PRT-Tizenkeddik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Tizenkettedik kötet - A.

ELSŐ FEJEZET
Dömölk mint önálló apátság (1252--1516.)

A dömölki apátság fekvése; környékének falvai; az apátság neve. Az apátság alapítása. Az apátsági templom. Dömölk kegyurasága: Pannonhalma és az Ostffyak. Dömölk Pannonhalma fiókapátsága lesz. Az apátság küzdelmei birtokaiért, jobbágyaival. Az apátság hiteleshelyi működése. Dömölk fejének pápai megbízása.
1--31

 

MÁSODIK FEJEZET
Az élőhalott korszak. (1516--1720.)

A dömölki apátságnak Pannonhalmához való viszonya. Bálint apát és ellenfele. Lundbreg Péter apátsága. Deodát apát. Az apátság vagyoni helyzete, birtokviszonyai. Dömölk a kamara birtokában. Győri Márton vasvári őrkanonok, dömölki apát fáradozása a monostor kiszabadítására. Köntös János apáttal szemben Bethlen Vizkelety Jánosnak adja az apátságnak birtokait. Dianesevich György apát sikertelen pere a kisdömölki, kocsi nemesekkel. A Rend megújhodása. Seiffried Imre, Győri László, Diener Benedek apátok a szűkös anyagi viszonyok közt nem tudnak bencés életet teremteni a monostorban. Magger főapát kisebb jószágokkal gyarapítja az apátságot. Pozsgay Béla, Miskóczy Bernát apátok. Az apátsági birtokok. Vallási viszonyok: dömölki egyházlátogatás. Karner Egyed apát. Újabb egyházlátogatás. Főapáti és királyi kinevezés az apátságban: Csatay Jeromos és Beck Ferenc apátok.
32--77

 

HARMADIK FEJEZET
Az éledés. (1720--1739.)

Az új Ťapátházť. Dömölk gazdasági állapota. Vallási viszonyok. A bencés hitterjesztés és hatása. Maratskó, Lancsics érdemei a vallásos és gazdasági téren. A protestáns templomok visszavétele. A dömölki bencések lelkipásztorkodása. Az apátsági szerzetesek ellátása. Lancsics gazdai tevékenységének eredményei. A helytartótanács buzdításai az apátsági egyház és plébániák érdekében.
78--104

 

NEGYEDIK FEJEZET
Koptik kora; Kis-Czell keletkezése. (1739--1777.)

A magyar bencések és a salzburgi bencés egyetem. Koptik Oddó sanktlambrechti bencés, egyet. tanár konviktust alapít, dömölki apát lesz, Szent István-lovagrendet és a magyar nemesi ifjúságnak akadémiát akar alapítani. Dömölkön az apát Mária-szobránál csodás jelenségek mutatkoznak, a győri püspök a szobrot csodatevőnek nyilvánítja. A csodatevő szobor körül új helysége, Kis-Czell, alakul. Az apát a főapáttal viszályba keveredik és Göttweigbe kerül. Az apátág élete a szombathelyi püspökség keletkezéséig.
105--300

 

ÖTÖDIK FEJEZET
Az apátság új püspökségben, majd pusztulásban. (1777--1802.)

Szily János szombathelyi püspöknek szervezőmunkája. II. József fejedelem és a szerzetesség. A Rend és Dömölk föloszlatása. A püspök jóindulata Dömölk iránt. II. József halálával a Rend visszaállításának reménye dereng, lassankint erősödik és 1802-ben valóra válik.
301--379

 

HATODIK FEJEZET
A visszaállítás után. (1802--.)

Az apátság visszakapja minden birtokát. Harminc évig apát nélkül él. Vekerle és Gácse apátok. Nyolcévi széküresedés; alatta nagy újítások. Petheő, Jahn, Hollósy, Wagner és Hollósi apátok.
380--405

 

HETEDIK FEJEZET
Az apátság valóságos és zálogos birtokai.

1. Czell-Dömölk. 2. Alsó-Ság. 3. Belső- és Külső-Bánd. 4. Boba. 5. Egyházas-Hetye. 6. Izsákfa. 7. Nagy- és Kis-Kamond. 8. Merse-Vát. 9. Nemes-Kocs. 10. Felső-Mesteri. 11. Ostfi-Asszonyfa. 12. Parrag. 13. Somlyó-Vásárhely. 14. Vadász-Ülés. 15. Várda.
406-421

 

FÜGGELÉK

1. Az eltörlés előtt ismeretes dömölki rendtagok
425--430

2. A visszaállítás óta az apátságban élt és élő rendtagok
430--434

 

OKLEVÉLTÁR

 

1.
Pozsony, 1252. február 18. --- Jakab dömölki apát és védőurai megegyeznek Pápa fia Mártonnal egy Kamund nevű földre nézve.
A veszprémi káptalan átiratából (lásd 2. sz.).

 

2.
Veszprém, 1252. --- A veszprémi káptalan átírja a dömölki apátságnak előbb közölt oklevelét.
Eredetije a pannonhalmi levéltárban. --- Jelzete: Capsa 11 F.

 

3.
1340. május 26. --- Miklós dömölki apát és konventje előtt Sebe asszony csiglai jószágrészét csiglai Buda fiainak: Petének, Andrásnak és Pálnak elzálogosítja.
Hártyaoklevél a pannonhalmi hiteleshelyi levéltárban 22. szám alatt.

 

4.
Vasvár, 1410. december 21. --- Sebestyén nagydömölki apát azt vallja a vasvári káptalan előtt, hogy ő több nagy- és kisdömölki nemest a maga nemesének tartott, s mivel nem fizették a járandóságot, védőurainak embereivel kárt tétetett bennük; később meggyőződött, hogy a kisdömölkiek csak a királyoktól rendelt tizeddel tartoznak, azért jövőben csak ezt kívánja tőlük.
A vasvári káptalan 1457-es átiratából. (Lásd az 5. sz. alatt.) --- Jelzete: Capsa 53 P.

