PRT-Kilencedik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Kilencedik kötet

ELSŐ FEJEZET
Az apátságnak gazdasági egyesítése Pannonhalmával.

A bakonybéli apátság javai Pannonhalma szolgálatában. Csanádi János, a két apátság ura, az országos viszonyok ziláltsága s anyagi nehézségek közt lemond Martonfalvay László javára. Bakonybél kegyurasága és exemptiója. A főapátsággal való kapcsolat fejlődése a két apátság közös birtoklása s adományozása folytán. Pannonhalma főapátja, kormányzói egyben Bakonybélnek is urai. Mátthéssy rövid kormánya után Himmelreich főapát Baksay Istvánt nevezi ki apáttá. Igyekezetei az apátság anyagi és jogi védelmében. Kopcsányi halála után Pannonhalma a maga részére már teljesen biztosított kegyúri jog alapján Dienesevics, Olasz, Krakoványi személyében Bakonybél jövedelmeit a főapátságnak átengedő apátokat nevezi ki. Rumer főapát
5--23.

 

MÁSODIK FEJEZET
A török hódoltság hatása s utána az apátság fölépülése.

A bakonybéli kolostor a török birtokában. Elhagyatva összedől. Göncz apát restauráló törekvései. Az apátsági birtokok s lakói állapota a török időkben, szolgálmányaik. Az anyagi helyzet javultával Vidlics Ferenc folytatja a Rákóczi Ferenc harcai miatt félbenmaradt építkezéseket s birtokrendezéseket. Vidlics halála után s Csatay kormányzósága alatt Sajghó főapát rendezi az ügyeket. Pirnecker, az apátság restaurátora. A kórust újra megkezdik. Birtokügyek. Adományok az apátság számára 24--61.

 

HARMADIK FEJEZET
Az apátság kegyúri és nullius jogviszonya. Cassatio.

Az apátság betöltésének elhanyagolása elégedetlenséget támaszt és királyi beavatkozásra vezet. Somogyi főapát Graczer Zeorardot apáttá nevezi. Perek. Urbarium. Tűzvészek; a kolostor is leég. Novák Krizosztom. Anyagi ügyek rendezése. Elméleti kísérlet az apátság Pannonhalmához való jogviszonyának megváltoztatására. E törekvésnek gyakorlati megvalósítását lehetetlenné teszi az apátság eltörlése
. 62--109.

 

NEGYEDIK FEJEZET
A rendi terhek arányosítása. Egységes gazdálkodás.

A Rend és a bakonybéli apátság visszaállítása. Birtokviszonyok az új idők kezdőpontján. Novák főapát betöltetlen hagyja az apátságot, melynek ismét királyi beavatkozás ad vezetőt Taucher személyében. Kísérlet a főapátsági javakba keletkezett bakonybéli jószágok visszaszerzésére. Taucher halála után az apátság restaurálására szánt összegeket Pannonhalmára viszik. Jobbágylázadás. Az apátság Guzmics alatt. Szépítések. A jövedelmek kezelése. Az apátság 800-ados emlékünnepe. Sárkány apátsága. A jobbágyság eltörlése. Sárkány mint apát és politikus. Villányi Szaniszló. Francsics Norbert 110--187.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
Az apátság belső élete s külső hatása. A bakonybéli tanárképző.

Lelkipásztorkodás. Istentisztelet. Kar-ima. Elmélkedés. Culpa generalis. A rendtagokért s hozzátartozóikért gyászistentisztelet. Exercitiu. Lectio mensae. A kolostori hivatalok. Fegyelem. Recreatio. Vendégek. Szórakozás. Könyvtár. Újságok. A bakonybéli kert és tó. Vízvezeték s fürdő. Világítás. Ellátás. Gyógykezelés. Bakonybéli rendtagok. Az apátság hatása. - A bakonybéli rendi iskola és tanárképző Guzmics előtt. A bakonybéli tanárképző Guzmics alatt. Tanári kar. Tantárgyak. Iskolakönyvek. Előadások. Veni Sancte s Te Deum. Vizsgálatok és bizonyítványok. Fegyelem, házirend; Guzmics mint nevelő. Vallásos foglalkozások. Szünetek, szórakozás. Lakás, kiszolgálás; élelmezés ruházat. A bakonybéli tanárképző Sárkány alatt. Az intézet megszűnése. Működésének eredményei
. 188--264.Plébániák és népiskolák

 

ELSŐ FEJEZET
A bakonybéli plébánia és népiskolái.

Az apátsági egyház mellett keletkező plébánia kialakulása. Az egyház külső története. A plébánia filiái. A plébános javadalma s kötelességei. Catechesis. Búcsúk. Jámbor társulatok. Az egyház fölszerelései. A templom tartozékai: kápolnák, kálvária, keresztek, temető. --- A bakonybéli iskola alapítása s külső története. A tanító javadalma és kötelességei. --- A somhegyi iskola
. 267--301.

 

MÁSODIK FEJEZET
A kajári plébánia és népiskolái.

A kajári plébánia a XVIII. századig. A katolikus plébánia megszűnése s a lutheránus hit behozatala. A katolikus plébánia visszaállítása. Licentiatusok Kajáron. Kajár mint Pannonhalma filiája. A viszonyok rendezése. A plébános kötelességei és javadalma. A templom fölszerelése s tartozékai. --- A kajári iskola a protestantizmus idején. Törekvés új iskolára. Új iskola és tanítólakás. A nőnevelés és kisdedóvás megoldása. Az Isteni Megváltóról címzett apácák Kajárra mennek. A kántortanító működési köre és javadalma
302--336.

