PRT-Harmadik kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Harmadik kötet

ELSŐ FEJEZET
A kor áttekintése. A külföldi benczések reformálásának új irányai.

A kor jelszava. A benczés reform szervezete az előző korban. Végrehajtásának akadályai. Az avignoni fogság és az egyház többfejűsége. A commenda-rendszer hatásai. Egyetemek, világiak, fejedelmek sürgetik az egyház reformját. A benczések reformja megvalósul. E reform három főiránya: a subiacói-melki, a padovai-casinói s a bursfeldi reform. A nagy háborúk és a hitszakadás hatása. --- E fejlődés részletesebb kifejtése.
1--32.

 

MÁSODIK FEJEZET
A pannonhalmi apátok, kormányzók és főapátok története.

Albeni János és Órévi Konrád apátok. Kropidló János herczeg-püspök kormányzó. Dobói Miklós főapát. Hédervári László apát. Debrenthey Tamás kormányzó. Vitéz János érsek és Mátyás király birtoklása. Bakócz Tamás püspök. Ardicinus della Porta és Borgia Cézár bíbornokok, mint commendatorok. II. Ulászló király birtoklása. Tolnai Máté főapát.
3--73

 

HARMADIK FEJEZET
A magyar Szent-Benedek-Rend reformálására irányuló törekvések.
A pannonhalmi főapátság főelnöki és fővisitatori kiváltsága.
A magyar benczés congregatio alkotmánya.

Királyaink viszonya a pápasághoz. A commenda-rendszer hatása. Zsigmond király reformáló törekvése. A pannonhalmi főapát rendi főelnök. Pápai reformatorok és visitatorok. Az olasz és német reform első hatása. Mátyás király rendelete az összes magyar szerzetek reformálására. A benczés monostorok bajai s fegyelmetlensége. Ulászló király Tolnai Máté pannonhalmi apátot megbizza az összes magyar benczések megreformálásával. Az első apáti káptalangyűlés 1501-ben. A pápai követ, a pápa s a primás támogatása. Az 1508. évi visitatiók jegyzőkönyve. Az apátok exemptiojának megvizsgálása. A királyi apátságok unioja 1512. A főapátság, főelnökség és fővisitatorság alapvető bullája 1514. Az egész reformszervezet ideális jelentősége, alapokai és rendszeres tartalma. A magyar benczés congregatio szervezése az 1517. évi bullában. Ezzel szemben a főapátság kiváltságainak fönntartása. A primás visitatori jogának megóvása végett több izben megakadályozza a káptalanok összejövetelét. A főapát, a káptalan és a primas visitatori jogának összeegyeztetése. Főapáti segédek választása utódlás jogával. A török háborúk és az ellenkirályok küzdelmei meghiusítják a rendi reformot.
74--139

 

NEGYEDIK FEJEZET
A főapátság közvetlen hatása egyes apátságokra és fiókapátságaihoz való viszonya.

Idegen kezekben levő benczés apátságok visszaszerzése. Az apáti székek betöltése. Reformált szerzetesek küldése. Fegyelmezés, bíráskodás és jogvédelem. A pannonhalmi szokások hatása. A királyi kegyuraság megóvása. Tihany viszonya a főapátsághoz. A főapátság kegyuri joga Bakonybél, Béla és Telki fölött. Kisebb fiókapátságok: Koppánmonostor, Tata, Dömölk, Jást és Lébény.
140--161

 

ÖTÖDIK FEJEZET
A főapátság betöltése és főpásztori joghatósága.

Zsigmond rendelete a főpapi székek betöltéséről. Pápai reservatio és a konvent utólagos apátválasztása. Országgyűlési határozatok a kir. kegyuraság védelmére; korlátolt reservatio. Visszahatás a szentszék részéről. A királyi kegyuraság elfajulása és korlátozása a rendek részéről. Pannonhalma törvényes és szabad apátválasztó-jogának fölélesztése. A kánoni választás módja. Canonice electus, ergo confirmatus. Coadiutor cum iure successionis. --- A pannonhalmi főapát főpásztori területe és megvédése. A joghatóság elismertetése és gyakorlása. Lelkészkedés. Egyházterületi zsinat és bíráskodás.
162--177

 

HATODIK FEJEZET
Tized- és vámjövedelem.

A tizedkérdés az országgyűlésen. A tizedbirtokosok vesztesége. Pannonhalma különös nehézségei. Új tizedes helyek. Tizedper a győri püspökkel. Somogyi tizednegyed. Perek a veszprémi préposttal, fejérvári káptalannal. A gellyei nemesek. A Kanizsayak nem tartják meg a tizedelés rendes idejét. A Marczal-kés népei. A fejérvári káptalan aknamunkája. Szakácsi és somogyi nemesek. A szárszói plébános. Hédervári István. A tized természetben való szedésének megakadályozása. Tizedbérletek és ajándékozások. Perek Török, Pekry, Nyári miatt. Török Bálint a somogyi tizedeket bérbe veszi. --- Pecsétpénzek. Kapcsolatuk a bortizeddel és értelmezésük. Országos intézkedések. Perek a fejérváriakkal. --- Vám- és révjog. A szili és pozsonyi vám. A pozsonyi polgárok és Pannonhalma. Fok, Jut, Somogyvár, Kadarkút vámjai. Per a patai vámért. A budai és pesti polgárok Pannonhalma sérelmére nyert vámmentességének visszavonása.
178--221

 

HETEDIK FEJEZET
A főapátság birtokai.

A birtokviszonyok fejlődése, a javak védelme, tömörítése. Birtokok. --- I. Győr vármegyében: 1. Szent-Márton (Alsok, Felsok). 2. Nyalka. 3--5. Thold (Asszonyfa). Illak. Kis-Tarján. 6--7. Kis- és Nagy-Ravazd. 8--9. Kis- és Nagy-Écs. 10--12. Nyul. Baráti. Pethlend. 13. Csanak. 14--17. Szent-Lőrincz. Ság. Szent-Imre. Pázmánd. 18. Gugh. 19--21. Örkény. Dorogd. Iurény. 22. Bőny. 23. Szent-Iván. 24--25. Gönyő. Uj-Ság. 26. Vének. 27. Abda. 28--30. Fud. Csécsény. Tényő. 31. Nagy-Szemere. --- II. Veszprém vármegyében: 32. Szolgagyőr. 33--34. Bársonyos. Szőllős. 35. Káltháza. 36. Táp-Szent-Miklós. 37. Lázi. 38. Péterd. 39--40. Varsány. Keresztur. 41. Szék. 42--43. Malomsár. Szent-Márton-Földe. 44. Balatonfő-Kajár. --- III. Komárom és Pilis vármegyékben: 45. Füss. 46--47. Tárkány. Kis-Csanak. 48. Ölbő. 49. Ivántelke. 50. Tömörd. 51. Budai ház. --- IV. Pozsony és Nyitra vármegyékben: 52. Pozsonyi házak. 53. Sztarduna. 54. Misérd. 55. Tarcs. 56. Dénesdi. 57. Deáki. 58. Patvarics. --- V. Zala vármegyében: 59. Apáti. 60. Kapolcs. 61. Istvánd. --- VI. Somogy vármegyében: 62. Köröshegy. 63--66. Rád. Tard. Csicsal. Kis-Egres. 67. Szamárkút. 68. Remete-Udvarhely. 69. Kara. 70. Tepej. 71--72. Bogát. Méhes. 73. Kutas. 74--87. Keresztur. Enizd. Karán. Kis- és Nagy-Fűz. Nyirakol. Alsó- és FelsőDercse. Hasság. Alsó- és Felső-Litterág. Szerenke. Szerenteleke. Szent-László. --- A birtokok jövedelme.
222--289.

 

NYOLCADIK FEJEZET
A pannonhalmi monostor hadügyi szereplése.

Pannonhalmi várjelleget ölt. A monostor bandériuma s ennek esetleges megváltási költsége. A csapatok rendeltetése, kapitányuk. A telekkatonaság. Mátyás hadügyi intézkedései. Debrenthey a német császár kezére játsza a várat. Hadi adók. Várkapitány és gazda. Huszárok és puskások. Predialisták. Az 1529-iki és 1532-iki hadjáratok. Bakith, Laki, Székely kapitánysága.
290--301.

