PRT-Hatodik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Hatodik kötet - A.

ELSŐ FEJEZET
A korszak áttekintése.

A gazdasági élet s új föladatai. A jobbágyság megszűntetése. Földtehermentesítés. Tagosítás. A közös teherviselés. A nyilvános tanítás kötelessége s nehézségei. Papnevelés, lelkipásztorkodás, a főapátok főpásztori joghatósága. A főapátok viszonya az államhoz, megyékhez. Demokratikus törekvése a rendi alkotmányban. Az abbas primasi intézmény
5--7.

 

MÁSODIK FEJEZET
A rend visszaállítása.

Országos hangok a Rend visszaállítása érdekében. Somogyi Dániel főapát és a fiókapátok folyamodása az országgyűléshez. A visszaállítás reménysége. A békés idők bekövetkezése, a conservativ irány győzelme valóra váltja a reménykedést. Tanácskozások a visszaállítás föltételeiről. A visszaállítói királyi oklevél. A visszaállítás ünnepségei. A Rend hálája az uralkodó iránt
8--28.

 

HARMADIK FEJEZET
A főapátok története.

Novák főapátsága. A rendi ügyek rendezése. A franciák Pannonhalmán. A főapát s a rendtagok viszonya. A rendtagok a fölség előtt vádakat emelnek a főapát ellen. Királyi biztos Pannonhalmán. Novák szigorúbb fegyelmet akar. A belső zavarhoz a világi hatóságokkal való össze ütközés járul. Ismét királyi biztos jár Pannonhalmán. Novák letétele. Visszanyeri főapáti címét, de rendfőnöki s főpásztori joghatóságát elveszti. Horváth Pál regenssége. Kovács Tamás a visszaélések, hiányok orvoslásán munkálkodik. A káptalantartás kérdése. Az eredményes külső működés mellett belső elégedetlenség zavarja a Rendet. A főapát ellen névtelen följelentés megy a kancelláriához. A följelentés következményei. Visitatio fenyegeti a főapátságot, de Kovács ezt nem éri meg. A Kováccsal szemben első helyen jelölt Rimely II. Mihály főapátsága. Rendi és politikai szerepe. Tárgyalása Eötvössel a Rend jövőjéről. A politikai események hatásai. Az udvar kegyelme ismét felé fordul. A fölség Pannonhalmán. Birtokrendezések. A prímási visitatio. Concordatum. Egyházjogi kiváltságok. Az októberi diploma. A főapát súlyos betegsége s ennek idején anyagi bajok, belső elégedetlenkedés. Kruesz II. Krizosztom rendező, fegyelmező gondjai, munkássága. A koronázás. Római utak. A rendi iskolaügy, tanárképzés. Építkezések. A rendi terhek megosztása, a fiókapátságokhoz való viszony rendezése. Kitüntetései. Lemond a főapátságról, de halála tárgytalanná teszi a kérdés elintézését. Vaszary Kolos. Magyarország herceg-prímása lesz. Főapátsága eredményei. Fehér Ipoly főapátsága idején ünnepli a Rend magyarországi működésének s visszaállításának nagy évfordulóit. A rendi munkakör tágulása. A vagyoni viszonyok rendezése. Hajdú Tibor újra rendezi a fő- s a fiókapátságok viszonyát, gondoskodik a virágzó lelki élet megalapozásáról, a nevelés, tanítás érdekében fejleszti a rendi intézeteket. Nagy építkezések; új gazdasági politika.
 29--166.

 

NEGYEDIK FEJEZET
A főapátság egyházjogi és közjogi helyzete.

