PRT-Ötödik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Ötödik kötet

ELSŐ FEJEZET
A kor áttekintése. A hazai viszonyok és állapotok, valamint az európai korszellem hatása a pannonhalmi benczés rendre.

Telepítések, gazdálkodási rendszer, urbéri szabályozás és a jobbágyság helyzete a pannonhalmi főapátság birtokain. A főapátság hadügyi kötelmei és áldozatai. A főapátság által létesített közművelődési intézmények. A pannonhalmi theologiai főiskola és a rendtagok szellemi munkássága. A főapátság egyházjogi kiváltságainak megtámadása a szomszédos püspökségek által. A modern korszellem által fölújított állami mindenhatóság káros hatása a benczés rendre Európa országaiban, köztük Magyarországon. A pannonhalmi benczés rend eltörlésének okai
5--15.

 

MÁSODIK FEJEZET
A főapátok története.

Göncz Czelesztin. Előélete. Küzdelmei a somogyi tizedek és a főpásztori joghatóság védelmére. A tihanyi apátság visszaszerzése. Jobbágytelepítés, jó gazdálkodás. A fiókapátságok betöltése. Göncz jelleme és halála. --- Saighó Benedek. Származása, tanulmányai, kuruczkodása. Közkedveltsége a Rendben. Megválasztásának föltételei s ezek némi teljesítése. A bakonybéli apátság javadalmának helyreállítása. Építkezés a főmonostorban. Az elveszett birtokok, apátságok és jogok keresése. Saighó absolutismusa és sokoldalú tevékenysége. Főpásztori buzgalma. Telepítései. Közszereplése és főúri összeköttetései. Pénzkölcsönzései. Ridegsége szerzeteseivel szemben s ezeknek elégedetlensége. A primás elé terjesztett vádpontok 1735-ben. A húsvét-szombati böjt. A nunciushoz küldött vádirat 1745-ben. A királynő bizottságot küld. A kiegyeztető itélet egyik felet sem elégíti ki. A szerzetesek és növendékek ellenszegülése. A főapáti hajduk és a parasztok véres összeütközése. A győri püspök mint királyi biztos békéltetőket küld ki. A szerzetesek követeit Bécsben letartóztatják. A főapát ad audiendum verbum. A győri püspök szigorú itélete a lázongók fölött. A főapát közbenjár értük. Uriszék itélete a hajduk és parasztok fölött. Az 1746- és 1747-iki statutumok, melyek nem sokat használtak. Saighó kormányzatának szomorú eredményei. Az utolsó hét év. Saighó halála. --- Somogyi Dániel. Származása. Érdemes előélete. A királyi kinevezés megszabja kötelességeit. A mult bajainak orvoslása. Alkotmányos rendkormányzata. Saighó pénzgazdálkodásának jó hasznát veszi. A főmonostor és székesegyház kijavítása, uj fölszerelése, ujjáépítésének terve. Készületek a rendtörténet megirásához. Főpásztori tevékenysége. A ŤReverendusť czim. Országrendi szereplése. A pápasághoz való viszonya. A Ťfacultas graduandiť. A királynő kegyelete a Szenthegy iránt és látogatása. Lemondás a nullius-kiváltságról. II. József intézkedései. A Rend eltörlése. Somogyi főapát tevékenysége a Rend visszaállítása körül. Halála
16--48.

 

HARMADIK FEJEZET
A főapátság viszonya a többi benczés apátságokhoz.

Fiókapátságok: Bakonybél, Dömölk és Tihany. --- Czimzetes apátságok: Béla és Telki. --- Kisérletek egyéb apátságok visszaszerzésére: Száva-Szent-Dömötör, Vaska, Béla, Bátta, Zebegény, Tapolcza, Földvár, Koppánmonostor, Zalavár, Zselicz
49--55.

 

NEGYEDIK FEJEZET
A főapátság egyházjogi helyzete.