 

KILENCEDIK FEJEZET
A magyarországi benczés irodalom 1404--1534-ig.

A scholastika és renaissance. A papság erkölcsei. Reform. A politikai viszonyok hatása. A magyarországi irodalom általános képe. Felsőbb tanulmányok. Az egyetemi képzés jogi iránya. Kolozsmonostori könyvjegyzék. Az 1508-iki visitatio könyvészeti adatai. A magyarországi benczés irodalom. Magyarországi Miklós. XV. századi missale. A pannonhalmi szertartásos könyv és összeállítója. Az 1506-iki és 1519-iki breviariumok. A bécsi skótok hatása. A magyar rendi káptalan megbizása Ambrosius Pannonius számára. 1522 elején tartott prédikáczió. Szentbeszédirók. Másolók. Albert tihanyi apát magyar levele. Nagyszombati Márton és verses munkája
302--367.

 

TIZEDIK FEJEZET
Művészeti emlékek.

A keresztfolyosó és a királyi várpalota XV. század végi restaurálása. Tolnai építkezése. --- A pannonhalmi székesegyház készletei és kincsei a XVI. században. --- A székesegyház két renaissance stilű portaléja és Tolnai Máté főapát sírkövének maradványa.
368--390.TIZENEGYEDIK FEJEZET
A monostor belső élete.

Források. Az istenitisztelet. Breviarium. Napi káptalan. Culpa. Mise. Miseruhák s egyéb egyházi szerek. Szerkönyvek. Mandatum. Munkálkodás. hiteleshelyi működés. A konvent pecsétje. Élelmezés. Asztali áldás. Alvás. Üdülés. Betegek, szegények, vendégek ellátása. Lábmosás. Irgalmassági cselekedetek (confraternitas). Ruházkodás. Szervezet. Kolostori tisztségek. A szerzetesek származása. Beöltözés. Fogadalom. Egyetemi tanulmány. Fegyelem. Pannonhalma dicsérete
391--420.

 

FÜGGELÉKEK

I. Függelék. A harmadik korszak birtokadatainak összevetése az előző korszakkal és chronologiai áttekintésök
423--427.

II. Függelék. Soproni templomunk házának újjáépítése a XV. század végén. --- A kőszegi Szent Jakab-egyház
428--434.

 

OKLEVÉLTÁR

1.
Zágráb, 1405. augusztus 10. --- Eberhard zágrábi püspök a saját és János, szentmártoni apát, Péter, János és Rudolf, Albeni Rudolf fiai nevében, kik most Medveieknek hivatnak, 2500 forintért zálogba veszi a Zala megyei Csernecset és részeit.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. Papírlevél, vörös viaszban a zágrábi püspök pecsétjével, melynek körirata: S. Eberhardi E(ppi) Zagrabien. --- Signaturája: MOL DL 9067

 

2.
1405. --- A pannonhalmi konvent különböző levelekkel bizonyítja, hogy Pozsony megye minden révének, minden vámjának harmada őt illeti s kimutatja, hogy ripa alatt portus, portuson tributum, lucrum navigii értendő.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 F2. Hártyalevél, pecsétje elveszett. Évszám nincs rajta, írása a XV. század elejére utal.

 

3.
Pécsvárad, 1406. május 21. --- A pécsváradi konvent előtt Báthmonostori Töttös László Krakó nevű, Baranya vármegyei birtokának elfoglalásától Órévi András fiait tiltja.
Közölve: Zichy V. 441--442. (370).

 

4.
Pécs, 1407. május 17. --- A pécsi káptalan Zsigmond királynak jelenti, hogy midőn a bácsi káptalan Horpács nevű birtoka és Konrád a pannonhalmi apátság kormányzója (gubernator), meg Órévi Demeter és Szántói Marhard fia Miklós Emen és Tóthfalu nevű birtokai között határt járni akartak, a többek között Töttös László, Krakó nevű birtoka felől ellentmondott. A határjárásnál (máj. 14.) Konrád személyesen jelen van. Birtokai gyanánt van említve Emen, Tótfalu, (Wylak) Újlak.
Közölve: Zichy V. 509--511. (430).

 

5.
Buda, 1407. szeptember 15. --- Zsigmond király Báthmonostori Töttös László azon panaszára, hogy Konrád pannonhalmi apát meghagyásából Órévi András fia, Demeter a panaszos Krakó nevű Baranya vármegyei birtokát emeli, tótfalvai, zemeli jobbágyaival megtámadta, négy nemes familiárisát megölette, ott még más kegyetlenséget is elkövetett és Krakó nevű birtok egy részét Imre pécsváradi apátnak átadta, a kalocsai káptalant kiküldi, hogy a nevezett Konrád apátot, András fiát, Demetert és ennek Vörös Mihály nevű familiárisát, miután az első idézésre meg nem jelentek, a király különös jelenléte elé másodszor idézze meg. Személyesen tartoznak megjelenni. Az első idézés Zath nevű birtokon történt.
Közölte: Zichy V. 521--524. (439).

 

6.
Siena, 1407. október 6. --- XII. Gergely pápa meghagyja a krakkói, váradi és nyitrai püspököknek, hogy János leszlaui püspököt vezessék be a szentszéktől commendába kapott szentmártoni apátság tényleges birtokába.
Eredetije a vatikáni levéltárban. Gregorius XII. Dat. Bull. 128. 1407. fol. 268. és Innocentii VII. De Cur. Ann. I. Lib. I. fol. 258b.

 

7.
Kőrös, 1408. február 21. --- Zsigmond király Konrád pannonhalmi apátot azon keresetével, hogy Báthmonostori Töttös László a királyi személynök helyettesének, Jakabnak egy gyanús ítéleti kiadványát, mely Konrád s testvére jószágvesztéséről szól, mutassa fel, elutasítja. Konrád képviselője György deák volt.
Közölte: Zichy V. 530--532. (447).

 

8.
Buda, 1408. augusztus 8. --- Zsigmond király abban a hatalmaskodási ügyben, melyet Órévi András fia Demeter, Konrád pannonhalmi apát megbízásából Báthmonostori Töttös László Krakó nevű birtokán elkövetett, ítéletet hoz. A vádlottakat, kik négyszeri idézésre sem jelentek meg, fej- és jószágvesztésre ítéli. Konrád időközben meghalt.
Közölte: Zichy V. 555--561. (466).

 

9.
Somogyvár, 1409. június 21. --- Somogyvári konvent levele, melyben Péter szerzetes János kormányzó és a konvent nevében elismeri, hogy Kuthusi Jakab fia Domonkos s unokatestvére, Dénes fia Gergely a Kuthus, más néven Apáti részbirtokért járó bérösszeget s a perköltséget megfizették. A birtokot továbbra is megtartják évenkénti 200 dénárért, mely összeg Szent Egyed napján a somogyi konventnek átadandó. Nem fizetés esetén az összeg kétszeresével bűnhődnek.
Papiroslevél hátán sárga viaszpecsét nyoma. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 M2.

 

10.
Buda, 1410. június 9. --- Garai Miklós nádor a kapolcsi tíz kúriát János szentmártoni kormányzónak s a konventnek megítéli, és a földbirtok fölosztását elrendeli.
Hosszúkás hártyalevél nagyon elmosódott írással; pecsétje lekopott, szalagja megvan. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 T.

 

11.
Buda, 1410. június 19. --- Garai Miklós nádor ítéletvele, melyben Gróf Pétert és fiát, Pétert, ifjabb Temel fiát, Eberbárdot, szentgyörgyi lakosokat Konrád, néhai szentmártoni apát s konventje dénesdi és deáki tisztjeinek és szolgáinak Mizsérden 1406. október 30-án történt kirablása miatt elmarasztalja.
Igen jó karban lévő hártyalevél. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 43 A2.

 

12.
1410. július 11. --- A pozsonyi vámjog birtokosainak vámosai a vám kikerülése miatt a szepesi kereskedőktől lefoglalnak két szekér viaszt s egymás közt fölosztják.
Másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 86. 6. --- 389 lapra terjedő perirat 1785-ből.