A főapáti szék betöltése. A Rend főapát-jelölő joga. A kánoni választás elve megdől. A főpásztori joghatóság. A főapátválasztás jelöléssé alakulván, zavar támad a joghatósági gyakorlatban. Pápai jogorvoslások. Novák főapát joghatósága. Kovács Tamás főapátsága alatt megismétlődnek a régi nehézségek. A főpásztori joghatóság megvilágítása, rendezése. Rimely gyarapítja főpásztori jogait: bérmálási jog, memento a mise kánonjában, kánonkönyv használata. Kruesz a bérmálási jogot személyi kiváltság helyett az állás számár szerzi meg. Templomszentelési jog. Violaszínű caputium és biretum használása. Hajdu Tibor főapátot a pápa bullával erősíti meg. A pápai megerősítés kérdésének eldöntése, X. Leo-féle bulla ezt illető rendelkezésének megszüntetése. A bérmálási jog kiterjesztése. A főapáti szentszék. A szentszéki és káptalani helyettes. A főapáti szentszék szervezete. A szentszék az országgyűlés előtt. Föllebbezési bíróságai. A főapátság közjogi helyzete. A főapátok főrendisége. Országgyűlési szereplésük. A főapát kitüntetései. A füssi nemesi szék. A kuriák adományozása. A nemesi szék szervezete, bíráskodása. Megszűnése. A főapátság földesúri jogai. Királyi kisebb haszonvételek. Gyámi ügyek. A főapátsági úriszék és pallósjoga.
167--207.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
A főapátság s a fiókapátságok.

Apátkinevezés. A rendtagok részvétele az apáti székek betöltésében. A címzetes apátságok adományozása. Apátavatás. A régi fölfogás szerint a főapátok tetszésük szerint választották meg az apátavató püspököt. A főapátok törekvése az apátavató jog állandó megszerzéséért. Csak egyes esetekre sikerült nekik pápai fölhatalmazást szerezniük. A fiókapátságok s a rendi közös terhek. Királyi intézkedések az apátságok fölös jövedelmeiről. Kruesz főapát megvalósítja a közös teherviselés elvét. Zalavár fiókapátság lesz. Telkit nem sikerült megszerezni. Az 1890-i és 1912-i rendi káptalanok szabályozzák a fő- s fiókapátságok viszonyát.
208--219.

 

HATODIK FEJEZET
Lelkészkedés és népoktatás.

A visszaállító oklevél a lelkészkedést is kötelességévé teszi a Rendnek. A plébániák átvétele. A lelkészkedő rendtagok utasítása s ellenőrzése. Esperesi látogatások. Lelkészi gyűlések. A szerzetesi lelkipásztorkodás ellen intézett támadás. A lelkészkedő rendtagok synodalis vizsgálata. A plébániák javadalma. Az elemi oktatásügy. Plébániák, iskolák és kisdedóvók Győr megyében: 1. Győr-Szent-Márton és filiái. 2. Ravazd és csatol részei. 3. Nyalka és csatolt részei. 4. Győr-Szent-Iván és tartozékai. 5. Tényő. 6. Csanak. Veszprém megyében: 7. Bársonyos. 8. Lázi. 9. Varsány. 10. Péterd. Komárom megyében: 11. Tárkány. 12. Füss. 13. Tömörd. Pozsony megyében: 14. Deáki. 15. Dénesd.
220--321.

 

HETEDIK FEJEZET
Tized- és vámjövedelem.

A somogyi tizedek. Papírban vagy ezüstben kell-e a váltságok fizetni? Új egyezség. Kísérlet a megszűnt tized kártalanításáért. A pozsonyi vámharmad. A főapátság ezüstben követeli a várostól a vámharmad fejében járó összeget. A vámharmad végleges megváltása.
322--327.

 