A főapáti szék betöltése. Idegen pályázók. A főmonostor vára a kuruczok kezén. A rendzagok politikai megoszlása. Rákóczi fejedelem engedélye a főapátválasztásra. I. József király engedélye a főapátválasztás elhalasztására. A választást sürgető okok. Göncz főapát megválasztása, kinevezése. Saighó megválasztása és kinevezése. Saighó megválasztásának föltételeit a királynő később helyteleníti. A széküresedést azonnal be kell jelenteni. A temetésre érkező apátok, perjelek és seniorok már az utódra beadott távoli szavazatokat is magukkal hozzák. A választók küldöttsége megviszi Bécsbe Saighó halála hirét s az utódválasztásra engedélyt kér. Nem választásról, hanem csak ajánlásról lehet szó. A királyi biztos utasítása. Bizottságok felelnek a kérdésekre. Kívánságok a leendő főapáttal szemben. Főapátjelölés. Királyi kinevezés és utasítás. Főpásztori joghatóság. A győri püspökség tagadja a főapátság exemptióját. A pázmándi és tárkányi eset. A győri vikárius a főapáti licentiatusok ügyét bolygatja. Göncz főapát sikeresen megvédi a nullius-kiváltságot a primással szemben is. A nuncius támogatta. Göncz viselkedése a fejérvári prépostság nullius-joga ügyében. A főapáti szentszék működése Saighó idejében nyilvánvaló. Összeütközések a győri püspökség és Saighó főapát között. Szent-Ivánban. Tárkányban. A főapát világi papok helyett benczéseket iktattat be plebánosokul. A nuncius a főapátnak ad igazat. A győri egyház világi papokat ajánl a főapátnak Szent-Ivánba, de sikertelenül. A bársonyosi világi pap elbocsátása. A győri szentszék itélete pázmándi ügyben. A győrvidéki főesperes canonica visitatiója Csanakon, Pázmándon. A bársonyosi pap lelkészkedése a szomszédos pusztákon. Az esztergomi érsekség elismeri a főapáti terület egyházjogi kiváltságát. Királyi rendelet a püspöki papnevelő-intézetek fenntartásáról. A kormány a nunciussal szemben a primás jogának tartja a pannonhalmiak kánoni visitatióját s e végett primás nem létében ismételten bizottságot küld ki. A quasi episcopalis jelleg megmarad. ŤReverendusť czím. A Veszprém vármegyei plebániák megóvása. Kormányrendelet a főapátságot alárendeli a primásnak. A pannonhalmi szentszék rendezése. A lelkészvizsgálat. Főapát a megyéspüspökök közt, a szentatya előtt Bécsben. A főapátság és a tervezett komáromi püspökség egyesítésének terve. A fiókapátságokhoz való főpásztori viszony. A főapátság főpásztori joghatóságának győri ellensége. Illetékes bíróság-e a pannonhalmi szentszék a főapátságnak idegen plebánián lakó alattvalói fölött? Apátavatás, papszentelés, bérmálás a főapátsági területen. --- Uj egyházi kiváltságok. Doctoratus osztogatása. Készület a házassági fölmentő-, bérmáló- és oltárszentelő kiváltságok megszerzésére. Bucsúk kieszközlése. A Szent Benedek-érmek és keresztek megáldásának joga. Menedékjog. --- Somogyi dézsma-részek. Somogy vármegye a plebánosok részére követeli a dézsmák tizenhatodát. A primás támogatja. A veszprémi káptalan követeli a dézsmák negyedét. Az országgyűlés határozata. Per a királyi táblán. A hétszemélyes tábla is a főapátság javára dönt. A veszprémi püspök megujítja a pert, de mindkét táblán elveszti
56--111.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
A főapátság plebániái és fiókegyházai.

1. Szent-Márton, Nyalka, Ravazd. 2. Csanak. 3. Tényő. 4. Szent-Iván, Vének. 5. Bársonyos. 6. Lázi, Péterd, Varsány. 8. Tárkány. 9. Füss. 10. Deáki. 11. Dienesd. 12. Modor
112--149.

 

HATODIK FEJEZET
A főapátság közjogi helyzete.

A főapátok helye és szereplése az országgűlésen. Helyettesük a karok és rendek közt. A pálos generalis priorral folytatott praecedentia-per. A főapátok megkapják a püspököket illető Ťreverendusť czimet. Királyi tanácsosságuk. A főapátok a vármegyei gyűléseken. A főapátság jogi kiváltságai a törvénykezésben. A királyi bíráskodás. A főapátság uriszéke és pallosjoga. Kihágások és büntetésük. Boszorkányper. Az uriszék szabályozása. A főapátság nagy- és kis-füssi praedialis nemeseinek kiváltságai. Jogaik és birtokczimük uj szabályozása. A praedialis kuriák. A nemesi szék szervezete és tisztujítása. A szék belső élete. Közgyűlési határozatok. Rendtartás. A főapátság nemesi háza és földesúri joga Győr város területén. A főapátság ügyészei és procuratorai
150--183.

