PRT-Hetedik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Hetedik kötet

ELŐSZÓ

Szerzőnek a zalavári Szent Benedek-rendi apátság története megirásával való megbizatása. E föladat nehézségei: az apátság szerény szerepkörével együtt járó szegényebb történeti anyag; nagy tűzvész folytán az alapvető oklevelek részben elpusztulása; a fönnmaradtak, nagyobb részben átiratok hitelességének kétségbevonása; egykorú házi-naplók, krónikák és hasonlók hiánya; nyomtatott emlékek gyérsége. Szerző több évi levéltári kutatással, másoknak is hálásan vett támogatásával igyekezett a hiányokat lehetőleg eredeti forrásokból pótolni s a keretbe beleillő kulturviszonyok beszövése által a magyar világi közönség érdeklődésére is tekintettel lenni.
5--6.

 

ELŐZMÉNYEK
Mosaburg---Zalavár.

Alsó- és Felső-Pannonia határai. Avária. Szlávok. Bajor Tassiló. Nagy Károly háborúja az avarokkal, ezek legyőzése. A frankok és legyőzöttek közti viszony. Pannonia új fölosztása. A keresztény vallás terjesztése. Arianismus. A keresztényítés Aváriában. A salzburgi Benedek-rendiek missió-tevékenysége. A ŤConversio Bagoariorumť. Az avar Ťtudunť megtérése. A föltámadó pogányság Aváriában. A keresztény vallás terjesztésének folytatása. Theodor keresztény khagán. Avária letünése. Aváriának új betelepítése. Privina. A Zala táján birtokot kap, hol várat épített. Az új herczegségben az egyházi viszonyok rendezése. Salapiugin fekvése. Privina városa is épül. A Szent Adorján vértanúról nevezett templom. Privina herczegségének határai. Method Koczil, Privina fia várában. A salzburgi benczések távozása. Hol halt meg Method? A Privina-féle Mosaburg és Szent Adorján-egyház utolsó nyomai az okiratokban. Privina vára, városa, a Szent Adorjánról nevezett egyház és apátság a mai Zalavár helyén voltak. Ellenvetések és czáfolatok.
7--23.

 

I. rész
A zalavári apátság megalapításától a göttweigi kapcsolatig. 1019--1715.

 

ELSŐ FEJEZET
Szent István király megalapítja és Szent László védelmébe veszi a zalavári apátságot.

Szent István megalapítja a zalavári apátságot. Fekvése. A monostor építői. Minők voltak az akkori monostorok? Az apátság birtokteste. Az első apát. A konvent. A szerzetesek foglalkozása. A második adománylevél. Az apátság kiváltságai. Újabb javak adományozása. Kulturális föladatok. Szent László király 1091-iki oklevele. Az ország akkori állapota. A szent király a zaklatások ellen védelmébe veszi az apátságot.
27--57.

 

MÁSODIK FEJEZET
Az exemtio s a belőle támadt küzdelmek.

Összeütközés Zlandus veszprémi püspökkel. Thurzó Gergely az apátság ügyét a pápa elé viszi. A surlódások az exemtio félremagyarázásából származtak. A Ťkirályiť apátságok természete. Az exemtiók szertelenségei által meglazult szerzetes-fegyelem orvoslása a rendi káptalanok föladatává lett.
58--64.

 

HARMADIK FEJEZET
A zalavári apátság birtokviszonyai a XIII. és XIV. században.

Az alapító-levelekben megnevezett apátsági birtokok némelyikére nézve a monostor tulajdonjogát későbbi okiratokkal bizonyítani nem tudjuk. Ennek okai. Tűzvész által megsemmisült apátsági okiratok. Az apátok megszerzik az alapító-levelek átiratait. Az átiratok hibás volta. Az alapító-levelekben előforduló némely határnevek meghatározásával járó nehézségek. Az alapító-levelekben kétszer előforduló helynevek. A IV. Béla királytól adományozott Bahna-birtok. Vendégek Burulon. Magánadományok Orosztonban és Aracsán. Bodon-birtok ideiglenes átruházása, majd bérbe adása s végre eladományozása. Az apátság Barnakot, Udvarnokot és Nagy-Bakot bérbe adja. Az 1335-iki határjárás. Pör a Marczalyakkal Burul miatt. Dézsmapör a veszprémi káptalannal. Egyezkedés a veszprémi káptalannal a Rada és Garaboncz közti határ ügyében. Barátságos egyezkedés Szabarral dézsma-ügyben.
65--89.

 

NEGYEDIK FEJEZET
Szerzetes apátok helyett gubernátorok és commendátorok.

A pápai fönntartások. György boszniai püspök commendátor. Ellenese Bajkai Péter. István apát. János apát Bodon benépesítésén fáradozik. De Benciis András érsek-commendátor. III. János gubernátor jobbágyaival örökös szerződést köt. Benedek apát. Ferencz apát. András symboli püspök mint gubernátor a Marczalyaktól átveszi Ferkendet. Kormányzata alatt Mártonfi zalavári benczés Bolgárországban budini (viddini) püspökké lesz. Pál argyasi püspök és gubernátor alatt a Marczalyak elfoglalják Zalavárt. Péter apát. A Rozgonyiak hatalmaskodása. Mihály milkói püspök, commendátor. Aquilejai Angelus orvos, commendátor. Telegdi Oroszlános János pécsi kanonok, commendátor. Leontinus János diplomata, commendátor. Mátyás apát alatt a Báthoryak és Nádasdi Darabosék hatalmaskodása. Vincze apát az apátsági jogok buzgó védelmezője. Kemendi László prépost, commendátor.
90--104.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
Zalavár részvétele a rendi káptalanokban.

IV. István zalavári apát a szerzetes-fegyelem megújítását czélzó rendi káptalanok buzgó pártolója. Részt vesz a Pannonhalmán tartott káptalanban. A reform-törekvések akadályai. Thurzó Gergely folytatója István buzgalmának. Monostorok vizitátora. Belép a Pannonhalmán létesült unióba. Az unió üdvös működésének fönnakadása. Kapornay Miklós commendátor ügye a Kaczor-családdal. Kapornay Miklós merész föllépése Ulászló király ellen. A zalavári apátságot bérbe adja.
105--112.

 

HATODIK FEJEZET
Nádasdy Tamás és Hasságh Ferencz világi commendátorok.

Nádasdy Tamás mint a király titkára zalavári commendátorrá lesz. Származása. Commendátori működése. Atyjának levelei Zalavárból. Török pusztítás. Nádasdy Nősülése. Commendátorsága megszünik 1534. Ő ajánl utódot. Gazdagodása. Utóda Hasságh Ferencz. A Hasságh-család. Összeköttetései. A királyi adománylevél. Hasságh Zalavárt visszaszolgáltatja Nádasdynak. Nádasdy tényleg ismét Zalavár ura. Az apátság és vár leltározása.
113--131.

 

HETEDIK FEJEZET
Betolt (intrusus) zalavári commendátor.

Tízévi széküresedés. Mezőlaky Ferencz 1553-tól Zalavár tényleges, de nem törvényes birtokosa. Családja. Kapornakon töltött évei. Zalavári commendátorságának első évei. Viszonya Nádasdyhoz. Oláh érsek beavatkozása.
132--144.

 

NYOLCZADIK FEJEZET
Két zalavári apát egy időben.

Kamánczay Gergely kineveztetése. Mezőlaky pappá akar lenni. Végrendelete. mezőlaky az apátságra 1560-ban királyi kinevezést, Kamánczay 1562-ben újabb megerősítést nyer. Kamánczayt Zalavárba be nem bocsátják. Kamánczay első egyezkedése Mezőlakyval. Azt a felség mint simoniát el nem fogadta, s Kamánczay kineveztetését semmisnek nyilvánítja. Mezőlakynak újból megerősítése. Kamánczay tiltakozása. A mezőlaky-Kamánczay-ügy a nagyszombati érseki bíróság előtt. Kamánczay végleges egyezkedése Mezőlakyval.
145--156.

 

KILENCZEDIK FEJEZET
Mezőlaky versenytárs nélkül.

Mezőlaky vonakodik a nagyszombati kollégium fönntartására fizetni. Az apát Battyány Kristóf javainak gondnokává lesz. Hadi ügyekben megbizásokat kap. Folyamodására a kapornaki apátsághoz jut. Második végrendelete. Halála. Jellemzése.
157--162.

 

TIZEDIK FEJEZET
A királyi ügyészség nagy pöre.

A királyi ügyész Mezőlaky végrendelkezését érvénytelennek nyilvánítja. A végrendeleti végrehajtókat az apátság kifosztásáról s a végrendelet meghamisításáról vádolja. A merénylet folyamata. Tanúk kihallgatása. A királyi biztosok jelentése. A király utasításai. Ifjabb Csány Bernát kihallgatása. A biztosok fogása. Hasságh elfogatása. Thury kapitány és a zalai urak közbenjárnak érte. Újabb kihallgatás Zalavárban. Erről a biztosok jelentése. Zala- és Vasmegyék nemesei fölszólalásai. Hassághot Bécsbe szállítják.
163--173.

 

TIZENEGYEDIK FEJEZET
A pör befejezése.

A magyar kamara-tanács előterjesztése. A király a merénylők ügyét választott biróság által kívánja tárgyaltatni. Zala- és Vasmegyék újra közbenjárnak. A vádlevél. A vádlottak ügyésze tiltakozik a választott biróság ellen. A választott bírák többsége szintén a rendes bíróság mellett nyilatkozik, az ellenbizonyítást megengedőnek nyilvánítja. Vádlottakat ügyészeik erélyesen védelmezik. Az itélet. Ennek végrehajtása iránti javaslat. A merénylőktől átvett értékek. Javaik összeirása. Zala- és Vasmegyék az elitéltek érdekében az országgyüléshez folyamodnak. Hasságh föltételesen kegyelmet nyer. Vallomása. Hasságh jótállás mellett visszanyeri szabadságát és javait. A többi merénylő sorsa.
174--188.

 

TIZENKETTEDIK FEJEZET
Az apátság konvent nélkül.

A király Zalavár és Kapornak jövedelmeit a kanizsai várnak szánta. A megye az apátságok betöltését sürgeti. Kérelmét támogatja a veszprémi püspök. A király mindkét apátságot Monoszlóy Jánosnak adományozza. 1575-ben mindkét konvent elpusztul. A két apátságot Bánffi Bálint bérbe veszi. A király mindkettőt Monoszlóytól visszaveszi. Húsz évig állanak a kamara kezelése alatt. Ujlaky Lajos apáttá lesz. Kezdetben javadalom nélkül. Ujlaky vitézsége. Halála. Vasváry András. Utódának, Balásfy Tamásnak jellemzése. Viszontagságai és halála. Nagyfalvy Gergely. Rohonczy István. Apátsági jövedelmek. Az apátsági javak visszaszerzésén fáradozik. Csanádi püspökké lesz. Hoffmann Pál.
189--205.

 

TIZENHARMADIK FEJEZET
Az apátság még négy évtizedig konvent nélkül.