 

5.
Vasvár, 1457. június 13. --- A vasvári káptalan királyi levélkereső parancsra kiadja, János dömölki apátnak a 4. szám alatt közölt oklevelet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzete: Capsa 53 P.

 

6.
Buda, 1459. február 19. --- János egyházasdömölki apát erővel megveszi a nemesdömölki nemeseken a megtagadott tizedet; a nemesek perbe vonják az apátot Ország Mihály nádor előtt, aki meghagyja a feleknek, hogy a jövő Szent György napja körül tartandó törvényszékre hozzák el a per eldöntésére szükséges iratokat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzete: Capsa 59 V2.

 

7.
Kapornak, 1538. szeptember 20. --- A kapornaki konvent előtt Bálint bencés kijelenti, hogy ő az igazi dömölki apát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Capsa 65 E3.

 

8.
Vasvár, 1556. augusztus 8. --- Lwdbregi Péter dömölki apát bérbe adja apátságát Ivánczy Péter vasmegyei alispánnak.
Kivonata a vasvár-szombathelyi káptalan 1656. évi jegyzőkönyvéből (1556, 122.).

 

9.
1602. július 5. --- Vizkelety János sümegi tiszttartó a pozsonyi magyar kamara parancsára összeírja a dömölki kolostor leltárát.
Pecsétes eredetije a bécsi közös pénzügyminiszteri levéltárban: Hungarn, 11. Jul. 1602.

 

10.
1602. július 5. --- Vizkelety János sümegi tiszttartó összeírja a dömölki apátság jobbágyait és tartozandóságukat.
Eredetije a bécsi közös pénzügyminiszteri levéltárban: Hungarn, 11. Jul. 1602.

 

11.
Pozsony, 1602. július 11. --- A pozsonyi magyar kamara értesíti a bécsi udvari kamarát, hogy a dömölki apát elhunytával az apátságot összeíratta s a pannonhalmi főapátság javaival együtt új főapát kinevezéséig a királyi kincstár javára gondoztatja.
Egyszerű papírra írt, két pecséttel zárt eredeti levél a bécsi közös pénzügyminiszteri levéltárban. Jelzése: Hungarn, 1602. 11. Jul.

 

12.
Bécs, 1603. október 17. --- Mátyás főherceg jelentést és véleményt kíván a magyar kamarától a Győri Márton vasvári őrkanonoknak adományozott, de annak át nem adott dömölki apátság ügyében.
Eredetije az Országos Levéltár ŤBenignae resolutiones regiaeť iratai közt.

 

13.
1622. március 12. Bécs --- Himmelreich György pannonhalmi főapát Dianesevich Györgynek adományozza a dömölki apátságot.
Egyszerű papírra írt, a főapátság pecsétjével megerősített eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: capsa 53, S.

 

14.
1623. július 7. Szombathely --- A vasvári káptalan Ferdinánd király meghagyására kiállítja Dianesevich György dömölki apát számára azon oklevélnek másolatát, melyet 1457 június 13-án állított ki János dömölki apátnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Capsa 53 Q2.

 

15.
1630. január 30. Felső-Dömölk (Nemes-Dömölk) --- A felsődömölki (nemesdömölki) nemesek az egész falu nevében tanuskodnak arról, hogy Köntös János apáttól a templom rendbehozására vett fát Vizkelety János elhordatta.
Egyszerű papírra írt, most már elmosódó pecséttel megerősített eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Capsa 53 A.

 

16.
1632. november 29. Győr --- A győri káptalan átírja Dianesevich György dömölki apát számára azon oklevelet, melyben Országh nádor a dömölki apát és nemesek közti pör elintézésére új határidőt tűz ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Capsa 65. S3.

 

17.
1639. január 13. Szombathely --- Vas vármegyének törvényszéke a Dianesevich György dömölki apáttól a kis(nemes)dömölki és kocsi nemesek ellen indított pörben az apát javára ítél.
Egyszerű papirosfüzetbe írt, a vármegye pecsétjével ellátott eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Capsa 65 Y3.

 

18.
1642. április 3. Alsó-Dömölk --- Pottyondy Ferenc vasvármegyei főszolgabíró, Dömölky Miklós vármegyei szolgabíró és Bolla József vasmegyei esküdt jelentik Pálffy Mátyás pannonhalmi főapátnak, mint vallottak az alsódömölki jobbágyok a maguk közt s a köztük és az urasági ispán közt fölmerült viszályban.
Egyszerű papirosú füzetbe írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Capsa 65 X3.

 

19.
1653. július 28. Nagy-Dömölk --- A dömölki apátság jobbágyai és bérlői, ezeknek termése és tizedei.
Egyszerű papirosra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: 65 C3.

 

20.
1655. Pannonhalma --- A dömölki jobbágyok s azok részletesebb viszonyai.
Pannonhalmi rendi levéltár. Jelzése: fasc. 61. 12.

 

21.
1662. július 22. Pannonhalma --- Magger Placzid András pannonhalmi főapát dömölki apátnak teszi György László pannonhalmi perjel.
Egyszerű papírra írt, vörösviaszos pecsétnek nyomaival bíró eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Capsa 65 W3.

 

22.
1685. április 27. Boba --- Pető Imre bobai lakos egy erdőrészét zálogba veti tíz évre harminc forintért Simoncsics Gellért pannonhalmi főapátnak.
Egyszerű papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: Capsa 53. E2.

 

23.
1694. november 14. Dömölk --- Miskóczi Bernát dömölki apát bérbbe adja a kisjenői jószágot.
Egyszerű papírra írt pecsétes eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: Dömölk, fasc. 4. 3.

