PRT-Nyolcadik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Nyolcadik kötet

ELSŐ FEJEZET
A béli apátság megalapítása.

Általános kép a Bakonyról. Szent Günther. A bakonybéli kolostor alapításának gondolata. A kolostor épülni kezd. Az alapítás célja. Szent Gellért a béli kolostorban. A kolostor első évei. Szent Gellért marosi püspökké lesz. A szerzetesek egy része távozik a béli kolostorból.
9--26.

 

MÁSODIK FEJEZET
Az apátságnak anyagi helyzete a nagy adományok korában.

Szent István és Gizella királyné adományi. Országos zavarok István halála után. Az apátság új javakban nyer kárpótlást. Szent László király, a kolostor gazdagítója. József apát és utódja összeíratják a monostor birtokait. Jobbágyszolgálmányok. A trónváltozás következményei. Újabb királyi és magánadományok. Birtokperek. Pápai megbízás.
27--41.

 

HARMADIK FEJEZET
Az apátság egyházjogi s országjogi helyzete az Árpádkor végén.

Az apátság a pápa védelme alá adja magát. A kolostor egyházjogi helyzete. Jusztus apát a kolostor függetlenségét megvédi. - A tatárjárás hatása. A birtokügyek új rendezése. Jobbágyság lázongó mozgalmai. Hadkötelezettség és jobbágymentesítés. Az apátság hiteshelyi működése. Újabb birtokadományok. Az apátság égése.
42--66.

 

NEGYEDIK FEJEZET
Anyagi restauratio. Pápai reservatio.

Az apátság helyzete a XIV. sz. elején. Birtokvesztések, birtokeladások. Henrik és Leo apátok. A komáromi vám lefoglalása. Tamás apát s Miklós győri püspök. Jakab és Miklós apátok igyekezetei az anyagi viszonyok javítására. Miklós apát jobbágytelepítései, birtokszerzései. Király s királynéi védelem és kegyuraság. György apáttá avatása. Törvénykezési szabadság. Pápai reservatio. Exemptio. <Nullius> terület. Az apát és konvent. Királyi rendelet az eladományozott birtokok miatt. István zselici apát béli apáttá nevezése. Miklós apát s Kálmán győri püspök. Pál apát. János apát választása. Az országos zavarok visszahatása. A reservatio káros eredménye.
67--123.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
A királyi és pápai commendába-adás és hatása.

A commendátorok általános hatása. De Benziis de Gualdo András. Zsigmond a káptalani választás folytatólagos érvényét hangsúlyozza. Általános helynök Bakonybélben. Kapocsi Mihály apát törekvései az anyagi és jogi ügyek rendezésében. A commendába-adás állandóvá lesz. Gergely milkói püspök. Zavarok a birtok- és jogügyekben. Nagyváthy Péter, zirci apát, a pápától megkapja az apátságot. Gergelyt állásától megfosztják. Az apátság Széchi Dénes esztergomi érsek és Trevisói Simon antivarii érsek kezében. Két úr az apátságban: Kapusi Bálint és László apát. Mohorai Vidfy Miklós. Anyagi viszonyok, birtokállapot a commendátor-kor végén.
124--176.

 

HATODIK FEJEZET
Reformkorszak. Az apátság kegyurasága Pannonhalmára száll.

Az apátság kormánya törvényessé válik. Bikoli László apát. Vérontás a bakonybéli templomban. Mihály apát egyedül él a kolostorban. Pannonhalma első beavatkozása Bakonybél ügyeibe. Mihály és Balázs apátokat javadalmuktól megfosztják. Jakab apátsága. A kolostor egyházjogi helyzete s a rendi reform. Az apátság kegyurasága Pannonhalmára száll. Jakab apát birtokrendezései. A kolostor Bakith Pál birtokában. Pápai Benedek igyekezetei. Az apátság a kincstár jövedelmeit szaporítja. Visszapillantás.
177--199.

 

HETEDIK FEJEZET
Az apátságnak belső élete.

Az apátság vezetése, belső szervezete. Béli szerzetesek. A kolostor elrendezése. Birtokkezelés. Jövedelem a pápai servitium-annaták alapján. Egyházi fölszerelések. Könyvtár. Az erkölcsi élet hanyatlása s a kolostor gyengeségeinek okai. Az istentisztelet megszüntetése.
200--215.

 

OKLEVÉLTÁR
Bevezetés. A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei.

1. A kritika szükségessége. 2. A hiteles levelek sorozata 1232-1292 között. 3. Gizela és Szent István adományai. 4. Az Árpád-kori hiteles oklevelek írása. 5. A Szent László-féle összeírás. 6. A sójövedelemről szóló oklevelek és Szent László levelének harmadik része. 7. Az 1135. évi levél és Szent László levelének negyedik része. 8. Fulkomár adományai és a Szűz birtokról szóló levelek. 9. Gergely ispán adománya. 10. IX. Gergely pápa bullája. 11. Összefoglalás.
219--266.

 

1.
1037. (Hamis.) --- Szent István király a tőle alapított béli apátság javait fölsorolva, annak jogkiváltságait is írásba foglalja.
Teljes szövegét lásd a PRT VIII. 224--227. alatt.

 

2.
1086 után. (Hamis) --- A bakonybéli apátság birtokainak és jogainak összeírása főleg Szent László alatt.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 O2.

 

3.
1131. ? --- II. Béla uralkodása alatt új döntés a már II. István alatt vita tárgyává lett Szent László adományozta sószállító 24 háznépről.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 P.

 

4.
1135. (Hamis.) --- II. Béla a soproni várjobbágyok s a bakonybéli apátságéi közt Zalamad miatt támadt perben intézkedik s egyúttal az apátság más birtokait is fölsorolja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Az eredeti signaturája Capsa 15 K2, a másolaté Capsa 49 Z2.

 

5.
1171. táján (Hamis.) --- A bakonybéli apátság birtokaiból Gannára, Polányra, Merethére, Henyére, Kajárra vonatkozó összeírás.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 M2.

 

6.
1181. --- Fulcumar comes Palan és Meretha birtokokat s Heney részbirtokot a bakonybéli apátságnak ajándékozza.
A hullámosan elvágott cirographum eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 L.

 

7.
1206. --- Paussa pap Scisen részt kap a termésből, mert Péter bakonybéli apátot a birtok visszaszerzésében pénzzel segítette.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 R.

 

8.
Laterán, 1230. április 19. --- IX. Gergely pápa a bakonybéli apátot és kolostort pártfogásába, oltalmába veszi, az apátság jogait megerősíti.
Hártyára írt egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 Q3.

 

9.
1232. --- II. András a béli apátság szentkereszti kápolnájának körülötte két-két nyíllövésnyi földet ajándékoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 O.

 

10.
1232. --- II. András a jövedelmeiben megfogyatkozott béli apátság fölsegítésére a szalacsi sójövedelemből évi 30 márkát adományoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 A.

 

11.
1233--1234. --- Gergely győri püspök ítélete Árpás miatt a bakonybéli apátság és a győri káptalan közt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 F.

 

12.
1234. --- A bakonybéli apátság és a győri várjobbágyok közt Kajárnál határigazítás.
Egy helyen szakadt, másként szép eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 B.

 

13.
1239 körül --- Bírói döntés Scezu helységről Bakonybél javára.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 C5.

 

14.
1239--1240. --- A veszprémi püspök az esztergomi érseknek, mint gyanús bírónak, az Akol helységre vonatkozó joghatóságról szóló bíráskodása ellen, mely a béli apátnak kedvez, fölebbez.
Eredetije tenyérnyi széles, keresztben írt hártyán a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signatúrája: Capsa 59 D2.

 

15.
Buda, 1240. április 2. --- IV. Béla Kajárt a bakonybéli apátság jogos, régi birtokának nyilvánítva neki oda ítéli.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 K.

 

16.
1240. --- A veszprémi káptalan megpecsételi Donát bakonyi ispánnak a bakonybéli apátság részére szent-kereszti kápolnája határairól kiadott bizonyságlevelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 V.

 

17.
1245. --- Dénes nádor bizonyságlevele, hogy az Ozorsukán lakó udvarnokok a bakonybéli apát (agyagliki) földjét az apát birtokának elismerték.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signatúrája: Capsa 64 A.

 

18.
1246. --- Domonkos comes, a királyi udvar helyettes bírája az endrédi udvarnokokat ezen állapotukban való megmaradásra ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 C.

 

19.
1246. november 12. (Kétséges.) --- IV. Béla király átírja a Szent Istvántól származó bakonybéli apátságot megajándékozó oklevelet.
Károly Róbert 1330-iki átiratából (lásd a 43. sz. alatt).

 

20.
1249. --- Pál országbíró s zalai főispán a bakonybéli apátság és a korkoui várjobbágyok közt osztályt tesz.
Hártyára írt igen csinos eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 Q.

 

21.
1251. --- Deta testvére lelkiüdvéért a bakonybéli apátságnak egy torlót s egy harangozót adományoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 L.

 

22.
1254. július 4. --- Gál erdélyi püspök s Ákos budai prépost az akoli apátsági népeknek régi kötelezettségeikben tartását elrendelik.
IV. Béla alább következő 1259-iki átiratából (lásd a 28. szám alatt).

 

23.
1255. --- Synister Miklós királyi tálnokmester a bakonybéli apát s a pápai udvarnokok közt folyó perben két malmot a hozzávaló földekkel az apátnak ítél oda.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 C.

 

24.
1256. február 15. --- IV. Béla király törvénykezési kiegyenlítés alapján megerősíti a bakonybéli apátságot Endred föld birtokában.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 B.

 

25.
1257. július 3. --- A fehérvári káptalan előtt a zirci és bakonybéli apátok Keykuffev birtokra megegyeznek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 M.

 

26.
1258. május 27. --- A pannonhalmi konvent bizonyságlevele a bakonybéli apát és a tarjáni jobbágyok és várnép közt Tarjánra kötött osztozásról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 L.