A harczias Radonay apát. Ifjúsága. Bajai a várkapitánnyal. Az apát a zalavári erőd főkapitánya lesz. Összezörrenése Szécsenyi György érsekkel. Haditettei. Scardonai, majd pécsi püspökké lesz. Püspöki jobbágyainak panaszai. Kollonich bíborosban ellensége támad. Ennek ellenében a szentszék Radonayt mint pécsi püspököt megerősíti. Radonay rendíthetetlenül védi jogait. Buzgalma az elpusztult egyházmegye helyreállításában. Mattyasovszky László. A Radonay apátúrsága alatt elveszett oklevelek és templomkincsek miatt vizsgálatot rendeltet. A világi clerusból utolsó zalavári apát Patachich György. A zalavári romok.
206--222.

 

II. rész
A göttweigi kapcsolat kora. 1715--1872.

 

ELSŐ FEJEZET
Küzdelem Zalavárért Bessel és Ludwigsdorff közt.

A magyar apátságokat külföldieknek adományozzák. III. Károly király Zalavárt Bessel Gottfrid göttweigi apátnak engedi át. Bessel a zalavári apátságra Ludwigsdorffi Emiliánt ajánlja. Göttweig részére a kir. adománylevél kiadása. Ludwigsdorff beiktatása a zalavári apátságba. Bessel Ludwigsdorffnak nehezíti az apátság tényleges elfoglalását. Ludwigsdorffot Göttweibe rendeli s házi börtönre itéli. Az apátságról vele lemondat. Bessel mint Ťadminisztrátorť föltétlenül rendelkezik Zalavárban. A kapornaki apátságot is kéri. A szentgotthárdi cziszterczi apátságot szintén kéri. Ludwigsdorff ügye Bécsben kedvező fordulatot nyer. Királyi rendeletre apátságát elfoglalja. A Bessel elleni küzdelembe belefárad. Ludwigsdorff elfogadja a kismartoni plébániát. Bessellel kötött Ťszerződéseť.
225--236.

 

MÁSODIK FEJEZET
A göttweigi közvetlen birtoklás Zalavárott.

Bessel megszerzi másolatokban az apátságra vonatkozó okleveleket. Erélyesen fáradozik az apátság jövedelmei és birtokai visszaszerzésén. Az apátságban a gazdasági állapotok. Ludwigsdorff elhalálozása. Adatok kismartoni életéből. Bessel kéri, hogy a zalavári apátságot a mindenkori göttweigi apát közvetlen kezelése alá helyezzék. Mária Terézia a göttweigiek zalavári adminisztrácziójáról az illetékes hatóságoktól jelentést kíván. Mind a püspök, mind a megye kedvezőtlen jelentése. Göttweig mentegető válasza. A két fél meghallgatása után a helytartótanács a zalavári apátságnak zár alá helyezését hozza javaslatba. Bessel halála.
237--250.

 

HARMADIK FEJEZET
A Károly-diploma mindinkább nehezíti a göttweigiek magyarországi helyzetét.

A göttweigiek csak még egy alkalomra kérik, hogy Zalavár a göttweigi apát közvetlen kezelése alatt maradhasson. A göttweigiek kötelező igérete. Mária Terézia Piazol Odilót egyszersmind Zalavár apátjává nevezi ki. Biró Márton püspök tiltakozik e kinevezés ellen. A püspök jelentése. Piazol a püspök ellen a primáshoz folyamodik. Egyezkedése a püspökkel. Zala-Apátiban új monostort építenek. A megye kedvezőtlen jelentést tesz, mely ellen Piazol védekezik.
251--259.

 

NEGYEDIK FEJEZET
A hiteleshely megnyitása után beállott lendület.

Az újra megnyitandó hiteleshelyhez a pannonhalmi főapátság enged át magyar egyéneket. Sajghó főapát ez alkalommal hangsúlyozta Pannonhalmának a zalavári apátságra való jogát. A hiteleshelyet visszaállító királyi okmány. A hiteleshely megnyitása. A levéltár visszaszállítása. Az új monostor és levéltár leirása. Piazol magyar egyéneket vesz föl. Birtokviszonyok. Balogh Ádám a kuruczokkal Zalavár környékén. Birtokjogi pörök. Telepítés Esztergálon, Bárándon és Kis-Radán.
260--269.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
Külön zalavári apátok.

A göttweigiek ismét kisérletet tesznek arra, hogy Zalavárt saját adminisztrácziójuk alatt megtarthassák. Hivatalos megyei jelentés az apátság épületeiről. A megye egyúttal Zalavár számára külön apát kinevezését javalja. A göttweigi apát, felsőbb meghagyásra, a zalavári apátságra külön apátot terjeszt föl. Mária Terézia Schaukögl Orbánt nevezi ki zalavári apáttá. Az apát tárgyalása a veszprémi püspökkel. Határigazítások. 1771-iki népszámlálás. Schaukögl utóda a zalavári apátságban Janke Domokos. Tűzvész Zala-Apátiban. Üres pénztár. Az új apátsági templom. A monostor és gazdasági épületek helyreállítása. A levéltár Budára szállítása. E miatt a megye neheztelése. A levéltár visszakerül. Janke védekezik a megye vádjai ellen. Az apátságra nehezült kényszeradózások. A Martinovics-összeesküvés Zalában. Vizsgálat Zala-Apátiban. A vádlott Joachimfit a spielbergi erődbe zárják. Szabadon bocsáttatása. Janke apát bajai a Széchenyi-uradalommal. A Váliczka szabályozásának kérdése. Határigazítás, dézsma- és jobbágyi ügyek. Janke apát halála.
270--292.

 

HATODIK FEJEZET
A külön zalavári apát nehéz helyzete a göttweigi atya-apáttal szemben.

Schlichtinger Farkas szintén külön zalavári apát. Az 1802-iki országgyűlés fölszólalása a göttweigi kapcsolat ellen. Ez iránt a göttweigiek meghallgatása. E védekezés ellenében a helytartótanács az országgyűlés álláspontjára helyezkedik. Az 1807-iki országgyűlés ismét sürgeti az elválasztást. A felség ez ügy elintézését elhalasztja. 1810-ben az elválasztást megtagadja. Zalavár község vásárengedélyt nyer. Arigler új göttweigi apát a zalavári apát jogait csorbítani törekszik. E miatt a kettő közt kemény küzdelem. Arigler nem mond le sarczolási szándékairól. Zalamegye az Egerszegen fölállíttatni szándékolt gimnáziumot a Pannonhalmával egyesítendő zalavári apátságra óhajtja bizatni. E fölszólalásnak nem volt eredménye.
293--307.

 

HETEDIK FEJEZET
Zalavárt a göttweigiek ismét közvetlen adminisztrácziójuk alá vonják.

Schlichtinger apát halála után a zalavári magyar tagok káptalangyűlést tartanak. Az atya-apát arra jogukat el nem ismeri. A zalaváriak polemiája az atya-apáttal, ki e miatt ellenük a kanczelláriánál és helytartótanácsnál följelentést tesz. Az 1827-iki országgyűlés sürgeti a zalavári apátság függetlenítését. Felsőbb utasításra Arigler e kérdésben jelentést terjeszt föl, melynek sarkalatos pontja, hogy Göttweig a zalavári apátságról nem mond le. A magyar helytartótanács az elválasztás mellett nyilatkozik, úgyszintén Zalamegye is. A kanczelláriai előadó, reviczky Ádám kanczellár és több tanácsos ellenében, az elválasztást pártolta. Kopácsy József veszprémi püspök külön zalavári apát kinevezését javalja. A helytartótanács egyházi bizottsága Zalavárnak Pannonhalmával való egyesítését sürgeti. E sürgetések daczára az elválasztás ügye másfél évtizedre leszorul a napirendről. Úrbéri szabályozás. A Zala-folyó szabályozása. A Váliczka szabályozásais előtérbe lép. Arigler halála.
308--323.

 

NYOLCZADIK FEJEZET
A göttweigi kapcsolat vége.

Zalavár Schwerdfeger Engelbert személyében nem külön, hanem atya-apátot kap. A kanczellária a függetlenítés munkáját megujítja, de ugyanakkor Schwerdfeger beiktatási oklevelet nyer. Az új atya-apátnak az 1848-iki magyar viszonyok nem kedveznek. Zalavár áldoz Ťa haza oltárárať. A horvátok Zalában. --- 1849. --- Csertán Sándor kormánybiztos Ťnyilt rendeleteť a zalavári apátság javainak lefoglalására. Az osztrák hadsereg megszállja Zalavárt. Modrovics Gergely ellen megindul a vizsgálat. Kufsteinban elzárják. A hadiitélet. Kiszabadulása után három évre Göttweigbe internálják. Zalavár a nagykanizsai gimnázium fönntartásához járul. Az 1857-iki Ťcsászáriť út. Kőszéntelep Zala-Apátiban. Az apátság Somlyón szőllőt szerez. 1868-ban megújul az elválasztás kérdése. Schwerdfeger atya-apát halála után az elválasztás foganatosítandó.
324--332.

 

III. rész
A zalavári apátság önállósága --- A pannonhalmi kapcsolat. 1872--1902.

 

ELSŐ FEJEZET
Az apátság függetlenségének kivivása.

Zalamegye fölszólalása. Göttweig Zalavár részére a széküresedés idejére kormánytanács kineveztetését kéri. E kormánytanácsot a zalavári magyar tagok maguk választják meg. Azt megerősíti a veszprémi püspök és a magyar kultuszminiszterium. A felség az elválasztást elrendelte. Zalamegye hálaföliratai. A kölcsönös követelések kielégítése iránti nehézségek. A kiegyenlítés csak a magyar és osztrák kormányok közbelépése folytán jött létre. A kiegyezést a felség helybenhagyja. Az apátsági javak leltározása.
335--340.

 

MÁSODIK FEJEZET
A függetlenített apátság betöltése.

A kultuszminiszterium az apátságtól tanügyi czélokra évi járulékot kíván. E föltétel alatt beleegyezik, hogy a zalaváriak a pannonhalmiaktól függetlenül maguk választhassanak apátot. A zalaváriak kérelmét az évi járadék mennyiségének leszállítására nézve nem vették figyelembe. A római szentszék az elválasztást helybenhagyja. A felség apátválasztásra engedélyt ad. A konvent Modrovics Gergelyt választotta apátjává, kit a felség megerősített. Zalamegye üdvözli az új apátot. Óhajok, hogy az apátság a megye tanügyi terheit segitse viselni. Modrovics mint tanférfiú. Fegyelmi intézkedései. Nagymérvű javításokat eszközöl. A miniszternek az Ťévi járadékť fölemelését megtagadja. A radai plebániát készül megalapítani. Halála.
341--348.

 

HARMADIK FEJEZET
A zalavári apátság egyesítése Pannonhalmával.

Tárgyalások a zalavári apátság átvételére nézve a pannonhalmi főapát és a kultuszminiszter között. Az apátsági birtokok kimutatása. Megállapodás a tanulmányi alapba fizetendő összegre nézve. A főapát átveszi a zalavári javadalom birtokkezelését. A felség a zalavári apátságot Pannonhalmával egyesíti. Az egyesítés véglegesítése. Az apátság átadása. A királyi egyesítő-levél. Zala-Apátiban óvoda és leányiskola létesítése. Nagy-Radán templom és paplak építése. Rozmanith Rikárd zalavári apát. Megáldatása. Buzgalma az apátság lelki és gazdasági ügyeiben. A Rendbe fölvételének félszázados jubileuma. Az apátsági székház és templom restaurálása.
349--362.