 

FÜGGELÉK
A bakonybéli apátság naplójából.

Prothocollum abbatiae Sanctorum Mauritii et Sociorum martyrum in Bakonybél fundatae a Sancto rege Stephano anno salutis MXXXVII., quo nimirum anno Christianissimus prothorex Ungrariae, Stephanus, iisdem sanctis martyribus monasterium et ecclesiam in Bakonybél fundavit, suaque regia munificentia possessionibus plurimis ditavit, primumque eiusdem loci abbatem ceavit Sanctum Gerardum Venetiis e nobili Sagreda familia ortum.
339--454.

 

OKLEVÉLTÁR

1.
Pozsony, 1548. november 30. --- Ferdinánd király meghagyja Podmanicky Ráfaelnek, hogy a béli apátság tőle lefoglalt javait Csanádi János apátnak visszaadja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 Ss.

 

2.
1549. május 10. --- A kapornaki konvent Várdai Pál esztergomi érsek és királyi helytartónak jelenti, hogy Choron Andrást a béli apátságtól zálogul szerzett Ganna birtokba bevezette.
Papírra írt egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Bbel. fasc. 7. nr. 19.

 

3.
Pozsony, 1550. február 1. --- Ferdinánd király meghagyja Gyulaffy Lászlónak, hogy a tőle elfoglalt, de a béli apátsághoz tartozó Henyét János apátnak visszaadja.
Papírra írt eredetije nyílt formában a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 C.

 

4.
Veszprém, 1551. február 18. --- A veszprémi káptalan otthon levő tagjai Csanádi János pannonhalmi és béli apátot értesítik, hogy a káptalan székhelyéről elűzve, pecsétje s jegyző nélkül szűkölködve s mert a vidéket a török veszélyezteti, egyenlőre hiteleshelyi dologban el nem járhat.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 S.

 

5.
Pozsony, 1552. május 27. --- Ujlaki Ferenc győri püspök és királyi helytartó Csanádi János főapát panaszára meghagyja Gál őrsi prépostnak, hogy a béli apátság kezén levő javait, amelyekre Pannonhalma védelme miatt nagy szükség van, azonnal a főapát birtokába bocsássa.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 17 T.

 

6.
Bécs, 1557. október 23. --- Oláh Miklós esztergomi érsek Martonfalvay László béli apátot a tőle nem kért megerősítéssel magára vont egyházi büntetés alól felmentvén, a béli apátság törvényes fejének nyilvánítja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 P3.

 

7.
Bécs, 1558. június 20. --- I. Ferdinánd király átíró-oklevele a bakonybéli adománylevélről.
Hártyára írt eredetije a phalmi r. ltban. --- Signaturája: Capsa 16 A.

 

8.
Nagyszombat, 1560. április 20. --- László bakonybéli apát Oláh Miklós esztergomi érseknek s utódainak hűséget, alávetettsége, engedelmességet fogad.
Eredetije az esztergomi érseki levéltárban. --- Archiv. Vetus, Capsa 35.

 

9.
Bécs, 1561. augusztus 1. --- Oláh Miklós esztergomi érsek levele a pannonhalmi főapáthoz, Lászlóhoz, melyben a bakonybéli apátságnak a pannonhalmival való egyesítését (cumulatio) megengedi.
Eredetije az esztergomi érseki levéltárban. --- Archivum Vetus, Protocollum Olahi C. 1557--1567.

 

10.
1572. --- A bakonybéli apátság javainak jegyzéke s jövedelmeinek összeírása.
Mindkét jegyzék a magyar orsz. levéltárban. Az első jelzése: Urbaria et conscriptiones fasc. 36., nr. 35. Anno 1572 nr. 23. Urbaria episcopatus et capituli Veszprimiensis et Abbatiae Tikoniensis; a másodiké: Act. Eccl. Cameral. fasc. 23. nr. 15.

 

11.
1584. április 8. --- Fejékövy István pannonhalmi kormányzó a pannonhalmi templom és várra adott 10 forintért egy összedűlt kajári malmot Fodor Benedeknek ad.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel fasc. 2., nr. 1.

 

12.
Pannonhalma, 1591. április 24. --- Fejérkövy István nyitrai püspök, pannonhalmi kormányzó a tapolcai malmot Szabó Benedek örököseinek a haszon kétharmadáért s jókarbantartás kötelezettségével állandóan bérbe adja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 T.

 

13.
1593. --- Kajár és Móriczhida lakossága és jobbágyszolgálmányai a főapátság urbariumában.
Pannonhalmi rendi levéltár, Act. Abbat. Bbel fasc. 8., nr. 22., 24--27.

 

14.
Prága, 1594. február 6. --- A prágai jezsuita-kollégium Mária-Congregatiojának bizonyítványa és ajánlólevele Baxay Istvánnak, mint a társaság tagjának, részére.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 N2.

 

15.
Pozsony, 1597. szeptember 15. --- Kutassy János esztergomi érsek stb. a tapolcai malmot Csór Györgynek adja, hogy megépítse s azután vele az árendáról megegyezzék.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 V.

 

16.
Bécs, 1605. augusztus 22. --- Szuhay István (mint Himmelreich György kiskorúsága alatt Pannonhalma javainak kormányzója) a Kajárra települőknek hat évi szabadságot adományoz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 W.

 

17.
1605. október 27. --- Mátthéssy György pápóczi prépost, bakonybéli apát a győri káptalannal egy kajári predialistájára vonatkozó oklevelet átirat.
A győri káptalan alább adott 1617 június 15-iki átiratából.

