PRT-Negyedik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Negyedik kötet

ELSŐ FEJEZET
A kor áttekintése. A régebbi bencés congregatiók elnyomása és újak keletkezése.
A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend fölélesztése.

A protestáns reformáció és a fegyveres erőszak hatása a bencésekre. A trienti zsinat szerzetesreformja. A francia maurinus és az osztrák melki congregatio. Irányuk és statutumaik. A magyar főpapok és az osztrák bencés congregatio elnöke kieszközlik a pannonhalmi Szent-Benedek-Rend visszaállítását. Ennek viszonya az osztrák congregatióhoz.
5--41.

 

MÁSODIK FEJEZET
A főapátok és kormányzók története.

Győri Mihály főapát. Nyáry Ferenc kormányzó. Csanády János és Martonfalvai László főapát. Thorday Péter kormányzó. Fejérkövy István püspök-kormnyzó. Baranyai Pál kormányzó. Kuthassy János érsek-kormányzó. Szuhay István püspök-adminisztrátor. Himelreich György kormányzó. Pálffy Mátyás, Magger Placzid, Gencsy Egyed, Simoncsics Gellért, Rumer Márton, Lendvay Placzid, Karner Egyed főapátok.
42--131.

 

HARMADIK FEJEZET
A főapátság viszonya a többi bencés apátságokhoz.

Az apátság pusztulása. A főapátok elnöki jog címén betöltenek néhány apátságot. A lébényi apátság megszerzésére irányuló törekvések. A koppánmonostori és tatai apátságok elidegenítése. Tiltakozások az eladományozott apátsági javak érdekében. Lipót király Pannonhalmának ígéri a báttai apátságot. A zseliczi apátság a főapátok birtokába. A főmonostor kegyurasága alá tarozó javadalmas és címzetes apátságok. Sikertelen fáradozás a tihanyi apátság elnyeréséért. A töröktől fölszabadult apátsági javak idegen kézre kerülnek.
132--150.

 

NEGYEDIK FEJEZET
A főapátság betöltése, főpásztori joghatósága s a lelkészkedés.

A főapátválasztás szabadságának jelentősége és biztosítékai. E szabadság új veszedelmei a kormány részéről. A főmonostori konvent igyekszik megóvni szabadságát s két főapátot lemondat. Két főapát békés működése egy időben. Új commendator-korszak. A Rend visszaállítása s a szabad főapátválasztás korlátozása. A főmonostor ragaszkodik alkotmányához. Nehézségek az idegen származású főapátjelölt kinevezésénél. A szabad választójog biztosítása. A pápai megerősítés fölösleges sürgetése. A főapátok zsinati kiváltsága. A főpásztori jogok gyakorlása. Kísérletek a főpásztori joghatóság csorbítására. A pannonhalmi szentszék. A protestantizmus terjedésének okai. A főapátsági kormányzók intézkedései a lelkészet terén. Vallási küzdelmek Deákiban. A dénesdi plébánia. A protestáns helyek megtarthatják lelkészüket. A szentmártoni plébánia-kerületben a főmonostori konvent tagjai lelkészkednek. A nem articularis helyek protestáns lelkészeinek eltávolítása. Rendtagok lelkészkedése a főapátsági egyházkerületen kívül. A bakonybéli apátság plébániái. Búcsúk kieszközlése. A plébániák jogviszonya. Licentiatusok. A plébánosok közjogi kiváltsága.
151--208.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
A főapátság közjogi helyzete.

A főapátok szereplése és helye az országgyűlésen. A praecedentia-per. Résztvesznek a vármegyei gyűléseken. A királyi tanácsosság elnyerése. Pannonhalma jogi kiváltságai a törvénykezésben. A királyi bíráskodás. A főapátság úriszéke és pallos-joga. A halálos ítéletek végrehajtásának módja. A bűntettek és vétségek megtorlása az úriszéken. A jobbágyok föllebbező-joga. A nagy- és kis-füssi preadialis nemesek kiváltsága s törvénykezése. A praedialisok küzdelme főispánjaikkal. A főapátság ügyészei.
209--251.

 

HATODIK FEJEZET
A főapátság tized- és vámjövedelme.

A főapátsági helységek tizede. A somogyi tized-kések. A bérlet-rendszer. Dézsma-jövedelem a XVI. század közepéig. A török pusztítás hatása Somogy vármegyében. Kísérlet a bérletek megszüntetésére. A helységek pénzben róják le tartozásukat. A somogyi dézsmát lefoglalják a fölszabadító hadjárat céljaira. Lipót szabályzata. A dézsma fele a kincstáré. A nemesek tizede. Kamarai tiszttartók a főapátság szolgálatában. A tizedek tizedét fölajánlja a klérus a kincstárnak. Lipót rendeletei az egyházi birtokokra, jövedelmekre és kegyúri joghatóságra vonatkozólag. Per a pécsi püspökséggel és káptalannal. A kurucok Somogy vármegyében. Az erőszakos dézsmálást követő visszahatás. A tizedek általános megtagadása. A nemsi tized kérdése az 1708. évi országgyűlésen. Fok vámjának harmada. A pozsonyi vám- és rév-jog.
252--288.

 

HETEDIK FEJEZET
A főapátság birtokai.

I. Győr megyében: 1. Szent-Márton. 2--4. Nyalka, Kis-Nyalka, Csáknéma. 5--6. Illak, Szent-Billibald. 7--10. Kis-Tarján, Picsord, Asszonyfalva, Thold. 11. Liki-Varsány. 12--13. Nagy-Ravazd, Kis-Ravazd. 14--16. Kis-Écs, Nagy-Écs, Nagy-Nyúl. 17--18. Szent-Lőrincz, Ság. 19. Pázmánd. 20. Szent-Imre. 21--22. Semjénsuka, Tőtöstava. 23. Dörög. 24. Gugh. 25--26. Tényő, Nagy-Szemere. 27. Nagy-Baráti. 28. Csanak. 29--30. Kes-Megyer, Hecse. 31. Fejéregyház. 32--35. Örkény, Bőny, Alap, Irén. 36. Győri házak. 37--38. Andrásvára (Gyüd-Szent-Péter), Szent-Iván. 39--40. Vének, Torda-sziget. 41. Kulcsod. --- II. Sopron és Veszprém megyében: 42. Füles. 43. Tarcs. 44--45. Bársonyos, Béla. 46. Káltháza. 47. Lázi. 48. Péterd. 49--50. Gicz, Csehi. 51--53. Varsány, Keresztur, Vinye. 54. Csabda. --- III. Komárom megyében: 55--57. Erecs, Lak, Weis-Csicsó. 58--60. Ásványtő, Ronka, Karom. 61--62. Kis-Füss, Nagy-Füss. 63--64. Dérhida, Gellér. 65--73. Néma, Nagy-Keszi, Kis-Keszi, Ekel, Andrásháza, Aranyos, Ács, Lovad, Vas. 74. Tömörd. 75. Kis-Csanak. 76--77. Tárkány, Ölbő. 78--79. Apáti, Ette. --- IV. Pozsony és Nyitra megyében: 80. Pozsonyi székház. 81. Dénesdi. 83. Modori székház. 84. Nagyszombati székház. --- V. Zala, Somogy és Tolna megyében: 85--87. Istvánd, Hegymagas-Apáti, Szent-Mártonfölde. 88--89. Alsó-Örs, Csopak. 90--100. Köröshegy, Rád, Tard, Kelíz, Kis-Egres, Kara, Remete-Tóváros, Vámosfalu, Tepej, Edde, Bogát. 101. Kaposvári székház. 102--106. Morágy, Kürtes, Szivágy, Lángfő, Nyék, 107. Nagy-Kormo. --- Bakonybéli eredetű birtokok: 108. Kajár. 109. Pápai malom. 110. Móriczhida. 111. Tarján. 112. Tamási. 113--114. Aptáúr-Szeri, Gerencsér.
289--491

 

NYOLCADIK FEJEZET
A szentmártoni vár és a főapátság honvédelmi kötelezettségei.

A főmonostor javai a vár szolgálatában. Az őrség szaporítása a török portyázások miatt. A főapát visszanyeri intézkedő jogát. Az alsó-ausztriai rendek évi segítsége. Török támadás a szent-mártoni vár ellen. A tűzvészt követő építkezés. Fejérkövy kormányzó várkapitánysága. A szent-mártoni vár török, majd ismét magyar kézen. A főapátok küzdelme a hatalmaskodó várkapitányokkal. A vár restaurálása és az őrség újabb beosztása. A katonai korcsma és mészárszék. A törökök földúlják Szent-Márton várát. A kurucok küzdelme e végvár érdekében. A kapitányok, várnagyok, fő- és közlegények. A főmonostor subsidiuma és banderiuma.
492--521.

 

KILENCEDIK FEJEZET
A magyarországi bencés irodalom.

A protestantizmus korának közviszonyai s hatásuk az irodalmi viszonyokra. A főmonostori iskola és tanfolyamai. Egyetemi tanulmányok. A modori gimnázium. Könyvgyűjteményeink. Az 1658-iki nagy könyvjegyzék. Irodalom. Két breviárium pótlék. Veszprémi Sándor kézirati pótléka. A Lendvay-féle breviáriumi pótlék függeléke. Lendvay allocutiója. Theoremate theologica c. dogmatikai mű. Hass A. erkölcstani előadásai. Wenzl Alfonz egyházjogi műve. A Haas-féle egyetemi codex. Czencz Román műve. Szent Benedek regulájának magyar fordítása. Fábri Kolumbán: Betegek könyvecskéje. Miskóczy Bernát: Thesaurus Spirituali c. műve. Sárvári Odó művei. Magger Placzid, Bajor Ede és Karner Egyed versei. Carmina varia. Károlyi Sándor és Csernátonyi Miklós magyar versei. A Mainsberg-féle codex. Schleicher Elek tanulói kézikönyve. Pálffy Mátyás és Rumer Márton főapátok munkái. Liber medicinalis. Zene művek.
522--605.

 

TIZEDIK FEJEZET
Építkezés és műrégiségek.

A pannonhalmi vármonostor képe az 1683-dik évi ostrom előtt és után. E korszakbeli egyházi leltáraink. Két XVI. századvégi oltáralakú ereklyetartó és egy XVII. Századi házi oltárka.
606--635.

 

TIZENEGYEDIK FEJEZET
A főmonostor belső élete és külső hatása.

A fegyelem hanyatlásának okai. A konvent föloszlása és újraszervezése. A napi foglalkozás. Büntetések. Recreatio. A fogadalmak. Ruházkodás. A főmonostor szervezete. A magyar congregatio szervezete. A nevelés, oktatásügy elhanyagolásának okai. A rendtatok származása. A rendi és országos levéltár. A konvent hiteleshelyi működése. A főmonostor külső hatása. A confraterek.
636--676.

 

FÜGGELÉK

A rendtagok névsora a Rendbe lépésük időrendje szerint.
677--681.

 

OKLEVÉLTÁR

 

1.
1535. június 3. --- Ferdinánd király helybenhagyja a pannonhalmi főapát és konvent választását s kinevezi Győri Mihályt utódlási joggal segéd-főapáttá.
Eredetije az Országos levéltárban. Collationes Ecclesiasticae.

 

2.
1535. augusztus 27. --- Ferdinánd király kegyúri jogaira hivatkozva elszakítja a turóczi prépostságtól Kulcsod, Nagy-Baráti, Nagy-Écs, Megyer jószágokat és elcseréli ezeket a pannonhalmi főapátság zalamegyei jószágaiért.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 10. H.

 

3.
1535. augusztus 27. --- Mihály főapát és a konvent elcserélik Istvánd, Hegymagas-Apáti és Szentmártonfölde zalamegyei jószágaikat a turóczi prépostság néhány birtokáért, csak Hegymagas-Apáti plébánia-egyházára tartják fenn továbbra is a lelki joghatóságot.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 33. Q

 

4.
1535. szeptember 9. --- A deákiak Mihály főapát pártfogását kérik, mert Országh László el akarja szakítani egyházuktól a palotai földeket.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 42. Oo.

 

5.
1536. április 11. --- Majthényi Uriás turóczi prépost bevádolta Thurzó Elek helytartó előtt Mihály főapátot és konventjét, mert néhány jószágot elszakítottak prépostságtól. A helytartó rendeletére a győri káptalan megidézi az alpereseket.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 18. Y.