 

IV. rész
A zalavári apátság plebániái és népiskolái.

 

ELSŐ FEJEZET
Zala-Apáti és fiókegyházai.

A zalavári apátság rendeltetése részben változik. Mennyiben vonatott a közoktatás terheibe. A lelkészek a török hódoltság előtt és alatt. A göttweigi kapcsolat kezdetén a lelkészetben megnyilatkozott bajok. Kisérlet német lelkészekkel. A német telepesek megmagyarosodása. Magyar lelkészet kiáltó szüksége. Magyar lelkészek alkalmazása. Viszonyok az egyházmegyei hatósághoz. --- I. A zalaapátii plebánia története. Az első ismeretes plebánia-templom Szent Lőrincz tiszteletére volt szentelve. Plebánosai a XVI. században főesperesek voltak. Ez időből ismeretes apátii lakosok és helyrajzi viszonyok. A község elpusztulása. A protestántizmus Zalában. Török Hódoltság. Apáti a XVII. században. Valószinüleg a régi Szent Lőrincz-templom alakult át Szent őrzőangyaloknak szentelt templommá. A göttweigi kapcsolat kezdetén a lelkészek Apátiban. Ugyanott az első magyar benczés lelkész. Biró-féle egyezmény és egyházlátogatási okmányok. Anyakönyvek. Alapítványok. Kápolna. Temető. A születések, halálozások, esketések tíz évi átlaga. bucsú. Ájtatos társulatok. Szent keresztúti állomások. Szent ereklyék. Apátii lelkészek. Alesperes, egyházi tanfelügyelő, lelkész. Az apátii iskola, tanító és járulékai. A kántor-tanító fölvétele. Az iskolai év tartama. Tanulók száma. Iskola-alap. Tanítók névsora. Az elemi leányiskola és óvóda. A plebánia-egyház fiókjai: 1. Esztergál. 2. Báránd. 3. Ferkend. 4. Vörösmező.
365--389.

 

MÁSODIK FEJEZET
A zalavári apátság plevániái Zalavárott, Csácson, és Nagy-Radán.

II. Zalavár Szent István király alatt. A község legrégibb lelkészei. Zalavár a törökök alatt. A templom 1736-ban. Biró Márton püspök jelentése Zalavárról. 1748-iki vizsgálat. Zalamegye 1768-iki jelentése. A későbbi egyházlátogató-oklevelek a templomról. A templom tűz által elpusztul. Helyreállítása. A régi plebániaház. Ezt 1748-ban tűz elpusztítja. A lelkész uradalmi házban lakik. Új plebániaház. Temető. Keresztek és szobrok. Misealapítványok. A lelkész járandósága. A lelkész könnyebb megélhetése végett a püspök Hidvéget és Égenföldét fiókokul a zalavári plebániához csatolja; de tényleg nem tartoznak hozzá. A lelkész tényleges jövedelmei. Anyakönyvek. A plebánia lakossága. Ájtatos társulat. A lelkészet. Állandó lelkészek. Névsoruk. Alesperes és egyházi tanfelügyelő. Iskolaépület. 1875-től új iskolaház. Az iskola kath. jellege. Tanítók. A kántortanító javadalmazása. Jelenlegi járandósága. Tanulók. A plebánia fiókjai. --- III. Csács. Fekvése. Ezen apátság birtokviszonyai Nádasdy Tamás alatt. Pusztulása. A plebánia a göttweigi kapcsolat első idejében. A templom helyreállítása. Megujítása 1895-ben. Magyar plebános hiánya. E baj ideiglenes orvoslása. Lelkészlak. Hegyi kápolna. Temető. 1832-iki intézkedés a plebániáról. Kő- és fakeresztek. Alapítványok. Anyakönyvek. A születések, halálozások és esketések átlaga. A lelkész jövedelmei. Lelkészek névsora. Alperes és egyházi tanfelügyelő. Iskola és tanítólak. Tanszerek. Az iskola fönntartása. A tanító megválasztása és fizetése. Iskolai pénzalap. Tanítók névsora. Az iskola vallási jellege és nyelve. Tanulók. A plebánia fiókja. --- IV. Nagy-Rada. A legrégibb időben. 1256-ban volt saját lelkésze. 1552-ben is. Lakosai a XVI. században. A község elpusztulása. Régi temploma. A helység helyreállítása és benépesítése. Kis-Rada keletkezése. Késedelmezés a plebánia helyreállításában. Nagy-Rada és Baksaháza a szabari, Kis-Rada a merenyei plebániához csatoltatik. Modrovics Gergely apát templomépítéshez készül, mely azonban csak a pannonhalmi kapcsolat alatt épül meg. Az új templom. Megáldása. Fönntartása. Plebániaház. A plebánia megalapítása. Lelkész kinevezése. Egyházlátogatás jegyzőkönyve. Kő- és fakeresztek. Temetők. Ájtatos társulatok. A lelkész ellátása. A plebániaház fönntartása. Anyakönyvek. Nagy- és Kis-Rada lakossága. A születések, halálozások, esketések átlaga. Alesperes és egyházi iskolalátogató. Nagyradai iskola; fönntartása. A kántortanító jövedelmei. Tanulók. Kisradai iskola; fönntartása. A kántortanító járandósága. Tanulók. A plebánia fiókjai.
390--417.

 

FÜGGELÉKEK
I. Függelék. Zalavári apátok.

1. Az alapítástól a göttweigi kapcsolatig
421--425.

2. A göttweigi kapcsolat alatt
425.

3. A függetlenített apátságban
425.

4. A pannonhalmi kapcsolat alatt
425--426.

 

II. Függelék. Zalavári rendtagok.

1. A konvent föloszlásáig
427--428.

2. A göttweigi kapcsolat alatti magyar rendtagok
428--431.

3. Az apátság függetlenítése után a Pannonhalmához való kapcsolatig
431.

4. A Pannonhalmához való kapcsolat után
432.


A zalavári konvent hites jegyzői
433.


A paulai Szent Vinczéről nevezett irgalmas nővérek Zala-Apátiban
433--434.

 

III. Függelék.

Zalavár legrégibb építészeti emlékei. Irta Gyulai Rudolf
435--447.

 

OKLEVÉLTÁR

Bevezetés. A zalavári apátság legrégibb oklevelei. Irta Erdélyi László dr.
451--508.

 

1.
1019. --- Szent István király Szent Benedek fiai részére monostort alapít a Zala szigetén, s a Szent Adorján tiszteletére épült templom és két kápolnája fölszentelésekor birtokokat, dézsmákat és egyéb jövedelmeket adományoz a monostornak.
Eredetije hiányzik. Somogyvári átirata 1370-bő1 a veszprémi káptalan levéltárában. --- Signaturája: Capsa S 303. Bőrhártyája szakadozott, vízfoltos és helyenként olvashatatlan.

 

2.
Fehérvár, 1024. augusztus 16. --- Szent István király gondoskodni kívánván arról, hogy az általa alapított zalaszigeti monostor jogai, szabadságai, dézsmái el ne vesztegettessenek, elrendelte, hogy azokat az apátok királyi engedély nélkül el ne idegenítsék; a monostorokhoz tartozó lelkész-papok, az apáttól meghivatva, az Isten igéje meghallgatására megjelenni tartoznak; a monostort a bírák joghatósága alól kivette s annak az adószedők követelései ellen mentséget ad, előforduló esetekben az intézkedést a királynak tartván fönn; a hatalmaskodók ellen a monostor védelmére bajvívót ígér; Bárándon és Zalavárban vásárjogot engedélyez; megengedi, hogy a gonoszok büntetésére az apát saját tisztjének adhasson fölhatamazást; végre a monostornak újólag halastavat, falvakat és dénárokat adományoz.
Az esztergomi káptalannak 1339. október 22. kelt átiratából, mely ismét Miklós nádor által 1350. február 1. iratott át. Ennek eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 4.

 

3.
Somogyvár, 1101. (1091) december 20. --- Szent László király előtt a Szent Adorjánról nevezett zalaszigeti monostor apátja, István, és konnventje panaszt tettek, hogy őket az adószedők fölötte nyomorgatják. A király Szent István nyomaiban járván, a monostort a bírák joghatósága alól kiveszi, s az adószedők zaklatásai ellen oltalmat nyújt.
A somogyvári konvent 1370-iki átiratából, a veszprémi káptalan országos levéltárában. --- Signaturája: Capsa S 303.

 

4.
1256? október 20. --- Bancsa István esztergomi érsek a zalavári apát joghatósága alá tartozó lelkészeket az apát mint főpapjuk iránti kötelességeik teljesítésére kötelezi.
A kapornaki konvent 1514-i átírásában az esztergomi prímási levéltárból: Archivum Vetus fasc. 10. Nr. 77. Másolat a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 2. Nr. 13.

 

5.
1257. augusztus 26. --- Béla király oklevele arról, hogy a mai Boba mellett létezett Razna birtok a zalavári apátsághoz tartozott.
A hitelesített másolat a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 2. Nr. 48.

 

6.
1261. --- A veszprémi káptalan előtt Orosztoni Lőrinc vallja, hogy Orosztonban, Berzencén, Szigeten lévő birtokait a zalavári egyházra hagyományozza. Ugyanezt bizonyítja a vasvári káptalan.
Eredetije pergamenen s hártyaszalagon függő pecséttel a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 1.

 

6b.
E vallást majdnem ugyanazon szavakkal ismétlik a vasvári káptalan előtt oly toldással, hogy bár a veszprémi káptalan előtt a birtokban holtiglan való megmaradhatást biztosították, most részeiket föltétlenül a zalavári egyház tulajdonába bocsátják, úgyhogy az apát és konvent azokat szabadon eladhatja, elidegenítheti, adományozhatja, elcserélheti vagy birtokolhatja. Ezen intézkedést helyben hagyta Dominika asszony két vérrokona (fratres praescriptae Dominae) Jakab Lapsai Batina fia a Rába mellett Körmend közelében, és Márk Rechei György fia. Egyszerű másolat a zalavári apátság levéltárában.

Egyszerű másolat a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 13.

 

7.
Segesd, 1263. december 6. --- IV. Béla király a zalavári monostor Burulfölde nevű birtokát újranépesíti.
1374. évi átirata hártyán függő pecsét nyomaival, a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 5. fasc. 1. Nr. 6.

 

8.
1273. --- Dénes nádor ítéletet mond Jurk fiaira: Kondákor és Tamásra, kik Domokos zalavári apátot kifosztották és megverték.
Közölve: ÁUO IX. 38--40. (22). -- V.ö. CD V/2. 136--137.

 

9.
Esztergom, 1308. május 15. --- Tamás esztergomi érsek által kirendelt egyházi bírák Benedek zalavári apátot az érseki szék elé idéztetik.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. --- Signaturája: lad. 109. Misc. 10. Hitelesített másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20.

 

10.
1308. --- A kapornaki konvent előtt Pousa aracsai nemes, Magus fia birtokát a zalavári apátságnak adományozza.
Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában. --- Signaturája: 85. 10. 1.

 

11.
Esztergom, 1326. november 15. --- Benedek esztergomi érsek egyházi bírái a koloni, mogyoródi, csácsi és istolci dézsmák ügyében a veszprémi káptalan ellenében elmarasztalt zalavári apát Péter nevű képviselőjének válaszát nem fogadják el.
Hitelesített másolat a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20. Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában.