 

24.
1698. február 10. Dömölk --- Kazó István győri kanonok egyházlátogatni jár Dömölkön.
Eredetije a szombathelyi püspöki levéltárban a ŤJaurinensiať közt.

 

25.
1698. Dömölk --- A dömölki apátság bérlői s jobbágyai.
Egyszerű papírra írt eredetije a pannonhami rendi levéltárban. --- Jelzése: Dömölk, 1. 3.

 

26.
1698. június 5. Pannonhalma --- Lendvay Placzid István főapát dömölki apátnak Karner Egyedet nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi leváltárban. Jelzése: Capsa 65 F3.

 

27.
1698. június 25. Bécs --- Kollonics Lipót esztergomi érsek és bíbornok fölszólítja Lendvay Placzid pannonhalmi főapátot, vizsgálja meg a Miskolczy Bernát dömölki apát ellen fölhozott vádakat és intézkedjék ügyükben.
Egyszerű papirosra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: Capsa 65 F3.

 

28.
1716. október 20. Bécs --- III. Károly király a dömölki apátságot Beck Ferenc Ignác soproni plébánosnak adományozza.
Eredetije az Országos Levéltár Ťcollationes ecclesiasticaeť című könyvének IV., 239. lapján.

 

29.
1725. június 26. Dömölk --- Lancsincs Bonifác, a dömölki apátság kormányzója, összeírja a dömölki apátság ingó és ingatlan jószágát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Dömölk, fasc. 3. 1.

 

30.
1737. március 5. Salzburg --- Placzid salzburgi bencés apát, az egyetemnek elnöke, azt ajánlja a sanklambrechti bencéseknek, válasszák Koptik Oddó rendtársukat apátjuknak.
Eredetije a göttveigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

31.
1737. december 14. Pozsony --- A király a helytartótanács útján jelentés kíván a dömölki apátság állapotáról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Dömölk, fasc. 1. 5.

 

32.
1738. január 19. Pannonhalma --- Sajghó Benedek pannonhalmi főapát jelentést tesz a helytartótanácsnak a dömölki apátság állapotáról.
Fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Dömölk, 1. 5.

 

33.
1739. január 2. Salzburg --- Koptik Oddó, a salzburgi bencés kollégium kormányzója, értesíti Sajghó B. főapátot az intézetben élő magyar tanulókról és kéri őt, adjon neki mennél előbb apáti címet.
A pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt.

 

34.
1739. február 23. Salzburg --- Placzid salzburgi bencés apát, a salzburgi egyetemnek elnöke, bizonyítványt állít ki Koptik életéről és működéséről.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

35.
1739. március 20. Pannonhalma --- Koptik Oddó apáttá avatásakor Pannonhalmának, mint anyaegyházának és Sajghó Benedek főapátnak hűséget fogad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Dömölk, fasc. 1. 6.

 

36.
1739. április 2. Győr --- Groll Adolf győri püspök kijelenti, hogy a Sajghó főapáttól dömölki apáttá kinevezett Koptik Oddót három nappal előbb a győri franciskánusok templomának Szent István kápolnájában apátnak áldotta meg s neki hatalmat adott, amennyiben adhat, az apátság restaulására és noviciusok fölvételére.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

37.
1739. július 16. Pozsony --- Gróf Erdődy György nem engedheti meg Koptik O. dömölki apátnak, hogy a B. Szűznek tiszteletére az Erdődy-családnak birtokához tartozó Ság hegyen kápolnát építsen.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

38.
1740. május 6. Róma --- Koptik Odó dömölki apát értesíti Sajghó Benedek pannonhalmi főapátot a maga római dolgairól, különösen egy új magyar bencés akadémiának tervéről, amelynek megvalósításához a főapát segítségét is kéri.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt.

 

39.
1740. október 26. S. Germano (Olaszország) --- Gadaleta Sebestyén montecassinói apát Koptik O. dömölki apáthoz írt levelével búcsút vesz a haza készülő apáttól s emlékül Szent Benedeknek képét ajándékoz neki.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

40.
1740. november 26. Bécs --- Koptik Oddó dömölki apát megírja Sajghó Benedek pannonhalmi főapátnak, mit végzett Rómában, s kéri a főapátot, segítse őt a pápától engedélyezett Szent István-lovagrend megalapításában.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban a dömölki apátság irataihoz tartozó Koptik-levelek közt.

 

41.
1741. január 10. Bécs --- Camillus Paulutius bécsi pápai követ dicséri és ajánlja a magyar bencés apátoknak a Koptik apáttól tervezett Szent István lovagrendet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt.

 

42.
1741. október. 29. Pozsony --- Camillus Paulutius ikoniai érsek és bécsi pápai követ értesíti Koptik Oddó dömölki apátot, hogy azon kérdését, terjessze a Szent István lovagrendről szóló tervét egyenesen a királyasszony elé, a mostani zavaros időkben nem teljesítheti.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

43.
1742. augusztus 22. előtt. Pozsony --- Koptik Oddó dömölki apát az ausztriai Mannersdorf faluban Szent József és borromei Szent Károlyról címzett lovagi társulatot és akadémiát akar alapítani és az akadémiát, ha ott nem nyithatná meg vagy nem folytathatná, Magyarországba akarná áttelepíteni; kéri a helytartótanácsot, adjon ezen tervéről a királyasszonynak kedvező véleményt.
Eredetije az Országos levéltárban: H. T. Fundationalia, lad. E. fasc. 13.

 

44.
1742. augusztus 22. Pozsony --- A magyar királyi helytartótanácsnak bizottsága Koptik Oddó dömölki apátnak tervéről azt tartja, nemcsak két kézzel kell azt megragadni, hanem őfelségét is arra kell kérni, hogy segítse az apátot üdvös szándékában.
Eredetije a budapesti országos levéltárban; H. T Fundationalia, lad. E. fasc. 13.