 

6.
1536. április 25. --- A somogy-szent-egyedi konvent jelenti Thurzó Elek országbírónak és helytartónak, hogy megidézte Pekry Lajost és tiszttartóját, Polychany Györgyöt, mert fegyveres embereikkel a pannonhalmi főapátság Thard nevű részjószágára törtek és kifosztották jobbágyait.
Eredetije pozsonyi káptalani levéltárban. Signaturája: Capsa 13., fasc. 3., nr. 13.

 

7.
1536. július. 24. Győr. --- Bakics Pál főkapitány bérbe veszi Mihály főapáttól a somogymegyei Kis-kés kerület összes tizedeit száz forintért.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 71. Cc.

 

8.
1536. október 6. --- Devecseri Choron András lefoglalta a foki vám jövedelmének harmadát, azért Mihály főapátnak és konventjének panaszára Thurzó Elek országbíró megidézeti a veszprémi káptalannal.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 33. J.

 

9.
1536. október 19. --- Choron András zala-vármegyei főispán megígéri, hogy a tudta nélkül lefoglalt foki vámot visszaadja a főapátságnak, de elégtételt kér Mihály főapáttól azért, hogy levelét válasz nélkül hagyta és szolgáját a szentmártoni bíró megsértette.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 48. L.

 

10.
1537. augusztus 15. --- Mihály főapát és konventje bérbe adják négy évre nemes Polyák Antal deáknak összes pozsonyi vámjövedelmeiket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 59. Y.

 

11.
1537. október 4. --- Ferdinánd király Gönyö, Ság, Táp és Szent-Miklós helységeket, amelyek Török Bálint hűtlensége folytán a szent koronára szálltak, a főapátságnak adja.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa I. W.

 

12.
1537. november 27. --- Baronyai Mátyás, a tatai vár tiszttartója, találkozásra hívja Mihály főapátot a koppánmonostori és tatai apátságok visszaadása ügyében, s egyben biztosítja őt sértetlenségéről.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 8. N.

 

13.
1538. február 10. --- Komáromi Mihály deák kéri a konventtagokat, hogy ne engedjék elzálogosítani Ásványtő jószágot; ha azonban nem tudnák Mihály főapátot szándékától eltéríteni, vegyék ki a szerződésből fiainak telkét.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 57. W 3. nr. I.

 

14.
1538. március 6. --- Mihály főapát és a konvent zálogba vetik a komárommegyei Ásványtő helységet száz forintért Felpéczi Ferencz deáknak, mert nem tudják másból fedezni a várőrség fizetését; a halastó jövedelmének fele azonban továbbra is a főmonostort illeti.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 57. W 3. nr. 2.

 

15.
1538. április 15. --- Pesthényi (Pöstyéni) Gergely, országbíró és János király helytartója rendeletet küld a ceglédi és tisza-varsányi bíráknak, hogy bocsássanak kocsi, lovat a király után utazó Mihály főapát rendelkezésére.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 58. Ji.

 

16.
1538. július 7. --- Mihály főapát és a konvent elzálogosítják Ölbő pusztáit negyven forintért nemes Tarcsy Albertnek oly feltétellel, hogy ha nem tudnák a zavaros idők alatt tulajdonjogát biztosítani, más jószággal vagy egyházi kincsekkel fogják kártalanítani.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 46. E.

 

17.
1539. január 24. --- Sándor pannonhalmi perjel és Mézes Mihály házgondnok tiltakoznak konventjük nevében Váradi Balázs győri nagyprépost ellen a főapáti cím használata miatt, mert, habár meg is választották őt főapáttá, ez állásról ő maga lemondott.
Eredetije a győri káptalani levéltárban.

 

18.
1539. április 10. --- Ferdinánd király utasítja a pozsonyi magyar kamarát, hogy a főapátságtól kölcsön vett 600 forintnyi adóssága törlesztésére számítson le a pannonhalmi jószágok királyi adójából 200 forintot.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae.

 

19.
1539. április 26. --- Miklós pannonhalmi szerzetes tiltakozik Mihály főapát és a konvent nevében bőnyi Demsedy István ellen, aki szentmártoni várnagy korában, felhasználva a zavaros állapotokat, kieszközölte Ferdinánd királytól a főmonostor bőnyi kuriáját s az öregebb rendtagok távollétében beiktatta magát a tájékozatlan fiatalabb rendtagokkal.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 3. Y.

 

20.
1539. december 22. --- Ferdinánd király felszólítja Thurzó Elek országbíró közvetítésével a győri káptalant, hogy vegye ki Venczeszlavics Boldizsár deák kezéből a lébényi apátságok és adja át jogos tulajdonosának, Mihály főapátnak. A megbízottak eljárását Boldizsár deák testvérei meghiusították.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. 7/I.

 

21.
1540. június 5. --- Ferdinánd király rendeletet küld a magyar kamarának, hogy adósságának törlesztésére fizessen ki kétszáz forintot, mert Mihály főapát és a pannonhalmi konvent nagy szükséget szenvednek mindenben.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Benignae Resolutiones Regiae, a jelzett dátum alatt.

 

22.
1540. július 28. --- A pannonhalmi konvent Thurzó Elek országbíró rendeletére beiktatja vasdinnyei Vas Jánost és Némai Mátét a némai nemesi kuriákba.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

23.
1540. november 1. --- Ferdinánd király megparancsolja Hardich János komáromi várkapitánynak, hogy a koppánmonostori apátság halászó-jogának révén Pannonhalmát illető jövedelmeket azonnal szolgáltassa át Mihály főapátnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 8. Q.

 

24.
1541. augusztus 29. --- A pozsonyi káptalan Thurzó Elek országbíró rendeletére be akarja iktatni Kamanczi Gergely deákot a pozsonyi vámjövedelmek felének tulajdonába, amelyet Mihály főapát engedett át neki adósságának törlesztésére; de nemes Leó György főapátsági vámszedő és Zarka János győri polgár tiltakozásukkal megakadályozták a beiktatást. E jegyzőkönyvet 1749-ben íratja át Pálffy János nádor Sayghó főapát érdekében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 33. f. nr. 16.

 

25.
1542. március 25. --- Pécsváradi László somogyvári perjel és őrszerzetes elnyeri a Szent Jakabról nevezett zselici apátságot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Nr. 191.

 

26.
1542. december 1. --- Várday Pál esztergomi érsek felszólítja Peregi Albert kamarai elnököt, hogy küldjön száz forintot a pannonhalmi apátnak, mert a várat fenyegető nagy veszedelem már most kényszeríti az ötven hajdú felfogadását.
Eredetije az Országos Levéltárban. Act. Eccl. Camer., Fasc. 68. nr. 95.

 

27.
1543. március 12. --- A pannonhalmi konvent sürgős szükségben elküldi Nádasdy Tamás főkapitányhoz Mézes Mihály perjelt.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Nádasdy lvt. a jelzett dátum alatt.

 

28.
1546. október 30. --- Nilkai Mihály deák szentmártoni várnagy megígéri, hogy Ásványtő helységet a benne lévő nemesi kuriával, amelyeket Nyáry Ferenc pannonhalmi kormányzó adott át neki, azonnal visszaadja, mihelyt visszatér a főmonostorba a szerzetes testület s nem adja beleegyezését további birtokláshoz.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 48. G.

 

29.
1548. október 1. --- Várdai Pál esztergomi érsek, Oláh Miklós kancellár és Salm Miklós főkapitány, mint királyi biztosok, gondoskodnak a pannonhalmi főmonostorba visszatért konventtagok anyagi ellátásáról.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Signaturája: Capsa 61. Q.

 

30.
1550. március 8. --- I. Ferdinánd király megerősíti a füssi praedialis nemesek kiváltságait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 13. nr. 4.

 

31.
1550. --- Somogy megye adólajstroma.
Hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 38. a. nr. 25.

 

32.
1551. február. 15. --- A pannonhalmi konvent Csanády János főapát beleegyezésével Martonfalvai László zselicz-szent-jakabi apátot választotta főapátjává s erről azon kérelemmel értesíti Ferdinánd királyt, hogy járuljon hozzá a megtörtént választásához.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 61. V.

 

33.
1552. június 13. --- Csanády János főapát és konventje Nádasdy Tamás országbíró közbenjárását kérik a végső szükségben szenvedő főmonostor megmentése végett.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Nádasdy levéltár a jelzett dátum alatt.

 

34.
1554. nov 18. --- I. Ferdinánd király védelmébe fogadja a főapátságot s rendeletet ad ez ügyben a nádornak és a kamara elökének.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 41. Z.

 

35.
1554. december 12. --- A főapátság felszabadul a királyi tiszttartók gyámkodása alól, a várőrség szervezését Csanády János főapátra bízza a király s megígéri az, elmaradt öt hónapi zsold kifizetését.
Eredetije a bécsi cs. és kir. közös pénzügyminiszteri levéltárban.

 

36.
1555. április 28. --- Csanády János főapát és konventje arra kérik Nádasdy Tamás nádort, hogy vagy királyi segítséget eszközöljön ki az elhanyagolt szentmártoni vár számára, vagy engedélyt, hogy könyveikkel és egyházi szereikkel a felvidékre vonulhassanak, mert a főmonostori javak jövedelmei elégtelenek a vár megvédelmezésére.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Nádasdy lvt. a jelzett dátum alatt.

 

37.
1556. szeptember 16. --- Ferdinánd király elfogadja Csanády János lemondását és kegyúri jogainál fogva Martonfalvay László (zselicz-) szent-jakabi apátnak adományozza a főapátságot.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 42. T.

 

38.
1556. december 13. --- Miksa cseh király ismételten elrendeli a pozsonyi magyar kamara közvetítésével, hogy a győri káptalan foglalja jegyzékbe és pecsételje le a pannonhalmi egyház és monostor összes ingóságát.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Benignae Resolutiones Regiae, VI. 126.

 

39.
1556. december 18. --- Az udvari kamara értesíti a magyart, hogy Miksa rendelete értelmében készíttessen új inventariumot a pannonhalmi egyház és monostor felszereléséről.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Benignae Resolutiones Regiae, VI. 126.

 

40.
1557. szeptember 11. --- Bánffy István alsó-lendvai haramiái sok kárt okoztak az egyházi jószágokon, különösen a zselicz-szent-jakabi apátságban, azért Martonfalvai László főapát és az esztergomi érsek kérésére szigorú vizsgálatot rendel el Ferdinánd király.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signarurája: Neoregestrata Acta, Fasc. 589. nr. 6.

 

41.
1558. június 27. --- László főapát és a konvent felmentik Tarcsy Albertnek a szentmártoni Keselőhegyen fekvő szöllejét minden fizetés alól, mert a zálogba vetett Ölbő pusztát valamint a nála elhelyezett levéltárt hűségesen megőrizte és visszaadta; e kiváltságlevelet Ferdinánd király a maga részéről is megerősíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 54. S.

 

42.
1558. július 5. --- Martonfalvay Imre deák főapátsági dézsmáló, bérbeadja a somogyi tizedeket Zrínyi Miklós gróf tárnokmesternek.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Act. Eccl. Camer., Fasc. 68. nr. 97.

 

43.
1559. március 7. Pozsony --- Nádasdy Tamás nádor László főapát panaszára törvényszéke elé idézi Serédy Gáspárt, továbbá ennek tiszttartóját Hegyi Lászlót és ötvenkét jobbágyát, mert fegyveres erővel két ízben is betörtek a Deákihoz tartozó Kiskaromeggy nevű kaszáló területre s onnan mintegy 160 szekér szénát elraboltak. Az idézéssel megbízott esztergomi káptalan jelenti, hogy Geregye Márton kanonok útján eleget tett a nádor rendeletének.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 42. T.

 

44.
1560. május 26. --- László főapát bérbeadja a somogymegyei tizedeket Tahy Ferenc főlovászmesternek, de a korábban kikötött 200 forintnyi bért --- tekintettel a zavaros időkre --- leszállítja 32 forintra.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 59. Gg.

 

45.
1560. június 18. --- Martonfalvai László főapát és Nilkai Mihály deák a pozsonyi káptalan előtt békés egyességre lépnek Ásványtő birtoklását illetőleg.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa: 57. A4.