 

13.
1410. október 10. --- Zsigmond király utasítja a pozsonyi káptalant, hogy követeljen elégtételt a pannonhalmi konventnek azon pozsonyi polgároktól és vendégektől, kik a közelmúlt zavargások idején a konvent pozsonyi vámharmadát lefoglalták; ha nem adnának elégtételt, idézze meg a káptalan a panaszos feleket a király elé.
Papírosoklevélen a sárga viasz pecsétnek csak némi maradványa látszik. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 E.

 

14.
Buda, 1410. november 12. --- Garai Miklós nádor meghagyja a veszprémi káptalannak, hogy János szentmártoni kormányzót és konventjét iktassa be Abda sziget és falu felébe. A győri káptalan ellentmondása figyelembe nem veendő.
Hosszúkás alakú hártyalevél, pecsétje elveszett. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 A.

 

15.
Buda, 1410. december 5. --- Garai Miklós nádor Bálint pécsi bíborosnak, kit fő- és jószágvesztéssel sújt, örökösével szemben visszaítéli Pannonhalmának a Somogy megyében levő Pata vámjának harmadát és tizedét.
Meglehetősen rossz állapotban levő hártyalevél. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája Capsa 36 N.

 

16.
Buda, 1411. június 19. --- Lajos tatai, András koppánmonostori apátok János herceg, kormányzó követelésére a szentmártoni apátot és monostort elismerik fejüknek, hűséget és engedelmességet esküsznek; ez viszont megígéri, hogy oltalmazza őket.
Elég jó karban levő hártyalevél. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 W.

 

17.
Csorna, 1411. augusztus 27. --- A veszprémi káptalan meghamisítja a János kormányzó és konventjének Abda sziget és Abda falu felébe való beiktatásáról szóló levelét; teszi ezt az érdekelt győri káptalan iránti előzékenységből. Zsigmond a csornai konventet bízza meg a dolog vizsgálatával és igaz volta esetén három kitűnőbb kanonok megidézésével. A konvent a panaszt igaznak találja, de az idézést elhagyja, mert a pannonhalmiak külön levéllel úgyis megidézték már a veszprémi káptalant.
Hártyalevél, pecsétje hiányzik, csak szalagja van meg. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 I.

 

18.
1412. február 14. (!) --- János kormányzó kértére Zsigmond király a győri káptalan tanúságával megjáratja a Komárom megyei Ölbő határát.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 32. 3.

 

19.
1412. február 28. --- Szemere Miklós, a szentmártoni konvent képviselője Zsigmond király előtt tiltakozik Kővári Pál, a nádor prothonotariusa ellen, hogy az Abda ügyében általa hozott ítélet ellen nem engedett a királyi személyes jelenlét bíróságához fellebbezni.
1504-ből való másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 11 K.

 

20.
1412. március 1. --- Szemere Miklós Rozgonyi Simon országbíró előtt a pannonhalmi konvent nevében tiltakozik Kővári Pál ellen, hogy Abda ügyében felebbezésüket nem vette figyelembe.
1504-ből való másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 11 K. V.ö. az előző oklevéllel.

 

21.
1412. november 16. --- Rozgonyi Simon országbíró Simon bán fia János és a pannonhalmi konvent közti per tárgyalását elhalasztja.
1504-ből való átirata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 11 K.

 

22.
1413. február 19. --- Péter pannonhalmi prépost 37 napig várakozik Simon bán fia Jánosra Rozgonyi Simon országbíró előtt, 38-ik napon kiállítja Rozgonyi a levelet: ha az említett János nem igazolja magát, el fogja marasztalni.
1504-ből való átirata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 11 K.

 

23.
Visegrád, 1413. február 22. --- Néhai Szécsényi Konya bán fiának, Simonnak fia, Miklós, szüleinek s őseinek lelki üdvére való tekintetből elismeri szentmártoni monostornak Szeli (Zely) községben követelt rév- és vámjogát s utasítja tisztjeit, hogy a járandóságot kiszolgáltassák.
A vékony hártyalevélről a zöldes pecsét teljesen lekopott. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Siguaturája: Capsa 31 E.

 

24.
Firenze, 1413. október 6. --- De Amelia Tamás, János győri püspököt s káptalanját, János, szentmártoni kormányzót s konventjét Csanak, Nyúl, Écs, Kis-Ravazd, Péterd, Ölbő tizedei, Abda birtok és Rábca hídvámja ügyében a 60. napra Firenzébe idézi.
Hártyalevél, jegyzői hitelesítő jeggyel. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 L.

 

25.
Győr, 1414. április 20. --- A győri káptalan és János, szentmártoni kormányzó és konvertje a különféle, főleg Abda s a rábcai hídvám miatt folyó pereknek békés egyességgel véget vetnek. János és konventje 350 forint fizetésére kötelezik magukat; míg lefizetik, Csanakot adják zálogba.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 N.

 

26.
Esztergom, 1415. április 15. --- Péter, veszprémi prépost-kanonok, püspökhelyettes, pert indít János kormányzó és a konvent ellen, hogy néhány év óta nem fizetik a neki járó 10 ezüst márkát, hanem a forgalomban levő pénzből 20 forintot. Az alperesek nyugtáikkal igazolják, hogy sohasem is fizették, hanem csak a Somogy megyében használt dénárokból 10 márkát, ami megfelel 20 forintnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 16 P.

 

27.
Esztergom, 1415. október 23. --- János, győri püspök és káptalana, Ölbő, Péterd, Asszonyfalva, Nyúl, Kisécs, Nagyécs, Kisravazd, Csanak tizedeiért való periratának és János, szentmártoni kormányzó s konventje arra adott válaszának közjegyzői másolata.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 38 Z.

 

28.
1416. május 8. --- Nagyécsi Pál miséspap, a szentmártoni konvent jegyzője átiratja a Heten-nembéli István fia Péter és testvérei kőröshegyi földjének megvételéről szóló levelet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 N.

 

29.
1417. április 29. --- Magyarországi János, casinói szerzetes s ugyanezen monostor gazdája és ügyvivője, János pannonhalmi kormányzó megbízásából hitelesen lemásoltatja V. Orbán pápa Casinónak adott kiváltságlevelét, mert az a szentmártoni monostor lakóira is vonatkozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 A.

 

30.
Veszprém, 1417. május 10. --- A gellyei nemesek, támaszkodva Zsigmond király 1405-i kiváltságlevelére, hogy sem a jobbágyos, sem pedig a jobbágy nélküli nemesek nem tartoznak tizedet fizetni, megtagadják a tizedeket. János kormányzó pert indít ellenük. Miklós, segesdi főesperes, veszprémi vikárius, a Szent István kiváltságlevelével bizonyító szentmártoni monostor javára dönt, Zsigmond levelét, minthogy Szent István intézkedésével és a kánonokkal ellenkezik, törvénytelennek, semmisnek mondja ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Siguaturája: Capsa 36 L.

 

31.
Somogyvár, 1418. február 27. --- Több somogyi nemes megtagadja a tizedet. János kormányzó panaszával a szentszékhez fordul. A pápai szék üres lévén, ez ügyben a konstanzi zsinat helyettes titkára, János, ostiai bíboros püspök intézkedik. Megbízza Maligeneri Vilmos ügyhallgatót, hogy a feleket megidézze s ítéletet hozzon. Ez 1417. október 8-án kelt levelével az alperesek megidézését a somogyvári konventre bízza. Ez levelében jelenti, hogy a 40. napra szóló idézés megtörtént.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 H.

 

32.
1418. március 29. --- Augmerius, a szentmártoni vár kapitánya és a konvent a Bársonyos melletti néptelen Szőlős birtokra települőknek kiváltságokat adnak. Az első települő egész életén át, a többi húsz évig nem fizet dikát, a kilencedet pedig mindenkorra elengedik stb.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 P.

 

33.
1420. március 22. --- Kis (Parvus) Domonkos vámos, János kormányzó s konventje nevében eltiltja Ventur Gáspár és Haberstorfer Frigyes pozsonyi polgárokat a vödrici víztorony melletti réven járó-kelő gyalog emberektől szedetni szokott révdíj elfoglalásától.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 B.