 

27.
1258. --- Jakab bakonybéli apát és konventje jobbágyaik meghallgatásával néhány noszlopi szolgáját nemes jobbágyai sorába emeli.
A bakonybéli apát és konvent 1342-iki átiratában. --- Signaturája: MOL DL 482.

 

28.
1259. június 17. --- IV. Béla király Pál erdélyi püspök s Ákos budai prépostnak az akoli apátsági népek javára hozott 1254-iki ítéletét megerősíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 I2.

 

29.
Porva, 1264. november 1. --- IV. Béla királynak a bakonybéli apátság embereinek törvénykezési szabadságát megújító rendelete.
Nagy Lajos 1374-iki átiratából (lásd a 116. szám alatt).

 

30.
1268.(?) --- Bene ispán fia, Gergely, volt ispán, a hely szentsége miatt a bakonybéli kolostornál választván temetkező helyet, Pythy nevű szolgáját az apátságnak adja, úgyhogy ettől függjön, mily szabadságban vagy szolgaságban akarja használni; ugyancsak ad még Szőllősön egy szőlőt s adománylevelét megpecsételi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 N.

 

31.
Fizegtő, 1269. október 26. --- IV. Béla Dénes győri püspököt a béli apátság kajári tizedeinek lefoglalásától eltiltja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 F.

 

32.
Fizegtő, 1270. március 30. --- IV. Béla király intézkedése Kethelaka határáról.
Zsigmond király 1411-iki átiratából (lásd a 153. szám alatt). Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 M.

 

33.
1276. --- IV. László a béli konvent jelentése alapján bizonyos elhagyott földet Péter fiainak, Pálnak és Olivérnek adományoz.
Fölötte sérült, XIV. századi másolatából, mely az Ostffy-család levéltárában van.

 

34.
1280 körül --- Péter veszprémi püspök Túr nevű Somogy megyei birtokát a bakonybéli apátságnak ajándékozza.
Az oklevél XIV. századi másolatban maradt fönn a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 X.

 

35.
Esztergom,1283 táján, augusztus 19. --- Mivel János, Henrik bán fia, a béli apátságnak Warosnul-on levő vámját lefoglalja, Ladomér esztergomi érsek fölszólítja, hogy lelkiüdvéért bocsássa vissza az apátságnak s fiát, Gergelyt is bírja rá, hogy az apátságnak tőle lefoglalt birtokait adja vissza, hiszen elég vagyonuk van, hogy ne szoruljanak szent házak jószágaira.
A pannonhalmi konvent 1353-iki átiratából. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 O.

 

36.
Ercsi, 1286. július 1. --- IV. László király Ladomér esztergomi érseknek meghagyja, hogy ha Komáromi Pál és Miklós a bakonybéli apátságot a komáromi vámok élvezetében háborgatnák, egyházi büntetést alkalmazzon.
Háromujjnyi hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 L.

 

37.
1286. --- IV. Lászlónak a kajári Dénes és Balássi, valamint a béli apát közt folyó pör ügyében a székesfehérvári káptalanhoz írt levelére a káptalan feleletet ad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 K.

 

38.
1292. január 22. --- III. András király a bakonybéli apátságnak Thogon helységet a Balaton partján adományozza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 C.

 

39.
1301. április 9. --- Henrik bakonybéli apát és a konvent nyomasztó szükségük miatt Luoson levő szőlőjüket Felsőörsön lakó Péternek eladják.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 S4.

 

40.
Óvár (?) 1306. augusztus 12. --- A pannonhalmi konvent Károly királynak jelenti, hogy a komáromi réven a halak után fizetett vám iránt a bakonybéli apátság és a Komáromi Pál mester között fönnforgott ügyben a vizsgálatot teljesítette.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 B.

 

41.
Esztergom, 1315. körül, május 4. --- Tamás esztergomi érsek Miklós győri püspököt inti, hogy a bakonybéli apátságot megillető nyúli bortizedet sajátjául ne szedesse.
Hártyaszelet a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 B.

 

42.
1322. január 7. --- Jakab bakonybéli apát a szentmártoni konvent előtt tiltakozik jószágainak lefoglalása miatt, nevezet szerint, hogy Móric mester az árpási híd vámját és a szili piacvámot lefogladta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 X.

 

43.
1330. március 11. --- Károly Róbert király IV. Bélának Szent Istvánnak Bakonybél számára kiadott adománylevelét magában foglaló oklevelét újra átírja.
A szépen megtartott hártyaoklevél eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 A.

 

44.
1330. június 30. --- A győri káptalan jelenti, hogy a bakonybéli kolostor hiteshely, autenticus pecsétje van.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 V2.

 

45.
Visegrád, 1333. november 22. --- Erzsébet királyné a védelmébe vett bakonybéli monostort Tamás erdélyi vajda pártfogása alá helyezi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 M.

 

46.
1334. november 16. --- Miklós bakonybéli apát a pannonhalmi konventtel átiratja az apátság némely jószágainak 1181 tájt készült összeírását.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 N2.

 

47.
1335. augusztus 24. --- János bakonybéli apát a pannonhalmi konvent előtt az árpási vám elfoglalása miatt tiltakozik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 Y.

 

48.
Visegrád, 1338. március 29. --- Galhardus pápai követ nyugtatványt ad Miklós bakonybéli apáttól lefizetett Kelemen-féle egyházi adóról.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 C.

 

49.
1338. június 29. --- Miklós bakonybéli apát a Győr és Veszprém megyei plebánosok kegyelmébe ajánlja János remetét, kinek a kereszturi kápolnát azon föltétel alatt engedte át, hogy a helyet rendben tartsa, az utasoknak pedig szállást építsen.
Hártyára írt, kissé vízfoltos eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 T.

 

50.
1338. augusztus 15. --- Miklós bakonybéli apát Henney (Henye) nevű birtokát miskei Kontra Antalnak s örököseinek évi négy márka fizetségért állandó bérletbe adja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 I.

 

51.
Visegrád, 1339. július 13. --- Erzsébet királyné a bakonybéli apátságot összes birtokaival kiváló oltalmába fogadván, birtokaiba a szabad osztályú jobbágyoknak szabad költözhetését országszerte kihirdeti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. ---Signaturája: Capsa 50 E4.

 

52.
1341. november 17. --- A pannonhalmi konvent jelenti Drugeth Vilmos nádornak, hogy a nyúli község öt szőlőművesét és két jobbágyát a nádor parancsára ellenszegülésükért megidézvén, ezek nyilván tett ígéretét vette, hogy ezentúl a bakonybéli apátot uruknak elismerik és mindennemű köteles szolgálatot s adót mindenkor teljesíteni és megadni készek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 Y3.

 

53.
1342. --- Miklós apát elődének, Jakabnak a nosztopi nemes jobbágyokra vonatkozó 1258-iki intézkedését átírja s megerősíti, egyszersmind Nosztup határait is részletesen leírja.
Eredetije: MOL DL 482. (NRA fasc. 707. nr. 31.)

 

54.
Visegrád, 1343. május 15. --- Miklós nádor a komáromi piacvám és révjog kétharmadát Donch komáromi főispán ellenében a bakonybéli monostornak ítéli, melynek apátja birtokjogát Szent István oklevelével bizonyítja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 F.

 

55.
1343. november 25. --- Miklós bakonybéli apát s Danch mester a pannonhalmi konvent előtt a komáromi vám kezelésére s élvezésére egyességre lépnek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 E.

 

56.
1344. május 13. --- Miklós apát panaszára, hogy Pál mester, a király tisztje, egy darab tarjáni földjét lefoglalva a királyi birtokhoz csatolta, Lajos király határjárást rendel.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 I2.

 

57.
Buda, 1346. október 21. --- Miklós nádor fölszólítja a bakonybéli konventet, hogy néhány csitvándi, csei, bedegei, bándi nemest bándi Miklós fia István ellenében a nádor elé idézzen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban volt, Capsa 50 G3 alatt, most az Országos levéltárba tették át, ahol Capsa 3 H alatt van.

 

58.
Buda, 1347. január 24. --- Pál országbíró a budai káptalannak meghagyja, hogy Torwei Lőrinc fia Péter ügyében, ki magát nemesnek mondja, a bakonybéli apáttal szemben, ki harcos jobbágyának állítja, Péter nemességéről tartson nyomozást.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 R.

 

59.
1347. május 12. --- A fehérvári káptalan előtt Rátolt nembeli Lőrinc fia János mester bizonyos Zaah nevű birtokot a bakonybéli apátnak és veszprémi káptalannak visszabocsát.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 B5.

 

60.
1348. április 6. --- A pannonhalmi konvent Lajos király 1347-iki rendelete szerint a bakonybéli apátság javairól, a kolostor leégéséről, Alsó- és Felsőörsről, Borsod- és Gannáról, Etejről s Barnádról a királynak jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 A2.

 

61.
1348. július 7. --- A pannonhalmi konvent jelentése az ugodi Chenyktől Harasztiban elkövetett határrontásról.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 G.

 

62.
Buda, 1349. március 29. --- Miklós béli apát Danch fia Miklósnak Miklós esztergomi prépost előtt a komáromi vámjövedelmét egy évre bérbeadja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. ---Signaturája: Capsa 55 H.

 

63.
1350. augusztus 1. --- A tihanyi konvent előtt a vászolyi jobbágyok Miklós bakonybéli apáttal egyességre lépnek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 E4.

 

64.
Veszprém, 1351. április 18. --- Ágoston, distillariai püspök bizonyítja, hogy Györgyöt exemptiojának megfelelő szertartással bakonybéli apáttá avatta.
Papírra írt, több helyen erősen lyukas eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 I.

 

65.
1352. február 22. --- György béli apát Konti Miklós erdélyi vajda nyúli tisztjét az ő ottani jobbágyainak negadóztatásától, rajtuk való ítélkezéstől a pannonhalmi konvent előtt eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 N.