 

HETEDIK FEJEZET
Tized- és vámjövedelem.

Somogyi tizedek. Somogy nemesei a tizedkövetelést sérelemként terjesztik az 1708. évi országgyülés elé. Ez bizottságot küld ki. Határozata ellen az uj főapát óvást emel. Somogy vármegye eltiltja a tizedeket, majd csupán a nagy tizedek adását rendeli el, de csak jobbágyainak. Göncz főapát háromszor érvel az országgülés bizottsága előtt; a somogyiak háromszor czáfolják. A bizottság kimondja, hogy Somogyban a nemesek is kötelesek megadni a nagy tizedeket. A kanczellária évi váltságdíjul évi 6000 r. frtot fogadtat el a főapáttal a tizedek helyett. 1714. A főmonostor óvást emel. Somogy vármegye szabályrendelete a dézsmálásra. Hátralékok. Évtizedes huzavona. A királyi tábla szintén elmarasztalja a somogyi nemeseket. A kanczellária részrehajló viselkedése. A tizedek megváltását ajánló okok. Egyesség évi 6500 r. frt váltságdíjban. 1726. Királyi, országgyülési és pápai megerősítés. Pozsonyi vámharmad. A régi bérletet a főapátság felmondja. 1751. Pozsony városa ragaszkodik hozzá. A királyi tábla itélete. 1774. A város tiltakozása. Egyesség tetemesen fölemelt váltságdíjjal. 1780
184--212.

 

NYOLCADIK FEJEZET
A főapátság birtokai.

Gazdasági kerületek. A jövedelmek kezelése és a kölcsönök Saighó Benedek főapát idejében. A konvent ellenőrző joga. A jószágkormányzat uj beosztása és a jövedelmek kimutatása Somogyi Dániel főapát korában. Birtokok. I. Győr vármegyében: 1. Szent-Márton. 2. Nyalka. 3. Illak. 4. Tarján. 5. Ravazd. 6. Kis-Écs. 7. Nagy-Écs. 8. Nyul. 9. Tényő. 10. Nagy-Barátji. 11. Csanak. 12. Győri házak. 13. Szabadhegy. 14. Kulcsod. 15. Vének. 16. Torda-sziget. 17. Szent-Iván. 18. Hecse. 19. Kis-Megyer. 20. Pázmánd. 21. Mindszent. --- II. Veszprém vármegyében: 22. Tarcs, Perváth. 23. Bársonyos, Nyék, Káth. 24. Lázi. 25. Péterd, Picsord, Liki-Varsány. 26. Varsány, Keresztur. 27. Gerencsér. 28. Tamási. 29. Vénye, Sikátor. --- III. Komárom és Esztergom vármegyében: 30. Apáti. 31. Tárkány, Kápolna, Nagy-Eölbő. 32. Kis-Eölbő. 33. Kis-Csanak. 34. Tömörd. 35. Komáromi székház, gimnázium, templom és kuria. 36. Ács, Vas, Lovad; kis- és Nagy-Keszi, Dérhidja, Ekel, Andrásháza és Kolos-Néma. 37. Nagy- és Kis-Füss. 38. Ásványtő, Ronka, Karom, Erecs. 39. Radvány, Piszke, Lábatlan, Karva, Almás. --- IV. Pozsony vármegyében: 40. Pozsonyi házak. 41. Dienesd, Léder-Tejed. 42. Deáki, Felső-diósdi szőlők. 43. Modori székház, templom, birtokok. Terling. --- V. Somogy vármegyében: Tizedjövedelem. --- Összegzés
213--386.

 

KILENCEDIK FEJEZET
A főapátság hadügyi terhei.

Pápától engedélyezett hadisegély a tizedekből III. Károly első török háborújára és a várak megerősítésére három quinquenniumon át. Rendkívüli segítség és ajándék a második török háborúra. A pápa az Ťutolsó évi segélytť is engedélyezi. Banderiumi költségek az osztrák örökösödési és a hétéves háború idején. Pápai engedéllyel kivetett hadisegély öt quinquenniumra. Külön hadisegély. Önkéntes adományok. Kölcsönök a hadiadóalapra. Dániel főapát adománya huszárok küldése helyett. A vallásalap adózása Pannonhalma jövedelmeiből erődítési czélra
387--393.