 

45.
1742. augusztus 25. Pozsony --- A magyar királyi helytartótanács arra kéri a királyasszonyt: fogja pártját a dömölki apát tervének s engedje meg, hogy az akadémiát Magyarországban lehessen fölállítani, ha az ausztriai Mannersdorfban nem sikerülne a fölállítása.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt. Eredetije az Országos Levéltárban. (H. T. Fundationalia, lad. E. fasc. 13.).

 

46.
1742. augusztus 28. Bécs --- Koptik Oddó apát megírja Sajghó Benedek főapátnak a mannersdorfi akadémiának tervét és kéri, fogadja el az akadémia elnökségét és adjon a terv megvalósításához pénzsegítsége.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt.

 

47.
1742. szeptember 1. Pannonhalma --- A pannonhalmi konvent a dömölki apáttól tervezett akadémiára nézve azt ajánlja a főapátnak: hadd alapítsa meg s fejlessze a dömölki apát a tervezett akadémiát más, gazdagabb monostorok segítségével; ha aztán jól indul az ügy, vékony tehetségük szerint majd ők is melléje állhatnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt.

 

48.
1742. október 18. Bécs --- Gróf Eszterházy József országbíró fölszólítja Sajghó Benedek pannonhalmi főapátot, fogadja el az akadémiai elnökséget és segítse Koptik Oddó dömölki apátot az akadémiának megnyitásában.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt.

 

49.
1742. november 2. Bécs --- Mária Terézia királyasszony még részletesebb fölterjesztést kíván a helytartótanácstól Koptik Oddó apátnak akadémialapító tervéről.
Eredetije az Országos Levéltárban; H. T. Fundationalia, lad. E. fasc. 13.

 

50.
1743. március 8. Bécs --- Camillus Paulutius ikoniai érsek és bécsi pápai követ ajánlja mindenkinek jóindulatába a József Károly-társulat ügyében utazó Koptik Oddó dömölki apátot.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

51.
1743. április 5. Pozsony --- A helytartótanácsnak bizottsága azt ajánlja, adjon őfelsége a hazában megnyitandó nemesi akadémiának királyi címet és alkalmas épületet; ha pedig ilyen nem adatna, engedje meg, hogy a heiligenkreuzi apát az intézetet a maga terve szerint Oberwaltersdorfban állathassa föl.
Eredetije az Országos Levéltárban; H. T. lad. E. fasc. 13.

 

52.
1743. április 10. Bécs --- Koptik Oddó dömöli apát értesíti Sajghó Benedek pannonhalmi főapátot arról, mily föltételekkel vállalkozott a heliligenkreuzi apát a magyar akadémiának fölállítására és lelkesíti őt, hogy vállalkozzék ő ezen akadémiának Pannonhalmán vagy más alkalmasnak tartott helyen való fölállítására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

53.
1743. április 20. Pannonhalma --- Sajghó Benedek főapát megírja Koptik Oddó dömölki apátnak, hogy nem vállalkozhatik a nemesi akadémiának fölállítására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

54.
1743. április 26. után, Heiligenkreuz --- Róbert heiligenkreuzi és szentgotthárdi cisztercita apát jelenti a bencés apátoknak, hogy Mária Terézia királyasszony a magyar ifjúságnak akadémiát akar alapítani s annak vezetését és tanárokkal való ellátását ő rá és rendjére bízta, hogy ő az intézet tanulmányi és fegyelmi igazgatójának az ezen ügyben igen érdemes Koptik Oddó apátot teszi, aki Gretsner Ignác heiligenkreuzi rendtárs kíséretében meglátogatja majd az apátokat, hogy szerzetes ifjúságukat az akadémiához küldjék és az intézetet esetleg tanárokkal is segítsék.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. Jelzése: Dömölk, 2. 2.

 

55.
1743. szeptember 6. Bécs --- Róbert heiligenkreuzi és szentgotthárdi cisztercita apát kiegészíti a magyar nemesi akadémiáról szóló ajánlatát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. --- Jelzése: Dömölk, 2. 2.

 

56.
1743. október 20. Bécs --- Sajghó B. pannonhalmi főapát kijelenti, mily föltételek alatt vállalkoznék a nemesi akadémia fölállításra és fönntartására.
Két egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban, a dömölki iratok közt.

 

57.
1743. október 23. Bécs --- Koptik O. dömölki apát megírja Sajghó B. főapátnak, mint vélekednek az intéző körök a főapátnak ajánlatáról s mint lehetne az ajánlat hiányain segíteni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

58.
1743. november 7. Bécs --- A királyasszony meghagyja a helytartótanácsnak, adjon véleményt Sajghó B. főapának akadémiai tervezetéről.
Eredetije az Országos Levéltárban; H. T. Fundationalia; lad. E. fasc. 13.

 

59.
1743. december 2. Pozsony --- Sajghó Benedek főapát az akadémiára vonatkozó tervét részletezi és kiegészíti.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt.

 

60.
1743. december 20. Bécs --- Koptik O. apát értesíti Sajghó B. főapátot, hogy főapáti ajánlatról a helytartótanács két nappal előbb küldte a királyasszonyhoz a maga véleményét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

61.
1744. január 3. Bécs --- Koptik O. apát értesíti Sajghó B. főapátot, mit kellene a főapáti tervezeten változtatni és mit kívánna benne magának.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

62.
1744. január 26. Bécs --- Sajghó B. főapát kiegészíti az akadémiára vonatkozó ajánlatát.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt. --- Jelzése: Dömölk, 2. 2.

 

63.
1744. február 7. Pannonhalma --- Sajghó Benedek főapát arra ajánlkozik, hogy a nemesi akadémiát a királyasszony tetszése szerint Győr városában vagy a Pannonhalma alatti Győrszentmártonban állítja föl.
Eredetije a budapesti országos levéltárban.