 

66.
1352. november 26. --- Péter bakonybéli apát panaszára Nagy Lajos király az árpási vám és híd ügyében vizsgálatot rendel.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 N2.

 

67.
1354. január 20. --- Péter bakonybéli apát Páncél János koppányi jobbágyának a (nápolyi) hadmenetekben a kolostor helyett tett harcaiért és egyéb szolgálataiért Mortefeuldén egy darab földet ad.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 M.

 

68.
Villanova, 1354. július 7. --- VI. Ince pápa Magyar Pétert bakonybéli apáttá kinevezi, a konventnek pedig meghagyja, hogy az apátot köteles engedelmességgel fogadja.
Vatikáni levéltár. Reg. Vatic. vol. 225. Annus II. lib. I. fol. 53.

 

69.
1354. november 18. --- Péter és Egyed bakonybéli szerzetesek Péter apátnak Mártonházaföldet illetőleg Páncél János részére tett adománya ellen a pannonhalmi konvent előtt tiltakoznak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 X.

 

70.
1355. szeptember 4. --- Péter Bakonybéli apát a servitiumokról kötelezőt ad.
Vatikáni levéltár, Liber Solutionum 1352--1355. 29. fol. 102.

 

71.
1356. július 22. --- A győri káptalan Simon győri főispán rendeletére Péter bakonybéli apát birtokán, Kajáron a zsámbéki prépostság szerdahelyi embereitől elkövetett rablás és sebzés ügyében vizsgálatot tart.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 S2.

 

72.
1358. január 19. --- A pannonhalmi konvent Nagy Lajos király 1357-iki rendelete értelmében Haraszti kiheztartozása ügyében nyomozást tart.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 D.

 

73.
Visegrád, 1358. június 19. --- Nagy Lajos király elrendeli, hogy Báton a vámos házát visszaadják Péter béli apátnak s őt új épület emelésében ne zavarják.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 P2.

 

74.
Visegrád, 1359. május 10. --- Kont Miklós nádor felszólítja a pannonhalmi konventet, hogy, mivel a veszprémi káptalan és bakonybéli apátság közt Paloznak miatt folyó perben a határok ismerete nélkül nem ítélhet, tartson határjárást.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 F2.

 

75.
1359. július 2. --- A veszprémi káptalan a bándi jobbágyoktól Szentmárkon elkövetett erőszakoskodásról a veszprémi alispánnak jelentést tesz.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 D3.

 

76.
1359. szeptember 16. --- A fehérvári káptalan jelenti, hogy Péter béli apát és esegvári Tamás fia Miklós közt a Mester Mester és Szentmárk miatt folyó perben választott bírák útján egyesség jött létre.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 E3.

 

77.
1360. március 27. --- Nagy Lajos király a bakonybéli apátság egy III. István királytól eredő oklevelének pecsétjéről, mely eltört, vizsgálatot rendel.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 X.

 

78.
1360. április 16. --- A győri káptalan Kont Miklós nádornak a béli apátság és veszprémi káptalan közt peres Paloznak ügyében tartott vizsgálatról jelentést tesz.
Hellyel-közzel vízfoltos, nehezen olvasható eredetije papíron a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 S.

 

79.
1360. július 22. --- Péter apát Vászolyi István harcoló nemes jobbágyának Vászoly azon részét is, melyet előde, Miklós, a király rendelete folytán oda nem adhatott, odaajándékozza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 V.

 

80.
1360. augusztus 28. --- A bakonybéli konvent tagjai a pannonhalmi konvent előtt a veszprémi káptalant a Paloznak miatt folyó perben neki megítélt eskü letételétől eltiltják, egyben tiltakoznak apátjuk minden tette ellen, mely Paloznak elvesztésére vezet.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 T.

 

81.
Visegrád, 1362. február 20. --- Nagy Lajos király István bakonybéli apát kérésére az ennek elődeitől tett bárminemű birtokelidegenítést érvénytelennek nyilvánítja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 S.

 

82.
Bátorkő, 1364. június 29. --- Kont Miklós nádor a bakonybéli apátságnak 80 márka büntetést, melyre a veszprémi káptalannal szemben ítélték, elenged.
Papírra írt eredetije, hátán pecsétnyommal, a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 W.

 

83.
1366. május 24. --- Pál béli apát a zalavári konvent előtt a Debrentei Heim fia Benedektől bérben tartott Polány, Etej, Tevel elidegenítése, a polányi erdő kivágása miatt tiltakozik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 H.

 

84.
1366. július 2. --- A pannonhalmi konvent jelenti, hogy Dancs fia Miklós fiát, Pétert a Komáromi piacra menő kereskedők szokatlanul súlyos megvámolásától a béli apát letiltatta.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 55 B2.

 

85.
Visegrád, 1366. augusztus 30. --- Nagy Lajos király meghagyja a garamszentbenedeki konventnek, küldjön bizonyságot annak kihirdetéséhez, hogy a kereskedők ne merjék áruikat a régi utak elhagyásával Bath elkerülésével szállítani.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 R4.

 

86.
1366. szeptember 25. --- A pannonhalmi konvent Lajos király rendeletére Miklós fia Pétert a komáromi vámok elfoglalásától, a vásárnap és a hely megváltoztatásától a bakonybéli apát javára letiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 C2.

 

87.
1366. október 4. --- A pannonhalmi konvent a Pál bakonybéli apát is Kontra Gergely és felesége, Anna közt Tarján miatt volt viszálynak, pernek egyesség útján előtte történet megoldásáról bizonyságot tesz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 M.

 

88.
1366. október 26. --- A pannonhalmi konvent Istvánt, László veszprémi püspök várnagyát és tisztjét (Balatonfő)Kajáron a hegyjog és szolgálmányoknak a veszprémi püspök javára való lefoglalásától, ezt pedig azok elfogadásától eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 L5.

 

89.
1366. november 3. --- A garamszentbenedeki konvent jelenti, hogy Sarlón és Barson kihirdette a király rendeletét, mely szerint a kereskedők a rendes utakon Báthon át tartoznak az áruikat szállítani.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 G3.

 

90.
1366. december 8. --- A bakonybéli konvent némely őrizetére bízott oklevelet Lőrinc fia Miklósnak és Györgynek kiad s ezek a pannonhalmi konvent előtt biztosítják, hogy ha ezért kereset támadna, saját költségükkel megvédik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 A5.

 

91.
Visegrád, 1367. január 27. --- Bebek István országbíró a bakonybéli apátság és a dominikánusok Szűz Máriáról nevezett komáromi zárdája közt fönnforgó perben úgy dönt, hogy a piac- és hídvám az apátságé, a dominikánusoknak pedig csak az Esztergom, illetve Buda felé szállított halak vámjához van joga.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 O2.

 

92.
1367. március 18. --- A győri káptalan Lajos királynak jelenti, hogy rendelete értelmében Pál béli apátot a komáromi vám birtokába bevezették s a megbízottak jelenlétében az apátság számára a vámszedést meg is kezdték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 60 X.

 

93.
1367. május 2. --- A pannonhalmi konvent királyi rendelet értelmében jelenti, hogy Kálmán győri püspöktől I. Károlynak Megyer határait leíró s Nyúlt érintő oklevelét el akarták kérni a béli apát részére, de a püspök nem mutatta magát, pedig a káptalanbeliek mondták, hogy a nevezett oklevél a templomban a levéltárban van.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 S2.

 

94.
Visegrád, 1367. május 30. --- Vilmos pécsi püspök előtt Pál apát és Veszprémi Péter, László veszprémi püspök védettje, Balatonfőkajár miatt folyt perükben kiegyeznek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 D2.

 

95.
Fehérvár, 1367. augusztus 20. --- Lajos király meghagyja mindazoknak, kik a nyúli Felkertnek nevezett helyen szőlőket bírnak, hogy ha a győri püspök csak bérli a béli apát bortizedeit, akkor a jövőben ennek tartoznak a tizedeket megadni.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 Z3.

 

96.
1367. december 11. --- A pannonhalmi konvent Lajos királynak jelenti, hogy rendelete értelmében egy Megyer határaira vonatkozó oklevél előmutatására s a nyúli dézsma ügyében Kálmán győri püspököt eléje megidézték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 L.

 

97.
1368. április 4. --- A pannonhalmi konvent a királynak jelenti, hogy Félkertet Pál bakonybéli apátnak ellenmondás nélkül átadta.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 M.

 

98.
1368. április 20. --- A pannonhalmi konvent Lajos királynak jelenti, hogy rendelete értelmében a komáromi vámnak Dancs fia Miklós özvegyétől és fiától Pétertől történt lefoglalása ügyében nyomozást tartván, a nevezetteket a király elé idézte.
Papírra írt, egy helyen kiszakadt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 S3.

 

99.
Visegrád, 1368. május 26. --- Bebek István országbíró a bakonybéli apátság és Varjú Benedek közt fönnforgó régi perben a nyúli határban levő Félkert szőlőt a bakonybéli apátnak ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 E3.

 

100.
Visegrád, 1368. augusztus 26. --- Pál béli apát és Dancs fia Miklós özvegye Bebek István országbíró előtt a komáromi vámra kiegyeznek s bérletet kötnek.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 C.

 

101.
1368. szeptember 13. --- Kálmán győri püspök és Pál bakonybéli apát a felkerti (Nyulon levő) bortizedre a pannonhalmi konvent előtt szerződésre lépnek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 I2.

 

102.
1368. szept. 30. --- Pál béli apát János leveldi priort a nyúli szőlőkben a dézsmaszedéstől, illetve a dézsmálás bárminemű megváltoztatásától, a szőlőbirtokosokat pedig a leveldi kolostornak való esetleges fizetéstől a pannonhalmi konvent előtt eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 M2.

 

103.
Visegrád, 1368. december 13. --- László oppelni herceg, nádor a béli apát és néhány nemes közt Ug negyedrésze s ugyanott egy malom miatt folyó perben, mivel az egyik fél nem jelent meg, új határidőt tűz ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 P.