 

TIZEDIK FEJEZET
A magyarországi benczés irodalom.

Az irodalomra ható korviszonyok és rendi állapotok. Iskolaügyünk. Vitatkozás alapjául szolgáló nyomtatott tételek. Könyvtáraink. Irodalom: Vallási művek. Somogyi D. főapát dogmatikus értekezései; Vajda Sámuel élete és írói működése; Dezső Bernát, Lancsics Bonifácz, Taucher Ágoston, Lécs Ágoston, Janke Domonkos, Wohlfart Mihály és Fröhlich Wolfgang dogmatikai művei. A theologiai erkölcstan köréből: Vajda S., Taucher Á. és Zsoldos Xavér dolgozatai. Kuti Dénes, Zsoldos X., Dezső B., Anchely Ildefonz, Hollósi Egyed, Banics Domonkos, Maracskó Anzelm, Bercsi Lénárd, Saighó Benedek, Lancsics B., Sajnovics Placzid, Sonntag László, Rimmer Asztrik, Tallián József s névtelen benczések magyar és német szentbeszédei. Egy névtelennek exegetikus dolgozata. Egyházjogi művek: Compendium privilegiorum; Dezső B., Taucher Á., Lancsics B., Lécs Á., Kovács Rupert és Novák Krizosztom egyházjogi dolgozatai. Egyháztörténeti művek Taucher Á. és Janke Domonkostól. Ascetikus művek: névtelentől, Dezső B., Mórócz Adalbert, Szalay Gál és Koptik Odótól. --- Földes Rupert, Lancsics B., Zsoldos X., Vajda S., Pausz Amand és Bosnyák Benedek imádságos könyvei. Liturgikus könyvek: A Lendvay-féle breviáriumi pótléknak második függeléke; Officia Sanctorum Patronorum; Preces quotidianae; Fasciculus officiorum. --- Mákóczy Imre és Tallián József hangjegyes liturgiai könyvei. Egyházi hymnusok gyűjteménye Vezerics Dávidtól. Szoszna Demeter nagy énekgyüjteménye. Maracskó Anzelm egyházi énekei --- Világi irodalom. A történelem körében: Rendtörténeti naplók; Griszl Gábor névtári jegyzékei s egyéb adatszerű művek. Sajnovics Pl. Diarium-ja, Lancsics B. egyetemes rendtörténelme. Fuxhoffer Demjén élete és művei. Novák főapát Vindiciae cz. s egyéb művei. Koptik Odó élete és művei. Imrech Imre munkája. Taucher Á. velenczei útleirása. Jogi munkák: névtelentől Cinosura juris Hungarici; pörrendtartási értekezések; Fuxhoffertől Principia juris Hungarici. Bölcselet: névtelenek kéziratai, Koptik Odó, Cervus Ádám művei. Mathéta: Bosnyák Benedek. Orvostudományi könyvek Reisch Elektől és Lancsics Bonifácztól. Philologia. Kovács Pál közmondásgyüjteménye, Miskóczy B. rhetorikai vázlata, Anchely I. költészettana. Költemények: Hollósi Egyed, Cervus Ádám, Jankovics Márton, Zsoldos Xavér, Horváth Pál, Griszl Gábor, Lancsics B., Novák Kr., Koptik Odó versei. Egyes alkalmi költemények: Doslern Ödön, Cervus Á., Borsó gellért és névtelentől. Iskolai drámai előadások: Bogyai Kristóf, Szentmiklósi Alajos. Szónoki beszédek: Saighó Benedekéi, Somogyi Dávidé és névtelené. Vegyesek: Somogyi fölirata, Lancsics Miscellanea cz. kötetei, Anchely I. quaterniói, Zsoldos Xavér collectiója, Pausz Amand levelei, Horváth Lénárd kézirata és Pozsonyi Flórián művei. Vegyes apróságok
394--598.

 

TIZENEGYEDIK FEJEZET
Építkezés és műrégiségek.

A főmonostornak Saighó-féle kibővítése. Az ebédlő. Az 1787. évi négy alaprajz. Somogyi Dániel terve a főmonostor nagyszerű ujjáépítésére. A túlnyomólag Saighó szerzette egyházi ötvösművek és ruhák méltatása
599--614.