NYOLCADIK FEJEZET
A főapátság birtokai

A főapátsági javak főfelügyelete. Kerületi kormányzóságok. Gazdasági tanács. Gazdatiszti, erdészeti állások. Mérnök, építőmester. A főapátság ügyvédei. A tisztek javadalma, nyugdíja. Nem tiszti alkalmazottak. Fizetésük, kegydíjuk. Tiszti utasítások. A birtokok jövedelme. Gazdasági politika. Erdészet, szőlő- és pincegazdaság. Ipari vállalatok. A főapátság birtokai: I. Győr vármegyében: 1. Szent-Márton. 2. Selyemcsuk. 3. Szent Imre-puszta. 4. Gugh. 5. Nyalka. 6. Illak. 7. Tarján. 8. Ravazd. 9. Kis-Écs. 10. Nagy-Écs. 11. Tényő. 12. Nagy-Baráti. 13. Csanak. 14. Győr. 15. Kulcsod. 16. Venék. 17. Szent-Iván. 18. Hecse. 19. Kis-Megyer. 20. Pázmánd. II. Veszprém vármegyében: 21. Péterd. 22. Lázi. 23. Bársonyos. 24. Varsány. 2. Keresztur. 26. Gerencsér. 27. Bakony-Tamási. 28. Járiföld. 29. Szőlőbirtokok. III. Komárom vármegyében: 30. Apáti 31. Tárkkány. 32. Ölbő. 33. Kis-Csanak. 34. Ács, Vas- és Lovad-puszta. 35. Tömörd. 36. Füss és tarozékai. 37. Ekel. 38. Nagy- és Kis-Keszi, Dérhida. 39. Kolos-Néma. IV. Pozsony vármegyében: 40. Dénesdi. 41. Lider-Tejed. 42. Deáki és Gelencze. Zálogos jószágok, kölcsönök, a főapátság pénzértékei.
328--436.

 

KILENCEDIK FEJEZET
Háborús idők, katonai ügyek.

A francia hadak elől menekülők Pannonhalmán. Háborús ájtatosság. A hadban károsultak segítsége. A főapátság katonái az insurrectióban. Franciák a rendi birtokon, a főmonostorban. A jobbágyság viselkedése. A megyei adminisztrációt Pannonhalmáról végzik; megyegyűlés a monostorban. Festetich János gróf temetése. A franciáktól okozott károk. A főapátság 1813-i adományai, fogadott vitézei. A várépítési alap segélyezése címén fizetett adók. Az 1848-49-i események hatása. A rendtagok a nemzetőrök közt. A szent-mártoni nemzetőrség a főmonostortól kap fegyvert. Guerilla csapatok a monostorban. Hódolat a fölségnek. A növendékek jórészt elhagyják Pannonhalmát. A császári seregek Kossuth számára elrejtett pénzt keresnek a monostorban. A magyar csapatok újra elfoglalják Győrt. Császár Herman győr-szent-mártoni plébánost hazaárulás címén halálra ítélik. Eskü a függetlenség védelmére. Könyörgések a nemzet szabadságának visszanyeréséért. Újra császári hadak járják Pannonhalmát. Klapka komáromi kitörésének hatása. Sorozó bizottság elé hívják a növendékeket. Vizsgálat a főapát ellen. Világos. A harcokból eredő károk. A rendtagok katonai szolgálata. A világháború.
437--452.

 

OKLEVÉLTÁR

 

1.
Puncta ad effectum concertationis pro clementissima restitutione benigne ordinatae per Benedictinos demisse exhibita Budae 11. Decembris 1801.
Novák Krizosztom össze-visszajavított fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 74/C litt. aa.

 

2.
1802. március 12. Bécs Ferenc király Novák Krizosztomot pannonhalmi főapátnak kinevezi. Vörös bársonyba kötött eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.
Jelzése: actorum archiabbatiae fasciculus 14., littera b.

 

3.
1802. március 12. Bécs Ferenc király a magyarországi Szent Benedek-Rendet régi jogaival s a nyilvános tanítás kötelességével visszaállítja.
Karmazsinbőrbe kötött eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbatiae fasc. 14. litt. a.

 

4.
1802. március 12. Bécs Ferenc király a magyarországi Szent Benedek-Rendet régi jogaival s a nyilvános tanítás kötelességével visszaállítja, s a visszaállítás egyes részleteire Pannonhalmát s a premontrei és ciszterci rendeket illetőleg is a nádornak s a helytartótanácsnak parancsot ad.
Hitelesített másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archibbat. fasc. 74/A litt. ii.

