Részletek a pannonhalmi apátság birtokairól IV. Béla parancsára Albeus nyitrai esperes által készített összeírásból


Szöveggyűjtemény (magyar fordítások)

I/185. oklevél

1237-1240.
Részletek a pannonhalmi apátság birtokairól IV. Béla parancsára Albeus nyitrai esperes által készített összeírásból.

(I) Nyalka faluban a kicsinyeken és ifjakon kívül 20 mansio lovasjobbágy van, tudniillik Ottmár, Renke, Peturus és Egyed, rokonságukkal. Szent Márton monostorának járó szolgálatuk a maguk bevallása szerint ez. Kötelesek tudniillik saját lovukon szolgálni, úgy, hogy ha történetesen úton vannak az apáttal, dékánnal, szerzetessel, udvarispánnal vagy az apát követével, akkor lovukról a maguk költségén gondoskodnak, személyükről pedig, amíg úton vannak, élelmiszerben a monostor részéről történik gondoskodás. Ha őket magukat küldik követségbe, akkor magukról is, lovukról is saját költségükön gondoskodnak. Továbbá mindegyik mansio tartozik a saját szekerével és állatával a monostor borából a maga költségén egy hordó bort Somogyból és Zalából egészen Szent Márton mondott monostoráig szállítani. Továbbá mindegyik mansio köteles a monostornak két kepét aratni, egy nap szénát gyűjteni és egy nap szénát hordani. Továbbá november 11-ig minden mansio köteles adni egy mérő (hydria) gabonát és egy másik mérő sörárpát, közösen pedig egy harmadfű tinót. Továbbá minden javukból szabad tizedet adnak a monostornak. Továbbá évente egyszer szolgálnak a monostor apáturának egy harmadfű tinóval, tyúkból, lúdból, borból, sörből, kenyérből, szénából és gabonából pedig annyival, amennyi elegendő. Ha pedig az apát éppenséggel nem száll meg náluk, akkor ezeket a szolgáltatásokat maguk viszik be a monostorba. Tartoznak továbbá saját szekerükön és jószágukkal követ és deszkát szállítani a monostorba és őrizni az apát kúriáját.
Az e falubeli udvarnokok neve ez: Tad, Chyd, Chekle, Malocoz, Colombu, többi rokonaikkal. Ezek az udvarnokok a kicsinyeken és ifjakon kívül együttesen 56 mansiót tesznek ki. A maguk bevallása szerint minden fajta szolgálatra kötelesek, amint ezt II. András király és Miklós akkori nádor ünnepélyes oklevele bővebben tartalmazza.
Az e falubeli szakácsok neve ez: Syldev, Feuche, Chotina, Zubud, Vros és Zumboth fiaikkal meg rokonságukkal. Együttesen 16 mansiót tesznek, a kicsinyeken és ifjakon kívül. Bevallásuk szerint többféle szolgálatra kötelesek, Szent László és András király oklevele értelmében.
Az e falubeli lovas serviensek neve ez: Cekez, Pousa, Aga, Cheme és Cegu rokonságukkal és fiaikkal. Együttesen 22 mansiót tesznek ki, a kicsinyek és ifjak nélkül. Bevallásuk szerint ők is tartoznak a saját jól tartott lovaikkal az apát teherrel megrakott szekereit maguk fuvarozni bárhol Magyarországon, ahova csak szükséges és kötelesek mindenfajta szolgálatra, kivéve a szőlőt és az ekét, amint Szent László és András király oklevele bővebben tartalmazza és a szokás is rögzítette.
Az e falubeli tímárok neve ez: Chvmoslo, Jakab és Dienys, többi rokonukkal. A kicsinyeken és ifjakon kivül együttesen 6 mansiót tesznek. Bevallásuk szerint tímári szolgálatot tartoznak teljesíteni a monostor műhelyében, a monostor költségén. Kötelesek emellett az összes többi szolgálatra, amint feljebb mondottuk a lovasokról és másokról.
Az e falubeli esztergályosok neve ez: Farkas és Vosc, rokonságukkal. A kicsinyeken és ifjakon kivül 6 mansiót tesznek ki. Bevallásuk szerint főként esztergályos szolgálatra kötelesek, de teljességgel és másodsorban az összes egyéb közös szolgálatra is, ahogyan ezt feljebb a lovasjobbágyokról és másokról mondottuk.
A mosónépek neve ez: Tadeu és Vendegus e falubeli rokonaikkal. A kicsinyeken és ifjakon kívül összesen 3 mansiót tesznek ki, tartoznak minden közös szolgálattal éppúgy, mint a fentebbiek, saját bevallásuk szerint.
Az e falubeli tárnokok neve ez: Tyz és Cheme rokonaikkal. A kicsinyeken és ifjakon kívül 7 mansiót tesznek ki. Bevallásuk szerint ők is kötelesek minden közös szolgálatra, úgy mint az előbbiek.