 

TIZENKETTEDIK FEJEZET
A monostor belső élete és külső hatása.

Bevezetés. A rendtagok létszámának fejlődése. A belső élet szabályozása és főbb változásai. A naplók. --- Istentisztelet. Napirend. Karimádság. A zsolozsma járulékai. Miserere-ájtatosság. Misézés és vele kapcsolatos szertartások. Oltáriszentség tisztelete s körmenetek. Ujmisék. Alperjeli ténykedések. Prédikálás. Mária-tisztelet. Térítések. A szentségek fölvétele. Fogadalomtétel és megujítása. Szentgyakorlatok. lelkipásztorkodás. Bérmálás, szentelések és szentelmények. A betegek lelki gondozása és kegyelet az elhunyt rendtársak s jótevők iránt. Imaszövetségek. --- Hivatalok és foglalkozások. Seniorok. Czimzetes apátok. Kormányzók. Főmonostori perjel, alperjel. Konventgyóntatók. Rendi pénztáros és házgondnok. Házfőnökök. Rendi monitor. Rentagok idegenben és idegenek a Rendben. A rendtagok foglalkozása általában. Szórakozás, szünetek. --- Fegyelem. Saighó szigorúsága. A Hergetz-hagyaték. A főapát és a seniorok viszonyainak szabályozása. A konvent káptalangyülései. A büntetések. --- Étkezés, vendégek, betegek, szegények. Az étkezés ideje, minősége. Bőjtölés. Bor. A rendtagok élelmezésének pragmatikája. Asztali olvasás. Vendéglátás. Orvos és sebész. Érvágás, fürdőzés. A szegények gyámolítása. --- Ruházkodás, butorzás. Pragmatika a ruházkodásról. Az egyes ruhadarabok. Ágyi ruha. Szobatisztítás. Butorzat. Iparosok és cselédek a monostorban. --- Nevelés, iskolázás. Noviciatus. Bölcseleti és hittudományi iskola. Vizsgálatok és vitatkozások. Egyetemeken végzett benczések. Állami beavatkozás a pap- és tanárképzésre. A pannonhalmi főiskola doktoravató kiváltsága. A növendékek énektanulása. Tanulmányi felügyelő. --- Külső iskolák. A modori latin iskola. A közoktatás országos ujjászervezése után ez megszünik. A modori népiskola. Somogyi főapát ajánlata a jezsuita iskolák átvételére. A nagyszombati egyetem mellett szervezett tanárképző. A főapát Bakonybélben tesz kisérletet a tanárképzéssel. Utóbb a budai egyetemre küld tanárjelölteket. Tanácskozások a jezsuita iskolák átvétele ügyében. Szerzetesi aggodalom. A főapát ajánlata a pozsonyi főgimnázium átvételére. A kőszegi gimnázium elutasítása. A komáromi nagygimnázium átvétele. A föloszlatás után alkalmazott komáromi benczés igazgatók és tanárok. Benczés tanárok papnevelő-intézetekben, jogakadémián, egyetemen. --- Levéltár. Az országos hiteleshely visszaállítása Pannonhalmán. A káptalani és hiteleshelyi pecsét. A hiteleshelyre vonatkozó törvényczikk (1722--23:XLIV.). Saighó főapát esküje az országgyülésen. Áldomások. A főmonostori konvent beiktatása hiteleshelyi jogaiba. A hitestagok esküje. A hiteleshelyek működését szebályozó általános törvényczikk (XXXIX.). Milyen pecsétviaszt használ a pannonhalmi hiteleshely. A levéltár áthelyezése Győrből Pannonhalmára és rendezése. A győri káptalannál volt okiratok visszakövetelése. A hiteleshelyi levéltár egyes darabjait a fővárosi uj Országos Levéltárba szállítják. A hiteleshelyi és a rendi levéltár elkülönítése. A levéltár sorsa a Rend eltörlése után.
615--709.

 

TIZENHARMADIK FEJEZET
A Rend föloszlatása és a vallásalap birtoklásának korszaka.