 

12.
Esztergom, 1327. június 11. --- Boleszló esztergomi érsek által kirendelt bírák azon perben, amelyet a veszprémi káptalan, mogyoródi és stolchi (istóci) tizedekre nézve a zalavári apát ellen folytatott, a kihallgatott tanúk vallomásait kihirdetik.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. --- Signaturája: Capsa 4. ŤColonť csomagban. Másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20.

 

13.
Zirc, 1327. június 19. --- János zirci apát átiratban kiadja Henrik zalavári apát fölebbezését, melyet a veszprémi káptalannal való tized-ügyében az esztergromi érseki helyettes ellen az apostoli szentszékhez intézett.
János zirci apát az átirott okmányt kiadta 1327. a Szentháromság nyolcada utáni 6-ik ferián. Eredetije zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 6. fasc. 1. Nr. 1.

 

14.
Tihany, 1327. december 20. --- Lodomér prépost és esztergomi érseki helyettes azzal megbízott Tarfaás tihanyi apát és István lövöldi plebánosos jelentik, hogy a veszprémi káptalant Kolon, Magyaród és Stolchban a tizedjogba behelyezték.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. --- Signaturája: Capsa 4. ŤColonť csomagban.

 

15.
1328. január 19. --- I. Károly király a zalavári apátság részére Szent István király 1019-ki és Szent László király 1091-ki leveleit átiratban kiadja és megerősíti.
A somogyvári konvent 1370. évi átiratából. Eredetije a veszprémi káptalan országos levéltárában. --- Signaturája: Capsa S 303. Ugyanaz az esztergomi káptalan 1339. évi átiratában: Archivum Vetus, lad. U. fasc. 8. Nr. 172.

 

16.
Visegrád, 1334. július 22. --- I. Károly király elrendeli a zalai várföldek visszafoglalását.
Hátlapján a nagy felségpecsét nyomaival. Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Jelzete: DL 2841.

 

17.
1335. június 15. --- A Szent Egyedről nevezett somogyvári konvent jelentése I. Károly királyhoz a zalavári apátság némely birtokainak határjárásáról.
Függőpecsét nyomaival. Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 5. fasc. 1. Nr. 2.

 

18.
Veszprém, 1337. június 1. --- Mesko veszprémi püspök a pacsai egyházat a hozzátartozó dusnoki és isabori kápolnákkal és azok lelkészeit pártfogásába veszi.
Eredetije a szombathelyi káptalan levéltárában. --- Signaturája: C. 7.

 

19.
1339. október 22. --- János zalavári apát az esztergomi káptalantól kéri Szent Istán 1024-iki szabadságlevelének átírását.
Miklós nádor 1350-iki átiratában [Zala I. 496--497. (311)] a zalavári apátsági levéltárában. --- Signaturája: lad. 1. N. 4.; a pannonhalmi országos levéltárban: Capsa 13 D.

 

20.
Veszprém, 1341. szeptember 15. --- A veszprémi káptalan bizonyítja, hogy a zalavári apátsági székhely sekrestyéjében okmányok éjjel, az istentisztelethez tartozókkal tűz által elhamvadtak.
Eredetije Göttweigben, az apátság levéltárában. --- Signaturája: Scrin. K. Másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 1.

 

21.
1341. november 1. --- A veszpréni káptalan, másrészt a zalavári apát és konventje egyezkednek a Kolon, Magyaród, Stolc és Csécs községekről járó tizedre nézve.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. --- Signaturája: lad. 109. Misc. 23.

 

22.
1347. április 4. --- Nagy Lajos Miklós zalavári apát részére megerősíti Károly király átiratait Szent István és Szent László kiváltságleveleiről.
A somogyvári konvent 1370. évi átiratában. Eredetije a veszprémi káptalan országos levéltárában. --- Signaturája: Capsa S 303. Zalavári apátság levéltára loc. 1. fasc. 1. Nr. 5.

 

23.
1347. július 1. --- I. Lajos király Miklós zalavári apát számára átiratban kiadja IV. Béla királynak az apátságra vonatkozó 1263. évi levelét.
Hártyára írt eredetije a szombathely-vasvári káptalan levéltárában. --- Signaturája: Fasc. D. Nr. 44.

 

24.
Kelte hiányzik. --- Konth Miklós nádor tudtul adja, hogy Miklós zalavári apát július 23-án megjelent előtte a Mánhidán tarttott közgyűlésen s bemutatta Nagy Lajos király 1347. július 1-jén kelt levelét, mely magában foglalta Béla királynak 1263. kelt, a rokolyániaknak a zalavári apátsághoz való jobbágyi viszonyairól szóló levelét. E levél alapján kért magának igazságot szolgáltatni. A közgyűlés elhatározta, hogy a rokolyániak az apátságnak ezután is jobbágyi szolgálmányokat tartoznak teljesíteni.
Hártyára írt eredetije a veszprémi káptalan országos levéltárában. --- Signaturája: Capsa R 261.

 

25.
1348. április 25. --- A vasvári káptalan I. Lajos királynak jelenti, hogy Marcali Ivahon István a zalavári monostor Burul nevű birtokát elfoglalta.
Papíron, zárlatán pecsét nyomaival. --- Eredetije a zalavári apátsági levéltárban. --- Signaturája: loc. 3. fasc. 2. Nr. 1.

 

26.
Buda, 1350. február 1. --- Miklós nádor az esztergomi káptalan 1339. évi átiratában kiadja Szent István királynak a zalavári apátság számára 1029-ben kiadott szabadságlevelét.
Eredetije a pannonhalmi levéltárban. --- Signaturája: Capsa B. lit. D. és a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: Lad. 1. Nr. 4.

 

27.
Buda, 1353. március 31. --- Nagy Lajos király levele arról, hogy Miklós zalavári apát Bodon nevű apátsági birtokot János veszprémi püspöknek bérbe adta.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. --- 1750- évi hitelesített másolata a zalavári apátság levéltárban. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20.

 

28.
1354. március 14. --- A zalavári apátság Barnak, Peleskefő és NagyBak nevű birtokait bérbe adja.
A zalavári apátság levéltárban. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 14. Eredetije a pannonhalmi országos levéltárba. --- Signaturája: Nr. 24. (Capsa 55 L).

 

29.
1359. május 7. --- A vasvári káptalan előtt az egyrészt Miklós zalavári apát és konventje másrészt János és Othyuz testvérek (Szabari János fiai) közti dézsma-per barátságos úton befejezést nyer.
Hiteles másolat a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 19. Függő pecséttel ellátott eredetije a vasvári káptalan levéltárában.

 

30.
1364. október 11. --- A vasvári káptalan előtt Péter zalavári apát Egyházfölde nevű apátsági birtokot Aracsai Benedek fiainak cserében adja ezeknek aracsai birtokrészeért.
Eredetije a szombathelyi káptalan levéltárában, hitelesített másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20.

 

31.
Visegrád, 1368. június 10. --- Vilmos pécsi püspök, a királyi kápolna ispánja a Rada és Garabonc közti határok és egyéb függő ügyek miatt egyenetlenkedő veszprémi káptalant és a zalavári apátságot egyezkedésre bírja.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. 1750-iki hitelesített másolata a zalavári apátsági levéltárban. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20.

 

32.
Veszprém, 1368. augusztus 5. --- I. Lajos király utasítja a vasvári káptalant, hogy a veszprémi káptalan és zalavári apátság közti egyezkedés érdekében a Rada és Garabonc közti határokat állapítsa meg.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. 1750-iki hitelesített másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20.

 

33.
1368. október 13. --- A vasvári káptalan I. Lajos királynak a veszprémi káptalan és zalavári apátság ügyében jelentést tesz a Garabonc és Rada közti határjelölésről.
Eredetije a veszprémi káptalan levéltárában. 1750-iki hitelesített másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 20.

 

34.
Esztergom, 1371. április 25. --- Tamás esztergomi érsek Bancsa érseknek a zalavári apátság számára 1256-ban kiadott levelét átiratta és megerősítette.
A kapornaki konvent 1514. évi átiratában az esztergomi érseki levéltárban. --- Signaturája: Arch. Vetus fasc. 10. Nr. 77. Másolata a zalavári apátság levéltárában lad. 2. fasc. 1. Nr. 13.

 

35.
1374. április 15. --- A somogyvári konvent tudatja, hogy Burulfölde az apátsági custos és szomszédok esküje szerint a zalavári apátsághoz tartozik; de a beiktatásnak a berzencei Marcalyak ellenmondottak.
Papírra írt eredetije a szombathely-vasvári káptalan levéltárában. Pecsétje levált. --- Signaturája: Fasc. D. Nr. 57.

 

36.
Visegrád, 1374. október 15. --- Lackfi Imre nádor azon perben, melyet a zalavári apátság Marcaly István mester ellen a Zalavár és Hídvég között fekvő Burlfölde nevű birtok iránt folytatott, ítéletet hoz s a további eljárásra a fehérvári káptalant kiküldi.
Eredetije hártyán függő pecsét nyomaival, a zalavári apátsági levéltárban. --- Signaturája: loc. 5. fasc. 1. Nr. 6.

 

37.
1376. június 1. --- A Szent Egyedről nevezett somogyvári konvent előtt a felső- és alsókerecseni, valamint a kisgelsei nemesek birtokaik után a zalavári apátságnak járó tized megadására kötelezik magukat.
Hártyán a pecsét hiányzik. Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 2. Nr. 40.

 

38.
1391. augusztus 24. --- A somogyvári konvent előtt Miklós zalavári apát és konventje tiltakoznak az ellen, hogy néhai Péter apát az Egyházfölde nevű birtokot Aracsai Benedek fiaival elcserélte.
Hátlapján pecsét nyomaival. Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 3. fasc. 2. Nr. 2.

 

39.
Róma, 1398. október 1. --- IX. Bonifác pápa megparancsolja, hogy György boszniai püspök a zalavári apátság birtokában megvédelmeztessék.
IX. Bonifác pápa bullái, II. 83--84.Mon. Vat. I. sor. IV. köt.

 

40.
Róma, 1400. május 1. --- IX. Bonifác pápa biztosítja Kanizsai János esztergomi érseket, hogy a fölsorolt apátságok, prépostságok stb. csakis az ő s utódai és semmi más érsek joghatósága alá nem tartoznak.
Eredetije az esztergomi érseki levéltárban.

 

41.
Róma, 1400. május 13. --- IX. Bonifác pápa Zsigmond király közbenjárására elrendeli, hogy a zalavári monostor visszatartása miatt kiközösített György és fia István a kiközösítés alól fölmentessenek és Györgynek szintén kiközösítéssel sújtott, már elhúnyt másik fia Péter egyházi temetésben részesítessék.
IX. Bonifác pápa bullái: MVH I/4. 210--211. (261); MREV II. 320--321. (406).

 

42.
1406. augusztus 20. --- János zalavári apát Bodon nevű elpusztult birtokot benépesíti.
Eredetije pecsét nélküli hártyán a veszprémi káptalan nyilvános levéltárában. --- Signaturája: Capsa N. (Nyirád) 215.

 

43.
1413. november 1. --- János zalavári apát és a konvent egyházuk jobbágyait fölszabadítják s jövőre szolgáltatandó adózásaikat meghatározzák.
Zsigmond királynak 1414. évi átiratában és megerősítő levelével, hártyán sodrott selyemzsinórral a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 13.