 

5.
1802. május 27. Pozsony Novák Krizosztom főapát a visszaállított Rend háláját tolmácsolván, az uralkodóért és a királyi családért örökös miséket ígér.
Novák főapát sajátkezű írása a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbas. fasc. 74/A á.

 

6.
1802. június 18. Ferenc király a Rend mise-ígéretét atyai jóindulattal fogadván a Rendet jóindulatáról biztosítja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 74/A á.

 

7.
1811. március 10. Pannonhalma Kurbély György veszprémi püspök, királyi biztos a rendtagok ellátása, szórakozása, a beteg rendtagok gondozása tekintetében intézkedik.
A Kurbély ép pecsétjével ellátott eredeti s ennek tervezete is a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Mindkettő jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. i.

 

8.
1811. szeptember 6. Veszprém Kurbély György veszprémi püspök, mivel neki királyi biztosi minőségben Pannonhalmán általános rendi káptalant kell tartania, fölkéri Novák főapátot, hogy ezen célból a Rend összes jelentősebb tagját hívja főmonostorba.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. i.

 

9.
1811. szeptember 26. Pannonhalma Kurbély György veszprémi püspök, királyi biztos átírja a fölség rendeletét, mely az ő intézkedéseit helyesli, továbbá a bencés tanárképzés, hittudományi oktatás, a rendi székházak tátogatása, a növendékek külföldi nevelése, a tartandó káptalan dolgában intézkedik.
A Kurbély záradékával, aláírásával és pecsétjével ellátott másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. l.

 

10.
Anno 1811. die 30. Septembris in. capituso assumpta sunt puncta. ab illustrissimo domino commissario regio fine effectuationis consignata.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. v.

 

11.
1816. január 19. Bécs A királyi kancellária meghagyja Kurbély veszprémi püspöknek, hogy némely ügyben Novák Krizosztom pannonhalmi főapáttól feleletet kérjen.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. bb.

 

12.
1826. március 18. Veszprém Kurbély György veszprémi püspök értesíti Novákot, hogy 26-án királyi biztosként meg fog jelenni Pannonhalmán s megbízatása pontjainak eleget fog tenni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. b.b.

 

13.
1816. április 26. Pannonhalma Kurbély György veszprémi püspök, királyi biztos átírja a királyi kancellária rendeletét, mely szerint a király Pannonhalmán végzett intézkedéseit helyeslően vette tudomásul s úgy rendelkezett, hogy a pannonhalmi főapát quasi episcopalis joghatóságát megszünteti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. u.

 

14.
1816. A méltóságától megfosztott Novák Krizosztom a királyhoz írt folyamodásában kéri, hogy az ártatlan Pannonhalmát ne sújtsa ő miatta a főpásztori joghatóság elvételével s rámutat a Rend veszedelmes állapotára.
Novák fogalmazványa, mely befejezetlen maradt, a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. r.

 

15.
1816. Novák Krizosztom az ellene emelt vádakra megadja a választ, jobbágyi hűséggel fogadja a reá kiszabott büntetést és a hanyagságaival okozott sérelmekért bocsánatot kér.
Novák főapát össze-visszajavított fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. r.

 

16.
1816. október 8. Buda A helytartótanács tudatja Korbély György veszprémi püspökkel, hogy a király a királyi biztosi minőségében Pannonhalmán tett intézkedéseit, előterjesztéseit elfogadta, a pannonhalmi hittudományi intézetet meghagyja, a főapátság quasi episcopalis joghatóságáról meg úgy intézkedik, hogy ennek gyakorlásától csak Novák Krizosztomot fosztja meg, nem pedig Pannonhalmát.
Elég rossz másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62, litt. 2.

 

17.
1816. október 8. Buda A helytartótanács Kurbély György királyi biztossal tudatja, hogy a fölség az ítéletének alázattal engedelmeskedő Nováknak megbocsát, beér vele, hogy tisztes nyugalomba helyezi s főapáti címét is meghagyja s hogy a fölség elrendeli, hogy a királyi biztos még az ősszel rendi káptalant tartson, amely az üresedésben levő bakonybéli és tihanyi apátság betöltése végett neki jelölteket mutasson be, kiknek egyike a rendi kormányt is vezetni fogja s végül a főapátság győri házáról is intézkedett.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. aa.