 

64.
1744. március 15. Pozsony --- Koptik O. apát értesíti Sajghó B. főapátot arról, hogy akadémiai ajánlatáról még nem határozott a királyasszony; kéri egyszersmind a főapátot, hogy Dömölkre húzódhassék vissza, mert az évek és fáradalma megtörték és pihenni vágy.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

65.
1744. március 15. Pozsony --- Gróf Zichy Ferenc győri püspök kijelenti, hogy Bellarmin bíbornoknak katekizmusát, melyet Koptik Oddó dömölki apát hazai nyelvekre akar lefordítani és kinyomatni, minden lelkészével ajánltatja a híveknek.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

66.
1744. március 22. Pozsony --- Gróf Zichy Ferenc győri püspök megígéri, hogy Petrus Annatusnak azon művéből, melyet Koptik Oddó dömölki apát Gotti bíbornoknak magyarázatával bővítve akar kiadni, minden plébániájának vesz egy-egy példányt.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

67.
1744. június 7. Pozsony --- Gróf Esterházy József országbíró a maga és más helytartótanácsi tanácsosok nevében megkér egy római főpapot (Guadagni bíbornok?), segítse Koptik Oddó dömölki apátot a pápánál nagyobb javadalomhoz vagy fizetéshez.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

68.
1744. július 11. Dömölk --- Koptik O. apát értesíti Sajghó B. főapátot a dömölki ügyekről és megemlíti, mit beszélnek az emberek a dömölki kápolnáról és annak Mária-szobráról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

69.
1745. június 22. Kis-Dömölk --- Stehenics János győri püspöki helynök értesíti a győri püspököt a Dömölkön végzett vizsgálatról.
Eredetije a szombathelyi püspöki levéltárban. --- Jelzése: Jaurinensia, I. 23.

 

70.
1745. október-november (?). Győr --- Dombi Mihály győri kanonoknak véleménye a dömölki apátról és a dömölki kápolnánál történt rendkívüli eseményekről.
Pecsétes eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. --- Jelzése: Dömölk, 2. 3.

 

71.
1745. október 5. Rákos --- Zichy Ferenc gróf győri püspök Dömölkre küldi Károly Lőrinc győri nagyprépostot a dömölki kápolnánál történt rendkívüli jelenségek vizsgálatára.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

72.
1745. október 18. Rákos --- Zichy Ferenc gróf győri püspök megengedi, hogy Koptik Oddó dömölki apát Dömölkön akármilyen papokat alkalmazhat gyóntatóknak, hogy a zarándokoktól fölajánlott ajándékokat a templom és kolostor szükségleteire fordíthatja és hogy a nemesi akadémia ügyében székhelyétől akármeddig is távozhatik.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

73.
1745. október 22. Győr --- Zichy Ferenc gróf győri püspök elhatározza, hogy a dömölki szobrot, mint kegyelemszerzőt, a meglevő kápolnában és a később építendő templomban nyilvános tiszteletre lehet és kell kitenni.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

74.
1745. november 12. Dömölk --- Koptik Oddó dömölki apát meghívja élőszóval is, írásban is Sajghó Benedek pannonhalmi főapátot a dömölki ünnepre s védekezik azon vád ellen, mintha a főapát ellen törő rendtársakkal tartana.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

75.
1746. január 9. Dömölk --- Koptik Oddó dömölki apát megsértődik azon vádakra, melyeket a dömölki csodák és a rendtársakkal támadt viszály ügyében a főapáttól hallott, s bizonyítgatja ártatlanságát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

76.
1746. február 23. Dömölk --- Koptik O. apát arról értesíti Sajghó B. főapátot, hogy a rendtársak lázongását úgy lehetne megszüntetni, ha a főapát a szent regulát magyarázó szabályzatot alkotna, azt a szentszéktől megerősíttetné és kormányzatában alkalmazná.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

77.
1746. május 27. Bécs --- Mária Terézia királyasszony megparancsolja, hogy Koptik Oddó apát a nemesi akadémia ügyében és a dömölki építkezés érdekében szerzett adóssága még meglévő részének lefizetésére kétévi halasztást kapjon.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

78.
1747. január 9. Monyorókerék --- Erdődy László és György grófok a sághi plébániát Koptik Oddó dömölki apátnak adják.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

79.
1747. január 20. Dömölk --- Koptik Oddó dömölki apát értesíti Sajghó Benedek főapátot sok minden dömölki ügyről és igyekszik mindenkép megerőtleníteni azon vádat, hogy a főapátot méltóságában zavarni akarta.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

80.
1747. május 26. Dömölk --- Koptik Oddó dömölki apát Sajghó Benedek főapáttól bocsánatot kér bizonyos sértésekért, minden jót ígér, aztán gyóntató rendtársakat és pénzsegítséget kér.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

81.
1748. szeptember 10. Dömölk --- Koptik Oddó dömölki apát nagy dísszel-fénnyel akarja a csodatevő Mária-szobrot az új, egészen még el sem készült templomba vitetni s ezen ünnepségre meghívja Sajghó Benedek főapátot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

82.
1749. január 18. Dömölkmezei Mária-Czell --- Koptik Oddó dömölki apát értesíti Sajghó Benedek főapátot személyi ügyekről és erősen fogadja, hogy engedelmes, őszinte, hű és tiszteletadó lesz hozzá, ha lemond két előítéletéről: 1. arról, hogy ő lázította föl a küldött homokkal a rendtársakat, - 2. arról, hogy a dömölki Mária-szobor nem csodatevő.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

83.
1749. november 22. Kis-Czell --- Gróf Zichy Ferenc győri püspök Koptik Oddó apát életéről és működéséről.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében. --- Egyszerű másolata, melyen az évszám hibásan 1750, a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt (2. 4. jelzéssel).