A föloszlatás tervének fejlődése. Előkészítő rendeletek négy éven át. Torna vármegye felségfolyamodványa a szerzetes rendek érdekében. Följelentés a pannonhalmi kincsekről szóló hirek alapján. A főapát jelentése a kincsekről. A jámbor alapítványi tőkék lefoglalása. A föloszlató császári kijelentés és végrehajtása. Összeiró bizottságok működése. A vallásalap részére lefoglalt főapátsági javak becsüértéke. A főapát és rendtagok további ellátása. Fogház a főmonostorban. A vallásalap jószágkormányzata a főapátság területén
710--719.

 

FÜGGELÉKEK

I. Függelék. A komáromi benczés templom eredete
723--725.

II. Függelék. A győri és pápai templom
726--729.

III. Függelék. A rendtagok névsora
730--750.

 

OKLEVÉLTÁR

1.
1709. június 2. Bécs --- Királyi oklevél, amellyel I. József király Göncz Czelesztin bakonybéli apátot a pannonhalmi Szent-Benedek-Rend főapátjává nevezi ki.
Eredetije pergamen-papírra írva, császári lógópecséttel ellátva , a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 67., nr. 11.

 

2.
1709. november 28. Modor --- A modori városi tanács levelet állít ki arról, hogy Heister tábornok rendeletét a tanács fölolvastatta; a katolikus tanácstagok a rendelet végrehajtását követelték, de a lutheránusok halasztást kértek, mibe a bencések beleegyeztek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signarurája: Actorum Modrensium fasciculus 1.

 

3.
1709. november 29. Pozsony --- Zinzendorf ezredes kiadja Heister tábornok rendeletét, mely meghagyja a lutheránusoknak, hogy a Rákóczi-fölkelés alatt elvett templomokat és alapítványokat a katolikusoknak visszaadják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signarurája: Actorum Modrensium fasciculus 1.

 

4.
1710. február 10. Bécs --- I. József király fölszólítja a m. kir. Kamarát, hogy parancsolja meg Modor városának, hogy adja vissza a bencéseknek a székházat, templomot és a szerződésileg kikötött járadékokat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signarurája: Actorum Modrensium fasciculus 1.

 

5.
1710. május 31. --- A kamarai biztosok jelentést tesznek a m. kir. Kamarának arról, miképp jártak el a Modor város és a bencések közt fönnforgó ügyben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signarurája: Actorum Modrensium Liber.

 

6.
1711. október 2. Bécs --- Eleonora özvegy császárné és királyné kinevezi a bizottságot a pannonhalmi Szent-Benedek-Rend és Somogymegye közt fönnforgó tizedügy megvizsgálására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38. d., nr. 21.

 

7.
1711. október 3. Bécs --- Eleonora királyné meghagyja a somogy-megyei birtokosoknak, hogy míg az országos bizottság a somogyi tizedek ügyében nem dönt, addig fizessék az apró és nagy tizedeket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38. d., nr. 22.

 

8.
1711. október 13. Modor --- A modori bencések és Modor város szerződése.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Actorum Modrensium Liber.

 

9.
1712. április 18. --- Szent Mártonyhoz tartozandó szőlő hegyeknek, hegy mestereknek és szőlős gazdáknak ki adatott parancsolati és szabott hegy frángyai.
Másolat. Győr vármegye levéltára, hegylevelek.

 

10.
1715. augusztus 17. Bécs --- III. Károly király megerősíti a pannonhalmi főapátságnak, az országgyűlési bizottság által fölülvizsgált és rendben talált, somogyi (nagy-)tizedekhez való ősrégi jogát, de megszünteti a főapátságnak királyi bíráskodási kiváltságát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38. d., nr. 47.

 

11.
1719. november 25. Bécs --- III. Károly király megerősíteti a füssi praediális nemesek kiváltságlevelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 14., nr. 2.

 

12.
1721.? --- Göncz Czelesztin főapát és a konvent emlékirata az apostoli szentszék magyarországi nunciusához a Keresztély Ágost esztergomi érsek, győri püspök által megtámadott főapátsági kiváltságok érdekében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 63., nr. 97.

 

13.
1722. április 14. Győr --- A győri káptalan bizonyítja, hogy Göncz főapát és akonvent Göncz betegsége és aggkorával jár gyöngesége miatt a főapáti teendőket teljes hatalmú helyettesekre bízzák.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 65., nr. 13.

 

14.
1722. június 28. Laxenburgh --- III. Károly király kinevezi Saigho Benedeket pannonhalmi főapáttá.
Pergamenre írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 64., nr. 12.