 

104.
Vásárhely, 1369. augusztus 16. --- János fia Jakab mester, veszprémi alispán és a szolgabírák a királynak jelentik, hogy Pál béli apát érdekében vizsgálatot tartván azt találták, hogy János leveldi prior rendeletére a béli apát birtokai ellen fegyveres támadás történt, mely Polyánt szinte teljesen s Borsodot is jórészt elpusztította az apátságnak megbecsülhetetlen kára lett.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 B3.

 

105.
1370. október 10. --- A pannonhalmi konvent Széchi Miklós országbírónak jelenti, hogy Pál, bakonybéli apát s eskütársai a Ganna és Ziman határai miatt megítélt esküt letevén, Pál apátnak a vitás területet átszolgáltatták.
Széchi országbíró ítéletéből. Pergamenre írt, meglehetősen kopott, de egész függőpecséttel ellátott eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 20 D.

 

106.
1370. október 11. --- A pannonhalmi konvent Lajos királynak jelenti, hogy ugodi Chenig özvegyének és fiának, Péternek szücsi jobbágyait Haraszti használatától eltiltották, de vonakodnak engedelmeskedni.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 R3.

 

107.
1372. augusztus 12. --- A veszprémi káptalan Lajos királynak a kellő eredményre nem vezetett haraszti határjárásról jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 K.

 

108.
Visegrád, 1373. február 1. --- Cudar Péter országbíró Pál apátnak Mihály, komáromi dominikánus perjel ellen a komáromi híd- és piacvámot odaítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56. Q2.

 

109.
1373. május 26. --- A pannonhalmi konvent Lajos királynak jelenti, hogy bizonysága jelenlétében a komáromi dominikánusok az ottani vám lefoglalgatásától eltiltattak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 O3.

 

110.
Visegrád, 1373. június 14. --- Imre nádor patonai tisztjeinek meghagyja, hogy a bakonybéli apátság jobbágyain ne ítélkezzenek, hanem az apáttól vagy tisztjétől szerezzenek igazságot; ha nem kapnak, védjék meg a királyi jobbágyokat legjobb tehetségük szerint.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 H2.

 

111.
1373. augusztus 11. --- A pannonhalmi konvent a tarjáni dézsma miatt tartott nyomozásról, melyet Pál apát Kontra Gergely és felesége ellen tartat, jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 25 N.

 

112.
1373. augusztus13. --- Pál béli apát, nagyécsi Nagy Pál mester leánya és férje, Kontra Gergely a tarjáni tizedekre a pannonhalmi konvent előtt megegyeznek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 25 H.

 

113.
1373. augusztus 22. --- Pál béli apát Ganna nevű birtokát Benedek volt bolgár bánnak 16 évre évi 4--4 márkányi összegért a veszprémi káptalan előtt bérbe adja.
Papírra írt eredetije a körmendi levéltárban. --- Signaturája: Ad miscell. Heim, nro. 240.

 

114.
1373. augusztus 22. --- A veszprémi káptalan a Benedek volt bolgár bántól Pál béli apátnak Ganna bérlete fejében tett fizetségét nyugtatja.
Papírra írt eredetije a körmendi levéltárban. --- Signaturája: Miscell. Heim, nro. 238.

 

115.
1374. július 23. --- A pannonhalmi konvent Trepk komáromi várnagyot fele részben a bakonybéli apátságnak járó sóvámnak a lefoglalásától eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 X2.

 

116.
1374. november 12. --- Nagy Lajos a bakonybéli apátság népeire az ispánok ítélkezéseitől való mentességet megerősíti s hozzáadja, hogy elégtételnyerés megkísértése előtt ellenük bírói eljárás nem gyakorolható.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 I.

 

117.
1376. július 8. --- A bakonybéli konvent Pál apátot Etej birtoknak a leveldi perjelség részére történő elidegenítéstől, Szaniszló leveldi perjelt pedig a birtok bármi módú megszerzésétől eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 I.

 

118.
1377. október 8. --- A pannonhalmi konvent jelenti, hogy Péter győri püspököt a nyúli dézsma szedésétől eltiltotta s hogy ugyanezen alkalommal, némi erőszakoskodás után Pál béli apát ideiglenesen a győri püspök ügyvivőjével kiegyezett.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 H.

 

119.
1378. május 19. --- A pannonhalmi konvent a Polyán miatt tervezett barátságos kiegyezéskor támadt összeütközésről iratot ad ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 55 Y2.

 

120.
1380. április 30. --- A pannonhalmi konvent Nagy Lajosnak jelentést tesz az apáti vagy Torvej nevű birtokot illető oklevélről Pál bakonybéli apát érdekében végzett nyomozásról.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 H.

 

121.
1381. január 6. --- Pál béli apát Szalmádnak Vilmos győri püspöktől Bágyoghoz történt csatolása ellen a pannonhalmi konvent előtt tiltakozik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 P3.

 

122.
Visegrád, 1381. augusztus 10. --- Széchi Miklós országbíró fölhívja a győri káptalant, hogy a Polány és Miháld határai miatt folyó perben határjárást tartson.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 G2.

 

123.
Bars, 1381. június 25. --- Garai Miklós nádor előtt a barsi nemességi gyűlésen Pál béli apát s Jakab báti bíró panaszt tesznek, hogy kereskedők Báth elkerülésével szállítják áruikat.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 S3.

 

124.
1381. október 10. --- A győri káptalan a Polyán és Miháld miatt tartott eredménytelenül végződött határjárásról a királynak jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 D2.

 

125.
1383. január 25. --- A fehérvári káptalan Mária királynénak az Etej miatt támadt összeütközésről s ebből folytatólag Pápán történt gyilkosságról jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltában. --- Signaturája: Capsa 52 C3.

 

126.
A bátiak felszólítják Pál béli apátot, hogy az ottani vámot ne adja bérbe Horchi Czakonak, mert sok kárára van a városnak; egyben a vámot fenyegető bajra figyelmeztetik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 L2.

 

127.
1364--1385. --- Hantzmann báti bíró özvegye a vámbér egy részét küldve, várakozásra szólítja Pál apátot s a férjének küldött ló megtarthatását kéri.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 N4.

 

128.
Buda, 1384. április 1. --- Erzsébet királyné Ákos bakonyi ispánnak meghagyja, hogy a béli apát akoli birtokán a múltban tett sérelmekért eleget tegyen, a jövőben pedig inkább védelmezze, mint rontsa az apátságot.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 T.

 

129.
Buda, 1386. május 18. --- Mária királynő a Győr megyei nemeseknek, különösen pedig Péczi Tamás és Péternek meghagyja, hogy János bakonybéli apátnak kajári jobbágyait, kik az imént fenyegető harc miatt birtokaikra költöztek, javaikkal együtt bocsássák vissza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 Z2.

 

130.
1393. augusztus 22. --- János béli apát Magasi birtokát Garai Miklós macsói bánnak, testvérének Jánosnak s utódaiknak évi négy márka és az esetleges dézsmák fejében örökbérletbe adja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 I4.

 

131.
1393. december 23. --- IX. Bonifác pápa Péter zselici apátot bakonybéli apáttá nevezi ki.
Regesta Datariae Bonifacii IX. Annus V. Lib. XLV. f. 79.

 

132.
Zirc, 1394. február 22. --- István, komáromi főispán figyelmezteti István komáromi várnagyot, hogy a béli apáttól bérbevett komáromi vámokért járó összeget a határnapokon megfizetni el ne mulassza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 60 W.

 

133.
1396. április 24. --- János apát a veszprémi káptalan előtt Berei Péter özvegyét és fiát, kik (Balatonfő)Kajáron elhagyott részen házat építettek, bárminemű területfoglalástól, építkezéstől eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 A3.

 

134.
Siklós,1398. január 28. --- Garai János elrendeli, hogy somlyói és ugodi várnagyai János béli apátot ennek Pápa körül fekvő birtokaiban a pápai polgárok ellen, újabb intézkedésig védelmezzék.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 E.

 

135.
Buda, 1399. május 20. --- Zsigmond király a Bereieknek Balatonfőkajárra való visszahelyezése ügyében intézkedik.
A fejérvári káptalan július 15-iki jelentéséből. Eredetije papíron a Magyar Országos Levéltárban. --- Jelzete: DL 8441.

 

136.
1386--1393. --- A báti polgárság János bakonybéli apáttól az ottani szentlőrinci vásárra menő kereskedők számára vámmemtességet kér.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 V.

 

137.
1400. január 12. --- A pannonhalmi konvent Zsigmond királynak jelenti, hogy Peechi Tamást Márton béli apát ellenében szolgáival együtt színe elé idézte.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 M2.

 

138.
Buda, 1400. október 13. --- Mihály veszprémi püspök és királyi kincstárnok nyugtatványt ad a Márton béli apáttól a végek védelmére lefizetett 34 forintról.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 B5.

 

139.
1402. május 10. --- A veszprémi káptalan a Zsigmond király rendeletére Márton béli apát Borsod, Polány, Etej közt levő földjének, Etej s a lakatlan Endréd egy részének Péter leveldi prépost és Ajkai Jánostól történt elfoglalása ügyében végzett vizsgálatról jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 A2.

 

140.
1402. június 30. --- Márton béli apát Péter leveldi karthauzi perjel és Ajkai János ellen Etej és Endréd lefoglalása miatt a veszprémi káptalan előtt tiltakozik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 B.

 

141.
1402. augusztus 21. --- A veszprémi káptalan a Berei Pétertől (Balatonfő)Kajáron elkövetett erőszakoskodásról s a nevezettnek anyjával együtt való megidézéséről a királynak jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 B3.

 

142.
1408. július 17. --- A veszprémi káptalan a királynak jelenti, hogy a béli apátnak Garai Miklósnál bérben levő birtokát, Magasit, már öt év óta Magasy András jogtalanul éli.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 K2.