 

84.
1749. Misérd --- Szögyény Ferenc misérdi plébános a dénesdi Mária-szoborról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

85.
1750. január 14. Bécs --- Altamer Péter Pál, a bécsi nunciusnak kancellárja értesíti Sajghó Benedek pannonhalmi főapátot, hogy Koptik Oddó dömölki apát le akarja apátságát tépni a főapátságtól.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

86.
1750. május 12. Bécs --- A királyasszony meghagyja a győri püspöknek, hogy a pannonhalmi főapát és a dömölki apát közt az utóbbitól Dömölkön fölvett novíciusok miatt kitört viszályt intézze el békességesen.
Pecsétes eredetije a győri püspöki levéltárban.

 

87.
1750. május 26. Bécs --- Nádasdy Lipót kancellár fölszólítja Sajghó Benedek pannonhalmi főapátot, hajoljon meg azon királyi rendelet előtt, mely a főapát s a dömölki apát között kitört viszályban a győri püspököt nevezte ki közbenjárónak.
Pecsétes eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

88.
1750 június 5. Győr --- Sajghó Benedek pannonhalmi főapát kéri gróf Nádasdy Lipót kancellárt, ne tegye bírójának a győri püspököt a dömölki ügyben.
A főapát kezétől a kancellár 1750 május 26-án kelt levelének belső lapjára írt levéltervezet.

 

89.
1750. június 6. Pannonhalma --- Hiblár Zsigmond pannonhalmi perjel arról értesíti Koptik Oddó dömölki apátot, hogy a főapát már válaszolt az eléje terjesztett pontokra; figyelmezteti egyszersmind, ne törődjék sokat a főapát rágalmainak cáfolásával, hanem azon legyen, hogy a főapát pénzzel meg ne rontsa a bírákat, mert így mg keservesebb sor vár reájuk.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

90.
1750. június 12. Pannonhalma --- Hiblár Zsigmond pannonhalmi perjel értesíti Koptik Oddó dömölki apátot, mit tervezget Sajghó Benedek főapát, mit szenved tőle a konvent és ő maga, kéri egyszersmind a maga számára az apátnak segítségét.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

91.
1750. június 13. Győr --- Koptik Oddó dömölki bencés apátnak nyilatkozata a bevett novíciusok ügyében.
Eredetije a győri püspöki levéltárban. Másolata a pannonhalmi rendi levéltárnak dömölki iratai közt. Jelzése: 2. 8.

 

92.
1750. július 11. Dömölk --- Koptik O. dömölki apát kéri Sajghó B. főapátot: ne engedjék az egyenetlenség tüzét a világnak is látható lángra lobbanni, ő kész békülni, ha a főapát megadja egyik-másik kérését.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

93.
1750. augusztus 24. után, Dömölk --- Koptik O. apát fájlalja, hogy a Sajghó B. főapát kánonilag megintette őt s oly keményen beszélt róla és rendtársairól; mindazáltal nyomban megszünteti a pört és kibékül a főapáttal, ha jogainak sérelme nélkül történhetik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

94.
1750. október 13. Bécs --- Mária Terézia királyasszny a Sajghó B. főapát és Koptik Oddó apát közt támadt viszálynak azzal vet véget, hogy az apátot további intézkedésig vendégnek a göttweigi bencés kolostorba küldi, dömölki apátság kormányzását Hiblár Zs. pannonhalmi perjelre bízza, a főapátnak pedig meghagyja, hogy a szóval és írásban nagyon megsértett győri püspököt írásban megkövesse, méltatlan vádaskodásával pedig hagyjon föl.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. --- Jelzése: fasc. 2. 12.

 

95.
1750. október 13. Bécs --- Kollonich Zsigmond bíbornok, bécsi érsek bizonyítja, hogy Koptik Oddó dömölki apát többszörös bécsi tartózkodásakor mindig az ő engedelméből misézett és mindig példásan viselkedett.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

96.
1751. február 23. Bécs --- Mária Terézia királyasszony megparancsolja Koptik Oddó dömölki apátnak, hogy a Dömölkről elvitt értékeket és iratokat adja vissza.
Eredetije a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

97.
1751. november 19. Bécs --- Mária Terézia királyasszony megparancsolja Hiblár Zs. dömölki kormányzónak: írja össze az apátság adósságát, jelentse, mit törlesztett már, a templom és a szerzetesek fönntartására szükséges kiadáson fölül maradt jövedelmet ne adja a főapátnak, hanem az adósság törlesztésére; a zálogba vetett értéketek kiváltására s az alapítványok kiegészítésre fordítsa s az eredményről időnkint a kancellária útján beszámoljon.
Pecsétes eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. --- Jelzése: Dömölk, 2. 15.

 

98.
1751. november 19. Bécs --- A királyasszony a két apát ügyében kijelenti, hogy a dömölki továbbra is Göttweigben marad, a pannonhalminak pedig keményen megparancsolja, hogy a dömölkinek eltartására rendelt 400 frtnak részleteit félévenként ezentúl pontosan fizesse, az apát személyét és ügyét pedig ezentúl se szóval, se írásban ne bántsa szerzetes elöljáróhoz épen nem illő vádaskodásával.
Pecsétes eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. --- Jelzése: Dömölk, 2. 15.

 

99.
1751. november 19. Bécs --- Mária Terézia királyasszony értesíti Koptik O. dömölki apátot, hogy ügyét nem eresztik bírói útra, őt magát nem eresztik még vissza Dömölkre; inteti is az apátot, hogy a főapát kisebbítésével hagyjon föl.
Eredetije (s egyszerű másolata) a göttweigi apátság könyvtárának ŤMiscellanea, 24.ť kötetében.