 

46.
1560. július 17. --- IV. Pius pápa feloldozza László főapátot a censurák alól és megengedi, hogy bármelyi kat. püspökkel. megáldathassa magát, csak az előírt esküforma szerint fogadjon hűséget a szentszéknek.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 45. F.

 

47.
1560. július 17. --- A IV. Pius pápa bullájához mellékelt elküminta.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 45. F.

 

48.
1561. január 28. --- Gregoriancz Pár, győri püspök bizonyítja, hogy László főapát letette a IV. Pius pápa kívánta esküt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 61. P.

 

49.
1561. május 23. --- László főapát két házat és telket ad Alsoki László deáknak hűséges szolgálata jutalmazására és száz forintnyi követélésének törlesztésére.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65. Aa.

 

50.
1561. május 25. --- Az alsó-szeliek lefoglalták a pozsonymegyei Deákihoz tartozó peres földeket, azért László főapát panaszára Ferdinánd király megbízza az esztergomi káptalant a nyomozás megejtésével; a kihallgatott tanuk egyezőleg vallják, hogy a kérdéses terület Deákihoz tartozik.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 44. G.

 

51.
1562. április 19. --- Forgács Imre győri kapitány tiltakozik a káptalan előtt Jakosics Ferenc hadnagy ellen, a török foglyokból reá eső részt a hadnagy visszatartotta és így Forgácsot ötszáz forinttal megkárosította.
Eredetije a győri káptalani levéltárban. II. felvallási jegyzőkönyv 174--175. folio.

 

52.
1562. április 28. --- A nagyszombati zsinati törvényszék ügyésze azzal vádolja Martonfalvai László főapátot, hogy jogtalanul tart kezében több apátságot s ezért kötelessége az élvezett jövedelmeket visszatéríteni. A főapát azzal védekezik, hogy az esztergomi és az apátsági egyházjogi kiváltságait; éppen ezért nem engedheti meg senkinek sem a pannonhalmi egyházterület plébániáin a visitatiót. Álláspontját elfogadják és helybenhagyják a zsinati bírák, utóbb az érsek is.
Eredetije az Országos Levéltárban. Act. Eccl. Irregestratorum, Fasc. 81,; Causae synodales.

 

53.
1562. augusztus 25. --- Martonfalvai Imre deák Baranyai Imre tiltakoznak a győri káptalan előtt a főapátság adományozása ellen mindaddig, míg az előbbi a bátyjánál, László főapátnál, letétbe helyezett ötszáz forintját, Baranyai pedig tiszttartói fizetését meg nem kapja.
Eredetije a győri káptalani levéltárban. Signaturája: II. felvallási jegyzőkönyv 185. fol.

 

54.
1562. október 31. --- Károly főherceg kérdést intéz a magyar kamarához, hány katonát tarthat el az újonnan kinevezett Thorday Péter a főapátság jövedelmeiből.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Benignae Resolutiones Regiae, IX. 120.

 

55.
1563. március 3. --- Ferdinánd király Thorday Péter esztergomi kanonoknak adományozza a főapátságot azon kötelezettséggel, hogy egy év alatt beöltözik a Szent-Benedek-Rendbe.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Collotiones Ecclesiasticae, I. 63. 1.

 

56.
1563. március 28. --- Bochi Thorday Péter kinevezett főapát felvallja az esztergomi káptalan előtt ügyészeit, akiknek teljes hatalmat ad egy évre mindennemű peres ügyeiben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 66. Pp.

 

57.
1563. április 4. --- Marthonfalvai Imre pert indított bátyja László főapát ellen, mert a főmonostori zálogos jószágokat visszavette tőle. Mivel a főapát időközben elhalt, Imre deák a vasvári káptalan előtt vallja fel ama sok jótéteményt, amellyel bátyját elhalmozta; vallomását a tanúk is megerősítik.
Fölötte hanyag írású, össze-vissza javított eredetije a szombathelyi-vasvári káptalan levéltárában.

 

58.
1564. január 23. Pozsony --- Nagyszombat városa pert indít Martonfalvai László főapát, Salm Eck gróf és Jajczay Miklós pozsonyi várnagy ellen, mert Kelemen nevű vámszedőjük megvámolta egyes városi polgárok árucikkeit annak dacára, hogy vámmentességüket bebizonyították. Nádasdy Tamás nádor rendeletére Petőházi Gergely pozsonyi kanonok 1557-ben megidézi az alpereseket, de ítélethozatalra csak az 1564. évi nyolcados törvényszéken kerül a sor. Mivel László főapát utóda, Thorday Péter, nem jelent meg a tárgyaláson, száz forint bírságra ítéli a törvényszék, végrehajtásával pedig Mérey Mihály alnádor ismét a pozsonyi káptalant bízza meg.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 68. N.

 

59.
1564. április 27. --- A nagyszombati zsinati törvényszék felelősségre vonja Thorday Péter commendator-főapátot a zselicz-szent-jakabi apátság birtoklása miatt. Thorday az esztergomi érsek elé viszi ügyét, de tiltakozik előbb a főapátsági plébániák visitatiója ellen.
Eredetije az Országos Levéltárban. Act. Eccl. Irregestratorum, Fasc.81.; Causae synodales.

 

60.
1564. szeptember 7. --- Miksa király rendelete Mesinanszky János szentmártoni kapitánynak, hogy a törökkel kötött fegyverszünetet lelkiismeretesen tartsa meg.
Eredetije az Országos Levéltárban. Történeti emlékek, Belügy. 1564. szeptember 7.

 

61.
1565. szeptember 27. --- Miksa király kötelezi Salm gróf győri főkapitányt, hogy haladéktalanul térítse vissza a főapátságtól erőszakkal elvitt tizedeket és a jövőben tartózkodjék minden hatalmaskodástól.
Egykorú másolat az Országos Levéltárban. Signaturája: Act. Eccl. Camer., Fasc. 23. nr. 7.

 

62.
1565. szeptember 27. --- Miksa király titkos levele Salm grófhoz, amelyben szigorúan lelkére köti a főapátság kártalanítását, mert különben végrehajtja korábbi fenyegetését, valószínűleg főkapitányi méltóságának elvesztését.
Egykorú másolat az Országos Levéltárban. Signaturája: Act. Eccl. Camer., Fasc. 23. nr. 7.

 

63.
1566. július 17. --- Thorday Péter kormányzó hat évre zálogba veti a pannonhalmi főapátság összes jószágait Salm Eck gróf győri főkapitánynak évi 600 forintért, két mérő búzáért és 25 akó borért.
Eredetije a győri káptalani levéltárban. II. felvallási jegyzőkönyv 326--327. folio.

 

64.
1577. április 30. Komárom. --- A gadóczi nemesek évenként négy forint bért fizettek a koppánmonostori apátnak a határukban elterülő apátsági földekért. Midőn azonban a monostor pusztultával I. Ferdinánd király gadóczi Farkas Mártonnak adományozta a koppánmonostori jószágokat, ez megtagadta a további bérletet, mire a nemesek Komárom megye előtt tiltakoznak és letétbe helyezik az említett összeget.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. 6.

 

65.
1578. április 12. Pozsony. --- Fejérkövy István pannonhalmi kormányzó főapátsága idejére bérbeadja Perneszy András somogymegyei birtokosnak a saját jószágaiból szedhető tizedeket évi tíz forintért; de Bolhás faluja továbbra is mentes marad a dézsmafizetéstől.
Eredetije a szombathelyi-vasvári káptalan levéltárában. Fasc. F. nr. 34.

 

66.
1581. január 15. --- Fejérkövy István pannonhalmi főapát zálogba veti 600 forinton a koppánmonostori apátság összes javait Farkas Tamás és Balogh Mihály deák nemeseknek.
Az eredetinek hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. 6.

 

67.
1582. június 9. --- Győr-vármegye bizonyítja, hogy Szent-Márton város, más néven Alsok mentességet élvez a királyi adók alól, mert lakosai télen-nyáron nehéz szolgálatot teljesítenek a szentmártoni várban.
Eredetije a pannonh. rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 16. N.

 

68.
1583. augusztus 20. --- Fejérkövy István veszprémi püspök és a főapátság kormányzója pénzbeli segítségek kér Rudolf királytól, aki a pozsonyi magyar kamarához intézett leiratában megtagadja ugyan ezt, de megígéri, hogy a megüresedő egyházi javakkal kárpótolni fogja a püspököt.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Benignae Resolutiones Regiae, XXVIII. 93.

 

69.
1584. április 8. --- Fejérkövy István főapáét és a konvent fölmentik Olasz Ferencnek az alsoki szőllőhegyben fekvő Kápolna-szöllejét a kilencedtől és tizedtől, mert a leégett pannonhalmi templom és vár újjáépítésénél nagy szolgálatokat teljesített, s ezután csak három forintot tartozik szüret idején a főmonostori egyháznak beszolgáltatni. E kiváltságot 1615. augusztus 25-én Himelrich György főapát Tutzker János és Miklós nemeseknek megújítja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 26. nr. 9.

 

70.
1586. augusztus 21. --- Ernő ausztriai főherceg Rudolf király nevében kinevezi Fejérkövy főapátot a szentmártoni vár kapitányává.
Hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 26. nr. 10.

 

71.
1587. január 8. Bécs. --- Ernő főherceg tudatja a pozsonyi magyar kamarával, hogy a király Fejérkövy István veszprémi püspököt nevezte ki kamarai elnökké és Draskovich György bíborost bízta meg beiktatásával. A tisztviselők viseltessenek iránta engedelmességgel és kértére adják át neki a kamara rendtartását irányító szabályzatot.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XXXI. 9. 1.

 

72.
1588. március 10. Bécs. --- Ernő főherceg értesíti a kamarát, hogy Rudolf király már az előző év augusztus 13-án kinevezte Fejérkövy István nyitrai püspököt helytartóvá s mivel ugyanakkor az eskütétel is megtörtént, azon időtől kezdve folyósítsák fizetését.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XXXII. 46. 1.

 

73.
1591. június 13. Prága. --- Rudolf király az Andreis Ferenc püspök halálával megüresedett pozsonyi Szent-László kápolnát jószágaival együtt Himelreich Györgynek adományozza tanulmányai folytatására.
Egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 63. F.

 

74.
1593. július 19. --- Rudolf a Fejérkövy István lemondásával megüresedett főapátságok eöcséni Baranyai Pál szkalkai apátnak adományozza.
Hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 2.

 

75.
1593. augusztus 16. --- A Baranyai Pál beiktatására készült úrbéri jegyzék, amely a pannonhalmi főapátság lakott helységeit ismerteti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 61. nr. I.

 

76.
1595. január 10. --- Fejérkövy István helytartó Baranyai Pál főapát kérésére elrendeli, hogy a pozsonyi káptalan hallgassa ki mindazon katonákat, akik a szentmártoni vár feladása idejében ott szolgáltak. A tanuk az árulással vádolt főapát-kapitány hősies bátorságát tanúsítják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 29. C.

 

77.
1595. január 10. --- A pozsonyi káptalan Fejérkövy István helytartó rendeletére kihallgatja a volt szentmártoni katonákat Baranyai Pál főapát életére, erkölcseire vonatkozólag. A katonák egyhangúlag tiszta és szent életűnek, alattvalói atyjának mondták; papi kötelességeit pontosan teljesítette.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 53. N.

 

78.
1595. január. 30. --- Mátyás főherceg értesíti Baranyai Pál főapátot, hogy a szentmártoni vár átadása ügyében ő felsége Fejékövy István helytartót nevezte ki a hadi törvényszék elnökévé, aki előtt tartozik ő is Pozsonyban megjelenni.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Történeti emlékek, B. 1595. január 30.

 

79.
1596. december 26. --- Miksa főherceg kérdést intézett egyes előkelő állású egyházi és világi férfiakhoz, hogy kit ajánlanak a Baranyai Pál halálával megüresedett főapáti méltóságra. Joó János személynök azt kívántja, hogy az új főapát lépjen be Szent-Benedek-Rendjébe és állítsa vissza az apátságot régi fényébe.
Eredetije a bécsi cs. és kir. házi, udvari s állami levéltárban. Hungarica 1596. június-december csomó.