 

34.
1420. június 19. --- A szentmártoni monostor Dénesd birtokát új határjelzőkkel elkülöníti. De szomszédja, a bazini grófok szemeti jobbágyai lerombolják, miért is Péter prépost a nádornál panaszt emel ellenük. A nádor a pozsonyi káptalannal régi levelek alapján bejáratja a határokat, megméreti a vitás föld nagyságát s jelentést kér.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 484.

 

35.
1420. június 28. --- Kanizsay Istvánnak szentmártoni monostorral való perben ötvenedmagával június 24-én esküt kellett volna tennie a zalavári konvent előtt. Közös megegyezésből az eskütételt szeptember 8-ra halasztják s egyszersmind a győri püspököt bírónak fogadják el. Rendelkezéseit s ítéletét 50 márka büntetés terhe alatt kötelesek teljesíteni.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 10949.

 

36.
Győr, 1420. szeptember 12. --- Kelemen győri püspök, mint, a szentmártoni konvent és Kanizsay István közti peres ügy fogott bírája, ez utóbbi eskütételét Kisasszonynapról Szent Mihály nyolcadára halasztja.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 10975.

 

37.
1422. augusztus 10. --- A varsányi Kerseghegy szőlőire vonatkozó kiváltság.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 D.

 

38.
Róma, 1425. január 10. --- V. Márton pápa az általa szentmártoni apátnak kinevezett Miklóst, akit konventtársai már előbb egyhangúlag megválasztottak, Zsigmond királynak jóindulatába ajánlja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 C.

 

39.
Róma, 1425. január 10. --- V. Márton pápa Dobói Vencel fia Miklóst, szentmártoni konvent misésszerzetesét ugyanezen monostor apátjává teszi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 C2.

 

40.
Róma, 1425. január 10. --- V. Márton pápa tudatja a szentmártoni apátság népeivel, jobbágyaival, hogy Miklóst apáttá tette s megszabott kötelességeik pontos teljesítésére szólítja őket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 C3.

 

41.
Róma, 1425. január 10. --- V. Márton pápától Miklós apát számára küldött esküminta.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 C4.

 

42.
Buda, 1425. november 8. --- Zsigmond király Miklós szentmártoni apát Némai Kolos Jakab fia Jeromos közti pert Szent Mihály oktávájáról Vízkereszt nyolcadára halasztja.
Papíroklevél a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. --- Jelzete: DL 48794.

 

43.
1429. május 1. --- Hír szerint Némai Kolos Jeromos Gönyűn s a hozzátartozó részekben, a Dunán, szigeteken, halászhelyeken, a szomszéd nemesek jelenlétében határjárást tartott s erről levelet kapott. Minthogy a birtok a szentmártoni monostoré, Adorján őrszerzetes Miklós apát és konventje nevében tiltakozik ezen foglalás ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 P.

 

44.
1430. április 25. --- Kis-Csanak határjárása.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 P. Az oklevél régi oklevélre készült hamisítvány, melynek pecsétje eredeti. V.ö. 18. szám.

 

45.
1431. február 23. --- Garai Miklós, a nádor fia, elfoglalta a Bakonyban fekvő Porvát s már néhány épületet is emelt e pusztán. Márton szerzetes ez ellen Miklós apát s konventje nevében tiltakozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 Y. Papíroklevél, pecsét leesett.

 

46.
Siena, 1433. február 3. --- Zsigmond király Pozsonynak a husziták elleni védelmére a többi között a szentmártoni apátság fegyveres népét is kirendeli.
Kiadása: CD X/8. 633--635. (300).

 

47.
Szentmárton, 1433. február 25. --- Miklós főapát jelenti Pozsony városának, hogy a királytól a husziták ellen kirendelt hadi népét mihamarabb elküldi.
Eredetije a pozsonyi városi levéltárban. --- Signaturája: Lad. 24. nr. 41.

 

48.
1433. július 2. --- Miklós, veszprémi prépost-kanonok, lemond a szentmártoni apáttól s konventtől neki járó 10 márkáról s a perköltségek megtérítéséről.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 61 R.

 

49.
1434. május 8. --- Bonita János, pannonhalmi őr tiltakozik Gönyű s tartozékainak elajándékozása, adományul kérése, elfoglalása ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 T.

 

50.
1434. május 20. --- Miklós szentmártoni apát és konventje Somogy megyében, tehát távol fekvő, nehezen védhető s keveset jövedelmező Zenthlásló, Karan, Zeregtheleke, Nyrakol, Kysfyz, Nagfyz, Hassagh, Kerezthur, Zerenke, Felsewlitteragh, Alsolitteragh, Enyzd, Felsewderche és Alsoderche birtokaikat cserébe adják Szerdahelyi Imrének a Zala megyei Esthwand, Veszprém megyei Zeek egész, Győr megyei Chechen, Fwd, Tenew részbirtokaiért.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 O.

 

51.
Nagyszombat, 1435. május 30. --- Zsigmond király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy hitesembert küldjön Bazinba, hol Miklós szentmártoni apát s konventje a törvényes vámharmadba akarja magát beiktattatni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 F.

 

52.
Pannonhalma, 1435. július 4. --- Héderváry Lőrinc Miklós apátnak megfizeti a kölcsön vett 400 forintot s így visszakapja zálogba adott birtokát, Szentmiklóst.
Eredetije a gróf Eszterházy pápai levéltárában. --- Signaturája: Capsa I. nr. 2.

 

53.
Győr, 1436. augusztus 5. --- Bonitha János pannonhalmi őrszerzetes Miklós apát és konventje nevében átiratja Jakab palestrinai bíboros püspök és pápai követ Sopronban 1234. március 8-án kelt ítélőlevelét, melyben kötelezte a fehérvári káptalant és a fehérvári egyházakhoz tartozó somogyi papságot és népeket a tizedek megfizetésére, a szentmártoni apátságot pedig a fehérváriak sójövedelméről szóló királyi adománylevél visszaadására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 K.

 

54.
Szentmárton, 1436. szeptember 7. --- Miklós pannonhalmi főapát és a Rend egyetemének a király által kinevezett főelnöke nyugtatványt ad Rozgonyi István és György pozsonyi grófoknak.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 12948.

 

55.
Győr, 1437. június 16. --- A győri káptalan Bonitha János őrszerzetes kérésére átírja Lajos király 1358. június 26-i az előző apátoktól az apátság kárára tett birtokügyleteket érvénytelenítő levelét.
Az átírás a pannonhalmi rendi levéltárban van. --- Signaturája: Capsa 36 M.

 

56.
Firenze, 1439. március 21. --- Miklós szentmártoni apát, a bencések magyarországi elnöke konventjével megfosztja a jáki apátot, Vencelt, apátságától. Kelemen, győri püspök, Miklós szerzetesnek adja az említett apátságot; ez azonban kételkedik, jogosan jutott-e az apáti székbe, azért a pápától kéri megerősítését, az apátság újra adományozását.
Eredetije a vatikáni levéltárban. --- Signaturája: Supplicaciones Eugenii IV. ann. IX. L. III. f. 220.

 

57.
1445. április 23. --- Héderváry László szentmártoni apátnak testvére Pál, a Körös megyei Darnóc várára vonatkozó Ulászlótól kiállított leveleket adott át őrzésre. Pál nőtestvére, Koroghy Philperus fia János megidéztette az apátot Héderváry Lőrinc nádor Pest megyei congregatiojára, hol a levelek felmutatását kérte, hogy szükséges másolatokat szerezhessen róluk, mert Darnóc nejét, ifjabb Garay János leányát Erzsébetet illeti. Az apát ígéri, hogy a leveleket a kitűzendő határidőben felmutatja.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 34303.

 

58.
Buda, 1445. május 12. --- László, szentmártoni apát, a saját és Pál testvére nevében eltiltja Rozgonyi György országbírót Szigligetnek Újlaky Miklós és Hunyady János kezébe bocsátásától, mert a vár 300 forint zálogösszeg erejéig őket illeti.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 13850.

 

59.
1447. december 20. --- V. Miklós pápa Héderváry László, pannonhalmi apátot egri püspökké teszi.
Vatikáni levéltár, Liber Provis. vol. 75. 1447. fol. 28.