 

18.
Bécs, 1606. július 2. --- Szuhay István (mint Himmelreich György kiskorúsága alatt Pannonhalma javainak kormányzója) a tapolcai malmot Vizkelety Jánosnak adományozza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 X.

 

19.
1609 körül. --- Himmelreich György pannonhalmi főapát folyamodik a királyhoz, hogy őt a bakonybéli apátság adományozásában ne akadályozza; jogait gyakorolni engedje.
Eredeti fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 H2.

 

20.
Dénesdi, 1611. augusztus 6. --- Scharffenbergi Himmelreich György pannonhalmi főapáét Baksai István lebényi apátot és győri kanonokot bakonybéli apáttá nevezi ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 C3.

 

21.
Bécs, 1612. január 7. --- II. Mátyás meghagyja enyingi Török Istvánnak, hogy a Móriczhida miatt támadt összeütközést Himmelreich György pannonhalmi főapáttal rendezze.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 M2.

 

22.
Győr, 1614. március 8. --- Baksay István bakonybéli és lebényi apát Sokorú-Kajáron a Szalay István által hasznosított irtásföldeket, tizedfizetés mellett, ennek s utódainak adományozza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 M2.

 

23.
Győr, 1614. április 7. --- Baksay István bakonybéli és lebényi apát Sokorú-Kajáron Szekeres Istvánt a tőle hasznosított irtásföldekkel, tizedfizetés mellett, megajándékozza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 O3.

 

24.
1614. május 31. --- Baksay István bakonybéli apát a győri káptalan előtt tiltakozik, hogy Románi Ambrus és Kesző István, mint földesuruk ellenében, tanúbizonyságokat szedtek.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 N3.

 

25.
1614 körül (?) --- Baksay István apát panaszt emel, hogy Románi Ambrus a kajári kilencedet és tizedet a maga számára lefoglalta.
Eredeti fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 I2.

 

26.
Kajár, 1616. február 17. --- Szita Mátyás, kajári bíró Baksay apátnak a faluban történt erőszakoskodásokat jelentve, a bűnösök megbüntetését kéri.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 Z.

 

27.
1617. június 15. --- A győri káptalan Mátyás király rendeletére Baksay István bakonybéli apátnak egy már Mátthéssy apát számára kiadott, bizonyos kajári predialistára vonatkozó okleveléről átiratot állít ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 T.

 

28.
Győr, 1617. november 18. --- Laki Grébicsy Gáspár győrmegyei alispán s a szolgabírák két bakonybéli apátsági, Kajárhoz tartozó jobbágyról fölvett nyomozást Baksay apátnak kiadnak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 L3.

 

29.
1618. február 22. --- A győri káptalan Baksay apát és Hölgyészy János özvegye közt a bakonybéli apátság agyagliki malmára vonatkozó egyességet írásba foglalja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 I.

 

30.
1618. február 23. --- Baksay István bakonybéli apát a győri káptalan előtt kijelenti, hogy az előző napon az Agyaglik malomról kötött szerződése tévesen alapult ugyan, mert nem tudta, hogy a malom örök joggal apátságáé, mindamellett tetszésétől függő időre Hölgyészy János feleségének, Borbála asszonynak, bérbe, adja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 Z.

 

31.
Győr, 1623. február 26. --- Siey János alispán s a megyei szolgabírák és esküdtek emlékezetül adják, hogy Baksay István bakonybéli apát panaszára Pázmány Istvánt, a pannonhalmi apátság jószágkormányzóját kisebb erőszakoskodás bűnében elmarasztaltatván kártérítésre kötelezték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc 1. nr. 13.

 

32.
Oroszvár, 1624. március 2. --- II. Ferdinánd a győrmegyei törvényszéknek meghagyja, hogy egy kajári jobbágy miatt hozott ítéletét újabb vizsgálat tárgyává tegye és, ha Baksay apát ezen ítélettel sem volna megelégedve, az ügyet eléje terjessze.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 A2.

 

33.
1624. március 14. --- Szarvaskendi Sibrik Pál győri kapitány és Baksay István bakonybéli és lébényi apát fogott bírák közvetítésével a győri káptalan előtt bizonyos szökött jobbágy ügyében egyességre lépnek.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 B2.

 

34.
Győr, 1625. április 24. --- Baksay István béli apát Kántor János kajári jobbágynak a tőle értékessé tett irtásföldeket dézsma fejében átengedi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc. 3., nr. 2.

 

35.
Lébény, 1626. július 7. --- II. Ferdinánd király meghagyja Himmelreich György pannonhalmi főapátnak, hogy bizonyos okleveleket, amelyekre a bakonybéli apátság javainak védelmezésénél szükség van, Baksay Istvánnak szolgáltasson ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 S2.

 

36.
Győr, 1627. május 8. --- Dallos János alispán s a szolgabírák jelentik, hogy Baksay István bakonybéli apát tiltakozott az ellen, hogy Kesző János kajári jobbágy ügyét az ő úriszéke sérelmére a győrmegyei törvényszék elé vitték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 C2.

 

37.
1628. április 27. --- Baksay István bakonybéli apát stb. a győri káptalan előtt az agyagliki malmot Nyáradi Katalinnak s Högyészy Ilonának, illetve ivadékuknak bérbe adja úgy, hogy évenként Szent Györgykor 14 forintot, Szent Mártonkor egy hízót adnak s a malomhoz tarozó földeket visszaszerezvén, malmot jó karban fönntartják.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 D2.

 

38.
1628. április 27. --- A győri káptalan egy az agyagliki malom határaira s egy annak bérletére vonatkozó oklevelet --- az eredetieket Baksay István apát kezébe szolgáltatván --- átír.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 F2.