 

15.
1722. június 14. Laxenburgh --- III. Károly király Saighó Benedek főapátot királyi tanácsossá nevezi ki.
Közönséges papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 64., nr. 13.

 

16.
1723. május 24. Szent-Márton --- A főapátsági úriszék ítélete házasságtörési ügyben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 62. a., nr. 6/2.

 

17.
1723. június 26. Pozsony --- Pálffy Miklós gróf nádor bizonyságlevele a pannonhalmi konventnek és pecsétjének az 1722-23. országgyűlésen történt visszaállításáról.
Pergamenre írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa I. lit. A. d. nr. 1.

 

18.
1724. február 1. Győr --- A győri káptalan bizonyságlevele arról, hogy a pannonhalmi konvent az ő kiküldöttjeinek jelenlétében megalakult s a régi hiteleshelyet visszaállította.
Czinár Mór jegyzetei közt.

 

19.
1725. július 26. Bécs --- III. Károly király bizonyságlevele, melyben ismerteti a főapátság és Somogy vármegye közt 1708-tól 1715-ig lefolyt királyi bíráskodási és tizedpert s újara helybenhagyja az országgyűlési bizottságnak 1715-ben e kérdésben hozott ítéletét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38. e., nr. 41.

 

20.
1726. december 13. Pozsony --- A főapátság és Somogy megye között létrejött egyesség, mely szerint Somogymegye a tizedek fejében évenként 6500 forintot fizet a főapátságnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38. e. nr. 64.

 

21.
1728. január 30. Pozsony --- A magyar királyi helytartó-tanács kérdést intéz a pannonhalmi főapáthoz a hiteles pecsét és a vörös viasz használatát illető jogról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 67., nr. 2.

 

22.
1728. március 20. Szentmárton --- A pannonhalmi főapát és konvent felelete a helytartó-tanács 1728. január 30-iki fölszólítására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 67., nr. 2.

 

23.
1731. november 6. Bécs --- A bécsi apostoli követ megerősíti a főapátság és Somogy vármegye közt létrejött egyességet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38. e., nr. 72.

 

24.
1732. szeptember 17. Pest --- A királyi és a hétszemélyes tábla ítélete, mely szerint a veszprémi káptalan jogtalanul követelt a somogyi tizedekből negyedet.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38. f., nr. 3.

 

25.
1736. április 17. Szentmárton --- Saighó Benedek főapát adomány-levele a nagy- és kis-füssi főapátsági nemesek számára.
Fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 13., nr. 118.

 

26.
1737. október 9. Pápa --- Saighó Benedek főapátnak Somogyi Péterhez (később Dániel főapáthoz) intézett levele, mellyel a bencésrendbe való belépésre buzdítja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 82., nr. 16.

 

27.
1737--1745. --- Cseléd-konvenciók.
Pannonhalmi rendi levéltár. --- Fasc. 58., nr. 88.

 

28.
1740. február 9. Bécs --- III. Károly király elismerő levele azért az 5000 forintért, melyet a pannonhalmi főapátság hadi célokra ajándékozott.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 70., nr. 32.

 

29.
1741. január 21. Bécs --- Mária Terézia királynő meghívja Saighó Benedek pannonhalmi főapátot a koronázó országgyűlésre.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 74., nr. 27.

 

30.
1741. december 18. Bécs --- Mária Terézia királynő levele a pannonhalmi főapáthoz melyben a hadsereg számára gabonát kér.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 70., nr. 72.

 

31.
1742. július 27. Róma --- XIV. Benedek pápa hét évre búcsút enged a lázii Szent Katalin-templom látogatóinak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 78., nr. 18.

 

32.
1746. október 5. Szentmárton --- A király vizsgáló-bizottságtól alkotott rendi statutumok.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 77., nr. 20.

 

33.
1747. május 29. Bécs --- A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend számára Mária Terézi által előírt rendkormányzati statutumok.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 77., nr. 16.

 

34.
1768. február 3. Bécs --- Mária Terézia királynő Saigho főapát halála után a Rend állapotának felülvizsgálása végett Bajzáth József ansariai püspököt, udvari referendariust és tanácsost küldi ki biztosul Pannonhalmára.
Eredetije a pannonhalmi r. levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 79., nr. 35.