 

18.
1817. április 2. Buda A helytartótanács a pannonhalmi perjellel tudatja, hogy a király a tihanyi és bakonybéli apátokat kinevezte s ezek közül a tihanyi a Rend regense lesz s meghagyta, hogy a fiókapátságok fölös jövedelmeit a Rend közös céljaira kell fölhasználni s ezért a fiókapátok jövedelmeikről a rendi senioroknak számadással tartoznak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

19.
1829. október. 23. Bécs Ferenc király Kovács Tamás dr. főmonostori perjelt pannonhalmi főapátnak nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 14. litt. c.

 

20.
1834. augusztus 17. Róma A congregatio consistorialis tudatja, hogy a pápa Kovács főapátot az annaták és pápai kamarai illetmények le nem fizetése miatt magára vont büntetések alól fölmentette, az eddig végzett joghatósági cselekvényeit gyökerében orvosolta, amennyiben tartozásainak eleget tesz, elveszett főpásztori joghatóságát visszaadja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 54. litt. r.

 

21.
Az 1836-i rendi káptalan statutumai.
Eredeti alakjában az 1836-i toldásokkal, változtatásokkal a főapáti irattárban III/a jelzés alatt van. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 74/A lii. yy.

 

22.
1837. április 28. Róma XVI. Gergely pápa Kovács főapátnak megengedi, hogy szerpapjainak egy évi korhiány alól fölmentést adhasson.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 54. litt. bb.

 

23.
1839. február Egy névtelen följelentő különféle okok miatt a fölség előtt Kovács főapát ellen vádakat emel. Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban.
Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. cc.

 

24.
1839. november 5. Pozsony Kovács Tamás az ellene névtelenül emelt vádakra a fölség rendelete értelmében Kopácsy József esztergomi érseknek választ ad.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 62. litt. cc.

 

25.
1836. A helytartótanács egyházi bizottsága névtelen följelentő panaszairól véleményt nyilvánít.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 74/A o o o.

 

26.
1840. július 2. A királyi kancellária az egyházi bizottság és a helytartótanács véleményének taglalás után a névtelen följelentés ügyében javaslatot terjeszt a fölség elé.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 74/A q q q.

 

27.
1841. május 27. A királyi kancellária a Kovács Tamás főapát halála következtében függőben maradt vizsgálatról s a pannonhalmi konventtől az új főapát megválasztása végett a fölség elé terjesztett kérelemről véleményes jelentést tesz.
Egykorú másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 61. litt. h.

 

28.
Opinio episcopi Jaurinensis qua commissarii fegii in negotio electionis 22. Septembris 1841. in Sacro Monte Pannoniae susceptae.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 74/A p p p.

 

29.
1842. szeptember 9. Bécs V. Ferdinánd király Rimely Mihály dr. pozsonyi exhortatort pannonhalmi főapátnak kinevezi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 14. litt. g.

 

30.
1842. szeptember 9. Bécs Majláth Antal gróf királyi kancellár Rimely főapáttal tudatja, hogy a fölség akarata az, hogy kinevezéséről Rómába értesítést küldjön.
Eredetije a pannonhalmi főapáti irattárban.

 

31.
1843. március 27. Róma A congregatio consistorialis tudatja, hogy XVI. Gergely pápa Rimely Mihálynak, amennyiben a X. Leó pápától a főapátra kiszabott annatát s az apostoli kamarának járó díjakat megfizeti, a szükséges főpásztori joghatóságot megadja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 54. litt. 1.l.

 

32.
1843. április 8. Róma XVI. Gergely pápa Rimely főapáttal tudatja, hogy választását, mint congregatio consistorialis tudatta, elfogadta, most pedig a főapátot, ennek kívánsága szerint, minden esetleges egyházi büntetés alól fölmenti, rá, szerzeteseire, papjaira, híveire áldását adja.
Eredetije a főapáti irattárban.