 

60.
1448. február 21. --- Debrenthey Tamás, veszprémi prépost, commendául kapja a pannonhalmi apátságot.
Vatikáni levéltár, Liber Provisionum vol. 75. fol. 29b.

 

61.
1448--1455. --- Debrenthey Tamás commendatarius apát a servitium annata-k, azaz 250 arany forint fizetésére kötelezi magát 1448. szeptember 6-án. De mivel tartozását éveken át sem rótta le, az apostoli kamara írásbelileg kiközösítéssel sújtotta. Utóbb (1455.) egy évre fizetéshalasztást kapott.
Római állami levéltár, Lib. oblig. 1447--1455. p. 48b.

 

62.
Pozsony, 1449. január 17. --- Pozsony városa átiratja Hunyadi János kormányzó levelét, melyben a városnak szigorúan meghagyja, hogy vagy fizesse meg a szentmártoni apátság házainak bérét, vagy bocsássa vissza azokat.
Eredetije papírra írva a pozsonyi városi levéltárban. --- Signaturája: Capsa XXIV. nr. 40.

 

63.
Róma, 1449. február 17. --- V. Miklós pápa megbízza Széchi Dénes esztergomi bíbornok érseket, hogy néhány magyarországi és a hozzá tartozó részekben fekvő bencés monostort személyesen vagy mások útján vizsgáljon meg, a szükséghez képest reformálja azokat s büntesse meg az arra rászolgált apátokat és rendtagokat -- kiáltságaikra való minden tekintet nélkül.
Eredetije a Vatikáni levéltárban. Nicolai V. Regestr. Bullar. de Curia T. VI. V. 390. fol. 3.

 

64.
1449. szeptember 3. --- Györgyi Bodó Gergely a rádi részbirtokokért évenként Szent Egyed napján három forint bért tartozik fizetni a somogyvári konvent előtt a pannonhalmi apátnak s konventjének. Ez évben a fizetést elmulaszlotta.
Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum törzsanyaga közt: DL 44551.

 

65.
Csorna, 1450. november 23. --- Héderváry Imre, volt macsói bán, tápi és szentmiklósi emberei, Kanizsay Miklós, Imre és László tótrédei és nagyrédei jobbágyai fegyveresen Szentmártonba törnek, két jobbágyot majd meggyilkolnak. Debrenthey Tamás kormányzó s a konvent Hunyadi Jánosnál emel panaszt, ki a vizsgálattal Püspökiben, 1450. szeptember 13-án kelt levelével a csornai konventet bízza meg. A hites ember mindent igaznak talált.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 S.

 

66.
Buda, 1451. március 13. --- Az országos tanács a somogyi tizedet a fehérvári prépost és káptalan ellenében Debrenthey Tamás szentmártoni apátság kormányzójának és a monostornak ítéli oda.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 A.

 

67.
Románd, 1452. január 17. --- Némai Kolos Jeromos pápai, Gős (Gews) Tamás ugodi várnagyok, Byki István, a Szentháromság kápolnájának ispánja, Pápai István, mosonyi főesperes, Mesztegnői (Meztegnew) Péter és Malomsoky János, győri kanonokok, mint választott bíróság, Garai László nádor és Debrenthey Tamás kormányzó jobbágyainak több ügyében ítélkeznek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 V.

 

68.
Róma, 1452. április 23. --- V. Miklós pápa, mivel azon monostorokban és kiváltságos egyházi helyeken is, hol Szécsi Dénes bíbornok-érsek nem gyakorolta eddigelé egyházhatósági jogát, a fegyelem és szerzetesélet nagyon alászállott, felhívja és utasítja az érseket, hogy az ő tekintélye alapján, mint prímás és apostoli követ -- Magyarországban s a hozzátartozó részekben minden lehető módon gondoskodjék a szükséges reformok eszközléséről s a teendőkre nézve teljhatalommal ruházza föl a bíbornok-érseket.
Esztergomi érseki levéltár. Arch. Vetus. R. 8. T. XVIII. p. 414.

 

69.
Pozsony, 1453. február 2. --- Debrenthey Tamás szentmártoni kormányzó Rozgonyi István fiát, Sebestyént az erőszakosan elfoglalt vereknyei vámharmad további használatától eltiltja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 A.

 

70.
Bécs, 1453. április 21. --- V. László király Debrenthey Tamás kérésére Felsoknak vásárjogot ad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 C.

 

71.
1454. május 7. --- Hédervári Imre elfoglalva tartja az apátság Ság és Gönyű nevű birtokait tartozékaikkal. Debrenthey Tamás kormányzó e bitorlás ellen a fehérvári káptalan előtt a saját s a konvent nevében tiltakozik. Eltiltja úgy Hédervári Imrét, mint unokatestvérét, Miklóst s másokat e birtok elfoglalásától.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 V.

 

72.
Prága, 1454. június 11. --- Kanizsai Imre, Miklós és László Szentpálon és tartozékain lakó jobbágyai a gabonatizedet csak a bortizeddel együtt, Szent Mihály tájékán engedik szedni, miből a szentmártoni apátságnak tekintélyes kára van. V. László megparancsolja, hogy a rendes időben engedjék szedni. Ha nem engedelmeskednek, kárukkal fogja őket kényszeríteni.
Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. --- Jelzete: DL 44730.

 

73.
1454. október 10. --- V. Miklós pápa Debrenthey Tamást volt pannonhalmi commendatort, a Zágrábi püspöki székbe emeli.
Vatikáni levéltár, Lib. Provis. Vol. 75. fol. 63.

 

74.
Buda, 1456. március 3. --- V. László király Debrenthey Tamás püspök és szentmártoni monostor kormányzója panaszára szigorúan meghagyja a Marczal-kés mindennemű népeinek, hogy a tizedet ne bécsi, hanem a régi solden pénzben fizessék. Engedetlenség esetére kényszereszközökhöz nyúl.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 L.

 

75.
1458. augusztus 19. --- Sanyi János Debrenthey Tamás s a szentmártoni konvent nevében panaszt emelt a királynál, hogy Tamás, zselici apát, mult évben, Krisztus mennybemenetele körül jobbágyait a felperesek Begad somogyi birtokára küldte s hogy ezek ott férfit, asszonyt megverve, ezer forintnál több értékű ruhát s barmot raboltak el. Debrenthey páros viadalra szólította fel a zselici apátot de ez nem fogadta el, hanem rendes pert követel. A király tehát megbízta a somogyvári konventet az ügy vizsgálatával, mikor is egy csomó tanú az apát ártatlanságát bizonyította.
Eredetije a körmendi levéltárban. --- Signaturája: Ad Heimiana nr. 508.

 

76.
1459. december 21. --- A szentmártoni konvent Baráthy György alsoki jobbágynak adja a Kesselehegyen levő Hosszúszőlőt. A műveletlen szőlőt művelni, javítani tartozik s csak a tizedet fizeti s azonkívül még egy jókora hordóval bort ígért a szerzetesek alamizsnás asztalára.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 18 Z.

 

77.
Petreoli, 1464. január 13. --- II. Pius pápa Debrenthey Tamást a nyitrai püspökségre helyezi át, feloldja a zágrábi püspöki szék köteléke alól s egyúttal életfogytáig commendaul adja neki a széki és pannonhalmi apátságot. Végül megbízza a zirci és zobori apátot, hogy Tamást vezessék be az apátságok tényleges birtokába.
Vatikáni levéltár, Regist. Vat. 495. ii II. de Cur. Ann. VI. T. XXVIII. Fol. 310b). --- Theiner II. 394--395. (570).

 

78.
Petreoli, 1464. április 6. --- Debrenthey Tamás a veszprémi prépostnak Pannonhalma részéről évenként fizetett összeg, továbbá az elődei alatt történt számos jószágelidegenítés és foglalás miatt azon kérelemmel fordul II. Pius pápához, hogy a fizetési kötelezettséget, valamint ezen elveszett apátsági javaknak bárki által s bármily okleveles alakban megszerzett birtokjogát semmisítse meg. A pápa a kérelem teljesítése érdemében biztosokat küld ki.
Vatikáni levéltár, Regest. Vat. 495. Pii II. de Vur. Ann. VI. Tom. XXVIII. Fol. 310b.