 

100.
1753. február 2. Göttweig --- Koptik O. dömölki apát a kancellár utolsó iratából azt gyanítja, hogy az ő ügyét a kibékülés felé terelik; ennek siettetésére kijelenti a főapátnak: ha visszahelyezi apátságába, bocsánatot kér, bármiben is találja vétkesnek és a főapáttól neki előírt bármily törvényt és föltételt elfogad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

101.
1754. december 24. Göttweig --- Koptik O. dömölki apát, minden jókat kívánván karácsonyra és újévre a főapátnak, értesíti őt, hogy akadt, ki a királyi udvarban az ő apáti ügyét védelmébe vette, másrészt meg ,mivel közeledni érzi utolsó óráját, a visszahelyezés reményében aláveti magát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között.

 

102.
1777. augusztus 21. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök megküldi minden egyes papjának a mindegyikre nézve kötelező instrukciót s közli a püspöknek fönntartott eseteket.
A celldömölki plébánia ŤDecreta regia et encyclicae episcopales ab anno 1777.ť című könyvéből.

 

103.
1782. március 31. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök értesíti Mákóczy Imre dömölki apátot, hogy fejedelmi rendeletre nemsokára Szombathelyen meg fogja vizsgálni a dömölki rendtagokat, megvan-e a lelkészi hivatal igazi betöltésére szükségesnek tartott tudományuk és képzettségük.
A celldömölki plébániának ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1784.ť című könyvéből.

 

104.
1783. március 7. Pannonhalma --- Somogyi Dániel főapát Nemes Gáspárt dömölki apátnak nevezi ki.
Elég díszes kiállítású eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: Dömölk, 1. 31.

 

105.
1783. június 5. Pozsony --- Batthyáni herceg bíboros esztergomi érsek és prímás értesíti Somogyi pannonhalmi főapátot, hogy kértére apátnak áldotta Nemes Gáspárt s egyebekben is szívesen segíti őt és a rendet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. --- Jelzése: fasc. 1. 20.

 

106.
1783. augusztus 28. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök megküldi Nemes Gáspár dömölki apátnak azt a fejedelmi rendeletet, mely a szerzetes rendek altalános megbízottainak megszüntetett látogatásáról szól; megsürgeti egyszersmind az apátsága jövedelmének kimutatatását.
A celldömölki plébániának ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1784.ť című könyvéből.

 

107.
1784. július 30. Czell, közönségesen Dömölk --- Nemes Gáspár dömölki apát beterjeszti a helytartótanácshoz apátságának jövedelméről a kimutatást.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Dömölk, 1. 21.

 

108.
1785. február 28. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök fölszólítja Nemes Gáspár dömölki apátot, olvastassa föl az összehívott rendtársak előtt, tartsa s tartassa meg a helytartótanácsnak azt a most küldött rendeletét, mely eltiltja az itt-ott dívó szokást, hogy a rendtársak az elmondott misékért kapott pénzből ruházkodnak, s mely meghagyja, hogy a szerzetes ház minden egyes tagnak egyenlő ruhát adjon, a misékért kapott díjakat az elöljáróság kapja, az elöljárók pedig módját ejtsék, hogy a fogadalmas rendtagok fogadalmaikat pontosan megtartsák.
A celldömölki plébániának ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1784.ť című könyvéből.

 

109.
1785. december 20. Buda --- A helytartótanács közli Szily János szombathelyi püspökkel a fejedelmek azon parancsolatát, hogy a szerzetes rendek ezentúl ne vegyenek föl laikus rendtatokat.
A celldömölki plébániának ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1784.ť című könyvéből.

 

110.
1785. december 27. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök megküldi Nemes Gáspár dömölki apátnak azt a rendelete, melyben a fejedelem megparancsolja, hogy a szerzetes rendek ezentúl ne bocsássanak fogadalomhoz laikus tagokat.
A celldömölki plébániának ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1784.ť című könyvéből.

 

111.
1785. december 23. Kis-Czell --- Nemes Gáspár dömölki apát a katonalelkésznek távozó Schmidt Ágoston rendtárs helyében német szónokot kér Somogyi Dániel főapáttól s panaszkodik a növekvő szegénység miatt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: Dömölk, 1. 22.

 

112.
1786. február 4. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök a fejedelemnek az áldásadásra vonatkozó rendeletét a kisczelli kegyhely iránti különös tekintetből úgy hajtja végre, hogy vasár- s ünnepnap mind a szentmise, mind a litánia alatt szabad szentséget úrmutatóban kitenni és vele áldást adni, hétköznap azonban csak a litánia alatt és akkor is csak az áldoztatókehelyben levő szentséget.
A celldömölki plébánia ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1784.ť című könyvéből.

 

113.
1787. január 5. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök Nemes Gáspár dömölki apáthoz írt levelében javítgatja az apátnak egyik táblás kimutatását, aztán mélyen sajnálkozik Pannonhalmának eltörlésén és a dömölki apátságnak nemsokára bekövetkezendő eltörlésére egyrészt előkészíti az apátot és rendtársait, másrészt köszöni eddigi buzgó munkásságukat és kész segítségéről biztosítja mindannyiukat.
A celldömölki plébánia ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1784.ť című könyvéből.

 

114.
1787. január 24. Pór-Dömölk, vagyis Kis-Czell --- Soós Pál s Várdonyi Antal biztosok kijelentik, hogy a fejedelemnek föloszlató rendeletét az apátság tagjai előtt kihírdették, az apátnak a neki szóló és őt engedelmességre fölszólító rendeletet átadták; a rendtagok pedig kijelentik, hogy mind a két rendelet előtt meghajolnak.
Egyszerű másolata a magyar királyi országos levéltárban. --- Signaturája: Abolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensium; A.

 

115.
1787. január 25. Pór-Dömölk, másként Kis-Czell --- Nemes Gáspár apát összeírja a dömölki apátságnak ingatlanjait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai között. --- Jelzése: Dömölk, 3. 4.

 

116.
1787. január 28. Dömölk vagy Kis-Mária-Czell --- Az eltörölt dömölki apátság jámbor alapítványai.
Eredetije a magyar királyi országos levéltárban. --- Signaturája: Abolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensium; U.