 

33.
1844. június 27. A királyi kancellária elérkezettnek látván az időt, hogy a pannonhalmi főmonostorban a prímás visitatiót tartson, tájékoztatja az előzményekről s ugyanekkor véleményét kéri Sárkány Miklós bakonybéli apát megerősítése ügyében.
Egykorú, minden látszat szerint a kancelláriából való másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat. fasc. 74/A o o o.

 

34.
1855. szeptember 18. Róma IX. Pius Rimely Mihály főapátnak hét évre megadja a bérmálás jogát.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi főapáti irattárban. --- Jelzése: 1/a 1.

 

35.
1855. október 3. Pannonhalma A Scitovszky János esztergomi bíboros érsek visitatiója alkalmával a pannonhalmi Szent Benedek-Rend számára alkotott statutumok.
A nyomtatott 32 ívlapos munkálat a pannonhalmi rendi levéltárban act. archiabbat. fasc 74/A sss.

 

36.
1856. január 9. Esztergom Scitovszky János esztergomi bíboros érsek, apostoli visitator az elnöklete alatt alkotott statutumok kiegészítéséül a rendi növendékek neveléséről, a gyóntatásról, clausuráról, a szegénység megtartásáról, a szerzetesek lakásáról, a rendtagok irodalmi műveiről intézkedik.
A prímás pecsétjével ellátott eredetije a pannonhalmi főapáti irattárban. --- Jelzése: III/a

 

37.
1857. február 10. Róma IX. Pius pápa a pannonhalmi főapáti szentszék másodfokú föllebbezési bíróságának a győri püspöki szentszéket jelöli ki.
A pápai követ pecsétjével s aláírásával megerősített másolat a pannonhalmi főapáti irattárban, II/b.

 

38.
1857. szeptember 22. Róma IX. Pius pápa a pannonhalmi szentszék harmadik fokú föllebbezési bíróságának az esztergomi érseki szentszéket jelöli ki.
Pannonhalmi főapáit irattár, II/b.

 

39.
1857. március 6. Róma IX. Pius pápa megengedi, hogy a főapátság papjai a szentmise kánonjában az Ťet antistite nostroť szavaknál a főapátról, mint főpásztorukról, megemlékezzenek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi főapáti irattárban. --- Jelzése: I/a 1.

 

40.
1857. március 6. Róma IX. Pius pápa Rimely főapátnak megengedi, hogy a szentmisénél külön kánonkönyvet használhasson.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi főapáti irattárban. --- Jelzése: I/a 1.

 

41.
1865. március 15. A pannonhalmi konvent-káptalan a káptalani vikáriusnak megválasztott Körmendy Kamilnak a főapátsági egyházterület kormányzására joghatóságot ad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Jelzése: act. archiabbat., újabb iratok.

 

42.
1865. november 3. Schönbrunn I. Ferenc József király Kruesz Krizosztom dr. pozsonyi főgimnáziumi igazgatót pannonhalmi főapátnak kinevezi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

43.
1870. február 17. Róma IX. Pius pápa Kruesz Krizosztom főapát kérelmére megengedi, hogy a kánonszerűleg megválasztott s az apostoli széktől megerősített pannonhalmi főapátok a bérmálás szentségét híveiknek kiszolgálhassák.
Pannonhalmi főapáti irattár.

 

44.
1875. július 7. Róma A ritus-congregatio tudatja, hogy a pannonhalmi főapátok a bérmálás szentségében azon híveiket is részesíthetik, akik tanulás, szolgálat vagy más ok miatt ideiglenesen a főapátsági területen kívül tartózkodnak, ha szüleik itt állandó lakosok.
Pannonhalmi főapáti irattár.