 

39.
Nagyszombat, 1629. augusztus 24. --- Pázmány Péter esztergomi érsek Baksay István lébényi apátot a nagyszombati zsinatra meghívja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 I.

 

40.
Kajár, 1630. április 7. --- Nagy Ferenc a kajári úriszék előtt a Kántor-család ellen egy malom miatt pert indít, amelynek tárgyalása közben a falú hódoltsági viszonyairól is szó esik.
Szakadozott papíron lévő eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 I., nr. 2.

 

41.
Győr, 1630. július 17. --- Pap Máté levelesített kajári ember további becsületes élet, örökös jobbágyság fogadása és száz forint kezesség mellett Baksay apáttól bocsánatot nyer.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 Q2.

 

42.
1630(?) --- A Kántor-család elismeri, hogy bizonyos nála levő kajári terület nem nemesi terület s kötelezi magát, hogy róla a jobbágyszolgálmányokat teljesíteni fogja.
Keltezés nélkül szűkölködő fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 I., nr. 2.

 

43.
Pápa, 1632. december 3. --- Uki János veszprémmegyei alispán a szolgabírákkal bizonyítja, hogy a bakonybéli apátsághoz tartozó Balatonfő-Kajár birtoklása, megszerzése miatt Himmelreich pannonhalmi főapát Cziráky Mózes özvegye s fia ellen tiltakozással élt.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 D.

 

44.
Győr, 1633. április 19. --- Kopcsányi Mihály bakonybéli apát stb. Szabó, másként Csőjtöri Balázsnak az agyagliki malom ez évi árendáját nyugtatja s a bérletet illető írásainak előmutatását meghagyja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 E2.

 

45.
1636. október 14. --- A győri káptalan II. Ferdinánd királynak jelenti, hogy homonnai Drugeth János országbíró a Kapcsányi Mihály bakonybéli apát panaszára kiadott rendelete szerint a Botka Ferenc és Hatos Istvánnál levő zálogos bakonybéli jószágok kiváltása ügyében eljárt.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 Z.

 

46.
1642. --- Kajár lakosainak vallomása a török zsarolásai és rablásairól.
Győri vármegyei levéltárban.

 

47.
Pozsony, 1646. március 30. --- Pálffy Pál kéri Pálffy Mátyás pannonhalmi főapátot, hogy a bakonybéli apátságot Pálffy Tamásnak adományozza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 Q2.

 

48.
Pozsony, 1648. július 10. --- Lippai György esztergomi érsek fölszólítja a bakonybéli apátot, hgy a nagyszombati zsinaton megjelenjék.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 M.

 

49.
1650. március 11. --- Mórichida jobbágyszolgálmányainak s a jobbágyoknak átengedett földbirtokok jegyzéke.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel fasc. 8., nr. 22.

 

50.
Bécs, 1654. november 11. --- III. Ferdinánd király Olasz István bakonybéli apátot a következő évre kitűzött pozsonyi országgyűlésre meghívja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 7., nr. 24.

 

51.
Kajár, 1656. január 13. --- Berkes Máté győrmegyei szolgabíró összeírja, hogy Kajáron Ťkinek-kinek az ő házánál micsoda fogyatkozása vagyon és hány puszta és hány fél hely és zsöllér hely is hány vagyonť.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65. M., nr. 3.

 

52.
1659. december 12. --- A kajári jobbágyok panasza sanyarú helyzetükről.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 Q.

 

53.
Pottendorf, 1662. január 1. --- Nádady Ferenc gróf országbíró stb. Olasz István bakonybéli apátot az üresedébe jutott csepregi plebániára kinevezi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 I2.

 

54.
1662. június 23. --- A kajáriak a pannonhalmi főapát részére kötelezik magukat, hogy Kajárról nem távoznak; sőt, ha valami veszedelem miatt ezt meg kellene tenniük, annak elmúltával visszatérnek.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 M., nr. 4.

 

55.
Kajár, 1664. június 19. --- Kántor Mihályné végrendeletet tevén, tanúi közt a kajári prédikátor is említve van.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 I., nr. 3.

 

56.
Pannonhalma, 1665. június 14. --- Magger Placzid főapát az Olasz István halálával megüresedett bakonybéli apátságot Krakoványi János pannonhalmi perjelnek adományozza azzal a kötelességgel, hogy továbbra is Pannonhalmán marad s apátsága jövedelmeit a Rend céljaira átengedi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 Q3.

 

57.
1665. körül --- A kajáriak a bakonybéli apátnak elpanaszolják a török zsarolás s a lakosság megfogyatkozása miatt bekövetkezett sanyarúságukat.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 L.

 

58.
Győr, 1666. április 28. --- Magger Placzid főapát a móriczhidai jobbágyságnak megengedi, hogy földesúri joga elismerésére évenként 3 forintit fizetvén a Domb nevű helyen forgó malmot emelhessen.
Fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 18 E.

 

59.
Pannonhalma, 1673. január 1. --- Genchy György Egyed pannonhalmi főapát a Krakovány János halálával megüresedett bakonybéli apátságot Simonchics Gellért pannonhalmi perjelnek adományozza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 64., 15.

 

60.
Pápa, 1675. június 17. --- Veszprémmegye közgyűlése bizonyítja, hogy három évvel előbb Genchy György pannonhalmi főapát tiltakozott az ellen, hogy Ujfalussy Márton zirci apát a bakonybéli apátsághoz tarozó Koppányt meg ne szerezze.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 B.

 

61.
Kajár, 1680. január 15. --- Kántor Mihály a kajári lelki tanítói és mások előtt rokonsága s a kajári templom javára végrendelkezik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 I., nr. 6.