 

80.
1597. január 8. --- Rudolf király a Fejérkövy István halálával megüresedett helytartói állásra Kuthassy János kalocsai érseket és győri püspököt nevezi ki; egyúttal kérdést intéz a pozsonyi magyar kamarához, nem volna-e tanácsos az új helytartót kamarai elnökké is megtenni.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XL. 14.

 

81.
1597. január 22. --- Rudolf király Kuthassy János esztergomi érseknek adományozza a főapátságot.
Eredetije az Országos Levéltárban. Collationes Ecclesiasticae, 1597. évi kötet 184. 1.

 

82.
1597. február 6. --- Mátyás főherceg értesíti a magyar kamarát, hogy Kuthassy János helytartó elnyerte az esztergomi érsekséget és a szentmártoni főapátságot, de csak az utóbbinak javait veheti azonnal birtokába, mert az érsekség jövedelmeit előbb összeírják, hogy meghatározhassa a király, hány katonát kell az új érseknek eltartania.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XL. 28.

 

83.
1597. február 17. --- Mátyás főherceg értesíti a pozsonyi magyar kamarát, hogy Rudolf helybenhagyta az elhalt Fejérkövy István esztergomi érsek végrendeletét, de a nyitrai székesegyház kincsei visszaszállítandók azonnal, a pannonhalmi és veszprémi kincsek valamint a gabona azonban további rendelkezésig őrizet alatt tartandók.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XL. 47. folio.

 

84.
1597. március 4. Pozsony. --- Mátyás főherceg értesíti a kamarát, hogy Kuthassy János helytartó elnyerte az esztergomi érseksége s így lakásul felhasználhatja az érseki palotát, míg az eddig helytartói lakásul használt préposti ház visszaadandó Monoszlay András pozsonyi prépostnak és választott veszprémi püspöknek.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XL. 42.

 

85.
1599. április 20. --- Kuthassy János választott esztergomi érsek panaszára, hogy nem tud 700 katonát eltartani, rendeletet küld Mátyás főherceg a pozsonyi magyar kamarának, hogy kutassa ki az összeírásából, mennyi jövedelme van az érseknek.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XLII. 45. 1.

 

86.
1601. október 5. --- Rudolf király az udvari kamara útján kérdést intéz a főapátsági jövedelmeket kezelő magyar kamarához, tudna-e havonként kétszáz tallárt a Prágában tartózkodó Naprágyi Dömötör erdélyi püspök fenntartására beszolgáltatni e jövedelmekből.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae,XLII. 138. 1.

 

87.
1602. szeptember 22. --- Rudolf király az ifjú Himelreich Györgynek, titkára fiának, ajándékozza a pannonhalmi főapátságot.
Eredetije a pannon. r. levéltárban. Fasc. 64. nr. 3.

 

88.
1602. november 21. --- Az udvari kamara értesíti a magyart, hogy Rudolf király titkára beleegyezésével Szuhay István kamarai elnököt bízza meg a főapátság gondozásával. Azonkívül kérdést intéz az üresedésben lévő egyházi jószágok jövedelmeinek felhasználásáról.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae, XLVI., 215. folio.

 

89.
1604. --- A pannonhalmi egyházi szerek jegyzéke.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája : Capsa 61. Cc.

 

90.
1605. augusztus 22. --- Sbigneus prágai érsek bizonyítja, hogy Himelreich György fölvette a kisebb rendeket a szentmártoni főapátság címére.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 53. F.

 

91.
1610. július 4. --- Forgách Ferenc esztergomi érsek meghívja Himelreich György pannonhalmi főapátot a tartományi zsinatra, habár nyilt kijelentése szerint nem tekinti egyházmegyéje kötelékébe tatozónak.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 63. nr. 1.

 

92.
1612. május 28. --- Zrínyi Miklós gróf kéri Himelreich főapátot, hogy adja bérbe neki somogyvármegyei jószágainak tizedét, amelyet azelőtt a Báthoryak is béreltek; mivel pedig most a felesége révén ő kapta meg e birtokot, fenn akarja tartani a régi szokást.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 26. R.

 

93.
1613. --- Himelreich György főapát bevádolja a királynál Thurzó György nádort, mert a pozsonyi és nyitrai alispánokkal, a főapát tiltakozása dacára, viszgálatot tartott Deákiban, hogy a katolikusok vagy a protestánsok vannak-e többségben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 10. nr. 155/2.

 

94.
1613. --- Himelreich főapát kéri II. Mátyás királyt, hogy a deáki templomot, plébániát és iskolát, amelyet a nádor rendeletére a nyitrai alispán átadott a protestánsoknak adassa vissza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 10. nr. 155/3.

 

95.
1613. június 4. Bécs. --- II. Mátyás király rendelete Lépes Bálint nyitrai és Pálffy István pozsonyi főispánhoz, hogy a deáki templomot foglalják vissza és adják át jogos tulajdonosának, a pannonhalmi főapátnak, mert a bécsi béke teljes sértetlenséget biztosított a katolikus templomoknak s így a nyitrai alispán eljárása törvénytelen volt.
Egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 10. nr. 155/4.

 

96.
1613. --- A deáki protestánsok panaszt emelnek Thurzó György nádornál, mert a nyitra- és pozsonymegyei főispánok visszafoglalták tőlük a templomot és prédikátorukat is elűzték.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Signaturája: Fasc. 10. nr. 155/5.

 

97.
1613. szeptember 29. Sopron. --- Thurzó György nádor felelőségre vonja a nyitra- és pozsonymegyei főispánokat, mert a deáki protestánsok templomát lefoglalták és átadták Himelreich György főapátnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 10. nr. 155/6.

 

98.
1619. szeptember 18. --- Széchy György, Bethlen főkapitánya, elajándékozza a főapátság Deáki jószágát Salándi György füleki tiszttartónak.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Neoregestrata Acta, Fasc. 685. nr. 20.

 

99.
1619. november. 22. --- Bethlen Gábor zálogba adja Pozsony városának a főapátsági dunáninneni birtokait és a pozsonyi vámot.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc 79. nr. 56.

 

100.
1621. május 8. Pozsony. --- Forgách Zsigmond nádor elrendeli, hogy a főapátság azon jószágait, amelyeket Behhlen zálogba vetett, azonnal adja vissza Pozsony városa, még pedig a királyi rendelet értelmében minden kártérítés nélkül.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 42. A3.

 

101.
1621. június 10. --- Himelreich György főapát kéri Lakner Kristóf soproni polgármestert, hogy atyja érdemeiért eszközölje ki számára a Kalli Péter halálával megüresedett egyházi javadalmat.
Eredetije a soproni városi levéltárban. Signaturája: Lad. L., fasc. I., nr. 56.

 

102.
1622. március 11. --- II. Ferdinánd király megparancsolja Pozsony városának, hogy a vár átadásakor aláírt feltételek értelmében bocsássa vissza a Bethlen elzálogosította egyházi javakat.
Eredetije a pozsonyi káptalani levéltárban. Signaturája: Capsa S., fasc. 2., nr. 29.

 

103.
1623. január 10. --- Békés kiegyezés Himelreich György főapát és a füssi praedialis nemesek között.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 13., nr. 9.

 

104.
1623. február 23. --- Himelreich György pannonhalmi kormányzó tiltakozik a pozsonyiak ellen, mert azt kívánják, hogy a nekik adott nyugtatványban a rév-harmad bérletéről ne tegyen említést, hanem csak a vám-harmadot nevezze meg.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 58. M.

 

105.
1623. június 1. --- Himelreich György főapát folyamodik Caraffa Károly bécsi nuntiushoz, hogy adjon neki fölhatalmazást három növendéke fölszentelésére a rendes időn kívül s hogy az eretnekeket és gyújtogatókat nemcsak maga, hanem a papjai is feloldozhassák. A felelet bizonyos korlátozással a kérelmet teljesíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 66. L3.

 

106.
1625. február 22. --- II. Ferdinánd király felszólítja Thurzó Szaniszló nádort, hogy a katonaságot távolítsa el a főapátsági birtokokról, mert a föld népe nem tudja már elviselni az óriási terheket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 72. Hh.

 

107.
1625. szeptember 3. --- A füssi nemesek ismételten kérik főispánjukat, Himelreich György főapátot, régi jogaik visszaadására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 13. nr. 10.

 

108.
1625. --- A pannonhalmi egyházi ruhák jegyzéke.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 61. Cc.

 

109.
1626. március 27. Pozsony. --- Himelreich György pannonhalmi főapát és Fülei Tamás pilisi apát, győri kanonok tiltakoznak Eszerházy Miklós nádor elött azon egyesség ellen, amelyet a soproni polgárok a borok elszállítása ügyében a pozsonyiakkal kötöttek, mert károsan érintette a tiltakozók révjogát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 58. L.

 

110.
1629. szeptember 6. --- II. Ferdinánd király Vinkovics Benedek zágrábi nagyprépostnak adományozza a bélai apátságot oly föltétellel, hogy ha a Szent-Benedek-Rend visszatérne Szlavoniába és birtokába akarná venni ez apátságot, tartozik a nagyprépost. --- a költségek visszatérítése után --- azonnal átadni.
Későbbi (valószínűleg XVIII. századi) másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. 2/1.

 

111.
1629. október 14. --- Pázmány Péter esztergomi érsek felvilágosítást kér Himelreich főapáttól a régi bencés apátságokra vonatkozólag.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 74. nr. 4.

 

112.
1631. május 8. --- II. Ferdinánd király megparancsolja Prainer János győri főkapitánynak és Zichy Pál alkapitánynak, hogy védelmezzék meg Himelreich György főapátot a különféle támadások, de különösen Miskey Iván szentmártoni kapitány jogtiprásai ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 47. Y.

 

113.
1632. Győr. --- Belecius Péter, a győri Jézus-társasági collegium rectora, kéri Himelreich György főapátot, hogy mint az elhunyt Baksay István lébényi apát végrendeletének egyik végrehajtója, adja át neki a lébényi apátságra vonatkozó iratokat és a templom restaurálására hagyott pénzösszeget.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa. 65. D.

 

114.
1632. május 9. --- Belecius Péter győri rector újabb kérelme Himelreich főapáthoz, valamint Baksay apát végrendeletének többi végrehajtóihoz a lebényi apátságra vonatkozó iratokért és az elhunyt apát hagyományozta pénzért; ígéri, hogy az egész összeget a száz év óta romokban álló templom restaurálására fogja fordítani.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 85. nr. 7/4.

 

115.
1632. augusztus 28. --- VIII. Orbán pápa a deáki plébánia-egyháznak, amennyiben búcsúja nem volna, Szent-Háromság és Nagyboldogasszony ünnepeken teljes búcsút enged tíz évi időtartamra.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 37. E.

 

116.
1632. augusztus 31. Győr. --- Belecius Péter rector ötödször kéri Baksay István lébényi apát végrendeletének végrehajtóit, hogy szolgáltassák át az apátságra vonatkozó iratokat és a templomra hagyott pénzösszeget, mert különben panaszt emel ellenük a győri püspöknél és az esztergomi érseknél, esetleg a magánál a királynál is.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Fasc. 85. nr. 7/4b.

 

117.
1633. március 14. --- Nagyfalvy Gergely szerémi püspök, győri kanonok levele Wolfradt Antal bécsi püspökhöz és kremsmünsteri apáthoz a főapátság visszaállítása ügyében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 54. Q.

 

118.
1637. --- Deáki pozsonymegyei helységnek a magyar kamara rendeletére készített urbariuma.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Urbaria et Concriptiones, Fasc. 5.nr. 26.

 

119.
1637. július 10. --- Lethenyei Imre kamarai tiszttartó Himelreich Görgy halála után lefoglalja a kincstár részére a főapátsági birtokokat s eljárásáról jelentést küld a pozsonyi magyar kamarának.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Act. Eccl. Camer., Fasc. 23. nr.11.

 

120.
1637. szeptember 1. --- Lippay György egri püspök értesíti a pozsonyi kamarai tanácsosokat, hogy a király a főapátság időközi jövedelmeit az eltemetetlenül fekvő Himelreich György temetésére rendeli.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Act. Eccl. Cameralium, Fasc. 68. nr. 108.