Az e falubeli hírnökök neve ez: Saul és Texe rokonaikkal és fiaikkal. Összesen 4 mansiót tesznek ki a kicsinyeken és ifjakon kívül. Bevallásuk szerint ezen kötelezettségen túl mással nem tartoznak.
Az e falubeli pékek neve ez: Chuka és István fiaikkal és rokonságukkal. A kicsinyeken és ifjakon kívül 8 mansiót tesznek ki. Bevallásuk szerint kötelesek minden közös szolgálatra, mint a fentiek. Az e falubeli vargák neve ez: Lypart és Lypolt rokonságukkal. A kicsinyeken és ifjakon kívül 6 mansiót tesznek ki. Kötelesek minden közös szolgálatra, mint az előbbiek.
Az e falubeli márc-készítők neve ez: Orod és Chod rokonságukkal. A kicsinyeken és ifjakon kivül 10 mansiót tesznek ki. Kötelesek minden közös szolgálatra, mint a fentiek.
Az e falubeli kovácsok neve ez: Zuga és Vasas rokonságukkal. A kicsinyeken és ifjakon kívül 23 mansiót alkotnak. Kötelesek minden közös szolgálatra, mint az előbbiek.
Az e falubeli kerékgyártók neve ez: Kozma és Petre rokonságukkal. A kicsinyeken és ifjakon kívül 5 mansiót tesznek ki. Kötelesek minden közös szolgálatra, mint az előbbiek.
Ennek a falunak a földje a szomszédok közös megállapítása szerint 30 ekére való, több határjellel van körülvéve és közben határos ezekkel a falvakkal: Nyulas, Gánt, Néma, Barba, Tapán, Tarján és Asszony.
(VI) Nyúl prédiumon a szőlőművesek neve: Melegd, Arad, Buch, akik rokonságukkal együtt a kicsinyeken és ifjakon kívül 8 mansiót tesznek ki; és ezek valódi szolgái az egyháznak. Ezen a prédiumon a lovasjobbágyok neve: Tamás és Barabás fiaikkal.
(XXXIX) Hecse prédiumon a jobbágyok nevei: Ibrahym, Chemen, Cheke, Alexander, akik rokonságukkal a kicsinyeken és ifjakon kívül 9 mansiót tesznek ki. Ezek a curialis comesek neméből valók és azzá kell lenniük, ha jók és hűségesek lesznek. Ezeknek saját örökölt szabad földjük van. Ezek a falvak határolják: Kált, Barba vár civilisei, Ilmár.
(L-LIX) Sala prédiumon a jobbágyok nevei: Omoch, Horug, Cheme, Lőrinc, akik fiaikkal és rokonságukkal a kicsinyeket és ifjakat kivéve 15 mansiót tesznek ki. Tartoznak a monostornak közös szolgálattal, ezen felül mindenegyes mansió fizet egy fertót. Ezen a prédiumon a szolgák nevei a következők: Scegun, Mathey, Miklós fiaikkal és rokonaikkal; van ott még 6 mansio halász, neveik: Komos, Metheus, Scemet, Hyze, Chyglou, Fileo, Abram, rokonaikkal és fiaikkal. Harangozói is vannak itt az egyháznak, valamint erdei és sok gyümölcsöse. Nagy földje is van, megbízható emberek becslése szerint 50 ekealja, mindenünnen sok jellel elhatárolva. A határos falvak ezek. ... És ezen a földön van 8 jó faluja, melyek nevei a következők: első Vág, második Deáki, harmadik Stara, negyedik Újfalu, ötödik Udvari, hatodik Molva, hetedik Udvarc, nyolcadik Bojtorján. Ezek a falvak Pozsony megyében vannak. Kilencedik falu is van Nyitra határai között és Szentlélek nevű templom; valamint igen jó gyümölcsös és Smaragd mester által adományozott 3 ekealjnyi föld kaszálóval egészen Galánta faluig. Itt az egyháznak van 5 ekealja földje, s egy falva, melyet szintúgy Galántának neveznek. Azon a prédiumon, ahol a palota van, a szabad jobbágyok nevei a következők: Zombot, Kusid, Suska, rokonaikkal és fiaikkal; s ugyancsak szabadosok vannak ott, akiket ugyanez a Smaragd mester adományozott, tudniillik Covka, Vud, akik a kicsinyeken és ifjakon kívül 8 mansiót alkotnak, s ezek mindenféle szolgálattal tartoznak, s adóval és hasonlóak a salai emberekhez. Ez a prédium 5 ekealja mindenünnen körülhatárolt földből áll, s van 2 malma és még több malomépítésre alkalmas helye. A határos falvak Séllye, Galánta, Taksony, mindkét Szeli és Pered.
(LXXVIII) Fajsz faluban van 2 mansio jobbágy: German és Belya és egy mansio udvarnok, névszerint Peter, aki hasonló szolgálattal tartozik, mint más tepeji udvarnokok. Földet pedig (2 ekealját) a legelőket és erdőkeket közösen birtokolják a faluval.

Forrás: Szemelvények az 1526 előtti magyar történelem forrásaiból. I-II. Szerkesztette és a jegyzeteket készítette Bolla Ilona és Rottler Ferenc. (Kézirat). Budapest, 1982. I. 123-126.