Caba ispán oklevele


Szöveggyűjtemény (magyar fordítások)

I/17. oklevél

1181.
Caba ispán oklevele

Legyen ismert mindenki előtt, aki él vagy a jövőben élni fog, s a jelen iratot látja, hallja vagy olvassa, hogy Isten akaratából a király, harmadik Béla Magyarország királyságát szerencsésen és békésen kormányozván, Farkas nádorispán közreműködésével, aki a jelen ügynek előadója és végrehajtója, én Caba e királyhoz folyamodtam, hogy örökösöm nem lévén, összes birtokomat, mind száz ekealjnyi szántóföldemet, mind két szőlőmet, szolgáimat és barmaimat Istennek és a Pannónia hegyén lévő Szent Márton monostorának a tulajdonába engedhessem át. Éspedig akképpen, hogy ameddig élek, feleségemmel egyetemben birtokoljam, halálom után - ha nejem, Edlelmes túlélne - ő is hasonlóképpen birtokolja, de Szent Márton, monostora apátjának és szerzeteseinek oltalma alatt. E fogadalmamat és felajánlásomat a király és az összes jelenlévő főember jóváhagyta, és hogy örökre érvényes legyen, a király parancsára Pál prépost és királyi jegyző jelen oklevéllel megerősítte és a királyi pecséttel hitelét megnövelte. Amikor a király ezeket megparancsolta, egy vasárnapon Ssene ispán házában egy tölgyfa alatt ült és az alábbi ispánok voltak vele: Dénes bácsi ispán, Gallus erdélyi fehérvári ispán, Tamás kolozsi ispán, Szemere semptei ispán, Pongrác temesi ispán, Ant újvári ispán, Ssubanus esztergomi ispán, Sámson fia Tamás ispán, Kornél győri ispán, Záh fia Tamás és a király sok más közelebbi és távoli tisztségviselői, akiket hosszú lenne mind név szerint felsorolni és leírni.

Forrás: Árpád-kori oklevelek 1001-1196. Főszerkesztő: Györffy György. (Chartae antiquissimae Hungariae). Budapest, 1997. 139. Fordítás: Makk Ferenc fordításának felhasználásával.