 

143.
1409. május 2. --- A pannonhalmi konvent jelenti, hogy egy eskümeghallgatásra kiküldött tagja előtt Márton apát (Mórichidai) Jánost és János prépostot a béli monostorhoz tartozó mórichidai jövedelmek élésétől eltiltotta.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 A2.

 

144.
1409. május 22. --- A veszprémi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy Miklós fia Gergely, János fia Péter, Noszlopi Gergely s Illés ellen a három vásárnapon való idézés megtörtént.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 L.

 

145.
1409. június 21. --- Pál béli szerzetes a maga és az apát s a konvent nevében tiltakozik a pannonhalmi konvent előtt, hogy Dalkai Miklós és László, Szécsi Miklós s jobbágyaik Bernáld és Kethelaka jószágokat maguknak használják.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 O.

 

146.
1409. augusztus 5. --- A veszprémi káptalan jelenti, hogy Répási Móricot és Pétert a béli apát ellen elkövetett erőszakoskodásért megidézte.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 Q.

 

147.
1409. december 23. --- A pannonhalmi konvent Zsigmond királynak jelenti, hogy, midőn az árpási hidat Márton apátnak királyi rendeletre vissza akarták állítani, János mórichidai prépost ellentmondott, miért is a király elé idézték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 S2.

 

148.
1410. január 3. --- A csornai konvent Zsigmond királynak jelenti, hogy, mikor Szalmádot Márton béli apátnak vissza akarták állítani, Miklós bágyoki plebános a győri püspök nevében ellentmondott, miért is János püspököt törvénybe idézték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 Q3.

 

149.
Buda, 1410. június 15. --- Zsigmond király György cseszneki várnagynak meghagyja, hogy a Kajáron elkövetett sérelmekért eleget tegyen s a béli apátság népein ítélkezni ne merjen.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 C3.

 

150.
Buda, 1410. június 15. --- Zsigmond király Erdélyi László ugodi várnagyot a Koppányban s Kajáron elkövetett károk miatt elégtételre szólítja föl s megtiltja neki, hogy az apátságon s népein szabadságuk sérelmével ítélkezni merészeljen.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 D3.

 

151.
1411. március 22. --- A zalai konvent a béli apátság alsóörsi predialistáit, kik az apátságtól függetleníteni akarják magukat, a nádor elé idézi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 O3.

 

152.
1411. május 4. --- A veszprémi káptalan Márton apát ellen a Győr megyei szolgabíráktól a győri főispán javára csalárdul kiállított keresetről tesz jelentést.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 K3.

 

153.
Pest, 1411. szeptember 5. --- Zsigmond király Ketelaka és Dém határainak megállapítását, a peres felek birtokbavezetését elrendeli.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 M.

 

154.
Visegrád, 1411. november 12. --- Zsigmond király a budai tanácsnak meghagyja, hogy a bakonybéli apátság budai házában a budai polgárok és vendégektől elkövetett károkért igazságot szolgáltasson.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 Z2.

 

155.
Buda, 1412. január 12. --- Zsigmond király András spalatói érsek és béli kormányzó apát kérésére a Veszprém megyei Ganna helységnek hetivásárt engedélyez.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 T.

 

156.
Bél, 1412. február 25. --- András, spalatói érsek, a jogtudományok doktora, béli kormányzóapát Árpáson való letelepedésre felszólítást ad ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 T2.

 

157.
Buda, 1412. július 8. --- Zsigmond király András spalatói érseknek, a béli apátság kormányzójának kérésére mindazon bírságokat és törvénykezési terheket, melyekkel az apátság a bíráknak tartozik, elengedi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 G4.

 

158.
Buda, 1412. július 8. --- Zsigmond király a béli apátság bírságait, törvénykezési terheit elengedi s az ország bíróinak meghagyja, hogy minden az apátság ellen indított vagy indítandó pert azon időre halasszanak, mikor az apátságnak kánonszerűleg választott apátja lesz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 H4.

 

159.
Vrin, 1413. május 15. --- Zsigmond király András kalocsai érsek s béli kormányzó kérésére elengedi a bakonybéli apátságnak s Oktávián zólyomi főesperesnek azon taksákat avagy adókat, melyeket a múlt s jelen évben a magyarországi egyházakra kivetett.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 I.

 

160.
1414. április 30. --- Nagy Gergely komáromi bíró és az esküdtek bizonyítják, hogy a bakonybéli apát a vámhoz szükséges hajók árának őt illető részét lefizette.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 N2.

 

161.
Győr, 1417. május 8. --- Garai Miklós nádor a maga és testvére, János nevében, cseszneki várnagyainak meghagyja, hogy, mivel ő Ferenc perjelnek András kalocsai érsek s béli kormányzó nevében kifejezett kérésére azon büntetéseket, melyeket a kajáriak tilos vadászat miatt magukra vontak, elengedi, tehát e címen ne bolygassák őket.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 F3.

 

162.
1419. november 22. --- A garamszentbenedeki konvent a báti vámnak Lévai Cseh Pétertől történt lefoglalásáról a nádornak jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 H.

 

163.
Róma, 1421. március 15. --- V. Márton pápa meghagyja a győri püspöknek, hogy Pál fia Mátyást a már a béli apátság kormányzójának általános helynökétől neki adományozott kajári plebániába a pápa nevében vezesse be.
Vatikáni levéltár, Regestrum Bullarum Datariae. Martini V., annus V., Lib. 63. fol. 237.

 

164.
1422. november 29. --- A pannonhalmi konvent Zsigmond királynak jelenti, hogy a rendelete értelmében végzett nyomozás után András zirci apátot az Akolon elkövetett sérelmekért Győrött törvénybe idézték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 Z.

 

165.
Buda, 1423. június 28. --- Garai Miklós nádor előtt Mihály béli apát a báti vámjövedelemnek Lévai Cseh Pétertől történt lefoglalása miatt tiltakozik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 Y.

 

166.
1423. július 16. --- A garamszentbenedeki konvent tudatja, hogy Almádi Mihály és Giczy Péter, mint Mihály apát megbízottai, előtte Lévai Cseh Pétert a báti vám fejében fölvett összegről nyugtatják.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 Q4.

 

167.
Pósmegyer, 1423. szeptember 23. --- Zsigmond király nánai Kompolthy István országbírónak s helyetteseinek meghagyja, hogy, mivel a béli apátságnak kiváltsága van, mely szerint birtokperei a király előtt intézendők el, ezért minden ilyfajta pert Budára való legközelebbi visszatérése idejére halasszanak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 D2.

 

168.
Buda, 1423. október 6. --- Kompolthy István országbíró a veszprémi káptalannal tudatja, hogy, mivel Zsigmond királynak egy korábbi Noszlopra vonatkozó ítéletét megsemmisítették, az új ítélet végrehajtásához küldjön bizonyságot.
Papírra írt, szakadozott, több helyen összeragasztott eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 70 A.

 

169.
1423. október 28. --- A veszprémi káptalan a béli apát s noszlopi nemesek közt folyt perben a birtokosztást s kiegészítést elvégzi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 S.

 

170.
Csorna, 1424. augusztus 8. --- Antal csornai prépost a gyarmati jobbágyaitól Ponyvád bére fejében elvett zálog miatt ír s felkéri Mihály béli apátot, tudassa vele, mit határozott Ponyvád bérbeadása ügyében.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 W4.

 

171.
1424. szeptember 27. --- István béli szerzetes Mihály apát nevében Lévai Pétert a báti vámhoz tartozó solymosi és almási vámok lefoglalásától a garamszentbenedeki konvent előtt eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 I.

 

172.
1425. március 18. --- János, volt bátai custos, egy még Márton béli apáttól vett budai háznak felerészét, melyet az apátságtól elperelt, fölismervén, hogy fogadalmával s az igazsággal ellenkezik, hogy bírja, a győri káptalan előtt az apátságnak visszabocsátja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 A3.

 

173.
1425. október 7. --- A győri káptalan Zsigmond király rendeletére a Sebestyén kajári plebános és a béli apátság jobbágyai ellen Szemerei Pál vezetése alatt a gyömörei jobbágyoktól elkövetett erőszakos fosztogatásról jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 Y2.

 

174.
1425. november 20. --- A garamszentbenedeki konvent előtt a béli apátság báti vámját az ottani polgárok bérbe veszik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 F.

 

175.
1427. augusztus 5. --- A győri káptalan Kapolcsi Mihály béli apát s a testvérének fia ellen Ferenc krójai püspök s almádi gubernator tisztjétől Kapolcson elkövetett erőszakoskodásokról jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 Z2.

 

176.
1428. május 7. --- A Mihály béli apát panaszára Antal csornai prépost gyarmati emberei ellen Ponyvád használata miatt tartott vizsgálatról Varjú Gergely Győr megyei alispán jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 V2.

 

177.
Veszprém, 1428. június 28. --- Lápospataky Tamás és Hindy László Zsigmond királynak jelentik, hogy Pereskey István és Juthasy Imre a Széchieket Bernáld földjének használatától eltiltották.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 K.

 

178.
1428. augusztus 4. --- A győri káptalan jelenti, hogy Mórichidai János fia Simon a nála bérben levő bakonybéli birtokot, Árpást, Mórichidához csatolta s ezen a néven hivatja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Sigaturája: Capsa 52 T2.

 

179.
Veszprém, 1429. január 24. --- Rozgonyi Simon veszprémi püspök s örökös főispán némely, állítólag jogtalanul kirótt bírságok fejében Mihály béli apáttól történt lefoglalások miatt vizsgálatot rendel.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 E.

 

180.
Buda, 1429. június 4. --- Pálóci Mátyus országbíró a Mihály béli apát és tisztjei ellen Antal csornai préposttól indított pert királyi rendeletre elhalasztja.
Papírra írt eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 12075. (Acta Eccl. Fasc. 36. Nr. 67.)