 

79.
Buda, 1466. április 2. --- Kelevészi István deák, a szentmártoni kontvent képviselője, Mátyás király előtt eltiltja Debrenthey Tamást Apáti, Istvándi és Szék birtokok elidegenítésétől és Káldházi Miklóst, ki ugyancsak a konvent képviselője, attól, hogy az elidegenítéshez a konvent nevében beleegyezését adja.
Papírra írt eredetije a körmendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 105. nr. 216.

 

80.
1468. október 5. --- Mátyás király Kálmáncsai Domonkos kérésére átírja IV. Bélának a dénesdi népek bírói kiváltságát tartalmazó levelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 43 Z.

 

81.
1471. április 11. --- Domonkos fehérvári prépost, a szentmártoni apátság administratora s a konvent állandó bérletbe Mártonföldet adja Sárvári Mihály fehérvári lakosnak, nejének, Orsolyának s mindkét nembeli utódaiknak: kötelességük évenként Szent Mihály napján tizenhét márka viaszt adni a szentmártoni temlom részére.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 W.

 

82.
Róma, 1471. június 30. --- II. Pál Debrenthey Tamás kérelmére felhívja Vitéz érseket, hogy az általa lefoglalt pannonhalmi apátságot és a nyitrai püspöki javakat bocsássa vissza Debrenthey Tamás nyitrai püspök kezébe.
Vatikáni levéltár, Reg. Pauli II. an. VII. T. XII. f. 286.

 

83.
Bracciano, 1478. július 15. --- A pápa beleegyezik, hogy a vérteskeresztúri apátság a fehérvári domonkosok javára incorporáltassék.
Vatikáni levéltár, Supplic. Sixti IV. Tom. 999., fol. I.

 

84.
1478. szeptember 14. --- A szentmártoni konvent Nagyfüssi Miklós kérésére átirja Füss helység adományozására vonatkozó levelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 D.

 

85.
1479. augusztus 10. --- Piber Benedek, a budai vár gondnoka s a szentmártoni monostor javainak kormányzója és e hely konventje Szentmártonföldet Porkoláb Bertalan fehérvári polgárnak s családjának örök-bérbe adja. A bérlő évenként tizenhét márka viaszt köteles a szentmártoni templom őrének beszolgáltatni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 T.

 

86.
Róma, 1481. augusztus 20. --- A pápa beleegyezik, hogy a monyoródi apátság a budai Szent Péter prépostságba bekebeleztessék.
Vatikáni levéltár, Supplicat. Sixti IV. Tom. 1040., Fol. 263. Közölte Sörös, Századok, 1903, 474.

 

87.
Buda, 1489. szeptember 3. --- Mátyás király és Angelus, a teljhatalmú pápai követ, ortei püspök, az összes magyarországi szerzetesrendeknek fejükben és tagjaiban való reformja érdemében kibocsátott s egyházi büntetés terhe alatt kötelező szabályrendelete.
Igen megviselt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 I.

 

88.
Róma, 1490. július 30. --- VIII. Ince pápa a szentmártoni monostort Ardicinus bíborosnak adja életfogytáig commendaul.
Eredetije a vatikáni levéltárban, Suppl. Innoc. VIII., T. 1148., fol. 249.

 

89.
Róma, 1490. augusztus 3. --- Ardicinus della Porta római bíbornok a commendaul kapott szentmártoni monostorért járó servicium annata fizetésére kötelezi magát.
Római állami levéltár. L. Oblig. 1489--1492. fol. 60.

 

90.
1492. március 7. --- Tamás győri püspök és szentmártoni apátság commendatorja írja a konventnek, hogy az elhalt László őrszerzetes után maradt kisécsi szőlőt Dalos Miklós ottani intézőjének s Mátyás testvérének adta s meghagyja, hogy a konvent állítsa ki az erről szóló levelet. A konvent teljesíti a parancsot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 A2.

 

91.
Róma, 1492. szeptember 19. --- Ardicinus della Porta, római bíbornok másodízben is commendaul kapja a szentmártoni monostort s újabb kötelezőt állít ki, de a fizetendő összeg megnevezése nélkül.
Eredetije római állami levéltárban, Liber. oblig. 1492--1498. fol. 4.

 

92.
Róma, 1492. december 18. --- IV. Sándor pápa Ardicinus kérésére átírja VIII. Ince levelét, melyben ő commendaul kapja a szentmártoni monostort.
Eredetije Arch. Lat. nell'Arch. Vaticano. Alexandri VI. 1492 ann. I. lib. I. Divers. X. R. 7. fol. 131.

 

93.
Róma, 1493. február 8. --- Borgia Caesar, a velencei érsekség kormányzója, tizennyolc éves korában -- VI. Sándor pápa adományából -- életfogytiglan tartó commendaul kapja a szentmártoni apátságot.
Vatikáni levéltár, Reg. 775. Alexandri VI. Bull. ann. I. fol. IV. f. 8.

 

94.
1493. március 11. --- Borgia Caesar mint pannonhalmi commendator apát a servitium annata címén 250 forint fizetésére kötelezi magát.
Római állami levéltár, Lib. oblig. 1492--1498 fol. 27.

 

95.
Velence, 1493. június 5. --- Turrianus Joakim, a domonkosok generalisa, Szekszárdi Máté deákot rendje iránt szerzett érdemeiért confraternitasba fogadja.
Eredetije a pannonhalmi rendi revéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 D.

 

96.
Buda, 1494. január 13. --- II. Ulászló átírja s megerősíti Károly Róbert levelét, melyben ez átírja s megerősíti IV. Bélának a szentmártoni apátság népeinek a megyei ispánok ítélete alól való mentességét megerősítő levelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 M.

 

97.
Buda, 1500. február 26. --- II. Ulászló király Tolnai Máté deáknak, a királyi kancellária jegyzőjének adományozza a pannonhalmi apátságot, mely első az összes magyar apátságok között. Ez adományozással kibocsátja királyi kezeiből s összes birtokaival együtt visszaadja a rendnek, melynek reformját Máté feladatai közé sorolja. Megerősítés végett illető főhatóságához is felterjeszti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 K.

 

98.
1500. március 21. --- II. Ulászló azon értesítésére, hogy a pannonhalmi apátságot kibocsátja kezéből és Tolnai Máténak adja, a szentmártoni konvent Tolnait megválasztja apátjának.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 A.

 

99.
Buda, 1500. április 23. --- II. Ulászló tudatja az összes bencés apátokkal, hogy a Rend újjászületése céljából a szentmártoni apátságot kibocsátotta kezéből. Ezentúl tehát kivétel nélkül mindnyájan a Rend szabályainak megfelelő módon éljenek: a reform eszközölhetése céljából a Pannonhalmán kétévenként tartandó nagykáptalanra kötelesek megjelenni megfelelő határozatok hozatala és azok életbe léptetése végett. Az ellenszegülő apátokra büntetés és állásuk elvesztése vár.
Átírva a csornai konvent 1507. január 25-én kelt oklevelében, a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 A.

 

100.
Buda, 1500. június 9. --- II. UIászló biztosítja a pannonhalmi apátság sókiváltságát, Szentmárton városába királyi sót vinni nem szabad.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 R.

 

101.
Győr, 1500. június 20. --- Was Mátyás és Borsos Benedek Máté apát nevében tiltakoznak a Győr megyei nemesek gyűlésén Zobor Imre királyi kamarás tisztjei ellen, hogy Szentmárton város vásárain a ország minden részéről eladásra hozott sót Szent István kiváltsága ellenére elkobozzák és e kiváltságot illetőleg levelet kérnek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 K.

 

102.
Róma, 1500. szeptember 18. --- Sándor pápa Tolnai Mátét föloldozza az összes egyházi büntetések alól, hogy apátságát érvényesen, jogosan átvehesse.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Sinaturája: Capsa 44 P.

 

103.
Róma, 1500. szeptember 18. --- VI. Sándor Tolnai Máté bécsi clericust a szentmártoni apátságra emeli s megengedi, hogy három hónapon át szerzetesruha és fogadalom nélkül kormányozhassa a monostort; három hónap elteltével, ha be nem öltözik s fogadalmat nem tesz, el kell hagynia a kolostort.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 44 P2.