 

121.
1637. szeptember 22. --- Szentbenedeky Márk kamarai biztos jelenti, hogy a pannonhalmi főapátság bordézsmájához szükséges hordókat beszerezte s hogy Csanaky Balázs tiszttartó nem számolt el a fübér fejében fölvett pénzzel.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Act. Eccl. Camer., Fasc. 23. nr. 12.

 

122.
1637. --- Belecius Péter, a Jézus-társaság győri collégiumának rectora, folyamodik III. Ferdinánd királyhoz, hogy adományozza Rendjének a pannonhalmi főapátságot.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Collegii S. J. Jauriensis, Fasc. 35.nr. 11--12.

 

123.
1637. --- A világi papság folyamodik III. Ferdinándhoz, hogy a fölsorolt okok alapján ne adja Pannonhalmát a szerzeteseknek, hanem arra érdemes világi papoknak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 54. R.

 

124.
1638. január 12. --- Sauther Antal bécsi püspök titkár levele Pálffy Mátyás szentkereszti ciszterci perjelhez, amelyben püspöke, Wolfradt nevében értesíti a magyar Szent Benedek-Rend visszaállításáról és őt, mint főapát-jelöltet Pozsonyba hívja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. V. v. nr. I.

 

125.
1638. január 30. --- Ignácz lilienfeldi apát levele Hilarion apáthoz, a ciszterci rend generalis procurátorához, hogy eszközölje ki Rómában Pálffy Mátyás átlépését a ciszterci rendből a Szent Benedek-Rendbe.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 64. C3. nr. I.

 

126.
1638. február 5. Pozsony. --- Sauther Antal, a bécsi püspök titkára, értesíti Pálffy Mátyás főapát-jelöltet, hogy ügyének előmozdítására Wolfradt püspök érintkezésbe lépett Barberini bíborossal, a Szent Benedek-Rend protectorábal, továbbá a császár követével. A győri püspök is meleg szeretettel fogadja barátságában.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 64. Vv. nr. 2.

 

127.
1638. április 15. --- III. Ferdinánd király kinevezi Pálffy Mátyás ciszterci-rendi szerzetest a főapátság adminisztrátorává és utasítja a kamarát a jövedelmek átadására.
Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae 1638. 38. 1. és Conceptus Expeditionum 1638. nr. 135.

 

128.
1638. április 30. Bécs. --- Sauther Antal titkár értesíti Pálffy Mátyást, hogy püspöke közbenjárására kinevezte Ferdinánd király a főapátság adminisztrátorává; bátorítja az akadályok legyőzésére, amelyek között leginkább a pénzhiány szerepel, mert az udvari emberek igen kapzsiak, de a rendelkezésre álló gabona-tizeddel hamarosan segíthet magán.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. Vv. nr. 3.

 

129.
1638. május 10. Nagyszombat. --- Lósy Imre esztergomi érsek meghívja Pálffy Mátyást, a főapátság adminisztrátorát, a júniusi 13-án Nagyszombaton tartandó tartományi zsinatra; figyelmezteti, hogy súlyos egyházi büntetéseket von magára, ha ok nélkül meg nem jelenik, de még ezen esetben is tartozik helyettesét elküldeni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 59. N3. nr. I.

 

130.
1638. május 17. --- A magyar kamara nem adta ki a Ťkinevezettť főapátnak a főapátsági javakat, azért Wolfradt bécsi püspök bíztatja, hogy őfelsége rendeletére támaszkodva ragaszkodjék jogaihoz. A Szent Benedek-Rendbe lépését még nem engedték meg Rómában. Figyelmezteti, hogy a zsinaton csak akkor jelenjék meg, ha jogföladás nem származik belőle.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 61. Vv. Nr. 4.

 

131.
1638. május 24. Bécs. --- Wolfradt Antal bécsi püspök figyelmezteti titkára útján Pálffyt, hogy ne jelenjék meg a zsinaton, hanem ragaszkodjék a főapátság régi kiváltságaihoz.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 59. N3. nr. 2.

 

132.
1638. június 15. --- Losy Imre esztergomi érsek, fenyegeti Pálffyt, hogy ha állítólagos kiváltságai dacára meg nem jelenik a nagyszombati zsinaton, szigorú egyházi büntetéssel fogja súlytani.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 60. C.

 

133.
1638. június 17. --- Pálffy Mátyás főapát megkapja Rómából az engedélyt, hogy a Szent Benedek-Rendbe lépjen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 53. B.

 

134.
1638. június 26. Róma. --- Hilarion apát értesíti Ignác lilienfeldi apátot, hogy Pálffy Mátyás ügyét teljes erejével szorgalmazta s iparkodott lehetőleg olcsón kieszközölni a dispensatiót.
Egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. C3. nr. 2.

 

135.
1638. július 21. --- Sauther Antal, a bécsi herceg-püspök titkára, értesíti Pálffy Mátyást, a főapátság adminisztrátorát, hogy a Szent Benedek-Rendbe való átlépéshez a dispensatio megérkezett Rómából; a püspök helyesli, hogy Pálffy nem vett részt a nagyszombati zsinaton, mert a főapátság kiváltságos helyzetét sértette volna.
Eredetije az országos levéltárban. Capsa 59. N3. nr. 3.

 

136.
1638. november 21. Bécs. --- Wolfradt Antal bécsi püspök titkára útján értesíti Pálffy Mátyást, hogy december 8-át tűzte ki fogadalma letételére.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. Vv. nr. 5.

 

137.
1639. január 5. --- III. Ferdinánd király Pálffy Mátyás bencés szerzetest állítja az újra szervezett magyarországi Szent-Benedek- Rend élére.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 45. Ff. nr. I.

 

138.
1639. március 2. --- Pálffy Mátyás főapát kéri Wolfradt Antal bécsi herceg-püspököt, titkára közvetítésével, hogy támogassa őt tihanyi apátság visszaszerzésében, mert a világi papság és a pálosok rendje el akarja szakítani a főapátságtól.
Az eredeti fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. : Capsa 65. Rr.

 

139.
1639. március 5. Bécs. --- Sauther Antal titkár püspöke betegségéről értesíti Pálffy főapátot, de azért reméli, hogy a tihanyi ügy kedvező eredménnyel fog végződni.
Eredetije a pannonh. rendi levéltárban. Capsa 64. Vv. nr. 6.

 

140.
1639. április 15. Bécs. --- Lászlóffy Pál figyelmezteti Pálffy Mátyás főapátot, hogy a kinevező okiratért a kancellárnak és titkárának száz tallért, neki és az írnokoknak 25 tallért tartozik fizetni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. G3.

 

141.
1638. október 16. --- Lósy Imre esztergomi érsek, korholja Pálffy főapátot, hogy nem akar a jó útra térni; mert nemcsak a püspöki méltóságot vetette meg, midőn nem jelent meg a zsinaton, hanem lefoglalta fegyveres erővel a győri káptalan csanaki szőllejét is. Egyházi és világi büntetésekkel fenyegetőzik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 72. Nn.

 

142.
1641. május 4. Nagyszombat. --- Lósy Imre esztergomi érsek Pálffy Mátyás főapát kérésére kiállítja idéző levelét Jakusich György veszprémi püspök ellen, aki lefoglalta néhány somogymegyei helységben a főapátságnak járó tizedeket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. a. nr. 35.

 

143.
1641. június 25. --- Pálffy főapát nagy kedvezményekkel visszatelepíti a török zsarolásai miatt elszéledt csanaki lakosokat.
Eredetijének egykori másolata a pannonh. rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 61. nr. 12. pag. 17--18.

 

144.
1641. szeptember 8. Pápa. --- Csáky László gróf értesíti Pálffy Mátyás főapátot, hogy a ménfői szőlők kilencedét joggal szedik a jezsuiták, mint zálogbirtokosok s ő továbbra is megvédi őket, míg csak a főapát be nem bizonyítja, hogy az említett szőlők Csanakhoz taroznak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 58. K3. nr. I.

 

145.
1641. október 24. Komár. --- Bessenyei István kis-komári főkapitány levele Pálffy főapáthoz, amelyben mentegeti eljárását a dézsmaszedés megakadályozásáért, közben pedig éles szavakkal ítéli el a főapát eljárását, hogy protestáns embernek adta bérbe a somogyi tizedeket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 38, a. nr. 35.

 

146.
1641. október 29. --- Pálffy Mátyás főapát válasza Bessenyei István kis-komári főkapitánynak, amelyben heves szemrehányásokkal illeti a dézsmaszedés megakadályozása miatt és pontonként cáfolja a főkapitány vádjait.
Egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. a. nr. 35.

 

147.
1642. október 5. --- Csáky László gróf levele Pálffy főapáthoz, amelyben azt ajánlja, hogy a vitás ménfői szőlők jövedelmét - a hosszas pereskedés elkerülésére --- helyezzék mindaddig őrizet alá, míg csak be nem bizonyítja valamelyik fél törvényes jogait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 72. Oo.

 

148.
1643. július 31. --- Pálffy Mátyás főapát kéri Püsky János nyitrai püspököt, hogy ajánlja fel a szkalkai apátságot a bencéseknek.
A főapát sajátkezű fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. II/2.

 

149.
1643. december 31. Kismarton. --- Eszterházy Miklós nádor figyelmezteti Pálffy főapátot, hogy helytelenül cselekedett, midőn a ménfői szőlőhegyből erőszakkal elvitte az egész dézsmát, jóllehet az egyesség értelmében mind a kilencedet, mind a tizedet őrizet alá kellett volna helyezni. Mivel pedig azon szőlőknek Csáky László gróf és a jezsuiták csak ideiglenes urai, a birtokos ő maga, értesítést kíván a főapáttól, hogy minő jogon tartja csanaki területnek a ménfői szőlőhegyet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 58. K3 nr. 3.

 

150.
1643. december 31. Kismarton. --- Eszterházy Miklós nádor levele Jagasich Péter győr-vármegyei alispánhoz, amelyben a ménfői szőlő-per részleteinek feltárása után elrendeli, hogy új határnapot tűzzön ki az alispán a tárgyalásra.
Eredetije a pannonh. rendi levéltárban. Capsa 58. K3. nr.2.

 

151.
1644. január 4. Győr. --- Pálffy Mátyás főapát értesíti Eszterházy Miklós nádort a ménfői szőlőperben tanúsított eljárásáról és visszautasítja ellenfelei rágalmát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 58. L3.

 

152.
1644. február 17. Pozsony. --- Vörösmarti Mihály bátai apát és pozsonyi kanonok levele Pálffy Mátyás főapáthoz a mise-alapítvány ügyében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 44. Zz. nr. I.

 

153.
1644. ápril. 25. Pozsony. --- Vörösmarti Mihály pozsonyi kanonok kéri Pálffy főapát engedélyét, hogy könyvét Pannonhalmán bíráltathassa meg.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 64. Zz. nr. 2.

 

154.
1644. május 13. Pozsony. --- Vörösmarti Mihály pozsonyi kanonok levele Pálffy főapáthoz, amelyben a főmonostornak tett jótéteményeit említi meg s ezért szívesen venné, ha valamelyik költő megénekelné.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. Zz. nr. 3.

 

155.
1644. szeptember 1. Nagyszombat. --- Lippai György, választott esztergomi érsek, tudomására adja Pálffy Mátyásnak, hogy a Rákóczy fölkelés ellen szükséges költségek fedezésére a klérusnak húszezer forintot kell fizetnie; a főapátságra 300 forint esik ebből.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. D3. nr. I.

 

156.
1644. október 31. --- Vörösmarti Mihály pozsonyi kanonok irodalmi műveinek kiadásáról és mise-alapítványának akadályairól értesíti Pálffy Mátyás főapátot.
Eredetije a pannonh. rendi levéltárban. Capsa 64. Zz. nr. 4.

 

157.
1645. július 14. Pozsony. --- Vörösmarti Mihály a Rákóczy felkelés előhaladásáról és a szállongó békehírekről ír Pálffy főapáthoz intézett levelében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. Zz. nr. 5.

 

158.
1645. szeptember 23. --- Lippai György esztergomi érsek kéri Pálffy főapátot, hogy küldje el neki az elhalt Vörösmari Mihály végrendeletét és értesítse, minő ingóságokat helyezett el nála még életében.
Eredetije a pannonh. rendi levéltárban. Capsa 64. D3. nr. 2.