 

181.
1429. április 4. --- Zsigmond király rendeletére a pannonhalmi konvent Mihály béli apátot az Antal csornai prépost birtokán, Gyarmaton, elkövetett erőszakoskodásokérta király elé idézi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 P4.

 

182.
Vásárhely, 1430. január 26. --- Fajszi Ányos Mihály veszprémi várnagy bírótársaival a Mihály apát és Essegvári Pál, Chekvehi László és Tamás, Koronchali Sikösd Bereck és Écsi Balázs s mások közt folyó perben a feleknek esküt ítélt oda, úgy hogy az apát esküje tíz nemesével egyenlő, tíz márkáig elég.
Félív papíron keresztbe írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 E2.

 

183.
Nagyszombat, 1430. április 12. --- Zsigmond király király meghagyja Kelemen győri püspöknek, hogy Mihály apátnak a Garai Miklós nádor és fia Miklós, valamint tisztjeik elleni panaszait a tőle kitűzött időben és helyen megvizsgálja s ha igaznak találja, szolgáltasson igazságot.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 E2.

 

184.
Buda, 1430. október 7. --- Pálóci Mátyus országbíró meghagyja a veszprémi káptalannak, hogy mivel a Mihály béli apát és testvérei, illetve az egyiknek gyermekei ellen elkövetett hatalmaskodásért néhány kapolcsi nemes jószágvesztésre ítéltetett, birtokaikat az említetteknek, illetve a bírónak foglalja le, esetleg megváltásukra hirdesse ki a határnapot.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 F2.

 

185.
Martos, 1430. november 26. --- Zsigmond király a takácsi nemesek s Mihály béli apát közt leendő egyességre, mivel ez Rozgonyi István temesi bánnal az ő dolgában van elfoglalva, új határidőt tűz ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 T4.

 

186.
Buda, 1432. május 8. --- Mihály béli apát, mivel a budai polgárság őt soraiba fölvevén megengedte neki, hogy házat vegyen, a város javának előmozdítását ígéri.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 B3.

 

187.
1433. május 18. --- A béli apátság Vászolyban levő földjeinek, jószágainak összejegyzése.
Eredetije jegyzék a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 E.

 

188.
Buda, 1433. december 3. --- Garai Miklós meghagyja szergényi jobbágyainak, hogy a béli apáttól bérelt Magasi vagy Apátfölde birtokért járó bért fizessék meg.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 K4.

 

189.
Buda, 1434. augusztus 14. --- Zsigmond király meghagyja Veszprém megye főispánjának s a többi tisztviselőnek, hogy Mihály béli apátnak a Debrenteiektől elkövetett sérelmekért, a pannonhalmi konvent bizonysága előtt végzett nyomozás után, elégtételt szolgáltassanak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 M3.

 

190.
Buda, 1434. december 2. --- Pálóci Mátyus országbíró Derecskei, máskép Acsádi Benedeknek, aki arról van vádolva, hogy a béli apát kajári házát Márton apát halálakor kirabolta s Derecskei Jakabnak ártatlanságuk bizonyítására esküt ítél oda.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 L3.

 

191.
1435. június 28. --- A pannonhalmi konvent Pálóci Mátyus nádornak a Debrentheiek és Mihály béli apát közt folyt perekben történt egyességről jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 C2.

 

192.
1435. október 16. --- A báti bíró és esküdtek elismerik, hogy a béli apát ottani vámját évi 17 forintért bérbe vették.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 H3.

 

193.
Buda, 1436. március 2. --- Pálóci Mátyus nádor Pápai György és Pálnak, valamint jobbágyaiknak Mihály béli apát ellen, ki Agyaglik fosztogatása miatt perli őket, esküt ítél oda.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 C5.

 

194.
Buda, 1436. március 12. --- Pálóci Mátyus nádor Mórichidai Móric ellenében Árpást s annak vámját Mihály béli apátnak ítéli s bevezetését elrendeli.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 R.

 

195.
1436. április 17. --- A győri káptalan Pálóci Mátyus nádornak Mihály béli apátnak Árpás birtokába való bevezetéséről s Albert mórichidai prépost ez alkalommal tett tiltakozásáról, e miatt való megidézéséről jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 B3.

 

196.
Győr, 1436. május 10. --- Megyeri Varjú Gergely Győr megyei alispán Zsigmond királynak jelenti, hogy a rendelete értelmében tartott vizsgálat után Mihály béli apátot a Csuporoktól lefoglalt kajári terület birtokába újra bevezették.
Papírra írt, kissé szakadt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 M5.

 

197.
1436. november 13. --- A garamszentbenedeki konvent bizonyítja, hogy Meizner Miklós báti bíró a vámért járó bért a béli apátságnak lefizette s a vámot a bátiak továbbra is bérlik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 P4.

 

198.
Buda, 1436. november 24. --- Pálóci Mátyus nádor Mihály béli apátnak arra, hogy Takácsiból jobbágyaival semmit el nem vitetett, esküt ítél oda.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 F.

 

199.
Buda, 1436. november 30. --- Báthori István országbíró a Kajáron elkövetett foglalás ügyében a Csuporoknak Mihály béli apát ellenében esküt ítél oda.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 A.

 

200.
Buda, 1437. február 27. --- Zsigmond király a Berei György fia Sándor és Mihály béli apát közt folyó pert, hogy a kiskorú Sándor a törvény előtt megjelenhessék, elhalasztja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 X2.

 

201.
Buda, 1437. június 11. --- Hédervári Lőrinc nádor az Antal csornai prépost s Mihály béli apát közt folyó pert a felek ügyvivőinek kérésére elhalasztja.
Papíron, a zárópecsét nyomaival. Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 13055. (Régi signaturája: Acta Eccl. Fasc. 36. No. 69.)

 

202.
Buda, 1437. június 19. --- Zsigmond király a Mihály béli apát és Berei György közt a balatonfőkajári birtok miatt folytatott perben az apát részére esküt ítél oda.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 17 C2.

 

203.
1437. --- Jegyzék az árpási, ponyvádi, takácsi termésekről.
Eredeti följegyzés a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 P2.

 

204.
Bakonybél, 1438. március 1. --- Mihály béli apát az újabban Vászolyra telepedett Csicsóiak jobbágyi kötelességét írásba foglalja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 G.

 

205.
1438. július 26. --- A veszprémi káptalan előtt Mihály béli apát és a Csuporok közt folyt perben kiegyezés jön létre.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 P2.

 

206.
Tata, 1438. november 16. --- Erzsébet királyné meghagyja Veszprém megye nemesi bíráinak, hogya Garaiak tisztjeitől Mihály béli apát koppányi birtokán elkövetett sérelmek ügyében vizsgálatot tartva az apátnak igazságot szolgáltassanak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 O.

 

207.
1439. január 5. --- A győri káptalan Albert királynak a németi népektől a béli kolostor kárára elkövetett vadelfogásról, erőszakoskodásról jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 R.

 

208.
1440. február 9. --- Jegyzék a béli apátságnak a debrentei várba szállított javairól.
Eredeti jegyzék a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 A2.

 

209.
Vásárhely, 1440. július 14. --- Hosszútóthi Ambrus veszprémi alispán a Mihály béli apát s Demeter, a zirci apát jobbágya közt fogott bíráktól hozott ítéletről, az apátnak odaítélt esküről jelentést ad.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 E2.

 

210.
1444. november 19. --- Mihály béli apát Endréd, másként Szentmárkfölde birtokát a veszprémi káptalan előtt a veszprémvölgyi apácáknak bérbe adja.
Eredetije (másolata ?) a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 13816.

 

211.
Buda, 1444. április 23. --- A Hymfiek meghagyják debrentei várnagyaiknak, hogy mivel ők a béli apátságnak Borsod, Polány, Ganna, Noszlop, Agyaglik birtokait visszabocsátották, se ezeken, se az apátság egyéb jószágain ne követeljenek semmit.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 O3.

 

212.
Komárom, 1443. december 26. --- Széchi Tamás komáromi főispán Mihály béli apátnak egy Tamási mellett fekvő földdarab bérlete érdekében ír.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 N.

 

213.
Bél, 1448. március 6. --- Mihály béli apát elismeri, hogy Debrenthei Báse bizonyos rábízott javakat a béli apátságnak visszaszolgáltatott.
Papírra írt eredetije a körmendi levéltárban. --- Signaturája: Ad Heimiana nr. 481.

 

214.
1448. július 24. --- Mihály bakonybéli apát nevében emberei a veszprémi káptalan előtt tiltakoznak, hogy Kelemen, kajári plébános, három szőlő után a tizedet s kilencedet az apátságnak nem fizeti s úgy őt, mint a szőlők jövendő birtokosait ily visszatartástól eltiltják.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 E.

 

215.
Buda, 1449. szeptember 11. --- Az országtanács a Veszprém megyei bíráknak meghagyja, hogy, mivel Mihály apát gyanús bíráknak tartja őket, a Garai László jobbágyaitól a koppányi és borsodi jobbágyok ellen indított pert, ha az apát ítéletükkel meg nem elégszik, tegyék át az országbíró elé.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 17 E2.

 

216.
Pest, 1450. június 15. --- Garai László nádor meghagyja cseszneki, ugodi, pápai várnagyainak, hogy Gergely milkói püspököt, a béli apátság kormányzóját minden támadás ellen védelmezzék.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 D3.

 

217.
Róma, 1450. november 21. --- V. Miklós pápához folyamodnak a magyar főrendek, hogy Gergely milkói püspököt a bakonybéli apátság kormányzójává nevezze ki, mit a pápa meg is tesz.
Vatikáni levéltárban a Dataria supplicatióinak regestáiban. Nicolai V. Annus IV. Lib. XII. fol. 35.b.

 

218.
Róma, 1450. november 21. --- V. Miklós pápa megbízza a győri püspököt, hogy Gergely milkói püspököt a neki adományozott béli apátságba vezesse be.
Vatikáni levéltár, Bull. Datar. Nicolai V. Annus 4. Lib. 4. fol. 214.b.