 

44.
Buda, 1414. július 25. --- Zsigmond király János zalavári gubernator kérelmére átiratban kiadja és megerősíti ennek 1413. november 1-jén kelt levelét, melyben ez a zalavári jobbágyoknak bizonyos szabadságot engedélyez.
II. Lajos király Nádasdy Tamás kérelmére átiratban kiadott 1526. évi okleveléből: zalavári apátság levéltára. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 13.

 

45.
Orsova, 1419. november 5. --- Zsigmond király a kapornaki konventnek meghagyja hogy Ferenc zalavári apátot és konventjét Csúcs négy malmába és tartozékaiba újra beiktassa.
E levél eredetije a kapornaki konvent beiktatási jelentésével pergamenen, a függő pecsétnek csupán zsinórjával a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 2. Nr. 47.

 

46.
Buda, 1424. január 5. --- Zsigmond király a zalavári bíró kérelmére átiratban kiadja 1414. július 25-én kelt levelét, amelyben megerősíti János zalavári gubernatornak a zalavári jobbágyok szabadságaira vonatkozó oklevelét.
II. Lajos király Nádasdy Tamás kérelmére átiratban kiadta 1526-ban. Zalavári apátság levéltára. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 13.

 

47.
1427. április 8. --- A kapornaki konvent átiratban kiadja Lajos királynak bemutatott 1347-iki levelét, mely Károly király 1328-iki, Szent István 1019-iki és Szent László 1091-iki leveleinek átiratait tartalmazza.
Másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 5.

 

48.
Brassó, 1427. május 1. --- Zsigmond király a zalavári apátság részére Zalaváron vásártartási jogot engedélyez.
I. Mátyás király 1474-iki átiratában hártyán a zalavári apatság levéltárában. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 13.

 

49.
Róma, 1433. december 11. --- IV. Jenő pápa Mártonfi zalavári bencés áldozó papnak budini püspökséget adományozza.
Vatikáni levéltár, Reg. Dat. Ann. I. lib. 8. f. 102.

 

50.
Szeged, 1439. július 25. --- Albert király Pál argyasi püspöknek s a zalavári apátság gubernátorának megengedi, hogy az apátságnak Adrianmartir nevű Csongrád megyei birtokát, a Tiszán át révet állíthasson.
I. Mátyás király 1474-iki átiratában hártyán a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 13.

 

51.
1448. szeptember 30. --- A kapornaki konvent Hunyadi János kormányzónak jelenti, hogy midőn a zalavári apátságot Pál argyasi püspök és a glogoncai prépostság kormányzója részére visszafoglalni akarták, Marcaly György azzal, hogy azt torkaszakadtáig védi, ellenállott.
Hátlapján pecsét maradványaival. Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 3. fasc. 2. Nr. 4.

 

52.
1463. augusztus 20. --- A jeruzsálemi Szent János keresztes lovagjainak fehérvári konventje előtt Rozgonyi János (János fia) a maga és testvérei nevében kijelenti, hogy Rozgonyi Jánost (ifjabb István fiát) bizonyos föltételek alatt Somlyó és Zalavár várak felébe behelyezték.
Eredetije pergamenen ép függőpecséttel a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 13738.

 

53.
1466. december 30. --- A kapornaki konvent Palóczy László országbírónak jelenti, hogy 1466. október 1-jén kelt parancsa értelmében Albert veszprémi püspököt a zalavári apátsághoz tartozó két malom jogtalan birtoklása miatt megidézte.
Papírra írt eredetije a veszprémi káptalan országos levéltárában. Pecsétje nagyrészt levált. --- Signaturája: Capsa S. Nr. 304.

 

54.
Esztergom, 1471. november 26. --- Mihály püspök, esztergomi érseki helyettes kiadja a zalavári apát joghatásága alá tartozó lelkészek kijelentését, hogy újabban apátnak tartozó engedelmességre visszatértek.
A kapornaki konvent 1514. évi átirataiból az esztergomi érseki levéltárban. --- Signaturája: Arch. Vetus fasc. 10. N. 77.

 

55.
Esztergom, 1472. szeptember 23. --- I. Mátyás király a veszprémi püspök helyettest inti, hogy a zalavári apátságnak alárendelt plébánosokra egyházi joghatóságot gyakorolni ne merészeljen.
Eredetije alul pecsét nyomaival a zalavári apátsági levéltárban. --- Signaturája: loc. 6. fasc. 1. Nr. 2.

 

56.
Buda, 1474. június 21. --- I. Mátyás király udvari orvosának Aquileiai Angelus orvosnak, a zalavári apátság gubernátorának kérésére Zsigmond és Albert királyok föntebb közölt okleveleit átirja s az apátságot Zalaváron heti vásártartás jogával ruházza föl.
II. Lajos király 1526. évi átiratában hártyán a zalavári apátsági levéltárban. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 13.

 

57.
Róma, 1476. június 26. --- IV. Sixtus pápa Thelegdi Oroszlános János folyamodására megengedi, hogy a zalavári apátsági javadalmat, melyet mintegy két év óta bírt már, föloldva őt alkalmatlan voltától, élethossziglan megtarthassa.
Vatikáni levéltár, Supplicat. Sixti IV. T. 980. fol. 226/b.

 

58.
Kapornak, 1478. október 1. --- Boldogasszonyfalvai Thompa László peres ügye Thelegdi Oroszlános János zalavári gubernátor ellen.
Papíron ép állapotban, hátán 3 gyűrűpecsét maradványaival. Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 18100.

 

59.
Buda, 1479. március 24. --- I. Mátyás király Leoncius János zalavári commendátor kérelmére Zegy Pétert zalavári várnagyot Zegfalu, Eger, Bugen másként Kál birtokokban megerősíti.
Eredetije pergamen pecséttel a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 36712.

 

60.
Korothna, 1482. április 18. --- Gúthi Ország Mihály nádor Zala megye fő- és alispánjait és szolgabíráit kiküldi, hogy a békavári (szentgyörgyvári) várnagyok által Báthory István jobbágyaival a zalavári apátság Nagy- és Kisapáti, Ferkend, Rada, Esztergár és Zalavár nevű birtokain elkövetett tizenötrendbeli hatalmaskodást vizsgáltassa meg.
Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 3. fasc. 2. Nr. 5.

 

61.
1483. március 31. --- A somogyvári konvent Gúthi Ország Mihály nádor 1483. január 26-iki meghagyására vizsgálatot tart a Nádasdi Darabosék jobbágyai által a zalavári apátság jobbágyain elkövetett erőszakosság ügyében.
Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 4. fasc. l. Nr. 82.

 

62.
1483. szeptember 29. --- Mátyás zalavári apát panaszára a Gúti Ország Mihály nádor által kiküldött kapornaki konvent Nádasdi Darabosék ellen hatalmaskodás miatt vizsgálatot tart.
Papíron, hátlapján pecsét nyomaival. Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 4. fasc. 1. Nr. 82/2.

 

63.
1484. április 2. --- Mátyás király levele arról, hogy Mátyás zalavári apát a hidvégi vámot Báthory Istvánnak, és Andrásnak bérbe adta.
Ezen királyi levelet Vince zalavári apát átiratás végett bemutatta a kapornaki konventnek, mely a másodlatot kiadta 1487-ben. Eredetije pergamenen, függő pecsét nyomaival a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 22.

 

64.
1486. április 13. --- Zalai Zsigmond az alsó-orosztoni birtokrésznek Baksai Balázs által a zalavári egyház részére tett átengedeséhez.
Papíron, hátlapján pecsét nyomaival. Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 24.

 

65.
1487. január 30. --- A kapornaki konvent Vince zalavári apát kérelmére Zsigmond királynak 1419. november 5-én kelt a csácsi malmokra vonatkozó levelét átírja.
Hártyára írt eredetije a veszprémi káptalan országos levéltárában. --- Signaturája Capsa C. Nr. 60.

 

66.
1487. március 29. --- A kapornaki konvent előtt a zalavári apátság tiltakozik Esztergár- és Nagy-Apátiban levő részbirtokainak Lackfi János, Darabos Gergely, Ormándy Balázs és fiai által való elfoglalása ellen.
Hitelesített másolatban kiadta a vasvári káptalan 1749-ben. A zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 19.

 

67.
Szekszárd, 1490. április 16. --- László vasvári prépost, a szekszárdi (és zalavári) egyház gubernátora a Zalavári apátság jobbágyazit Gersei Pethő György és János pártfogásába ajánlja.
Eredetije Festetics gróf keszthelyi családi levéltárában. --- Signaturája: Misc. 610.

 

68.
Róma, 1491. június 26. --- VIII. Ince pápa Kemendi László vasvári prépost folyamodására (supplicatio) különös kegyelemből megengedi, hogy a zalavári apátságot, melyet jóhiszeműleg, egy évnél tovább már bírt volt, általános fönntartás vagy szabálytalanság esetében is továbbra megtarthassa.
Vatikáni Levéltár, Innocent VIII. Reg. Suppl. Vol. 1186. fol. 242b.

 

69.
1492. április 6. --- László zalavári commendátor és a konvent Domonkos szentgyörgyvölgyi várnagynak Alsó-Orosztonban nemesi kuriát és pusztát adományoz.
A fogalmazat eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 2. Nr. 48/2.

 

70.
Esztergom, 1500. március 2. --- Bakóc Tamás esztergomi érsek István zalavári apát kérelmére megerősíti mindazon leveleket, melyeket elődei a zalavári apátság számára főleg a lelkészek zsinatairól s kiiktatással járó engedetlenségükről kiadtak.
Papírra írt eredetije a szombathelyi-vasvári káptalan levéltárában. Az oklevél alján vörös gyűrűpecsét maradványa látható. --- Signaturája: Fasc. D. Nr. 46.

 

71.
Buda, 1508. január 12. --- II. Ulászló király elrendeli, hogy valahányszor Thurzó Gergely zalavári apát apátsága plébániáit hivatalosan látogatja, a plébánosok e tisztje teljesítésében neki akadályokat ne tegyenek.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apáti levéltárban. --- Signaturája: loc. 6. fasc. 1. Nr. 3.

 

72.
Róma, 1512. április 19. --- II. Gyula pápa a veszprémi püspöki helyettesnek és némely plébánosok ügyében, kik a zalavári apáttól a köteles engedelmességet megtagadják.
A zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 6. fasc. 1. Nr. 4. Eredeti, pergamenen függő ónpecséttel.

 

73.
1512. március 31. --- A kapornaki konvent Kapornay Miklós zalavári apát kérelmére átiratban kiadja 1430. november 7-i kiadványát, melyben András symboli püspök és zalavári gubernátor a Marcaliakkal birtokot cserél és a hídvégi vám iránt egyezkedik.
Eredetije pecsét nyomaival az Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 12335.

 

74.
1514. szeptember 20. --- A kapornaki konvent átiratban kiadja Lajos király 1347. évi levelét, mely I. Károly király 1328. évi, Szent István király 1019. évi, Szent László király 1091. évi, a zalavári apátság számára kiadott leveleit tartalmazza.
Hitelesített másolata a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 9.

 

75.
1514. szeptember 20. --- A kapornaki konvent a zalavári apátság számára átiratban kiadja Tamás esztergomi érsek levelét, mely Bancha érsek 1256-iki levelét tartalmazza.
Másolat az esztergomi érseki levéltárban. Archivum Vetus, fasc. 10. Nr. 77.