 

45.
1885. április 28. Schönbrunn I. Ferenc József Vaszary Kolos győri házfőnököt és főgimnáziumi igazgatót pannonhalmi főapátnak kinevezi.
A vörös bársonyba kötött, a jelzett eltéréseken kívül Krusz kinevező oklevelével teljesen azonos szövegű királyi kinevező irat eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban van.

 

46.
1888. augusztus 12. Bécs Ferenc József király még 1885. évi július 27-én kelt elhatározásával a zalavári apátságnak a pannonhalmi főapátsággal való egyesítését kimondván s intézkedvén, hogy ennek fejében, míg a főapátság egy újabb főgimnázium fönntartására, tanító testülettel való ellátására vállalkozhatik, évenként 20.000 forintot tartozik a tanulmányi alapba fizetni, most az apátságnak a főapátsághoz való viszonyát, az apáti szék betöltésének módozatát illetőleg az 1802 március 15-i visszaállító oklevélnek a többi fiókapátságra vonatkozó rendelkezését Zalavárra is kiterjeszti.
Teljes szövege szerint lásd a PRT VII. 689--690.

 

47.
1892. március 18. Budapest I. Ferenc József király Fehér Ipoly szegedi tankerületi királyi főigazgatót pannonhalmi főapátnak kinevezi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

48.
1910. január 11. Bécs I. Ferenc József király Hajdu Tibor dr. pannonhalmi perjelt pannonhalmi főapátnak kinevezi.
Eredetije a főapái irattárban.

 

49.
1910. március 28. Róma X. Pius pápa Hajdu Tibor pannonhalmi főapátot megerősíti, megengedi neki, hogy a római szentszékkel közösségben levő bármely püspökkel apáttá avattassa magát s meghagyja, hogy ennek kezébe az apostoli szék iránt hűséget esküdjék.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

50.
1910. március 28. Róma X. Pius pápa a pannonhalmi főapáti méltóságban megerősített Hajdu Tibor számára a neki s a római egyháznak leteendő hűségeskü formáját előírja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

51.
1910. március 28. Róma X. Pius pápa a Hajdu Tibor főapáttól megáldásra fölkért, az apostoli szék kegyelmében s ezzel közösségben levő püspöknek meghagyja, hogy a főapát megáldása alkalmával ettől az előírt forma szerint hűségesküt vegyen ki.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

52.
1910. március 28. Róma X. Pius pápa a pannonhalmi konventnek meghagyja, hogy a tőle pannonhalmi főapáti méltóságban megerősített Hajdu Tibor iránt engedelmességgel, tisztelettel viseltessenek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

53.
1910. március 28. Róma X. Pius pápa a pannonhalmi főapátság népeinek meghagyja, hogy Hajdu Tibor főapátot, miként atyjukat és pásztorukat, illő tisztelettel fogadják és intelmeinek, parancsainak engedelmeskedjenek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

54.
1910. március 28. Róma X. Pius pápa a pannonhalmi monostor vazallusainak meghagyja, hogy apátjukat, Hajdu Tibort illő tisztelettel fogadván, iránta szokott hűséggel viselkedjenek, szokott szolgálataikat neki megtegyék.

 

55.
1910. június 25. Róma --- X. Pius pápa jóváhagyja a congregatio consistorialis határozatát, mely szerint X. Leó pápa 1514-i bullája, mely a pannonhalmi főapátok választásáról intézkedik, e tekintetben elévültnek tekintendők s újabb megerősítése abban az alakban sem ajánlatos, hogy, ha a Rendtől első helyen jelölt részesül királyi kinevezésben, ez pápailag megerősített főapátnak tekintessék.
Eredetije a pannonhalmi főapáti irattárban. --- Jelzése: 351. sz./1910 /Érk. júl. 18.

 

56.
1914. január 4. --- X. Pius pápa a congregatio de sacramentis előterjesztésére Hajdu Tibor főapátnak öt évre megengedi, hogy, midőn a bérmálás szentségét saját híveinek kiosztja, ebben a szomszédos egyházmegyéknek az illetékes főpásztortól a főapátnál való bérmálkozásra engedélyt nyert lakóit is részesíthesse.