 

219.
1451. június 18. --- Gergely milkói püspök a bakonybéli apátság commendatorává történt kineveztetésekor a servitiumokért 50 forint fizetésére kötelezi magát.
Római állami levéltár, Liber Oblig. 1447--1455. fol. 121.b.

 

220.
Róma, 1451. július 2. --- V. Miklós pápa megbízza a győri püspököt, hogy a Debrenthei Tamás pannonhalmi kormányzótól és másoktól elvitt, a béli apátsághoz tartozó egyházi szerelvények ügyében vizsgálatot tartva, hozzon ítéletet.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 A3.

 

221.
Debrenthe, 1452. július 2. --- Debrenthei Tamás és László a György milkói püspök, béli kormányzótól bérbe vett Kis-Gannáról kötelezőt adnak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 Z2.

 

222.
Vásárhely, 1452. augusztus 31. --- Myskei Mihály veszprémi alispán jelenti, hogy Gergely, béli kormányzó, Mihály leveldi perjelt Borsod és Polány lefoglalásától eltiltotta.
Papírra írt szakadozott eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 T.

 

223.
Buda, 1453. december 22. --- V. László király Gergely béli kormányzónak Mihály leveldi prior ellenében, ki birtokfoglalással s a leveldi szerzetesek szidalmazásával vádolta, esküt ítél oda.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 D.

 

224.
1456. október 4. --- Az esztergomi káptalan Gergely béli kormányzó kérésére a béli apátságnak Szent Lászlótól eredő birtokösszeírásából némely részeket átír.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 C.

 

225.
1458. augusztus 22. --- A győri káptalan Mátyás királynak a Pálóci László országbíró rendeletére Pál csornai prépost, Csitvándi László és Marcaltői Mihály és Miklós gyarmati, csitvándi, malomsoki jobbágyai ellen a bakonybéli apátság Ponyvád birtokának fizetés nélkül történő használása miatt tartott vizsgálatról jelentést tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 Z4.

 

226.
1460. február 21. --- Gergely milkói püspök, béli kormányzó, Mátyás királyt Bátnak eladományozásától, Ország Mihály nádort és Lévai Cseh Péter fiát Lászlót pedig az elkérésétől, lefoglalásától az esztergomi káptalan előtt letiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 G.

 

227.
1462. november 2. --- Nagyváthi Péter zirci apát folyamodik a pápához, hogy a hamis esküt tett Gergely milkói püspököt, béli kormányzót az apátságtól fossza meg s adja neki.
Vatikáni levéltár, Supplicationes Pii II. Vol. 788/4. fol. 262.

 

228.
Róma, 1463. január 11. --- Nagyváthi Péter zirci apát béli apáttá való kinevezését megsürgeti azzal, hogy kinevezésében jelezzék, hogy a kormányzóság idején az apátság Mihály halála miatt üresedésben volt.
Vatikáni levéltár, Supplicationes Pii II. Vol. 788/4. fol. 262.

 

229.
1464. július 1. --- Széchi Dénes bíboros, esztergomi érsek, a bakonybéli apátság kormányzója Pál csornai prépostot az esztergomi káptalan előtt Ponyvád elfoglalásától eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 T2.

 

230.
1464. július 1. --- Dénes bíbornok, esztergomi érsek s a bakonybéli apátság kormányzója a győri káptalan előtt a Héderváriakat s Péter mórichidai prépostot a győri káptalan előtt Árpás elfoglalásától, elidegenítésétől letiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 L2.

 

231.
Vásárhely, 1465. június 27. --- Vujáni Miklós sümegi várnagy, Veszprém megyei főispán jelenti, hogy Mátyás király rendeletére Bedegei Bazsó Györgyöt Simon antivarii érsek és a bakonybéli apátság kormányzója ellen törvénybe idézték.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 W2.

 

232.
1465. --- Kapusi Bálint pálos folyamodása a bakonybéli apátságért kedvező elintézést nyer.
Vatikáni levéltár, Supplicationes Pauli II. Vol. 810. fol. 19.b.

 

233.
1466. július 28. --- Kapusi Bálint pálos s gyóntatóatya a római Szent Péter bazilikában mint bakonybéli commendatarius apát 50 forint fizetésére kötelezi magát a servitiumok címén.
Római állami levéltár, Lib. Oblig. 1464--1471. p. 57.b.

 

234.
Szekszárd, 1469. március 21. --- Debrenthei Tamás nyitrai püspök László bakonybéli apátnak családi ügyeiben ír.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 D3.

 

235.
Szekszárd, 1469. október 31. --- Debrentbei Tamds nyitrai püspök kéri László bakonybéli apátot, engedje meg, hogy gannai, borsodi, polányi jobbágyai egy napon neki szánthassanak, vethessenek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje ép. --- Signaturája: Capsa 56 M2.

 

236.
Róma, 1469. szeptember 25. --- Leontius (?) bakonybéli commendator a servitiumokért részletfizetést teljesít.
Vatikáni levéltár, Pii II. et Pauli II. divisionum liber anno 1460--1470. fol. 195.

 

237.
Esztergom, 1471. május 11. --- Budai György barsi főesperes s a szentszéki bíráskodásban helyettes bíró némely Pécs és Veszprém egyházmegyei plebánosnak rendeletet ad ki, hogy Garai Jóbot és Jakab s Lázár cseszneki alvárnagyokat Bálint penitenciárius, pápai káplán s béli commendator ellenében Esztergomba idézzék, hogy az elkövetett sérelmekről számot adjanak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 N2.

 

238.
1471. május 18. --- Kajári Gál és Lukács Veszprém megyei alispánok a Garai Jób és cseszneki várnagyaitól a bakonybéli apátság jobbágyai ellen elkövetett sérelmekről a László apát kértére tartott vizsgálat alapján jelentést adnak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendli levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 F2.

 

239.
1473. október 26. --- A pannonhalmi konvent előtt László bakonybéli apát Mátyás királyt Balatonfőkajár eladományozásától, Pán Tamást elkérésétől, lefoglalásától eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 G.

 

240.
Vásárhely, 1474. június 30. --- Megyesi Márk és Deregdi Simon Veszprém Megyei alispánok a Miklós bakonybéli kormányzó egy borsodi jobbágya ellen Himfy Lőrinc jobbágyaitól elkövetett erőszakoskodásról jelentést adnak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 I2.

 

241.
Vásárhely, 1475. február 23. --- Deregdi Simon veszprémi alispán a Szerafin leveldi perjel jobbágyaitól a bakonybéli apátság kúriája ellen intézett támadásáról jelentést ad ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 B.

 

242.
Győr, 1475. május 13. --- Horváth Tamás és Huzighi Antal Győr megyei alispánok a némai Kolos László patonai jobbágyaitól a bakonybéli apátság birtokán Kajáron elkövetett marha-elhajtás miatt tartott nyomozás eredményét Vidfy Miklós váci olvasókanonoknak és bakonybéli kormányzónak írásba adják.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 F.

 

243.
Kajár, 1476. október 19. --- Mátyás király meghagyására László béli apát bizonyos ügyet az egyházi bíróság elől a király elé tesz át.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 H.

 

244.
Buda, 1479. április 28. --- Mátyás király meghagyja a fehérvári konventnek, hogy László béli apát kérésére Árpád és Ponyvád Veszprém megyei birtokok határjárásához küldjenek bizonyságot.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 Y4.

 

245.
Fehérvár, 1479. szeptember 29. --- A fehérvári városi tanács panaszt tesz László apátnak, hogy bizonyos Oszvald nevű polgártársukon elkövetett sérelemért az apát nem ad elégtételt, állítólag mert nem ok nélkül érte sérelem; ha így van, a tanács elégtételt fog adni, de ha ártatlan volt, viszont elégtételt vár.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 E.

 

246.
Gyöngyös, 1482. december 19. --- Rozgonyi János özvegye, Lendvay Dorottya, bizonyos ügyben Imre móri papot Bykoli László béli apáthoz küldi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 M3.

 

247.
1488. szeptember 21. --- A fehérvári keresztesek jelentik Mátyás királynak, hogy, midőn László béli apátot Kistevel és Dés birtokába királyi rendeletre be akarták vezetni, ellenmondásra találtak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 E5.

 

248.
Buda, 1489. február 18. --- Báthory István országbíró a László béli apát és miski Kontra György közt Henye Zala megyei birtok miatt folyó perben Kontrának iratai előmutatására perhalasztást enged.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 G2.

 

249.
1490. január 20. --- A pannonhalmi konvent László bakonybéli apát kívánságára átírja Szent István király 1037-iki adománylevelét.
Eredetije az esztergomi prímási levéltárban. --- Signaturája: Arch. Vet. litt. I. num. 5.

 

250.
1490. után --- (László béli apát) folyamodik (Ulászló királyhoz), hogy a Mátyás királytól nem tudni mi okból lefoglalt komáromi vámjövedelmet adja vissza az apátságnak.
Eredeti (?) fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 R2.

 

251.
1497. április 18. --- A fehérvári keresztesek konventje László béli apátot s tisztjét, Poki Lászlót két fehérvári polgár kifosztása miatt rövid idézéssel a nádor elé megidézi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 17 Y.

 

252.
1501. augusztus 9. --- Horváth János bakonybéli szerzetespap a pannonhalmi konvent előtt óvást emel, hogy László apát felpéci Thermes Jánosnak, ki a kolostorban vért ontott, míg az egyháznak kiengeszteléséről a maga költségén nem gondoskodik, tettét meg ne bocsássa.
Papírra írt eredetije a a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 G2.

 

253.
Buda, 1504. szeptember 24. --- II. Ulászló király Máté pannonhalmi apátot megbízza, vizsgálja meg, miért nem tart Mihály béli apát maga mellett szerzeteseket s meghagyja, hogy legalább nyolcat tartson a kolostorban.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 17 R.