 

76.
1515. április 11. --- A kapornaki konvent előtt Kapornay Miklós zalavári apát II. Ulászló királyt és Eördögh Miklós fiait eltiltja Barnak birtok adományozásától, illetve birtoklásától.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 6.

 

77.
1515. május 1. --- A kapornaki konvent előtt Miklós zalavári apát II. Ulászló királyt Nagy-Bak, Barnak és Henye birtokok eladományozásától, a Peleskei Eördöghöket pedig azok elfogadásától és használatától eltiltja.
Eredetije hátlapján pecsét nyomaival a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 2. fasc. 1. Nr. 5.

 

78.
1518. november 25. --- A kapornaki konvent előtt Kapornay Miklós zalavári apát a Theryékkel a zalavári apátságra és erődre nézve egyezséget köt.
Bécsi állami levéltár. Signaturája: Cod. MS. N. 315 .

 

79.
1518. november 25. --- Kapornay Miklós szoloni püspök és a zalavári apátság commendátora a kapornaki konvent előtt kötelezi magát, hogy esetleg az apátságot csakis Theryek László- és Istvának adja bérbe.
Bécsi állami levéltár. --- Sign. Cod. MS. N. 315.

 

80.
1518. november 25. --- A kapornaki konvent előtt Theryek László és fia vallják, hogy Kapornay Miklós apát Zalavárt nekik bérbe adta. Az egyezség feltételei.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apátsági levéltárban. --- Signaturája: loc. 4. fasc. 2. Nr. 133.

 

81.
1520. február 8. --- Kapornay Miklós szoloni püspök és zalavári apát 200 forintnyi adósságát Theryek László és Istvánnak a kitűzött határidőre vissza nem fizetvén, ezen adósságért Csány Balázs szavatosságot vállalt oly feltétellel, hogy nemfizetés esetében Zalavárt elfoglalhassa.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 4. fasc. 2. Nr. 135.

 

82.
Buda, 1520. december 8. --- II. Lajos király Kapornay Miklós püspök-apát ellen a megye előtt megindított perének fölülvizsgálását rendeli el.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 4. fasc. 2. Nr. 134.

 

83.
Buda, 1520. december 8. --- Lajos király a Kapornay Miklós zalavári apát rokonai ellen Általfalun és Bethefalván elkövetett hatalmaskodások miatt a támadókat megidézi.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 4. fasc. 1. Nr. 94.

 

84.
1523. június 7. --- A kapornaki konvent II. Lajos király május 29-i parancsa szerint Káli Vaspöry János elleni személyes sértések miatt Kapornay Miklós zalavári apátot a király lovagi becsületbírósága elé idézteti.
Eredetije pecsét nyomaival a zalatvári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 4. fasc. 2 Nr. 137.

 

85.
1524. május 28. --- A kapornaki konvent előtt egyrészt Becsvölgyi Illés és többen, másrészt Kapornay Miklós szoloni püspök, zalavári commendator a köztük folyt pereket beszüntettnek jelentik ki.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apátság levéltáréban. --- Signaturája: loc. 4. fasc. 2. Nr. 138.

 

86.
Buda, 1526. április 5. --- II. Lajos király Nádasdy Tamás kérelmére megerősiti Zalavár szabadságait.
Eredetije a zalavári apátság levéltárában. --- Signaturája: loc. 1. fasc. 1. Nr. 13.

 

87.
Brünn, 1527. április 21. --- I. Ferdinánd király értesíti Nádasdy Tamást, hogy el van határozva a zalavári monostort tőle visszavenni.
Eredetije a bécsi állami ltárban. --- Sign. Hung. ad A 1527.

 

88.
Pozsony, 1527. május 7. --- Nádasdy Tamás I. Ferdinánd királyt értesíti Ivánczy János ügyében. És hogy a zalavári várnagyot fölmentette a neki tett hűségi eskü alól. A várnagy esküt tett, hogy a várat csakis a fölség résére tartja fönn.
Eredetije a bécsi állami ltárban. --- Sign. Hung. fasc. 1527 május, ddto 7.

 

89.
Buda, 1528. július 17. --- Nádasdy Tamás zalavári commendátor Majthényi Bertalan szegedi kapitány védelmébe ajánlja az apátságnak Szent Adrián mártír nevezett tiszamelléki birtokait.
Közölve a Tört. tár 1897. folyamában 19. l.

 

90.
Budavár, 1529. május 29. --- Nádasdy Tamás zalavári commendátor ítélő levele Révész István bárándi lakos részére szőlő-ügyben.
Ezen oklevelet átiratban Révész István bárándi lakosnak a zalavári konvent kiadta 1538-ban vízkereszt utáni vasárnapon. --- Sign. zalavári konv. ltárban 461. sz.

 

91.
Bécs, 1535. augusztus 11. --- I. Ferdinánd király Nádasdy Tamásnak megengedi, hogy ez egy alkalomra a zalavári apátság betöltésére alkalma egyént előterjeszthessen.
Eredetije az Orsz. ltárban. --- Sign. Eccles. fasc. 22. N. 25.

 

92.
1535. december 31. --- I. Ferdinánd király Hasságy Ferencznek a zalavári apátságot adományozza.
Orsz. levéltár. --- Sign. Lib. Reg. Eccl. N. 1. pag. 14.

 

93.
1536. február 19. --- A zalavári konvent előtt Gergely bárándi plébános, Gergely diák tiszttartó és Kürtössy Pál zalavári várnagy közti pör békés elintézése.
Eredetije pecsét nyomaival a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 4. f. 1. N. 93.

 

94.
1539. évben. --- Hassághy Ferencz, a zalavári apátság commendátora nemes Pagbi Zich Mihálynak a haraszti pusztában nemesi kuriát adományoz.
Fogalmazat a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. lad. 2. f. 1. N. 2.

 

95.
1541. január 2. --- Hasságh Ferencz zalavári commendátor és konventje Gergely bárándi plébánosnak és hozzátartozóinak Esztergáron egy malomhelyet annak tartozékaival adományoznak.
Fogalmazat a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. Prot. C. 118.

 

96.
Zalavár, 1542. január 3. --- Nádasdy Tamás özvegy Hasságh Dénesnétől és fiától Ferencztől visszaveszi Zalavár várát.
Orsz. ltár. --- Sign. N. R. A. fasc. 1566. 10.

 

97.
1524. június 4. --- A zalavári konvent Nádasdy Tamás az apátság védura, Zolthay Adrás és Miklós helyettes gubernátorok beleegyezésével Csácson puszta telken házat építő Bala Györgyöt tizenkét évre minden szolgálmánytól fölmenti.
Fogalmazvány a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. C. 326.

 

98.
1524. november 22. --- Antal kapornaki apát végrendelete.
Másolat a kapornaki Jézustársaságiak házi ltárából.

 

99.
1542. évben. --- A zalavári apátság javai.
1717-iki hitelesített másolata a zalavári konv. ltárban. --- Sign. loc. 2. f. 1. N. 8.

 

100.
Pozsony, 1544. április 6. --- I. Ferdinánd király Alsó-Lindvai Bánffy Lászlót a zalavári apátság területén elkövetett hatalmaskodás miatt megidézteti.
Ép pecséttel eredetije a zalavári konv. ltárban. --- Sign. 997. sz

 

101.
1543. körül --- A zalavári konvent Zych Dénesnek Radán egy puszta udvartelket adományoz.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. C. 199.

 

102.
1543. körül --- A zalavári konvent az apátszék üresedése alatt Nádasdy Tamásnak, mint a zalavári egyház kegyurának Zolthay András és Miklós várnagyok részére Radán és Alsó-Orosztonban tett adományozását helybenhagyta.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. C. 88.

 

103.
1547. január 2. --- Mezőlaky Ferencz és Zily Albert kapornaki apát a zalavári konvent bizonyságai előtt vallják, hogy 1546. december végén Choron András többekkel őket a kapornaki konvent által kibocsátott némely kötelezőlevelek kiadásár kényszerítette, melyeket minden pontjaikban és záradékaikban visszavonnak és semmisnek nyilvánítanak.
A zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. C. 271.

 

104.
1546. körül --- A zalavári konvent Lukács zalavári plébánosnak és hozzátartozóinak Zalavárban egész jobbágytelket adományoz.
Fogalmazat a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. Prot. C. 57.

 

105.
1552. szeptember. 11. --- A zalavári konvent a Csács melletti Bozsok szőlőhegyében Tarnóczy Andrásnak egy szőlőt s berket adományoz.
Fogalmazat a zalavári Orsz. ltárban. --- Sign. Prot. C. 254.

 

106.
1553. évben --- Regestum Zalavárnak inventáriumjáról.
Orsz. levéltárban. --- Sign. Nádasdyana, 49. csomó.

 

107.
1554. április 26. --- Mezőlaky Ferecz zalavári commendátor Nádasdy Tamás előtt menti magát, hogy az ellene emelt vádak ellen személyesen nem védekezhetett, s ígéri, hogy mielőbb élő szóval fogja ügyét előadni.
Eredetije az Orsz. ltárban. --- Sign. Nádasdiana, 11. cs. b.

 

108.
1556. május 20. --- Mezőlaky Ferencz Csány Ákosnak panaszkodik, hogy Nádasdy Tamás előtt hamis vádakat emeltek ellene.
Egész szövegében közölve a Magy. Lev. Tárban. 186. l.

 

109.
1556. május 22. --- Mezőlaky Ferecz Csány Ákosnak Nádasdy Tamás haragja miatt panaszkodik.
Teljes szövegében közölve a Magy. Lev. Tárban 183-184. l.

 

110.
1556. július 5. --- A zalavári konvent előtt Mezőlaky Ferencz zalavári apát nemesi birtokait és birtokjogait nővérére Annára és ennek gyermekeire ruházza.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. B. 187.

 

111.
1557. január 29. --- Mezőlaky Ferencz zalavári apát és konventje Bárándon a plébániai elpusztult malmot bizonyos föltételek alatt átengedik Ambrus kulcsárnak és nejének.
Eredetije a zalavári apátság ltárrában. --- Sign. loc. 3. f. 1. N. 57.

 

112.
Zalavár, 1557. március 28. --- Mezőlaky Ferencz Csány Ákostól tanácsot kér, mit tegyen a garázdálkodó komári hajdúk megfékezésére.
Teljes szövegében közölve a Magy. Lev. Tárban. 225-6. l.

 

113.
Zalavár, 1557. november 6. --- Mezőlaky Ferencz Csányi Ákost értesíti a zalavári vár állapotáról és az általa eszközlött építésekről.
Teljes szövegében a Magy. Lev. Tárban 264-5. l.

 

114.
Bécs, 1557. november 17. --- I. Ferdinánd király a vasvári káptalant értesíti, hogy Zily Albert kaponaki apát és konventje eléje járulván panaszkodott, hogy néhai Smjéni Antal kapornaki apát az apátsághoz tartozó Vöczkönd birtokot három jobbágytelekkel Mezőlaky Ferencz vál. zalavári apátnak örök jogon átengedte. E birtokot Zily visszaadatni kéri. A káptalan Mezőlakyt a kir. kuria elé idézte.
Papírra írt eredetije a szombathely-vasvári kápt. ltárában. --- Sign. A. N. 58.