 

62.
Kajár, 1690. február 9. --- Kántor Mihály özvegye a helység oskolamesterétől írt végrendeletében rokonságán kívül a kajári templomról, föl-péczi prédikátorról és kajári mesterről is megemlékezik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 I., nr. 7.

 

63.
1690. március 8. --- Eőri István Rumer Márton pannonhalmi főapát móriczhidai jószágán magát örökös jobbágyságra kötelezi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 30., nr. 5.

 

64.
Győr, 1690. május 31. --- Kőszeghy Ádám győrmegyei szolgabíró adja emlékezetül, hogy Pozsgay Ágoston a tőle Kajáron vett malomnak a szentmártoni főapáttól fölajánlott vételárát nem fogadta el, hanem a kereset tárgyát tevő malom ügyét per alá bocsátja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 I., nr. 8.

 

65.
Kis-Pácz, 1690. október 1. --- Kőszeghy Ádám győrmegyei szolgabíró a Pozsgaytól megvett kajári malom miatt tartott tanúvallomásokat írásban kiadja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 I., nr. 9.

 

66.
1690. november 10. --- A kajáriaknak panasza a patonaiak ellen.
Papírszelet a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 I., nr. 10.

 

67.
1690 táján(?) --- Kajáriak határlevele, mely Jora uramnál vagyon.
XVII. századi kivonat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 P.

 

68.
Pannonhalma, 1693. április 30. --- Lendvay Placzid főapát a Simonchich Gellért halála folytán megüresedésbe jutott bakonybéli apátságot Göncz Czelesztinnek adományozza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabb. Fasciculus 64., 17.

 

69.
Győr, 1697. november 17. --- Fiáth János, Győrmegye alispánja Pozsgay Ferenc kérésére egy kajári malom lefoglalása és élése miatt Lendvay Placzid főapátot konventjével együtt perbe idézi s meghagyja Kőszeghy szolgabírónak, hogy a főapának a panaszlevelet átadván, a tárgyalás napjáról és helyéről is értesítse.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46. I., nr. 12.

 

70.
1698. --- A kajári lakosság vallási helyzete az egyházlátogatási jegyzőkönyv (canonica visitatio) szerint.

 

71.
Győr, 1699. augusztus 26. --- Göncz Czelesztin bakonybéli apát s pannnhalmi perjel, Kerner Egyed modori házfőnök társaságában a győr káptalan előtt óvást tesz az ellen, hogy Lendvay Placzid főapát egy kajári malmot Sajnovics Mátyás győrmegyei jegyzőnek el akar adni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc. 1., nr. 15.

 

72.
Pápa, 1713. szeptember 19. --- Huszár István pálos perjel a bakonybéli apáttól házuk befödésére fát kér.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel fasc. 1., nr. 15.

 

73.
Bakony, 1714. március 21. --- A teszéri famunkások a bakonybéli apátság erdejéből kapott fáért tizedet, illetve fizetést ígérnek.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel. fasc. 1., nr. 16.

 

74.
Róma, 1719. január 13. --- XI. Kelemen pápa hét évi érvénnyel a kajári templomnak, amennyiben más búcsúja nem volna, Szent-Háromság ünnepére teljes búcsút enged.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 78., nr. 6.

 

75.
1719. március 31. --- Vidlics Ferenc a pozsonyi káptalan előtt Polány, Koppány és Akol jószágait a zirci apátsággal szemben óvással védi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel. fasc. 1, nr. 17.

 

76.
Veszprém, 1719. május 11. --- Göncz Czelesztin főapát s Vidlics Ferenc bakonybéli apát a veszprémmegyei gyűlésen óvással védik a bakonybéli területet a szomszédok és főleg az ugodiak, teszériek ellen;famely óvás ellen az Eszterházyak részéről ellentiltakozás történik.
Eredetije a veszprémmegyei levéltárban.

 

77.
Kajár, 1719. augusztus 5. --- A kajáriak s patonaiak közt határrontás ügyében ideiglenes egyesség jő létre.
Pannonhalmi rendi levéltár. --- Signaturája: Capsa 49. P., nr. 2.

 

78.
Győr, 1721. szeptember 22. --- Fiátth János értesíti felső-büki Nagy Istvánt, hogy bizonyos Kajár s egyéb helyek közt levő határpert fölös dolog Győr- és Veszprémmegyék neve alatt végeztetni, mert akárki nyer, a megyék határa ezzel nem változik; perjelnek a comportionatusok.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49. P., nr. 3.

 

79.
Pozsony, 1722. augusztus 10. --- Skerlecz Sándor a királyi tábla jegyzője a tőle két év előtt Kajár és Patona határairól fölvett vallomás jegyzőkönyvét másolatban újra kiadja.
Papírra írt egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 15. nr. 9.

 

80.
Róma, 1723. augusztus 30. --- XIII. Incze a bakonybéli templomnak Szent Móricz és vértanú társai ünnepére, ha a templomnak egyáltalán nem volna még, teljes búcsút engedélyez.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 78., nr. 11.

 

81.
Győr, 1724. március 13. --- Vidlics Ferenc bakonybéli apát a győri káptalan előtt az Eszterházyakat Kis- és Nagy-Ganna elidegenítésétől, a zirci apátot Koppán, Polány, Borsod, Akol élésétől elindítja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc. 1., nr. 26.

 

82.
Győr, 1724. augusztus 28. --- Friebeisz Ádám, a királyi tábla hites jegyzője, a bakonybéli apátság területe miatt fölvett tanúvallomásokat, amelyek a bakonybéli puszta török birtoklására s későbbi bérlőire vonatkoznak, írásba foglalja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc. 1., nr. 33.