 

104.
Róma, 1500. szeptember 18. --- VI. Sándor pápa Tolnai Mátét kinevezi szentmártoni apáttá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 44 P3.

 

105.
Róma, 1500. szeptember 18. --- VI. Sándor pápa levele Szentmárton apátság jobbágyaihoz, hogy Mátét kinevezte apáttá s felszólítja, hogy a szokott hűséget és szolgálmányokat meg ne vonják tőle, mert különben helyben fogja hagyni a rajuk szabott büntetéseket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 44 P7.

 

106.
Róma, 1500. szeptember 18. --- VI. Sándor meghagyja a pannonhalmi konventnek, hogy Tolnai apát iránt köteles tisztelettel viseltessenek.
Fölötte csonka hártyaoklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 44 P6.

107.
Róma, 1500. szeptember 18. --- VI. Sándor pápa Tolnai Máté apátot és konventjét Ulászló pártfogásába ajánlja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 C2.

108.
Róma, 1500. szeptember 18. --- VI. Sándor pápa megbízza a bécsi skótok apátját és a bakonybélit, a gyõri püspöki helynököt, hogy Máté Pécs egyházmegyei klerikust a szentmártoni monostorba bevezessék s nevében, ha a pápának személyesen nem akarja tenni, fogadalmát vegyék.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. archiabbatiae fasc. 76. 16.

109.
Róma, 1500. szeptember 18. --- VI. Sándor pápa megengedi Máté szentmártoni apátnak, hogy bármely a pápával közösségben élõ püspökkel apáttá avattathatja magát, de köteles a megküldött alakban hûségesküt tenni s esküjét mihamarabb Rómába küldeni. Történjék minden a gyõri püspöknek jogcsorbítása nélkül, kinek joghatósága alá monostora tartozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 76. 16.

110.
1500. szeptember 18. --- A Tolnai Mátétól a pápának teendõ eskü mintája.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 44 P4.

111.
1500. október 1. --- Tolnai Máte szentmártoni apát a servitiumok címén 250 forint fizetésére kötelezi magát.
Római állami levéltár. Lib. oblig. 1498-1502. pag. 95b.

112.
Róma, 1500. október 1. --- A gyõri a pannonhalmi apátsághoz tartozó pázmáni Szent Imre egyház területén kápolnát épített s egyházi büntetésekkel akarja kényszeríteni az említett egyház híveit, hogy kápolnáját látogassák. Az apát s konventje panaszt emel VI. Sándor pápánál, ki az ügy elintézését az egri és váci püspökökre bízza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 K. Ólompecsétje megvan.

113.
Róma, 1500. október 4. --- Heycki Vanelmus, lutzenburgi apát s a szentszéktõl delegált, generalis bíró, Máté apát kérésére megengedi, hogy hetenként háromszor húst ehessék és téli idõben míg gyengesége követeli, rókabõrrel bélelt bundát használjon.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 D.

114.
Buda, 1501. február 13. --- Máté fõapát (archiabbas) és konventje megbízásából gyõri Borsó Benedek II. Ulászló királlyal átiratja Zsigmondnak 1390. évi, a leveldi karthauziak javára kiállított levelét. Átiratják pedig, mert ebben Zsigmond a Karád s tartozékain termett bor után járó pecunie sigillares-t is nekik adja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 28 A.

115.
Buda, 1501. március 19. --- Péter, reggio érsek, pápai oldalkövet, kinek a szerzetesrendek reformálása is feladata volt, nagy elfoglaltsága miatt a királlyal egyetértõleg az összes magyarországi bencések generalis visitátoraivá Máté pannonhalmi és István zalavári apátot és András thermopilei püspököt nevezi ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 D.

116.
Buda, 1501. márc. 25. --- Péter, pápai követ, Máté pannonhalmi apátnak megengedi, hogy az egyházi rendeket a törvényes idõn kívül három egymásutáni vasárnapon vagy ünnepen felveheti s két vagy három apát vagy püspök jelenlétében benedikáltathatja magát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 K.

117.
Buda, 1501. március 25. --- Máté apát supplicatiója Péter pápai követhez, melyben a szentmártoni apátság kiváltságainak megerõsítését kéri, különösen a három évenkénti nagykáptalan tartását illetõleg. Kérését a pápai követ teljesíti és megkapja a jogot, hogy bármely rendi szerzeteseket fölvehet kolostorába, s hogy magát bármely püspökkel a rendes idõn kívül is fölszenteltetheti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 H.

118.
Buda, 1501. április 17. --- II. Ulászló ismételve értésére adja az összes bencés apátoknak, és az ily apátságok birtokosainak, hogy a Szent-Benedek-Rend újjászületése a legkomolyabb elhatározásai közé tartozik. A reform elõmozdítása érdekében András, thermopilei püspököt is megbízza Máté támogatásával; kijelenti, hogy a püspök jelentése alapján az engedelmeskedni vonakodókkal a királyi büntetõ kéz egész súlyát érezteti.
Átírva a csornai konvent 1507. január 25-én kelt oklevelében a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signturája: Capsa 29 A.

119.
Szentmárton, 1501. április 26. --- A Máté apát alatt Pannonhalmán tartott elsõ nagykáptalan a király, Péter, pápai követ s a Rend tekintélyének alapján -- a rendi vizsgálókká megválasztott István zalavári apátot és Péter praedicator-t küldi ki bizonyos hazai bencés monostorok vallás-erkölcsi és anyagi állapotának megvizsgálására. A vizsgálók tágkörû büntetõ hatalommal vannak felruházva, különösen a magánvagyonnal rendelkezõ és a nagykáptalanra megjelenni vonakodók ellenében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 Q.

120.
Buda, 1501. május 6. --- II. Ulászló hivatkozással a reform érdekében kelt saját fölhívására és a pápai követ tekintélyére -- kijelenti, hogy a pannonhalmi nagykáptalan határozatait megerősítette; tehát a nagykáptalan által választott s a monostorok megvizsgálására kiküldött rendi vizsgálók eljárásának és intézkedéseinek senki se merjen az apátok vagy apátságok birtokosai közül ellenszegülni. Annál kevésbbé, mert a politikai hatósági közegek utasítva vannak, hogy az engedetlenekkel szemben karhatalommal is támogassák eljárásukban a rendi vizsgálókat.

Átírva a csornai konvent 1507. január 25-én kelt oklevelében. a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 A.

 

121.
Szentmárton, 1501. július 26. --- Máté apát és konventje utasítja tisztjeit, hogy a leveldi kartauziakat a Nagy-Karád és tartozékai után járó pecsétpénzek szedésében ne akadályozzák.

Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. abb. Tihan. Fasc. 9. nr. 1.

 

 

122.
1501. szeptember előtt. --- Máté apát s konventjének panaszlevele Ferenc, győri püspök ellen. Bizonyítják exemptus voltukat s panaszolják, hogy az említett püspök népeiket több helyen mint általa kiközösítetteket, az istentiszteletrõl elkergetteti.

Fogalmazványféléje a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 A4.

 

123.
Pécs, 1501. szeptember 24. --- Perugiai de Bartholinis Marián, Péter bíboros, pápai követnek ügyhallgatója kiközösítés terhe alatt meghagyja Ferenc győri püspöknek, hogy a per tartama alatt Máté apát konventje ellen semmit tenni ne merészeljen s népét ki ne közösítse.

Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 O.

 

124.
Buda, 1502. május 18. --- Péter reggioi bíboros, pápai követ, megerősíti Miklós követnek levelét, melyben a somogyi népeknek meghagyja, hogy az igazságos tizedet fizessék meg a pannonhalmi apátnak, különben kiközösítheti őket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 O.

 

125.
Buda, 1502. június 6. --- II. Ulászló Máté szentmártoni apáthoz és a többi apátokhoz is szigorú fölhívást intéz, hogy az egyik monostorból a másikba engedély nélkül átköltöző, majd ismét tovább vándorló rendtagok ilyetén kóborlásának vessenek véget; ha másként nem lehet, az ilyeneket kutassák ki és megkötözve küldjék vissza monostoraikba. Az ily visszaéléseket nem gátoló apátok ellen is a Rend teljes büntető szigorával lépjenek föl.
A csornai konvent 1507. június 25-i átírásában a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 A.