 

115.
Kapornak, 1558. január 11. --- Nádasdy Tamás helytartó Mezőlaky Ferencz zalavári apát kérésére az ennek 100 forinttal tartozó Zily Albert kapornaki apátot megidézteti.
Eredetije pecséttel a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 4. f. 1. N. 95.

 

116.
1558. szeptember 10. --- I. Ferdinánd király a zalavári apátságot Kamánczy Gergelynek adományozza.
Eredetije az Orsz. ltárban. Eccl. 56.

 

117.
1559. február 28. --- A zalavári konvent előtt Dubay Pál végrendeleti intézkedése az apátii plebániai egyház, lelkész és rokonai részére.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. B. 373.

 

118.
1559. március 21. --- Mezőlaky Ferencz Csány Ákosnak föltárja aggodalmait a szerzetesrendbe való fölvételének idejére nézve.
Teljes szövegében a Magy. Lev. Tárban. 325-6. l.

 

119.
1559. szeptember 27. --- A zalavári konvent bizonyítja, hogy Bornemissza Benedek gyulai kapitány, kinek Nádasdy Tamás Martel és Korhan apátsági birtokokat megőrzés és kezelés végett átadta volt, azokat a nádor akaratából Mezőlaky Ferencz zalavári apátnak visszaszolgáltatta.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. PRot. C. 232.

 

120.
1560. július 6. --- I. Ferdinánd király Mezőlaky Ferenczet kinevezi zalavári apáttá.
Eredetije azor Orsz. ltárban. --- Sign. N. 1. 60. l.

 

121.
1560. június 26. --- Mezőlaky Ferencz zalavári apát a zalvári konvent előtt Hasságh Ferenczet Oláh Miklós prímás, esztergomi érsekhez összes ügyei teljhatalmú képviselőjévé nevezi.
Fogalmazat a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 7. f. 1. N. 1.

 

122.
1561. július 6. --- Mezőlaky Ferenz zalavári apát és konventje Apátiban Bosa Imre, Csanád Gergely és Pál jobbágyiknak puszta telket, melyre már új épületeket emeltek, azonfölül nyolc hold elhagyatott szántóföldet adományoznak.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. B. 316.

 

123.
Pozsony, 1561. november 4. --- Oláh Miklós esztergomi érsek I. Ferdinánd király meghagyásából Mezőlaky Ferenczet a zalavári apátságban megerősíti és őt beiktatja.
Másolat a nagyszombati érsekhelyettesi ltárban. --- Sign. Capsa. 1. F. E. 45. ad N. 5.

 

124.
1561. november 16. --- A zalavári konvent előtt Mezőlaky Ferencz apát Szent Benedek szabályzatának megtartását esküvel ígéri.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. B. 230. l.

 

125.
1562. február 19. --- A kapornaki konvent Nádasdy Tamás nádor 1561. dec. 17-ikén kelt meghagyása szerint, melynek értelmében Gersei Petheő Péter többekkel 1546. nov. 26-ika körül a kapornaki várat megtámadta, Mezőlaky Ferencz kuriáját kifosztotta, őt magát fogságba ejtette -- vádoltat megintette, hogy a nádor előtt személyesen megjelenjen vagy megbízottat küldjön.
Festetics gr. keszthelyi ltár. --- Sign. Zalad. f. C. N. 269.

 

126.
1562. június 20. --- I. Ferdinánd király Kamánczy Gergelynek a zalavári apátságot másodszor adományozza.
Másolat a nagyszombati érsekhelyettesi ltárból. --- Sign. Capsa 1.

 

127.
1562. június 24. --- I. Ferdinánd király Hasságh Imrének, Zalamegye alispánjának, bíráinak s a megye nemes közönségének megparancsolja, hogy Kamánczy Gergelynek a zalavári apátságot és várat átadja.
Másolat a nagyszombati érsekhelyettesi ltárból. --- Sign. Capsa 1.

 

128.
1562. június. 13. --- Hasságh Imre zalamegyei alispán I. Ferdinánd királyt értesíti, hogy Zalavárba Kamánczy Gergelyt, a várnagy ellenkezése folytán nem vezethette be.
Másolat a nagyszombati érsekhelyettesi ltárból. --- Sign. Capsa 1.

 

129.
1562. augusztus 30. --- A vasvári káptalan előtt Mezőlaky Ferencz zalavári apát és Kamánczy Gergely csornai prépost a zalavári apátságot illetőleg egyezségre lépnek.
Szombathely-vasvári kápt. ltár. --- Sign. Prothocollum capit. eccl. Casrtiferrei 1562. Nr. 183.

 

130.
1562. szeptember 18. --- I. Ferdinánd király a Mezőlaky Ferencz é Kamánczy Gergely közti egyezkedést, és Zalavárnak utóbbi részére tett adományozását megsemmisíti.
Másolat a nagyszombati érsekhelyettesi ltárból. --- Sign. capsa 1.

 

131.
Prága, 1562. szeptember 28. --- I. Ferdinánd király Mezőlaky Ferenczet másodszor kinevezi zalavári apátnak.
Másolat a nagyszombati érsekhelyettesi ltárban.

 

132.
1563. augusztus. 22. --- Kamánczy Gergely csornai prépost tiltakozik a zalavári apátságnak Mezőlaky Ferencz általi elfoglalása ellen.
Eredetije a pozsonyi káptalan levéltárában. --- Signat. Prot. 14. fol. 85. Másolata a zalavári apátság levéltárában. Loc. 6. fasc. 3. Nr. 37.

 

133.
1564. szeptember 3. --- A zalavári konvent előtt Mezőlaky Ferencz zalavári apát és Gyulaffy László Porgho (Burgau?) stiriai váruk praefectusát Bona, másként Olasz Jakabot tisztségétől fölmentik.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. A. 194.

 

134.
1565. június 30. --- A kapornaki konvent előtt Mezőlaky Ferencz és Kamánczy Gergely kibékülnek.
Fogalmazat a zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. D. 205-6.

 

135.
1565. június 10. --- Mezőlaky Ferencz zalavári apát Miksa királyhoz folyamodik, hogy a nagyszombati jezsuiták részér kikötött évi 200 forintot a zalavári erőd szükségeire fordíthassa.
Orsz. ltár. --- Sign. Ben. Resol. ad 10. Julii 1565.

 

136.
Bécs, 1567. március 23. --- Oláh Miklós esztergomi érsek a tridenti zsinatra küldendő követ tartására Mezőlaky Ferencz zalavári apátra ötven magyar forintot ró.
Eredetije az Orsz. ltárban. --- Sign. Act. eccl. Cameralium Fasc. 68. N. 27.

 

137.
1567. augusztus 10. --- Mezőlaky Ferencz zalavári apát további elhatározásáig a tiszamelletti Adrián-Mártir birtokot Paksi Jóbra ruházza.
Másolat a zalavári apáts. ltárból. --- Sign. loc. 2. f. 1. N. 49.

 

138.
1568. június 15. --- A zalavári apátság tartozékai és jövedelmeinek összeírása.
A magyar kir. kamara ltára eredetijéről 1717 október 8-ikán másolta Csatáry István kamarai registrátor. E hiteles alakban kiadott másolat a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 2. f. 1. N. 10.

 

139.
1568. október 8. --- Zalamegye közgyűlése kéri II. Miksa királyt, hogy a kapornaki és zalavári hiteleshelyeket visszaállítsa, s mindkét konvent számára apátokat nevezzen ki.
Eredetije az Orsz. ltárban. --- Sign. Ben. Fesol. in Orig. ad 8um Octobris 1568.

 

140.
Pozsony, 1568. november 29. --- Miksa király a kapornaki konvent által a zalavári monostor és vár kifosztatása miatt Hasságh Imrét, Csány Gergelyt, id. és ifj. Csány Bernátot és Sikosdy Bernátot megidézteti.
Eredetije a zalavári konv. ltárában. --- Sign. 1902. sz.

 

141.
1568. december 15. --- II. Miksa király a magyar kamar javaslatát a zalavári konvent megszüntetéséről véleményadás végett megküldi a veszprémi püspöknek, ki a zalavári és kapornaki konventeknek apátokkal való ellátását ajánlja.
Eredetije az Orsz. ltárban. --- Sign. Ben. Resol. ad 15. dec. 1568 in Orig.

 

142.
1569. május 9. --- II. Miksa király a magyar kamarát értesíti, hogy a zalvári és kapornaki apátságokat Monoszlói János pécsi püspöknek adományozza.
Orsz. ltár. --- Sign. Ben. Resol. ad 9. Maii 1569. fol. 101.

 

143.
Pozsony, 1569. június 25. --- Rádéczy István váradi püspök értesíti Monoszlói Jánospüspököt, hogy a kamarai biztosok Zalavár és Kapornak apátságokat július 10-ikén át fogják neki adni.
Papírra írt missilis a szombathely-vasvári káptalan ltárban.

 

144.
1580. évről. --- Zalamegye közgyűlése intézkedik, hogy a zalavári és kapornaki levéltárak Szombathelyre áthelyeztessenek.
Eredetije az egerszegi megyei ltárban --- Sign. Prot. pag. 48--49.

 

145.
1583. szeptember 11. --- Zalamegye közgyűlése ismételten elrendeli a zalavári és kapornaki levéltáraknak Szombathelyre való átszállítását.
Eredetije az egerszegi megyei ltárban --- Sign. Prot. p. 130.

 

146.
Prága, 1592. szeptember 5. --- Rudolf király Ujlaky Lajost kinevezi Zalavár és Kapornak apátjává.
Eredetije az Orsz. ltárban. --- Sign. Eccl. 1. p. 152-3.

 

147.
1600. május 24. --- Zalamegye közgyűlése Ujlaky Lajos zalavári és kapornaki apát kérésére elhatározza, hogy Mátyás főherceghez levelet ír, melyben fölemlítvén az apátnak Kapornak-erőd védelmében tanúsított vitézségét, az erőd megfelelőbb fölszerelését kéri.
Eredetije az egerszegi megyei ltárban.

 

148.
1603. szeptember 27. --- A zalavári konvent előtt Nagy Márton győri őr- és vasvári kanonok Egerváry Miklós törvénytelen eljárása ellen tiltakozik.
Zalavári konv. ltárban. --- Sign. Prot. A. 241.

 

149.
Bécs, 1608. augusztus 4. --- Rudolf király parancsára Mátyás főherceg elrendeli, hogy Vasváry András a zalavári és kapornaki apátságokba beiktattassék.
Orsz. ltár. --- Sign. Benignae Resolutiones Annorum. 1608-10. pag. 41.

 

150.
Bécs, 1608. szeptember 26. --- Rudolf király parancsára Mátyás főherceg elrendeli, hogy Vasváry Andrásnak a zalavári é kaponaki apátságok kincsei s kiváltságlevelei kiszolgáltassanak.
Orsz. ltár. --- Sign. Benignae Resolutiones Annorum. 1608-10. pag. 65.

 

151.
Regensburg, 1613. augusztus 21. --- II. Mátyás király Balásfy Tamásnak a zalavári és kapornaki apátságokba való beiktatását elrendeli.
Orsz. ltár. --- Sign. Benignae Resolutiones Annorum. 1613-1614. pag. 59.

 

152.
Bécsújhely, 1613. szeptember 20. --- Ferdinánd főherceg Balásfy Tamásnak a zalavári és kapornaki apátságokba való beiktatását elrendeli.
Orsz. ltár. --- Sign. Benignae Resolutiones Annorum. 1613-1614. pag. 63.