 

83.
Szent-Király-Szabadja, 1730. március 7. --- Véghelyi Zsigmond szent-király-szabadjai bíró a bakonybéli apáttól engedélyt kér, hogy a templomuk fölépítéséhez szükséges fáért menő embereknek az apátsági erdőben bántódásuk ne legyen, sőt Isten dicsőségére némi fát is adjon.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc. 1., nr. 42.

 

84.
Pest, 1730. március 10. --- Sajgó Benedek pannonhalmi főapát, mint a bakonybéli apátság törvényes patronusa óvást tesz amiatt, hogy a királyi fiscus a bakonybéli apátság és nagyszombati klarisszák közt folyó pert a királyi tábla elől a király elé akarja vinni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc. 7., nr. 4.

 

85.
1730. --- Vidlics Ferenc bakonybéli apát az Eszterházy-uradalommal folyó erdőper alkalmával összeírja azon tényeket, amelyek az apátságnak az erőhöz való jogát bizonyítják s ennek kapcsán az apátság újjáalakításának, fölépülésének történetét is elmondja.
Vildics apát eredeti följegyzései a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 1., nr. 38.

 

86.
Bakonybél, 1730. december 24. --- Vildics Ferenc bakonybéli apát hagyatékát összeírják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 7., nr. 16.

 

87.
Bakonybél, 1731. március 22. --- Jeromos, a bakonybéli apátság kormányzója Sjghó Benedek főapátot a bakonybéli apátság több rendbeli belső ügyéről, peres dolgáról s szükségletéről értesíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 1., nr. 55.

 

88.
Győr, 1731. július 12. --- Sajghó Benedek pannonhalmi főapát a győrmegyei közgyűlésen a bakonybéli apátsághoz tartozó Ponyvád használatától mindenkit eltilt, nevezett szerint pedig a gyarmati, csikvándi, malomsóki népek bitorlása ellen tiltakozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. Fasciculus 33., nr. 5.

 

89.
Nagyszombat, 1731. július 15. --- Ordódy Konstanczia, a nagyszombati apácák fejedelemasszonya örömét fejezvén ki, hogy az Árpás miatt folyó per, melyben Berényi Tamás grófot tette teljhatalmú megbízottjának, véget ér, egyéb ügyeiről panaszkodva más pereiben Sajghó Benedek főapátot kéri föl plenipotentiariusának.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 30., nr. 22.

 

90.
Győr, 1732. szeptember 1. --- Sajghó Benedek pannonhalmi főapát tiltakozik, hogy Eszterházy Ferenc gróf móriczhidai ispánja az itt levő s az ő béli apátsághoz tartozó halastavat halásztatta és befogatás, jószágaik elvétele mellett mások ily eljárása ellen óvást tesz.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 30., nr. 30.

 

91.
Pest, 1732. szeptember 20. --- Sajghó Benedek pannonhalmi főapát az ugyanezen napon a nagyszombati apácákkal Árpásra létrejött barátságos egyességről szóló levelet másolatban kiadja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 30., nr. 29.

 

92.
Pozsony, 1733. március 17. --- A helytartótanács királyi rendeletre meghagyja a bakonybéli apátnak, hogy javadalma templomait, plebániaházait jó karba helyezze s a megyés püspököt a papnevelő fölállításában támogassa.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 67., nr. 6.

 

93.
Pest, 1734. szeptember 22. --- Eszterházy Ferenc gróf és Sajghó Benedek pannonhalmi főapát a bakonybéli apátsági erdő miatt folyó perben egyességre léptek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 1., nr. 76.

 

94.
Szent-Márton, 1735. szeptember 28. --- Benedek főapát József apát bakonybéli adminisztrátor számára az apátsági javak kezelését illetőleg utasítást ad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 7., nr. 20.

 

95.
Bakonybél, 1735. szeptember 29. --- Ágoston pannonhalmi perjel és József apát Jeromos apát hagyatékáról leltárt vesznek föl.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 7., nr. 17.

 

96.
Veszprém, 1736. május 3. --- Sajghó főapát némely most főapátsági javak s a bakonybéli határok miatt a teszériek s ugodiak ellen filtakozik; az Eszterházyak viszonttiltakozással felelnek.
Veszprém megyei levéltárban.

 

97.
1736. --- A bakonybéli apátság tartozékainak s a rajtuk élő jobbágyságnak a szolgálmányaiknak összeírása.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 8., nr. 22.

 

98.
Pest, 1738. március 4. --- A bakonybéli apátság erdőperében Eszterházy gróf és Sajghó főapát újabb, az apátságra hasznosabb egyességre jutnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 1., nr. 104.

 

99.
Esztergom, 1739. május 8. --- Tersztyánszky János helytartótanácsosi ítélőmester az ugodi uradalom s bakonybéli apátság közt tőle végzett erdőfelosztásról ideiglenes bizonyítványt ad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 1., nr. 105.

 

100.
Veszprém, 1740. február 15. --- A veszprémmegyei közgyűlésen a vitás bakonybéli határok ügyében jelentés történik s ugyanekkor Sajghó Benedek, pannonhalmi főapát nevében Kajár határai rongálása miatt tiltakozás van.
Veszprém megyei levéltárban.

 

101.
Komárom, 1745. február 8. --- Komárommegye közgyűlése bizonyítja, hogy Sajghó Benedek pannonhalmi főapát a Pannonhalmához tartozó almási és a bakonybéli apátság jogos birtokát tevő komáromi hídvám lefoglalása ellen óvást tett.
Eredetije a magyar országos levéltárban. --- Signaturája: Act. Eccles. Cameral. fasciculus 23., nr. 14.