 

117.
1787. febr. 18. Dömölk melletti Czell --- Nemes Gáspár dömölki apát összeírja a föloszlatott apátság alapítványait.
Eredetije a magyar királyi országos levéltárban. --- Signaturája: Abolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensium; R.

 

118.
1787. márc. 20. Kis-Czell (Pór-Dömölk) --- Az eltörölt dömölki apátság könyvtárában talált kéziratok.
A magyar királyi országos levéltárban levő könyvtárjegyzék másodlatából. A könyvtárjegyzék az ŤAbolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensiumť iratcsomóban KK alatt.

 

119.
1787. március 26. Szombathely. --- Szily János szombathelyi püspök Nemes Gáspárnak az eltörölt dömölki apátság volt apátjának megírja, hogy a kiscelli rendtagok érdekében írt a helytartótanácsnak és a választ mellékelve küldi; azután lelkesíti mindannyiukat, hogy a régi buzgósággal szolgáljanak a szent helyen.
A celldömölki plébánia ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1787.ť című könyvéből.

 

120.
1787. május 19. előtt. Kis-Czell vagy Pór-Dömölk --- Nemes Gáspár dömölki apát a bizottság fölszólítására kijelenti, hogy az ő konventjében nem ismerik a holtig való élelempénzt; megmagyarázza egyszersmind, mint rendezett be két pénztárt s mint bízta azokat két külön rendtársra.
Hiteles másolata a föloszlató iratok közt az Országos Levéltárban AAA betűk alatt.

 

121.
1787. május 19. A. Kis-Czell vagy Pór-Dömölk --- Nemes Gáspár dömölki apát összeírja istentiszteletük rendjét és az arra szükséges költéget.
Eredetije a Magyar királyi országos levéltárban. --- Signaturája: Abolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensium; MMM.

 

122.
1787. május 19. B. Kis-Czell vagy Pór-Dömölk --- Soós Pál és Várdonyi Antal föloszlató biztosok jelentést tesznek a dömölki apátság föloszlatásáról.
Egyszerű papirosú füzet a Magyar királyi országos levéltárban; másolat. --- Jelzése: Abolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensium; 24967.

 

123.
1787. augusztus 10. Buda --- A királyi helytartótanács meghagyja a dömölki apátságot föloszlató biztosnak, hogy csak a lelkipásztorkodáshoz szükséges volt bencéseket tűrje meg a kolostorban, a többit költöztesse ki onnan; a kolostorban talált tárgyak közül csak a legszükségesebbeket hagyja meg a papoknál, a többit pedig árverésen adassa el.
A celldömölki plébánia ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1787.ť című könyvéből.

 

124.
1787. augusztus havában, 10. után --- A föloszlató biztos közli a dömölki sótiszttel a helytartótanácsnak a kisczelli kolostor tagjaira vonatkozó intézkedését.
A celldömölki plébánia ŤProtocollum decretorum regiorum ab anno 1787.ť című könyvéből.

 

125.
1787. szeptember 21. Szombathely --- Szily János szombathelyi püspök arról értesíti Pausz Ámánd kisczelli plébánoshelyettest: mivel ő öt papot tart szükségesnek a kisczelli plébánia ügyeinek elvégzésére s mivel a felsőség szerint a szükséges papok bennlakhatnak a székházban, azért azt hiszi, hogy a föloszlató biztos meghagyja az öt rendtársat a székházban.
Eredetije a Magyar királyi országos levéltárban. --- Jelzése: Abolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensium; A.

 

126.
1788. január 19. Zalaegerszeg --- Soós Pál és Várdonyi Antal föloszlató biztosok jelentést tesznek a helytartótanácsnak a föloszlatás részleteiről.
Egyszerű másolat a Magyar királyi országos levéltárban. --- Jelzése: Abolitionis acta benedictinorum Dömölkensium seu Maria-Zellensium; 10825.

 

127.
1802. május 24. Poór-Dömölk --- Kollonits L. kalocsai-bácsi érsek visszaadja négy vasmegyei tanú előtt a dömölki apátságnak a kisczelli jószágot.
Négypecsétes eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Jelzése: fasc. 3. nr., 55.

 

128.
1802. május 24. Poór-Dömölk --- Kollonits László kalocsai érsek és Burgmann István helytartótanácsi megbízottak átadják a bencés rend megbízottainak, Zsoldos Ferenc és Genszky Ráfáel bencés rendtagoknak Perczel János szolgabíró és Zámbó János esküdt előtt a dömölki apátságnak veszprémmegyei birtokát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltár dömölki iratai közt. --- Jelzése: Dömölk, 3. 55.

 

129.
1804. augusztus 3. Bécs --- Ferenc király a dömölki apátságot Salamon István győri kanonoknak adományozza.
Az Országos Levéltár Ťliber regiusť -a V. kötetének 117. lapjáról.

 

130.
1837. május 22. Kis-Czell --- A kisczelli plébánián tartott egyházlátogatáskor talált állapot.
Eredetije a szombathelyi püspöki levéltárban. --- Másolata a dömölki iratok közt.

 

131.
1874. április 12. Pannonhalma --- Dr. Kruesz Kr. pannonhalmi főapát kinevezi Hollósi J. esztergomi házfőnököt és igazgatót dömölki apátnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: 334., 1874. ápr. 12.

 

132.
1900. április 19. Pannonhalma --- Dr. Fehér I. főapát Wagner L. pannonhalmi teológiai tanárt dömölki apátnak nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: 1900., 281.

 

133.
1910. március 19. Pannonhalma --- Dr. Hajdu Tibor főapát dömölki apátnak nevezi ki Hollosio Rupert esztergomi házfőnököt és főgimnáziumi igazgatót.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: 1910., 131.