 

159.
1646. március 9. Nagyszombat. --- A nagyszombati részgyűlés a nemesség és papság részéről havi zsoldot szavazott meg, de Pálffy főapát a reá eső résznek csak egyharmadát fizette le, azért Lippay György esztergomi érsek kötelezettségének teljesítésére szólítja fel.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. D3. nr.3.

 

160.
1646. ápril. 18. --- Camillo, capuai érsek és bécsi nuntius, felhívja Pálffy főapátot, hogy tartson minden harmadik évben káptalan-gyűléseket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 64. Ww.

 

161.
1646. október 2. --- Pálffy Mátyás főapát tiltakozik a két jezsuita atyának betegsége idején adott aláírása ellen annyiban, amennyiben ezzel Rendjének vagy főmonostorának jógait sértené.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 4.

 

162.
1646. október 26. --- A pannonhalmi konvent értesülve Pálffy főapát haláláról, teljes hatalmi megbízó-levelet ad Magger Placzid perjelnek és Seifried Imre alperjelnek egyrészt az országgyűlési képviseletre, másrészt a Rend összes ügyeinek intézésére.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc 75. nr. I.

 

163.
1646. október --- A főmonostori konvent kiküldi két tagját, hogy eszközöljék ki III. Ferdinánd királynál a kánonilag főapáttá választott Magger Placzid perjelnek megerősítését.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Acta Particularia nr. 233.

 

164.
1646. november 21. Bécs. --- Az alsó- és felsőausztriai bencés congregatio folyamodik III. Ferdinándhoz, hogy mivel nincs magyar származású jelöltje a pannonhalmi konventnek, nevezze ki Magger Placzid perjelt, nemzetiségére valótekintet nélkül, adminisztrátorrá, mert a szküresedés idején igen sok kárt szenvednek úgy a lelkiekben, mint az anyagiakban.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Acta Particularia nr. 233.

 

165.
1646. december 15. --- Szunyogh Gáspár, Maytényi Mihály és Ordódy István kegyurak bizonyítják, hogy a Sziléziából elűzött Magger Placzid bencés az ő jószágaikon három évig plébánoskodott és sokat megtérített az eretnekek közül.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 53. G.

 

166.
1647. --- A főmonostori konvent kéri III. Ferdinánd királyt, hogy nevezze ki főapáttá választottját, habár az illető nem is magyar származású. A helyébe ajánlott pálosrendi szerzetes elejtését fontos okok ajánlják.
Országos Levéltárban. Propositiones et Opiniones Cancellariae, nr. 219.; az 1642. év alatt kerül elő tévedésből.

 

167.
1647. január 21. Bécs. --- Az alsó- és felső-ausztriai bencés congregatio kéri III. Ferdinándot, hogy ne nevezzen ki idegent főapátul, hanem teljesítse a pannonhalmi konvent óhaját, mert óriási károkat szenved a hosszas fejetlenség idején részint a törököktől, részint a szomszédos birtokosoktól.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Acta Particularia nr. 233.

 

168.
1647. január (?) --- A pannonhalmi konvent ragaszkodik idegen eredetű jelöltjéhez, mert a magyar származású Dianesevics Györgyöt nem tartja alkalmasnak a főapáti állás betöltésére; kérik tehát a rendtagok III. Ferdinándot, hogy szabad választásuk figyelembe vételével, nevezze ki Magger Placzidot.
Eredetije az Országos Levéltárban. Signaturája: Acta Particularia nr. 233.

 

169.
1647. Pannonhalma. --- A pannonhalmi konventtagok szeretett rendfőnökük halálának hivatalos bejelentése után újra kérik III. Ferdinánd királyt, hogy erősítse meg alkotmányuk értelmében választottjukat, majd hogy küldjön rendeletet a pozsonyi, győri, komáromi, veszprémi, somogyi fő- és alispánokhoz, valamint a győri és kanizsai kerületi főkapitányokhoz a főmonostor javainak megvédése érdekében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 64. E3. nr. I.

 

170.
1647. február 13. --- III. Ferdinánd király kinevezi Magger Placzid pannonhalmi perjelt főapáttá.
Széles hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 45. Ff. nr. 2.

 

171.
1647. április 15. --- Draskóczi György és Melegh János biztosok a pozsonyi országgyűlés felhatalmazása és a nádor rendelete alapján visszaadják a deáki protestánsoknak a kat. templomot, plébániát és iskolát.
Egyszerű, egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 10. nr. 155/7.

 

172.
1647. június 25. Pannonhalma. --- Magger Placzid főapát és a konvent meghívója az előző évben elhunyt Pálffy Mátyás főapátért tartandó ünnepélyes exequiákra.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 64. E3. nr. 2.

 

173.
1649. május 17. Pozsony. --- Petretich Péter zágrábi püspök kérdést intéz Magger Placzid főapáthoz, hogy van-e joga a telki apátság adományozására, amellyel legutóbb Dianasevics Miklós zágrábi nagyprépstot tüntette ki; s ha igen, érvényes-e a másik két hasonló címen megáldott apátnak a kinevezése és benedikálása. Kéri egyszersmind közreműködését, hogy a Nagyfalvy-féle hagyatékot a bononiai (Banostor, Szerémmegyében) kollegium kapja meg.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 65. Mm.

 

174.
1650. június 19. --- Kartaly Placzid a noviciatusi év letelte után folyamodik Magger Placzid főapáthoz, hogy engedje meg neki a fogadalmak letevését.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 82. nr. I.

 

175.
1651. szeptember 3. Nyitra. --- Keresztury László alnádor és más előkelő választott bírák befejezik a Deáki helység határaiért folytatott százados pert és két egyenlő részre osztják a peres területet, amelynek egyik felét Eszterházy Pál gróf, másik felét a főapátság kapta. Apró részletezéssel sorolják elő az új határokat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 38. Gg.

 

176.
1652. március --- Magger Placzid főapát folyamodik Ferdinánd királyhoz, hogy nyújtson neki segédkezet a leégett pannonhalmi monostor, templom és vár felépítéséhez.
Eredetije a bécsi cs. és kir. közös pénzügyminiszteri levéltárban.

 

177.
1652. április 10. Stomfa. --- Pálffy Pál másodszor kéri már a királyt, hogy adjon segítséget a tűzvész pusztította Pannonhalma felépítéséhez annál is inkább, mert a vár a legnagyobb veszedelemnek van kitéve s a főapátság elvesztvén mindenét, a saját erejéből nem tudja pótolni a hiányokat.
Eredetije a bécsi cs. és kir. közös pénzügyminiszteri levéltárban.

 

178.
1652. április 11. Pozsony. --- Lippay György esztergomi érsek hivatkozva Pannonhalma kiváló múltjára és a magyar királyoknak irányában tanúsított bőkezűségére, felhívja III. Ferdinánd figyelmét a romokban heverő főmonostor és templom újjáépítésének szükségleteire.
Eredetije a bécsi cs. és kir. közös pénzügyminiszteri levéltárban.

 

179.
1652. május 2. --- Ferdinánd király ezer forintnyi segítséget utalványoz a leégett pannonhalmi épületek helyreállításához s utasítja a magyar kamarát, hogy a győri harmincad jövedelmeiből szolgáltassa át az említett összeget Magger főapátnak.
Eredetije a bécsi cs. és kir. közös pénzügyminiszteri levéltárban.

 

180.
1652. július 17. --- III. Ferdinánd király föl akarja éleszteni az osztrák bencések congregatióját.
A német eredetinek hű fordítása a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 60. J.

 

181.
1654. augusztus 13. --- Magger főapát confraterré nevezi ki Thore Bertalant és két fiát a Szent-Benedek-Rend iránt tanúsított jóindulatú munkásságukért.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 72. Gg.

 

182.
1656. június 12. --- A veszprémi káptalan III. Ferdinánd király rendeletére beiktatja a Csesznek várhoz tartozó birokokba Eszterházy Jánost, Zsigmondot, Mihályt és Imrét; a főapátság azonban szomszédos birtokai miatt beadja ellene tiltakozását.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 3. Z.

 

183.
1658. december 14. Bécs. --- Lipót király a hédervári és saárfői várakhoz tartozó győr-, pozsony-, moson-, nyitra- és tolnamegyei jószágokat, amelyek a Hédervári család magszakadása folytán visszaszálltak a szent koronára, Hédervári Istvánné Eszterházy Erzsébetnek, majd ennek halála után leányának, Hédervári Katalinnak és ez utóbbi férjének Viczay Jánosnak adományozza.
Egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 17. J.

 

184.
1658. --- A pannonhalmi egyházi fölszerelés jegyzéke.

 

185.
1660. május 1. --- Somogy vármegye helységei és dézsma-váltságuk.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 38. b. nr. 6.

 

186.
1661. július 17. --- Magger Placzid főapát a telki apátságot Bellicsich Péter győri kanonoknak adományozza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 20.

 

187.
1665. június 26. --- Csepreg város főbírája és esküdtjei hitelesen bizonyítják, hogy Mátyássy Orbán és Móricz Mihály pannonhalmi bencések nagy buzgósággal végezték köztük a lelkipásztori teendőket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 48. M.

 

188.
1665. október 6. --- Wilmes báró főmérnök és Ruta Frigyes ezredes jelentést tesznek küldetésükről a győri főkapitánynak, amelyben helyeslik Magger főapát kérelmét a szentmártoni kapitány lakásának kihelyezéséről, de egyszersmind javasolják az éjjeli őrség számának nagyobbítását.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Capsa 60. N.

 

189.
1667. március 4. --- A pannonhalmi konvent kéri Wesselényi Ferenc nádort, hogy eszközölje ki Gencsy Egyed számára a királyi kinevezést.
Eredetije az Országos Levéltárban. Act. Eccl. Camer. Fasc. 68. nr. 100.

 

190.
1667. március 30. --- I. Lipót király kinevezi Gencsy Egyed alperjelt főapáttá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 4.

 

191.
1667. augusztus 6. Róma. --- De Vecchys Sándor apát értesíti Gencsy Egyed főapátot, hogy a római jegyzőkönyvekben egyetlen főapátnak pápai megerősítését sem találja, a nagy költség miatt is ajánlja a kérelem abbanhagyását.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 44. Q. nr. 2.

 

192.
1667. szeptember 24. Róma. --- De Vecchys apát figyelmezteti Gencsy Egyedet, hogy a pápai megerősítés kieszközlésével sérelmet szenvednek kiváltságai.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 76. nr. 19.

 

193.
1667. november 12. --- De Vecchys Sándor kifejti a pannonhalmi főapátok püspöki jogait, amelyek alapján igyekezik lebeszélni Gencsy Egyed főapátot a pápai megerősítés sürgetéséről.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 44. Q. nr. 3.

 

194.
1667. december 17. Róma. --- De Vecchys apát ismételten inti Gencsy főapátot, hogy fölösleges a pápai megerősítés elnyerésére irányuló költekezése, mert egyetlen elődje sem kérte ezt Rómából.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 76. nr. 20.

 

195.
1668. január 11. Róma. --- De Vecchys apátot megsértette Gencsy Egyed, mert jóindulatú figyelmeztetéseit elkerülendő, másra bízta kérelmének kieszközlését. Sándor apát tudatja a főapáttal, hogy brevét ez ügyben nem kaphat, a bulla kiállítása pedig igen költséges.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 44. Q. nr. 4.

 

196.
1668. január 18. Róma. --- Mier Ildefonz, a római Szent Gergely-kollégium apátja, közvetett úton értesíti Gencsy Egyed főapátot, hogy fáradozása a költségek leszállítása tekintetében hiábavaló volt, mert a pannonhalmi főapátság taksája 250 arany.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 44. Q. nr. 5.

 

197.
1668. március 10. Róma. --- De Vecchys Sándor apát nyugtatványa a Pannonhalmáról küldött hetvenöt aranyról, amelyhez azonban újabb összeget vár a főapáttól.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 76. nr. 21.

 

198.
1668. június 9. Győr. --- Gencsy Egyed főapát elcseréli győri házát Niderman János győri polgárnak a piacon elterülő házával, de ráfizet még 1500 forintot. A csere-szerződést felvallják a győri káptalan előtt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 17. nr. 7.