 

102.
Győr, 1752. január 15. --- Némai Magdolna, Jávorka György özvegye a pázmándi hegyben levő szőlejét a bakonybéli apátságnak ajándékozza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc.7., nr. 7.

 

103.
Veszprém, 1765. március 13. --- A veszprémmegyei közgyűlésen a szent-gáliak tiltakoznak amiatt, hogy Jankovics Márton bakonybéli perjel néhány kétségtelenül szent-gáli területen makkoltató ember sertéseit csak pénzért adta ki; a konvent nevében viszonttiltakozás történik.
Veszprém megyei levéltárban.

 

104.
Veszprém, 1765. június 26. --- A veszprémi megyegyűlés királyi rendelet értelmében a bakonybéli apátság és Szent-Gál nemes közbirtokossága közt folyó határpört barátságos elintézésre megbízottakat küld s a peres feleknek meghagyja, hogy az erőszakoskodásoktól kölcsönösen óvakodjanak s tartózkodjanak.
Veszprém megyei levéltárban.

 

105.
1768. február 20. --- A pannonhalmi kolostor a bakonybéli apátságról a kiküldött királyi biztosoknak jelentést tesz.
Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 77., nr. 15.

 

106.
Pannonhalma, 1768. május 10. --- Somogyi Dániel pannonhalmi főapát Graczer Zoerard pannonhalmi perjelt bakonybéli apáttá nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Facsimilejét lásd a 65. lapon.

 

107.
1768. június 10. --- Kajár község urbariuma.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 19., nr. 25.

 

108.
1768. --- Graczer Zoerard bakonybéli apát XIII. Kelemennek s törvényes utódainak engedelmességet ígér.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 8., nr. 8.

 

109.
Pápa, 1768. november 4. --- Pápa város bírája és tanácsa bizonyítják, hogy a bakonybéli apátság képviselőit a Szili János özvegyétől az apátságnak ajándékozott ház és földek birtokába ellentmondás nélkül bevezették.
Papíroklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbatiae Bbel. fasc. 7.

 

110.
Róma, 1769. július 22. --- A pápa a bakonybéli búcsú napjának áthelyezését bizonyos esetekben megengedi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel fasc. 8., nr. 9.

 

111.
Róma, 1769. december 20. --- XIV. Kelemen pápa a bakonybéli apátsági templom Szent Móricz oltárának halottak napjára és nyolcadára kiváltságot ad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 78., nr. 45.

 

112.
Pannonhalma, 1773. március 26. --- Somogyi Dániel pannonhalmi főapát meghagyja Graczer Zoerard bakonybéli apátnak, hogy jobbágyaival atyailag s a törvények értelmében bánjék.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 63., nr. 122.

 

113.
Pannonhalma, 1773. március 30. --- Somogyi Dániel főapát meghagyja Graczer béli apátnak, hogy a jobbágyok kiköltözését illető rendelkezését a tartandó úriszékig hagyja függőben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 63., nr. 122.

 

114.
Pannonhalma, 1773. december 2. --- Somogyi Dániel főapát pater Elek engedély nélkül történt kimaradásáról szólva meghagyja a bakonybéli apátnak, hogy magánosan egy szerzetest se bocsásson ki a monostorból.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 63., nr. 122.

 

115.
Pest, 1774. szeptember 11. --- Somogyi Dániel főapát fölszólítja a bakonybéli apátot, hogy a királyi rendelet értelmében apátsága személyzetéről és összes javairól kimutatást készítsen s ennek megbeszélésére Pannonhalmára menjen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. Fasc. 63., nr. 122.

 

116.
Zirc, 1777. január 6. --- Károly zirci prior fölkéri a bakonybéli apátot, hogy a tőle átküldött kelyhet consecrálja; egyben boldog újévet kíván.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbatiae Bbelienses fasciculus 8., nr. 20.

 

117.
Kajár, 1777. április 20. --- A bakonybéli apátság s a kajári jobbágyok a szolgálmányokra tíz éves szerződést kötnek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc.19., nr. 20.

 

118.
Pannonhalma, 1778. október 21. --- Somogyi Dániel főapát bakonybéli apátság fegyelmi és személyzeti ügyeiben intézkedik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. Fasc. 77., nr. 18.

 

119.
Pannonhalma, 1781. június 19. --- A pannonhalmi konvent II. József azon rendeletére, hogy Graczer Zoerard béli apátnak az összes apátságát érdeklő iratok mását kiadják, átírva megküldi Vidlics apát vallomását, mellyel 1725-ben Sajghó Benedek főapátot plenipotentiariusának rendelte és nyilvánította.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel. fasc. 7., nr. 32.

 

120.
Pannonhalma, 1781. augusztus 13. --- Somogyi Dániel pannonhalmi főapát Novák Krizosztomot, a hittudományok doktorát és tanárát bakonybéli apáttá nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

121.
Kajár, 1787. január 3. --- Novák Krizosztom bakonybéli apát egy kajári colonicalis házat a hozzá tartozó földekkel és rétekkel Szalai Jánosnak elad.
Egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. fasc. 19.

 

122.
Buda, 1793. július 19. --- A helytartótanács értesíti Novák Krizosztom bakonybéli apátot, hogy a király pécsi főigazgatóvá nevezte ki s iparkodjék állását mentől előbb elfoglalni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. Bbel. fasc. 7., nr. 43.