 

35.
1768. március 4. Bécs --- Bajzáth József ansariai püspök, királyi biztos jelentése Saighó Benedek főapát halála után Pannonhalmán megejtett vizsgálatáról.
Eredetije az Országos Levéltár kancelláriai osztályában. --- Signarurája: ad numerum 55. ex Conc. Ref. 1768.

 

36.
1768. március 16. Bécs --- Mária Terézia királynő lerajzolván az állapotokat, melyben Saighó főapát a rendet hagyta, utasításokat ad az új főapátnak a Rend kormányzására, végül főapáttá Somogyi Dániel perjelt nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 64., nr. 24.

 

37.
1768.? --- Modus eligendi ac installandi archiabbatem Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae.
Eredetije a budapesti Egyetemi Könyvtárban. --- Signaturája: Ab, 68.

 

38.
1768. április 2. Bécs --- Mária Terézia királynő Somogyi Dániel pannonhalmi főapátot királyi tanácsossá nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 64., nr. 14.

 

39.
1768. augusztus 31. Róma --- XIII. Kelemen pápa üdvözli Somogyi Dánielt főapáttá történt kinevezésekor.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 76., nr. 30.

 

40.
1769. július 22. Róma --- XIV. Kelemen pápa megköszöni Somogyi főapát üdvözletét, melyet pápává történt választása alkalmával intézett hozzá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 76., nr. 28.

 

41.
1769. augusztus 8. Róma --- XIV. Kelemen pápa Somogyi Dániel főapátot s utódait fölhatalmazza, hogy a Rend tagjait a bölcseleti és a hittudományok elvégzése után doctori gradussal ruházhatja föl.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa XVIII. Lit. L. l.

 

42.
1770. december 12. Bécs --- Mária Terézia királynő Somogyi Dániel főapátnak megadja a reverendus címet.
Pergamenre írt oklevél, a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 79., nr. 36.

 

43.
1776. május 2. Róma --- VI. Pius pápa kiváltságot ad a szent-mártoni székesegyházban s a főapátság összes templomaiban levő Szent Benedek-oltároknak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 78., nr. 40.

 

44.
1776. május 2. Róma --- VI. Pius pápa megengedi a Rend fölszentelt papjainak, hogy az elhunyt rendi papokért, növendékekért és laikusokért mondott azon miséik, melyeket a már meglevő, vagy emelendő oltárokon mondanak el, ép oly érdeműek legyenek, mintha kiváltságolt oltáron mondanák el.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 78., nr. 39.

 

45.
1776. december 18. Róma --- VI. Pius pápa fölhatalmazást ad a főapátnak és utódainak, valamint a nekik alávetett apátoknak és szerzetespapoknak Szent Benedek érmének megáldására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 78., nr. 41.

 

46.
1777. --- Somogyi Dániel Főapát levele az alkancellárhoz, melyben óvást emel a veszprémi püspök ellen, aki a főapátság négy plebániája saját joghatósága alá akarja vonni.
Másolat a pannonhalmi r. levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 63., nr. 70.

 

47.
1778. május 11. Pozsony. --- A magy. kir. helytartó-tanács tudtára adja a veszprémi püspöknek Mária Terézia királynő abbeli akaratát, hogy az egyházmegyék új rendezése nem érinti a pannonhalmi elkülönített egyházterületet s ezért a veszprém-megyei lázii, varsányi, bársonyosi és bakonybéli plébániák továbbra is a pannonhalmi főapát joghatósága alatt maradnak.
Másolat a pannonhalmi r. levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 63., nr. 74.

 

48.
1779. március 11. Bécs --- Gróf Garampi József bécsi nuncius tudtára adja Somogyi Dániel főapátnak, hogy VI. Pius pápa megengedi neki, hogy híveinek évenként kétszer, úgymint Szent István király és Vízkereszt napján pápai áldást oszthat ki és teljes búcsút engedélyezhet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 78., nr. 42.

 

49.
1786. november 14. Bécs. --- Auszug der allerhöchsten Willensmeinung wegen Aufhöbung des Stiftes.
Másolat a pannonhalmi r. levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 58., nr. 103.

 

50.
Inventur Aller in der Kirchen der den 4ten decemb. 1786 aufgehobenen in Raaber Komitat ligenden Benedictiner Praelatur auf den Martinsberg vorgefundenen Apparamenten und Requisiten.
Magy. kir. Országos Levéltár. Helytartó-tanácsi osztály. Bencés zárdák leltára. E. 15. J. és Z.