 

199.
1668. szeptember 4. --- IX. Kelemen pápa föloldozza Gencsy Egyed főapátot az egyházi censurák alól és fölhatalmazza, hogy bármely püspökkel benedikáltathassa magát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 68. Dd.

 

200.
1669. május 8. Sárvár. --- Felsőkáldi Káldy Péter zálogba adja a pannonhalmi főapátságnak komárommegyei jószágait, még pedig Némán kastélyát a hozzátartozó földekkel és jobbágyokkal, továbbá Nagy-Keszin, Kis-Keszin, Ekelen részjószágait és puszta helyeit tíz évre 2400 magyar forintért.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 1. nr. 14.

 

201.
1670. július 5. --- Hácsy (Hadzsi) Mumin fehérvári alaj-bég levele Gencsy Egyed főapáthoz a szentmártoni majornak adandó hitlevél dolgában.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 48. N.

 

202.
1671. május 24. --- Musztafa és Ibrahim székesfehérvári iszpahák fölkéri Gencsy Egyed főapátot, hogy nyújtson nekik segédkezet Tárkány puszta megszállításánál.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 66. Cc.

 

203.
1671. --- A győri apátúr-ház leltára.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Act. Abb. Bakonybél Fasc. 7. nr. 38.

 

204.
1672. március 4. --- Hácsy (Hadzsi) Ibrahim, székesfehérvári iszpaha, szabadságlevelet ad az újonnan megszállított komárommegyei Tárkány pusztának.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 46. Q. nr. 7.

 

205.
1672. május 12. --- Nagyszombat. szab. kir. város szerződése a pannonhalmi Szent Benedek-Renddel, amely szerint a bencések megkapják a nagyszombati lutheránusoktól elvett templomot és lelkész-lakást s ezért tartoznak az istentiszteletről gondoskodni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 37. A2. nr. 3.

 

206.
1672. december 15. --- Musztafa, székesfehérvári iszpaha, szidalmakkal telt levele Gencsy Egyed pannonhalmi főapáthoz a szentiváni prédikátor ügyében, akit a főapát el akart távolítani falujából.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 66. T3. nr. 1.

 

207.
1673. március 8. --- Hácsy (Hadzsi) székesfehérvári basa be akarja népesíteni Ölbö komárommegyei pusztát s kéri Gencsy főapát közreműködését.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 63. K.

 

208.
1673. december 4. --- Győrből figyelmezteti valaki a székesfehérvári béget, hogy ne engedje zsarolni Csanak és Gyirmót falvakat az új török földesúrtól.
Egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 58. nr. 139.

 

209.
1674. február 28. --- Egyesség Modor város és a kincstár között, melynek értelmében a templomokat, plébániákat és iskolákat a katolikusok visszakapják.
Hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Acta Modrensia, Fasc. 2.

 

210.
1674. június 26. --- Szelepcsényi esztergomi érsek helyettesei átveszik Modor városától a templomokat, iskolákat és megegyeznek a plébániákat elvállaló bencések fizetését illetőleg.
Hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Acta Modrensia, fasc. 2.

 

211.
1674. --- A gyirmótiak levele Gencsy Egyed főapáthoz Ménfő kibérlése ügyében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 8. nr. 38.

 

212.
1675. január 30. --- A pannonhalmi bencések beiktatása a modori német egyház plébániájába.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Acta Modrensia, fasc. 2.

 

213.
1676. január 11. Csorna. --- Szenttamásy Máté csornai prépost végrendelete, amely szerint a pannonhalmi főmonostor ezer forintot és egy értékes püspöki gyűrűt kap a hagyatékból, Gencsy Egyed főapát pedig, mint a végrendelet egyik végrehajtója, vagy egy aranyozott ezüst mosdótálat korsóval és pohárral, vagy az egyik hatlovas fogatot választhatja magának.
Országos Levéltárban. Neoregestrata Acta, Fasc. 1858. nr. 60.

 

214.
1681. február 28. --- Lipót király kinevezi Gencsy Egyed főapátot királyi tanácsossá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 5.

 

215.
1681. április 24. --- A székesfehérvári török főemberek megengedik Gencsy Egyed pannonhalmi főapátnak, hogy Szent-Ivánban majort építsen.
A kiadott hitlevél mintája, amelyet bemutattak előbb a főapátnak, az utóirat valószínűleg tőle származik. Capsa 66. T3. nr. 3.

 

216.
1683. március 15. --- Gencsy Egyed főapát kéri a bécsi skót bencések apátját, Jánost, hogy fogadja szívesen a török veszedelem elől hozzá menekülő magyar bencéseket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 79. nr. 44.

 

217.
1683. június 29. --- Gencsy Egyed főapát ajánló-levele a török elől menekülő Lendvay Placid rendtag számára.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 79. nr. 44/2.

 

218.
1683. október 23. Győr. --- Wallis György báró ezredes és győri parancsnok kéri a sopron-városi tanácsosokat, hogy megüresedett egyházi javadalmat adják Gencsy Egyed főapátnak.
Eredetije a soproni városi levéltárban. Lad. L. fasc. II. nr. 168.

 

219.
1683. október --- Károly lotharingiai herceg a Salvucci Octavián halálával megüresedett soproni javadalomra Gencsy Egyed főapátot ajánlja.
Eredetije a soproni városi levéltárban. Lad. L. fasc. II. nr. 169.

 

220.
1683. október 25. --- Eszterházy János gróf ajánlólevele a soproni javadalomra Gencsy főapát érdekében.
Eredetije a soproni városi levéltárban. Lad. L. Fasc. II. nr. 171.

 

221.
1684. március 3. --- Draskovich Miklós gróf felvilágosítja a soproni tanácsot, hogy csak élte fogytáig kéri Gencsy Egyed főapát a megüresedett javadalmat s így nem szállhat át az adományozás joga a Szent-Benedek-Rendre.
Eredetije a soproni városi levéltárban. Lad. L. Fasc. II. nr. 174.

 

222.
1684. március 25. Csepreg. --- Draskovics Miklós gróf ismételten kéri a soproni-városi tanácsosokat, hogy tekintettel a sokoldalú ajánlásra, adják az üres javadalmat Gencsy főapátnak.
Eredetije a soproni városi levéltárban. Lad. L. fasc. II. nr. 176.

 

223.
1684. március 28. Győr. --- Gencsy Egyed főapát hivatkozva a török okozta óriási pusztulásra és kárra, amely nemcsak a főmonostort, hanem jószágait is érte, kéri a soproni javadalmat kifejezetten a saját személyére.
Eredetije a soproni városi levéltárban. Lad. L. fasc. II. nr. 177.

 

224.
1684. október --- A pannonhalmi konvent folyamodik Lipót királyhoz, hogy Simoncsics Gellért nevezze ki a Rend főapátjává.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Acta Modrensia. Fasc. 2. nr. 3.

 

225.
1684. november 9. --- Lipót király kinevezi Simoncsics Gellért bakonybéli apátot és modori házfőnököt a Szent-Benedek-Rend főapátjává.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 6.

 

226.
1687. október 13. --- XI. Incze pápa föloldozza Simoncsics Gellért főapátot az egyházi censurák alól és fölhatalmazza, hogy bármelyik törvényes püspökkel benedikáltathassa magát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 44. Q. nr. 6.

 

227.
1687. --- Emlékirat, amely a török hódoltság alól felszabadult apátsági javak visszaszerzésére vonatkozó törekvések adj elő. Ottó banti apát és császári miniszter közbenjárását és fáradozását meghiusította a fegyverváltság címén kivetett nagy összeg, amelyet a főapátság nem tudott lefizetni s így kénytelen volt e javakat külföldi bencés kolostoroknak átengedni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 61. S.

 

228.
1687. --- A pozsonyi országgyűlés azon határozatta ellen, hogy a szerzetes-rendek tagjaiktól sem nem örökölhetnek, sem zálogos birtokot nem szerezhetnek, a rendőrfőnökök emlékiratot nyújthatnak át Lipót királynak.
Eredetije az Egyetemi Könyvtárban. Acta Paulinorum III. 159.

 

229.
1688. november 9. --- Lipót király a töröktől visszafoglalta területen lefoglalja a tizedek felét.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 29.

 

230.
1689. január 9. --- Lipót király kinevezi Rumer Márton máriaczelli gyóntatót és kincstárost Pannonhalma főapátjának.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 7.

 

231.
1690. június 20. --- A császári udvari kamara szerződése Jány Ferenc és János főapátokkal a pécsváradi és bátai apátságok bérlete ügyében.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. I/I.

 

232.
1690. június --- Rumer Márton főapát folyamodik Lipót királyhoz, hogy a lefoglalt somogyi tizedek fejében egyrészt megfelelő kárpótlást adjon, másrészt helyezze vissza a Szent-Benedek-Rendet régi jogaba.
Eredetije az Országos Levéltárban. Benignae Resolutiones Regiae.

 

233.
1690. augusztus 9. --- Lipót király elrendeli, hogy a nevacquistica commissio adja vissza a somogyi tizedet a főapátságnak.
Fogalmazvány a bécsi cs. és kir. közös pénzügyminiszteri levéltárban.

 

234.
1690. augusztus 9. --- Tullio Migio császári biztos értesíti a kamarai tiszttartókat, hogy a főapátság visszakapja a somogyi tizedeket, de tarozik a plébánosokról gondoskodni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 39.

 

235.
1691. március 10. --- Lipót király megerősíti a bencések korábbi kiváltságait.
Egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 26. nr. 23.

 

236.
1691. szeptember 18. --- Lipót király eltiltja a győrmegyei törvényszéket két pörös ügy tárgyalásától, mert a pannonhalmi főapátság megerősített kiváltságai alapján egyedül a király ítélkezése alatt áll.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Caps. 21. Z.

 

237.
1692. október 24. Bécs. --- Lipót király eldönti a főapátság és a szent-adalberti prépostság közt folyó pert oly módon, hogy a vitás terület felét Semjénsukához, a felét Söptérhez csatolta.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 17. B.

 

238.
1693. április 5. --- Lipót király kinevezi Lendvay Placzidot főapáttá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 64. nr. 8.

 

239.
1693. augusztus 4. --- Lipót király figyelmezteti Széchenyi György esztergomi érseket, hogy ne gördítsen akadályokat a pannonhalmi főapátság kiváltságai, főleg a királyi bíráskodás elé, amely Szent István akaratából illeti meg a Szent-Benedek-Rendet.
Hiteles másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 66. R.

 

240.
1693. augusztus 27. --- Széchenyi Pál, veszprémi püspök kinevezi Szenczy (Czencz) Román bencést kaposi plébánossá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 55. nr. 9.

 

241.
1693. szeptember 14. Győr. --- Göncz Czelesztin bencés, somogyi dézsmáló, értesíti Lendvay Placzid főapátot a törvénytelen foglalásokról és kéri, hogy indítson pert ellenük, mert különben alig tudja behajtani a jogos tizedeket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 46.

 

242.
1693. november 2. --- Jaklin Balázs nyitrai püspök és kanczellár, továbbá Maholányi János személynök jelentést tesznek Lipót királynak küldetésükről, amely szerint a főapátság és a győri káptalan között Kics-Écs birtoklása miatt folyó pert befejezték és azt ajánlja, hogy a felség Pannonhalmának ítélje oda a kérdéses pusztát, mert Lendvay Placzid főapát döntő bizonyítékokkal igazolta tulajdonjogát.
Fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 66. R.

 

243.
1694. március 8. Lendva. --- Pozsonyi Ferenc tiszttartó értesíti Lendvay Placzid főapátot, hogy a somogymegyei kamarai tisztviselők nem járnak el hűségesen tisztükben s mindaddig nem látja biztosítva a főmonostor érdekeit, míg csak a főapátság nem tart külön hivatalnokot minden kerületben.
Eredetije a pannonh. r. levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 48.

 

244.
1694. március 26. --- Lendvay főapát tiltakozására, hogy az esztergomi érsekségnek nincs iurisdictiója a modori bencések plébániáján canonica visitatiót végezni, argumentumokkal felel az esztergomi vicarius.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Acta Modrensia, fasc. 2.