 

123.
Szombathely, 1793. szeptember 14. --- Szily János szombathelyi püspök Novák bakonybéli apátnak a Rend visszaállításáról szállongó hírekről s ezek valószínűtlenségéről írva, egyben Nováknak figyelmébe ajánlja a nagyszombati philosophiát és kéri, hogy egy-két tanárt szerezzen számára.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel. Fasc. 7., nr. 46.

 

124.
Kajár, 1802. január 24. --- Komáromy István kajári ispán jelenti, hogy a Novák apáttól eladott sessió után a szolgálmányokat és fizetséget teljesítik.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbat. Fasciculus 19.

 

125.
Kajár, 1802. január 24. --- Komáromy István kajári ispán a kajári jobbágyság birtokáról a jószágkormányzósághoz jelentést küld.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban, az előző melléklete.

 

126.
Szent-Márton, 1802. január 25. --- Pozner Bernát provisor a Novák apáttól eladott sessio ügyében jelentést tesz.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 19.

 

127.
Győr, 1802. február 18. --- Az uradalmi ügyésztől a Novák eladta kajári sessio ügyében véleményt kérnek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 19., nr. 31.

 

128.
Győr, 1802. február 22. --- Az uradalmi ügyész a kajári sessióról véleményes jelentést ad, azzal, hogy mivel a bencések visszaállítása úgyis csak napok kérdése, legjobb az ügyet nem bolygatni, mert csak gyűlölet és zavar támad belőle.
Eredeti fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasciculus 19., nr. 26.

 

129.
Bakonybél, 1802. május 28. --- A visszaállításkor kirendelt királyi biztosok a bakonybéli apátság javait s az apátság eltörlése idején történt változásokat írásba foglalják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

130.
Bécs, 1817. február. 28. --- I. Ferenc a bakonybéli üresedésbe jövő apátságot a rendkáptalan ajánlatára Taucher Ágoston pozsonyi házfőnöknek és gimnáziumi igazgatónak adományozza, azzal, hogy jövedelmeiről a Rend idősbjeinek számadással tartozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

131.
Pannonhalma, 1817. július 27. --- Horváth Pál regens-atyát Taucher bakonybéli apátot Gerencsér jószágot illető keresetével elutasítja s az itteni erdőben a jövőre a tőle való rendelkezést megtiltja.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban levő ŤJegyző Könyv I. Főapáti Rendeletek stb. 1835ť 7--8.

 

132.
Szent-Márton, 1824. augusztus 1. --- Engelhardt Anzelm főmonostori perjel elismer, hogy a Taucher Ágoston bakonybéli apát hagyatékában aranyban s ezüstben talált összegeket a pannonhalmi főmonostor központi pénztárába helyezte.
Az említett ŤJegyző Könyv I. Főapáti Rendeletek stb. 1835ť 23--24.

 

133.
1825 táján. --- Nyomozás Kajár lakosságának anyagi helyzetéről, megélhetési viszonyiról.
Fogalmazvány (másolat?) a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbatiae fasciculus 19., nr. 25.

 

134.
Pannonhalma, 1832. szeptember 8. --- Kovács Tamás főapát Guzmics Izidor dr. theologiai tanárt bakonybéli apáttá kinevezi.
Oklevél a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

135.
Pannonhalma, 1832. szeptember 24. --- Az újonnan kinevezett fiókapátok, Guzmics Izidor és Wekerle Godfrid apátsági javak kezelését illetőleg a rendkáptalantól utasítást nyernek.
ŤJegyző Könyv I. Főapáti Rendeletek stb. 1835ť 31--33.

 

136.
Szent-Márton, 1835. november 7. --- A pannonhalmi konventgyűlés Guzmicsot figyelmezteti, hogy az apátságban a főapát beleegyezése nélkül semmit ne készítessen; a lovak, marhaállomány, bor tekintetében határoz s a kajári lelkész- és tanítólak, valamint a bakonybéli torony építését illetőleg intézkedik.
Az említett ŤJegyző Könyv I. Főapáti Rendeletek stb. 1835ť 36--37.

 

137.
Pannonhalma, 1846. január 26. --- Rimely Mihály főapát Sárkány Miklós drt bakonybéli apáttá kinevezi s meghagyja, hogy a Szent István adta és pápák megerősítette jogok szeint magát fölszenteltetve apátságát elfoglalja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

138.
Bakonybél, 1846. április 26. --- Zichi és vázsonkeői Zichi Domonkos veszprémi püspök bizonyítja, hogy a pannonhalmi főapát megkeresésére Sárkány Miklóst bakonybéli apáttá avatta.
Mellékelve van az apáti kinevező-oklevélhez a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

139.
Dáka, 1846. október 28. --- Festetich Leo gróf levele Sárkányhoz a conservativ eszmék Zalában való védelmezése érdekében.
Eredetije Sárkány Miklós levelezéseinek I. csomagjában a pannonhalmi irattárban.

 

140.
Budapest, 1848. július 2. --- A belügyminiszter figyelmeztetvén Sárkány apátot, hogy az országgyűlésre tévedésből hívták meg a főrendek közé és kéri a hibás királyi meghívó visszaküldését.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

141.
Pannonhalma, 1894. április 7. --- Fehér Ipoly pannonhalmi főapát Villányi Szaniszló esztergomi házfőnököt, főgimnáziumi igazgatót bakonybéli apáttá kinevezi.
Eredeti fogalmazvány a pannonhalmi főapáti irattárban.

 

142.
Pannonhalma, 1894. augusztus 26. --- Fehér Ipoly főapát bizonyítja, hogy a tőle kinevezett és királyilag megerősített Villányi Szaniszló bakonybéli apátot pápai engedéllyel apáttá avatta.
Eredeti a pannonhalmi főapáti irattárban.