 

254.
1505. --- Mihály béli apát kötelezi magát, hogy, midőn Máté pannonhalmi apát rendeli, személyesen vagy képviselője útján megjelenik előtte s magát az ellene emelt vádak alól, ha tudja, tisztázza.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 C3.

 

255.
Veszprém, 1505. június 25. --- Szarka Kelemen veszprémi alispán és a megye szolgabírái adják emlékezetül, hogy, midőn bizonyos kajári lakosok közt folyó perben idézőlevelet állítottak ki, Csepely Pál, mint Balázs béli apát ügyvivője, annak mását tőlük kikérte.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 L.

 

256.
Vásárhely, 1505. augusztus 21. --- Hosszútóthi György veszprémi alispán s a megyei esküdtek a bakonybéli konvent panaszára nagydémi Répásy Istvánt s Nagydémi Lénártot jobbágyaikkal együtt a megyei törvényszék elé idéztetik.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 24 D.

 

257.
Veszprém, 1506. január 28. --- Szarka Kelemen veszprémi alispán s a megyei esküdtek Máté béli apát kívánságára nyomozást tartatnak annak kitudására, igaz-e, hogy Tóth Mihály, az apát jobbágya Képes Bálint és fiai részéről súlyos sérelmet szenvedett.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban --- Signaturája: Capsa 17 G2.

 

258.
Esztergom, 1506. február 14. --- Ferrarai Amadé, Tamás esztergomi bíboros-érsek helynöke az Esztergom, Veszprém, Győr megyei plébánosoknak meghagyja, hogy a béli kolostort és apátságot fosztogató Bohoniczi Holupa György pápai és Holupa Pál ugodi várnagyokat bírói széke elé idézzék.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 F5.

 

259.
Bakonybél, 1508. június 22. --- Jakab bakonybéli apát és konventje a Tapolca vízen levő Agyaglik nevű malmukat korábbi bérlőjüknek s jobbágyaiknak a pápai Hantai Simon és Ferencnek évi 400 forintért és 400 kenyérért bérbe adják.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 O.

 

260.
1510. május 7. --- Perényi Imre nádor rendeletére a fehérvári keresztesek konventje alsóörsi Prépost Andrást a béli apát egy alsóörsi jobbágya ellen elkövetett erőszakoskodásáért törvénybe idézi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 I3.

 

261.

 

Buda, 1512. április 2. --- II. Ulászló a béli apátságot Jakab Szent-Benedek-rendi szerzetesnek adományozza s meghagyja, hogy a reformálásra gondja legyen.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 K3.

 

262.
1512. augusztus 4. --- Balázs béli apát az apátságról Jakab apát javára a veszprémi káptalan előtt lemond.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 O2.

 

263.
Győr, 1513. november 5. --- Bedegei Csepely Pál Jakab apát nevében tiltakozik, hogy Csajthai Bálint Tarjánban Jakab béli apát birtokán házat épített és más épületeket is kezdett emelni.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 Q3.

 

264.
Buda, 1514. április 4. --- Tamás esztergomi bíboros érsek Jakab béli apátot apátsága birtoklására investiálja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 R3.

 

265.
1516. január 15. --- Jakab bakonybéli apátot a Csajthai Bálint és felesége ellen Tarjánban elkövetett nagyobb erőszakoskodás miatt a győri káptalan a fölség elé idézi.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 B3.

 

266.
Buda, 1516. január 17. --- II. Ulászló a bélai, béli és telki apátságok kegyuraságát a szentmártoni apátra és konventre ruházza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 13 B.

 

267.
Buda, 1516. február 3. --- II. Ulászló király meghagyja a győri alispánnak s a szolgabíráknak, hogy a Jakab béli apát és Csajthai Bálint közt Tarján miatt folyó perben ne ítéljenek, hanem az ügyet tegyék át őelé.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

268.
1517. május 1. --- A fehérvári keresztesek konventje László, Balázs, Jakab béli apátoknak Balatonfőkajáron történt szőlővételeire, eladásaira vonatkozó okleveleket átír.
Hártyára írt eredetije a körmendi levéltárban. --- Signaturája: Sanctimonialium Vesprimiensium nr. 4.

 

269.
Buda, 1517. május 9. --- Pál pécsváradi és János szekszárdi apátok meghagyják Jakab béli apátnak, hogy a pannonhalmi apát ellen elkövetett sérelmek ügyében előttük megjelenjék s társait is eléjük állítsa.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 R2.

 

270.
1517. július 27. --- Jakab apát a tarjáni erőszakoskodás alól a pannonhalmi konvent előtt esküvel tisztázza magát.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rend levéltárban. --- Siganturája: Capsa 49 F2.

 

271.
Győr, 1517. augusztus 9. --- Némai György Győr megyei alispán s a szolgabírák jelentik, hogy a tarjáni erőszakoskodásból támadt per eredményeként a Jakab apáttól erőszakkal elvezetett jobbágyokat Csajthainak visszaadták, büntetésül pedig négy lakott és két lakatlan sessiót az ellenfél s maguk részére lefoglaltak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 Z2.

 

272.
1517. december 8. --- Jakab béli apát a Rendet érdeklő fontos ügyek miatt 100 arany forint kölcsönt vesz föl, melynek biztosítékául Sokoru-Kajárt köti le.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 T2.

 

273.
1517. körül --- Jakab apát folyamodványa, hogy a király a tőle jogtalan ítélettel elvett Tarjánt a végső ítéletig a pannonhalmi apát kezelésére bízza.
Fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 Y2.

 

274.
1518. április 18. --- Jakab béli apát Kajári Antal mester családjának kajári javaira adómentességet enged.
A pannonhalmi levéltárban levő egyszerű másolat után, melynek megjegyzése szerint az eredeti az apát és konvent függő pecsétjével volt ellátva. --- Signaturája: Capsa 65 T.

 

275.
1518. december 13. --- Tolnai Máté pannonhalmi apát és konventje Jakab apáttól a Kajári családnak adott adómentességet megerősíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abb. Bbel. fasc. 6. nr. 12.

 

276.
Mohácsi tábor, 1521. szeptember 29. --- II. Lajos király Máté pannonhalmi és Jakab bakonybéli apátoknak a táborba szállást elengedi, de megparancsolja, hogy népüket a táborba indítsák.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 H.

 

277.
1521. november 25. --- Jakab bakonybéli apát Biby Simont, leányainak ivadékait a kolostor védelmében kifejtett szolgálataiért, pénzbeli áldozataiért kajári praedialistáivá teszi s jószággal jutalmazza.
A győri káptalan 1617. június 15-i átiratából.

 

278.
Esztergom, 1522. december 9. --- Nyási Demeter, sanctuariumi püspök, az esztergomi érsek helynöke meghagyja a pápai, tapolcai, vaszari, ugodi, vásárhelyi, kupi, noszlopi, bépi, csóti, bedegei, leveldi, redneki, szentmiklósi, szentjánosi, szentmargiti, ugi, győri, felpéci, kajári stb. plebánosoknak, hogy, ha Zámbó István bizonyos tartozást Jakab béli apátnak le nem fizet, egyházi büntetésekkel sújtsák.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 H2.

 

279.
Buda, 1525. augusztus 11. --- II. Lajos király a bakonybéli apátságnak törvénykezési szabadságát megerősíti s annak védelmével Bornemissza János budai várnagyot, pozsonyi főispánt bízza meg.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Abbat. Bbel. fasc. 1. nr. 11.

 

280.
1526. május 16. --- Jakab bakonybéli apát és Thasy Katalin, a veszprémvölgyi ciszterci apácák apátasszonya, a pannonhalmi konvent előtt Szentmárkur és Balatonfőkajár, illetve Gerencsér birtokokat az illető rendi elnökök beleegyezésével elcserélik.
Hártyára írt eredetije a körmendi levéltárba. --- Signaturája: Sancti Monialium Vesprimiensim nr. 5.

 

281.
Buda, 1526. június 23. --- János király meghagyja Jakab béli apátnak, hogy javadalomvesztés terhe alatt négy teherhúzásra alkalmas lovat küldjön számára.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 H2.

 

282.
Buda, 1527. július 13. --- János király meghagyja a béli, kapornaki és zirci apátoknak, hogy Veszprém védelmére jobbágyaik számához mérten száz gyalog fogadásának költségeihez hozzájáruljanak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 O.

 

283.
Esztergom, 1527. november 21. --- Várdai Pál esztergomi érsek több apát közt Jakab béli apátot rendi visitatornak rendeli, mivel maga az országos ügyek miatt nem mehet.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 L2.

 

284.
1528. április 12. --- Jakab bakonybéli apát és konventje ügyeik számára procuratorokat neveznek ki.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 W2.

 

285.
1535.? --- Jakab apát folyamodványa (Miksa főherceghez?), melyben a Bakith Páltól rajta és kolostorán elkövetett sérelmekről panaszkodva a király védelmét kéri.
Ívre írt eredetije u. o. Capsa 49 X2.

 

286.
1536.? --- Egyesség-tervezet Jakab béli apát és Bakith Pál közt a béli apátságnak Jalab részére való visszaadását illetőleg.
Eredeti fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 Y2.

 

287.
1539--1540. --- Jegyzék a bakonybéli apátság jövedelméből kiszolgáltatott terményekről.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 Y2.

 

288.
1542. --- A bakonybéli apátság falvaiban lakó jobbágyok terményszolgálmányai Benedek apát kormánya alatt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

289.
1543. március 26. --- ŤGannát Bakonybely apátúrtúl vette Choron András zálogba 200 ft., hogy soha különben, hanem hitet letévén válthassa meg az magok pénzéből. Kötötte. magát, hogy soha Choron András híre neköl másik töb jószágát el ne arendalhassa.ť
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 14 P.

 

290.
A béli apátság elveszett birtokainak, egykori jószágadományainak jegyzéke a XVI. század derekáról, László apát idejéből.
Eredetije in fracto írt 5 oldalon a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Caspa 49 M.