 

153.
Prága, 1637. június 8. --- III. Ferdinánd király Rohonczy Istvánnak a zalavári apátságok adományozza.
Orsz. ltár. --- Sign. Lib. Reg. Eccl. N. 1. pag. 390.

 

154.
1636--40. évekről --- A zalavári apátság jövedelmei 1636-40. (Rohonczy István apát följegyzése szerint.)
1720-ban hiteles másolatban kiadta a pozsonyi káptalan. A zvári konv. ltárában. --- Sign. loc. 2. fasc. 1. N. 14.

 

155.
1638. évről --- Szentgáli Miklós kapornaki apát, zsidi plebános az esztergomi tartományi zsinaton kéri a kapornaki és zalavári apátságok közti jog- és birtokviszonyok rendezését.
Közölve Péterffy Conc. II. 349--350.

 

156.
1665. április 7. --- Holst főszállásmester Montecuccoli parancsnokot értesíti Zalavár állapotáról.
Bécsi haditár. --- Sign. F. A. (Feld-Akten.) 1665. 4/7.

 

157.
1673. szeptember 18. --- Radonay Mátyás, a zalavári apátság adminisztrátora a megye előtt tiltakozik Csernel Mihály zalavári kapitány hatalmaskodásai ellen. Csernel viszont tiltakozik Radonay ellen.
A zalavári apátság ltárában. --- Sign. loc. 3. f. 2. N. 10.

 

158.
Bécs, 1674. augusztus 13. --- Lipót király Rodanay Ignácz, egervári plebánosnak a zalavári apátságot adományozza.
Orsz. ltár. --- Sign. Lib. Reg. Eccl. N. 2. pag. 290.

 

159.
1674. körül --- A zalavári lakosok tanúvallása Hidvégről. Év nélkül. (Radonay alatt.)
A zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 3. f. 2. N. 32.

 

160.
Egervár, 1675. szeptember 2. --- Radonay Ignácz zalavári apát a pozsonyi kamarának előadván szorongatásait, az átvett javak utáni bér fizetésére halasztást kér.
Eredetije az Orsz. ltárban. --- Sign. Act. Eccl. Cameralium Fasc. 68. N. 37.

 

161.
Zalavár, 1676. május 31. --- Radonay Ignácz zalavári apát a pozsonyi kamarát Zalavár szorongatott állapotáról tudósítja.
Orsz. ltár. --- Sign. Eccles. Cam. fasc. 68. N. 29.

 

162.
Bécs, 1703. augusztus 22. --- I. Lipót király Zalamegye hatóságát utasítja, hogy Mattyasovszky László nyitrai püspök és a zalavári apátság javadalmasának az apátságot törvényesen megillető, de tőle megtagadott tizedek kiadatását elrendelje.
Festetics gr. keszthelyi ltára. --- Sign. Miscell. N. 87.

 

163.
1715. május --- Bessel Gottfrid göttweigi apát folyamodása III. Károly királyhoz a zalavári apátság elnyeréseért.
Orsz. ltár, kanczell. oszt. ad N. 4. ex julio 1715. paersent. 27. Maji 1715.

 

164.
Göttweig, 1715. május 9. --- Bessel Gottfrid Ludwigsdorffnak engedélyt ad, hogy a zalavári apátságot elfogadhassa.
Eredetije a göttweigi ltárban. --- Sign. Scrin. K. l. 2.

 

165.
Laxemburg, 1715. május 28. --- A magyar udvari kanczellária értesíti Bessel Gottfridet, hogy mihelyt a zalavári apátságban széküresedés áll be, az azonnal a göttweigi apátsággal egyesíttetni fog.
Orsz. ltár. --- Sign. kancz. oszt. Sign. N. 69. jun. 1715.

 

166.
Diakovár, 1715. június 7. --- Patachich György boszniai püspök a zalavári apátságról lemond.
Orsz. ltár. --- Sign. kancz. oszt. ad N. 4. ex julio 1715.

 

167.
Bécs, 1715. június 28. --- III. Károly király a zalavári apátságot Göttweignek adományozza.
Eredetiej a göttweigi ltárban. --- Sign. Scrin. K. l. 1.

 

168.
Bécs. 1715. június 28. --- III. Károly király Ludwigsdorff Emiliánnak a zalavári apátságba való beiktatását elrendeli.
Orsz. ltár. --- Sign. kancz. oszt. N. 4. ex julio 1715. Fogalmazat. Göttweigi ltár. Scrin. K. N. 26.

 

169.
Laxenburg, 1720. június 16. --- III. Károly király Ludwigsdorff Emiliánt a zalavári apátságba újra behelyezi.
Eredetije a göttweigi ltárban. --- Sign. Scrin. K. l. 1.

 

170.
Bécs. 1725. március 11. --- Ludwigsdorff Emilián a zalavári apátság birtokairól a göttweigi monostor javára lemond.
Eredetije a göttweigi ltárban. --- Sign. Scrin. K. l. 1. Másolat a zalavári apáts. ltárban. Loc. 6. f. 2. N. 9.

 

171.
Bécs, 1725. június 23. --- III. Károly király helybenhagyja az 1725. március 11-iki szerződéses egyezményt, melyet Ludwigsdorff apát a zalavári javadalomról való lemondásra nézve Besssel Godfrid göttweigi apáttal kötött.
Hitelesített másolat a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 6. f. 2. ad N. 9.

 

172.
1731. szeptember 27. --- Tanúvallás Vörösmező puszta határairól.
A zalavári konv. ltárban. --- Sign. loc. 5. f. 2. N. 62.

 

173.
Göttweig, 1749. augusztus 28. --- A göttweigi káptalan és konvent azon várakozásban, hogy a fölség Odilót választott atya-apátot a zalavári apátságra nézve is megerősíti, a III. Károly adomány-levelében kikötött föltételek teljesítését ígéri.
Eredetije a göttweigi ltárban, másolata a zalavári apáts. ltárban. Sign l. 6. f. 2. ad N. 38.

 

174.
Bécs, 1749. szeptember 16. --- Mária-Terézia a zalavári apátságot Piazol Odilonak adományozza.
Orsz. levéltár, helyt. tan. oszt. lad. B. fasc. 15. fund. 1749. szept. 8. Másolata a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. l. 6. f. 2. ad. N. 38.

 

175.
Egerszeg, 1751. március 15. --- Piazol Odilo göttweig-zalavári apát, kinek Zalában gyakorlandó jogai ellen Biró Márton veszprémi püspök a megyei gyűlésen tiltakozott, e tiltakozás ellen azonnal óvást emelt és a jogai ellen hatalmaskodástól a püspököt eltiltotta.
Eredetije a zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 3. f. 2. N. 9.

 

176.
1756. május 14. --- Tanúzás a Zalavár és Hidvég közti határról.
A zalavári apáts. ltárban. --- Sign. loc. 3. f. 2. N. 36.

 

177.
Pannonhalma, 1757. március 14. --- Sajghó Benedek pannonhalmi főapát Zalamegye közönségének folyamodására a zalavári hiteleshely levéltári teendőinek végzésére konventjéből két alkalmas egyént átenged; egyszersmind a főapátságnak Zalavárhoz való jogát hangsúlyozza.
Másolat Zalamegye ltárából a zalavári apáts. ltárba. --- Sign. loc. 6. f. 3. N. 28/2.

 

178.
Pozsony, 1757. április 27. --- Csáky Miklós esztergomi érsek értesíti a zalavári apátot, hogy apátsága régente az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott ugyan, újabban azonban a veszprémi püspöktől is fogadott el rendeleteket. A legrégibb szokás fönntartása esetében a veszprémi püspököt, ha a zalavári apátságban joghatóságot kívánna gyakorolni, maga elé fogja idézni.
Eredetije Göttweigban, másolata a zalavári ltárban. --- Sign. loc. 6. f. 1. N. 33.

 

179.
Bécs, 1757. május 10. --- Mária-Terézia a hiteleshelyet Zalavárban visszaállítja.
Eredetije függő pecséttel capsában, a zalavári apáts. ltárban.

 

180.
1757. hó és nap nélkül --- Sajghó Benedek pannonhalmi főapát a helytartótanácsot értesíti, hogy Zalamegye kérelmére a zalavári hiteleshely teendőinek végzésére két alkalmas rendtagját odaküldötte, egyúttal a zalavári apátságra való jogait a helytartótanács pártfogásába ajánlja.
Eredetije az Orsz. levéltárban. --- Sign. Helyt. Tanács osztálya, ad lad. B. fasc. 15. fuad. 1757. 3. Julii. Phalmi házi ltár, fasc. 10. N. 3.

 

181.
Bécs, 1769. március 10. --- Mária Terézia Schaukögl Orbán göttweigi perjelt kinevezi zalavári apáttá.
Eredeti, függő pecséttel, a zalavári apátsági levéltárban.

 

182.
Bécs, 1774. április 29. --- Mária Terézia Janke Domonkos göttweigi bencést zalavári apáttá nevezi ki.
Eredeti, függő pecséttel, a zalavári apátsági levéltárban.

 

183.
Bécs, 1802. május 7. --- Ferecz király Schlichtinger Farkast göttweigi bencést zalavári apáttá kinevezi.
Eredeti, függő pecséttel, a zalavári apátsági levéltárban.

 

184.
Zala-Egerszeg, 1831. január 17. --- Zalamegye közgyűlése a Felségtől kéri a zalavári apátságnak göttweigitól való elválasztását.
A zalamegyei levéltárból Háry Farkas hites levéltáros által kiadott másolat a zalavári apátsági levéltárban. --- Sign. loc. 6. fasc. 2. Nr. 28.

 

185.
1842. január. --- József nádornak Kerkápoly Istvánhoz, Zalamegye első alispánjához a zalavári romok és ott talált régiségek ügyében.
Hiteles másolatot a zalavári apátsági levéltárban. --- Sign. loc. 7. fasc. 1. Nr. 38.

 

186.
St.-Pölten, 1873. december 21. --- Binder szentpölteni püspöknek Zalavárnak Göttweigtól való elválasztására vonatkozó levele és az apostoli decretum.
Eredetije a göttweigi levéltárban. --- Sign. Scrin. K. l. 1.

 

187.
Veszprém, 1874. január 27. --- Ranolder János veszprémi püspök az apostoli decretum alapján a zalavári apátságnak Göttweigtól való elválasztását helybenhagyja s az apátválasztásra engedélyt ad.
Eredetije a zalavári apátsági ltárban. --- Sign. ŤÜresedés alatti ügyekť 5. szám.

 

188.
Bécs, 1874. április 2. --- I. Ferencz József a zalavári apátságot Madrovics Gergelynek adományozza.
Eredetije capsában a zalavári apátsági levéltárban.

 

189.
Bécs, 1888. augusztus 12. --- Királyi egyesítő okirat.
A pannonhalmi apátsági levéltárban.

 

190.
Balatonfüred, 1891. július 23. --- A pannonhalmi főapát Rozmanith Rikárdot kinevezi zalavári apáttá.
A zalavári apátnál.

 

191.
1891. szeptember. 2. --- Rozmanith Rikárdnak zalavári apáttá történt kinevezését a király megerősíti.
A pannonhalmi házi levéltárban.