad rész Szent Márton egyházát illeti, kétharmadát pedig Szent Péter monostorának adják. A tizenegyedik prédium az, amelyet Almásnak mondanak. A tizenkettedik prédium az, amely telepeséről a Tömörd nevet nyerte. A tizenharmadik prédium az, amelyet Dinnyének mondanak. A tizennegyedik prédium a Tiszánál van, a Kanizsának ebbe a folyóba ömlésénél. Ennél van egy tó, amelyet Salamon király adott, s Mirótnak nevezik. A királyi poroszló Szalók volt. A tizenötödik prédium a Zselic erdőben van, László király adta a disznók legeltetésére harminc mansio kanásszal és háromszáz disznóval. E prédiumok felett senki embernek sincs hatalma a szentegyház apátján kívül.
Egyéb helyek, amelyeket a (monostor) a népekkel elegyesen birtokol, a következők. Van egy hely, ahol László király tíz mansio hajóst adott, királyi poroszlójuk Kuca. Egy másik hely, amelyet Ravazd adott. A harmadik Bodrog, ahol László király egy tavat adott hat mansio halásszal, valamint a révet és a portékák vámját. A negyedik Báta, az ötödik Fonyód. Tepej. Tard. Köröshegy. Kiliti. Hegymagas. Kapolcs. Ezen (utóbbi) két helyen László király húsz mansus szolgát adott. Tulmer. Bálványos. Fer(...). Bogát. Vág. Ezen a helyen igen jó gyümölcsös, két tó és körülhatárolt erdő van.
Ennek a szent helynek hat kápolnája van. E helynek hét malma van. Százharmincegy mansio ministere, akik a szőlőktől és ekéktől eltekintve mindenfajta munkára kötelesek. Van száznegyven család szolgája, harminc mansus halásza, nyolcvannyolc mansus szőlőművese, százharmincnyolc mansus szakácsa, pékje, esztergályosa, kézművese, ötvöse, kovácsa, pásztora, mosónépe, tímárja és (népei) a szolgálat minden fajtájára; tizennyolc ekéje, hetvennégy szőlője, a csikók mellett összesen kétszáz lova, hetven szarvasmarhája és ezerháromszáz juha.

Forrás: Árpád-kori oklevelek 1001-1196. Főszerkesztő: Györffy György. (Chartae antiquissimae Hungariae). Budapest, 1997. 119-122. Fordítás: Gy. Ruitz Izabella, Wehli Tünde, Veszprémy László és Kumorovitz L. Bernát.