 

245.
1694. augusztus 5. --- Lipót király a pannonhalmi bencéseknek ígéri a bátai apátságot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 45. Dd.

 

246.
1694. augusztus 30. --- Lendvay Placzid főápát és a konvent egyessége a győri katonasággal.
Egykorú, a hadi tanácsban hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 57. N 3.

 

247.
1694. szeptember 2. Bécs. --- A hadi tanács értesíti Lendvay főapátot, hogy a katonáknak tett engedmény fejében meg fogja védelmezni a törvénytelen foglalók ellen, rendelkezésére bocsátja minden alkalommal a fegyveres segítsége és a katonákkal is megtartatja az egyesség föltételeit.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 57. N. 3.

 

248.
1694. október 15. Csáktornya. --- A neoacquistica commissio és a kanizsai kincstári tiszttartóság átenged a bencéseknek egy tornyot a kaposvári alsó várban oly céllal, hogy ott plébánia-házat építhessenek maguknak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 55. N 9.

 

249.
1694. november 10. --- Lendvay Placzid főapát szeretet-levele, amellyel reformálja a régi szokásoktól eltért főmonostori konventet.
Másolata a pannonh. r. levéltárban. Fasc. 77. nr. 23.

 

250.
1696. március 15. Pozsony. --- Az Eszterházy Pál nádor elnöklete alatt kiküldött bizottság megállapítja Somogy, Baranya és Tolna megyék határait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 76.

 

251.
1697. június --- Torkos Imre bencés folyamodik Lipót királyhoz, hogy engedje meg neki a Simoncsics Gellért főapáttól nyert telki apátság jószágainak birtokbavételét, minthogy eddig a török hódoltság miatt csak a címét viselte apátságának.
Egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 63. Ss.

 

252.
1697. június 28. Bécs. --- A magyar kanczellária kérdést intéz Lendvay Placzid főapáthoz, hogy minő jogon adományozták elődjei a telki apátságot, miért plébánoskodik Torkos Imre bencés Csehországban s végül ajánlja-e a főapát az apátsági jószágokra vonatkozó kérelmének elintézését.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 63. Ss.

 

253.
1697. július 5. Győr. --- Lendvay főapát kéri a magyar kanczelláriát, hogy ne terjesszék elő Torkos kérelmét a felségnek minaddig, míg elő nem keresi a telki apátságra vonatkozó kiváltságleveleit és ki nem kutatja a folyamodó érdemes voltát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Capsa 65. Nn.

 

254.
1698. --- Lacza János győri kanonok és székesegyházi főesperes látogatása a főapátsági helységekben.
Egykorú másolata a győri püspöki levéltárban.

 

255.
1699. május 6. Várad. --- Torkos Imre bencés elbocsátó levelet (dimissionalist) kér Lendvay főapáttól, hogy beiktathassa magát az egyik nagyváradi kanonoki stallumba és így nagyobb buzgósággal kutathassa a szent-keresztről nevezett telki apátság birtokait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. 12/I.

 

256.
1699. június 6. Várad. --- Torkos Imre értesíti Placzid főapátot kutatásainak eredményéről, amely szerint a telki apátság a Fekete-Körös partján van Borosjenő, Fekete-Bátor és Gyula között s gazdagsága miatt érdemes arra, hogy a Szent-Benedek-Rend ne kiméljen semmi fáradságok és költsége megszerzéseért. Kéri egyúttal dispensatiójának, a szerzetesi köteléktől való fölmentésének megsürgetését.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 85. nr. 12/I.

 

257.
1699. augusztus 21. Bécs. --- Lipót király elrendeli, hogy Somogy és Baranya vármegyék határperében új tárgyalást kezdjen a nádor elnöklete alatt álló bizottság s ezen idő alatt helyezzék letétbe a vitás területek dézsmáját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 95.

 

258.
1699. szeptember 25. --- A pannonhalmi székesegyház sekrestyéjében őrzött egyházi szerek jegyzéke.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

259.
1699. --- A Somogy és Baranya vármegyék között levő határper végleges rendezése.
Egykorú másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 103.

 

260.
1699. november 13. Várad. --- Torkos Imre levele Karner Egyed főapáthoz, amelyben értesíti a szent-keresztről nevezett telki apátságra vonatkozó kutatásáról s egyben figyelmébe ajánlja a Győrött vendégképen megszálló váradi nagyprépostot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Fasc. 85. nr. 12/I.

 

261.
1699. november 30. --- Karner Egyed főapát egyességre lép Sankó Miklós somogymegyei birtokossal a visszatartott tizedek ügyében.
Hitelesített másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. b. nr. 101.

 

262.
1700. január 12. --- Kollonics Lipót bíboros kérdést intéz Karner Egyed főapáthoz, hogy minő eszközökkel lehetne a pannonhalmi egyházmegyében a protestánsokat a törvény előírta korlátok közé szorítani s egyben a katolikus egyház ügyét fölvirágoztatni. Rendezni óhajtja ezenkívül a kincstár tulajdonában lévő egyházi jószágok és a főpapi hagyatékok ügyét.
Eredetije a pannonh. rendi levéltárban. Fasc. 75. nr. 2.

 

263.
1700. július 26. Bécs. --- Lipót király levele Karner Egyed főapáthoz a nemesek dézsmája ügyében. A somogyvármegyei nemesek panaszt emeltek a királynál, hogy a főapátság kiváltságaira hivatkozva, a nemesi majorságokból is beszedi a gabona és bor dézsmáját, még pedig igen sokszor katonai karhatalommal; mivel azonban a nemesek Szent István után egyetemlegesen mentességet nyertek mindennemű tizedfizetés alól, azért elhatározták, hogy szükség esetén fegyveres erővel is megvédelmezik e jogukat. Inti tehát a király a főapátot, hogy tartózkodjék mindenféle erőszakos fellépéstől s esetleges jogainak érvényesítését keresse a törvényes hatóságoknál.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 7.

 

264.
1701. január --- Lipót király elrendelte, hogy a töröktől felszabadított területen minden újonnan megszállott helység három évig tartó szabadságot nyerjen. Komárom vármegye azonban e rendelet ellenére katonái karhatalommal szedi be Tárkány lakosaitól az összes adókat, amiért a király Karner főapát kérésére meghagyja a vármegyének, hogy kárpótolja a jobbágyokat e törvénytelen károkért.
Országos Levéltárban. Conceptus Expeditionum Cancellariae, nr. 47.

 

265.
1701. április 9. --- A bécsi udvari kamar átküldi Lipót király rendeletét az illetékes hatóságokkal való közlés végett a magyar udvari kanczelláriának. A törököktől felszabadult területen rendezi Lipót, mint apostoli király és főkegyúr az egyházi viszonyokat. A kincstár részére lefoglalt dézsmát visszaadja jogos tulajdonosainak, de helyette elfogadja a papság felajánlotta tizedek tizedét, amelynek beszedését és ingyenes elszállítását is szabályozza; elrendeli a kincstár hatalmába került egyházi javak és jövedelmek visszaadását; megengedi a magánosok kezén lévő egyházi jószágok visszaszerzését; megkívánja, hogy a főpapok az egyházi vagyonra vonatkozó összes levéltári adatokat, amelyek a kamarai levéltárból hiányoznak, valamint a birtokok urbariumát és inventariumát adják át másolatban; az egyháziak között fennforgó dézsma- és birtokpereket első fokon az esztergomi szentszék elé utasítja; a templomok és plébániák felépítéséről, a plébánosok és tanítók javadalmazásáról tartoznak a földesurak gondoskodni; elrendeli a szemináriumok felállítását, kívánja a zsinatok tartását s végül rendezi a hódoltság alól felszabadult területen a kegyuraság kérdését.
Egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. II.

 

266.
1701. június 24. --- Karner Egyed főapát rendelete a pannonhalmi konventhez egy eladott füssi házhely ügyében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 61. nr. 12/., 143. 1.

 

267.
1701. július 28. --- Lipót király újra szabályozza a töröktől felszabadult területen a tizedszedés és a tizedek tizedének ügyét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 16.

 

268.
1701. augusztus 30. --- Lipót király tized-rendelete nehézségeket támasztott, amelyeknek eloszlatására a bécsi udvari kamara megírja a magyar kamarának, kik tartoznak dézsmát adni s egyszersmind kérdést tesz a tizedek bérlete ügyében.
Egyszerű másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 18.

 

269.
1704. március 29. Győr. --- Heiszter Sigbert győri főparancsnok menedéklevele Tárkány, Néma, Füss, Keszi és Ekli helységek részére.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 46. nr. 24.

 

270.
1705. szeptember 20. Szigetvár. --- Höcher Ernő kaposvári kir. tiszttartó kerülete jobbágyinak tudomásul adj, hogy Lipót király lefoglalta a tizedeket s ők taroznak a német lovasoknak átszolgáltatni.
Egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 47.

 

271.
1705. október 27. Dombó. --- Ujváry József főapátsági tiszttartó levele Galgóczy Gábor fődézsmálóhoz, amelyben előadja, hogy a kamara kiküldötte német tisztek erőszakosan lefoglalják a főmonostornak járó tizedeket s az ellenszegülőket halálla fenyegetik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 49.

 

272.
1705. --- A pannonhalmi egyházi szerek jegyzéke.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 26. nr. 15.

 

273.
1706. december 1. --- József király a somogyi nemesek panaszára ismételten inti Karner Egyed főapátot, hogy tiszttartói ne későn és ne karhatalommal szedjék be a dézsmát, ne kövessenek el kihágásokat a tized alá nem eső dolgok követelésével, valamint a kényszerített fuvarozással.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 51.

 

274.
1707. május 28. --- Horváth Zsigmond rendelete Rákóczi fejedelem élelmező tisztjeinek, hogy a somogyi dézsmát Kisigrádi János főapátsági tiszttartó tudta nélkül el ne vigyék, mert a szentmártoni konvent mag fog gondoskodni a szükséges gabona átszolgáltatásáról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 51.

 

275.
1707. október 1. Bécs. --- József király harmadszor parancsolja Karner Egyed főapátnak, hogy az erőszakos és törvénytelen tizedelést, a kicsikart fuvarozást szüntesse meg.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 52.

 

276.
1707. október 1. Bécs. --- József király rendelete Nádasdy Tamás somogymegyei főispánhoz, hogy hárítson el minden akadályt a főapátság tizedeinek beszedése elől, mert Karner főapáttól értesült, hogy Farkas László alszolgabíró és a nemesek bírsággal fenyegetik a jobbágyokat, ha tizedet adnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 52.

 

277.
1707. október 6. --- Nádasdy Tamás somogymegyei főispán részletesen felsorolja a magyar kanczelláriához intézett levélben, minő törvénytelenséget követtek el a főapátsági dézsmálók.
Eredetije az Országos Levéltárban. Conceptus Expeditionum Cancellariae.

 

278.
1707. --- A somogymegyei nemesek emlékiratban cáfolják Karner Egyed főapát és a konvent azon állítását, hogy ők jogosan szednek a nemesektől is dézsmát, s kijelentik, hogy a pannonhalmi főapátnak ugyanazon jogai vannak, mint az ország bármely főpapjának, pedig ezek közül egy sem szedhet tizedet a nemesi kúriákból.
Eredetije az Országos Levéltárban. Acta Particularia, nr. 8.

 

279.
1708. január 23. --- Kisigárdi János főapátsági dézsmáló, mivel a szentmártoni konvent pontosabb számadás készítésére utasította, kötelezi magát, hogy nem fog megszökni és elege tesz a rendeletnek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Fasc. 38. c. nr. 56.

 

280.
1708. --- Karner Egyed főapát emlékiratában felsorolja azon okokat, amelyek miatt neki közvetlenül a püspök után következnie a felső táblán, míg a pálosok generális priorja nemcsak praecedentiát nem követelhet, hanem a törvény betűje szerint az alsó táblán illeti csak meg hely és szavazat.
Vidlics Ferenc bencés másolata a pannonhalmi rendi levéltárban.

 

281.
1708. --- Kristolovecz János pálos-rendi főperjel cáfolata Karner főapát érveire a praecedentia ügyében.
Eredetije az Egyetemi Könyvtárban. Acta Ordinis Paulinorum IV. 31--32. l.