 

126.
1502. július 4. --- Máté apát s konventje Pozsony városának s megyének vámjövedelmét 90 forintért bérbeadja Sánkfalvi Miklós pozsonyi prépostnak s káptalanjának.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban --- Signaturája: Fasc. 33. nr. 5.

 

127.
1502. július 23. --- A pannonhalmi apát somi pecsétpénz-szedői lefoglalják két fehérvári polgárnak szekerét, ökrét, mert Nyilas és Keszi közti úton engedély nélkül mentek. Az ügyet választott bíróság elé viszik, mely az apáttól jogának bizonyítását kívánja. Máté jelentésére a király a bizonyításhoz Somogy megye egyik szolgabíráját és a somogyi konventet rendeli hiteles tanukul.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 P.

 

128.
1502. július 23. --- A győri káptalan válasza II. Ulászló levelére. Máté szentmártoni apát csécsényi és Póki Antal mérgesi jobbágyai civódtak a Rába egy része miatt. A két fél az ügy elintézését választott bíróságra bízta. A bírák Koroncói György, Jób, Boldizsár és Chatáry Simon ítélkeztek is, de az eredményt semmiféle hiteles hellyel nem közölték s ezért Máté szentmártoni apát panaszt tett a királynál, mert az ügyről hiteles okmányokat nem kaphatott. Ezen ügy elintézését II. Ulászló 1502. május 30-án kelt levelében a győri káptalanra bízza.

A király embere, Örkényi János, 1502. július 23-án a király parancsát a káptalan hites emberének, Kermendi András mesterkanonoknak jelenlétében tudatja az említett bírákkal.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 S.

129.
Fehérvár, 1503. január 23. --- Huszár Egyed, a főapátság foki tisztje, ura meghagyásából a pecuniae sigillares fejében több fehérvári polgárt megzálogolt. A város a pecuniae sigillares ellen e miatt pert indit. A nádor a foki esetek megvizsgálását a fehérvári keresztesek konventjére bízza s ez az alpereseket a 22. napra a nádor elé idézi.

Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 K.

 

130.
1503. június 12. --- Máté pannonhalmi apát és Póki Antal közt néhány év óta egyenetlenség folyik a Rábának Csécsény és Mérges közt elterülõ része miatt. Bíróságot választanak, s 100 forint fizetésére kötelezik azt a részt, mely annak ítéletében meg nem nyugszik. Máté beperli Póki Antalt a pápai követnél, hogy nem fogadta el a bíróság döntését s a követ elmarasztalja 100 forintban. Máté és Póki megegyeznek, hogy bíróságot küldenek ki, hogy az a határokat fölállítsa s Póki kötelezi magát, hogy meg nem nyugvás esetén 200 forintot fizet.
Eredetije a pannonhahni rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 P.

131.
1503. ? --- Visitatio abbatie Peczi-Varadini.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 O3.

 

132.
Szentmárton, 1503. október 15. --- Máté pannonhalmi apát s egyetemes visitator felszólítja a pécsváradi monostort, hogy a visitatioért járó 6 aranyforintot fizessék meg, nemfizetés esetén kiközösítéssel fenyíti meg õket.
Eredeti fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 O2.

133.
1504. május 3. --- Oszvald, Újlaki Lőrinc herceg szigligeti várnagya panaszára Ráskai Balász tárnokmester, a nádori ügyek bírája maga elé idézteti Máté főapátot s a szentmártoni konventet a jobbágyaiktól Újfaluban véghezvitt erőszakoskodás miatt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 60 Y2.

 

134.
1504. május 8. --- Bedeghey János nagyatyja, Szemerey Péter, anyja, Anna és a saját lelkiüdvéért a szentmártoni monostornak és szerzeteseinek adja nyolc jobbágytelekkel a nagyszemerei birtokból anyja után reámaradt leánynegyeddel együtt Nagyszemerében fekvõ nemesi sessióját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 F2.

135.
Buda, 1504. május 16. --- Újlaki Lõrinc herceg Máté fõapáttal jobbágyaik több ügyes-bajos dolgában megegyez.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 L.

136.
1504. június 2. --- Miklós pannonhalmi õr és házgondnok a saját s Máté apát nevében tiltakozik Gönyûnek Héderváry Miklós fiától, Ferenctõl való lefoglalása ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 Q.

137.
1504. június 12. --- Sebestyén szárszói plébános vallomásának jegyzõkönyve. Sebestyén a szentmártoni apát joghatósága alá tartozott, de több fehérvári kanonok izgatására ki akarta magát vonni, megtagadta az engedelmességet, az apáttól összehívott zsinatra nem jelent meg, a bortizedet nem szolgáltatta be, a mindezek miatt való kiközösítésével nem törõdött, az egyházi ténykedést folytatta.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 V.

138.
1504. június 29. --- A gyõri káptalan a Tolnai képviseletében megjelenõ Miklós õr kérésére átírja a II. Béla nevében készült propter vetustatem iam pene illegibiles 1137-i sókiváltságról, vámokról, bírói mentességrõl szóló hamisítványt.
Pannonhalmi rendi levéltár. --- Signaturája: Capsa 13 M.

139.
1505. január 5. --- Máté fõapát s konventje a szakácsi nemesekkel és jobbágyokkal megegyeznek, hogy a tizedet pénzben fizetik; a birtokosok 12 dénárt, nem birtokosok 6 dénárt, vagyis pecuniam Christianitatis.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 N.

140.
Buda, 1505. január 18. --- Miklós őr a pannonhalmi konvent nevében a véneki dunai sziget elidegenítése miatt tiltakozik II. Ulászló előtt Máté főapát ellen.

Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 H.

 

141.
Róma, 1505. január 24. --- II. Gyula pápa megerõsíti a szentmártoni apátság összes kiváltságait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 A.

142.
Róma, 1505. május 29. --- II. Gyula pápa több kiváltság használatát engedi meg -- föltéve, hogy el nem évültek -- melyekkel Máté s elődei tudatlanságból vagy más okból nem éltek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 C.

 

143.
Róma, 1505. május 29. --- II. Gyula pápa megerõsíti Pannonhalma összes jogait, kiváltságait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 Q.

144.
Róma, 1505. június 18. --- II. Gyula pápa II. Ulászlóhoz ír, hogy Tolnait reformmunkájában támogassa.
Közölte: Theiner II. 564--565. (755).

145.
Róma, 1505. június 20. --- II. Gyula pápa Tamás esztergomi érsek pártfogását kéri Máté apát számára.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 A.

146.
Buda, 1505. június 20. --- Máté reformtörekvéseiben némely apátokkal nem boldogul. A kiszabott büntetéseket semmibe sem veszik, monostoraik épületeit elhanyagolják, szerzetesruhát nem viselnek. Máté felterjesztése alapján II. Ulászló megbízza Tamás esztergomi érseket, hogy hathatós közreműködésével támogassa Mátét, büntesse meg az engedetlen apátokat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 S.

 

147.
Buda, 1505. június 27. --- Máté apát panaszára II. Ulászló meghagyja a győri káptalannak, hogy a panaszos és Gergely csornai prépost között Vének egy földdarabja és a Duna egy része ügyében létrejött megállapodásról a levelet Máté apátnak is kiadja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 H2.

 

148.
Buda, 1505. szeptember 21. --- II. Ulászló Máté apát panaszára, hogy az apátok nem akarnak a nagykáptalanokon megjelenni, a megjelenést szigorú kötelességükké teszi, kijelenti, hogy az engedetleneket javadalmok elkobzásával fogja büntetni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 X.

149.
1505. (?) --- Máté apát a bakonybélieket mérsékletre s vele szemben illõbb magaviselelre inti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 W2.

150.
Róma, 1506. március 31. --- Máté szentmártoni apát s konventje panasszal fordul II. Gyula pápához, hogy sok birtoka erõszakosan idegen kézbe került; a pápa, hogy visszaszerzésükben a Rendet segítse, kinevezi a (Magyarországban) papi meltóságokban levõket a Rend védõivé s e minõsegükben több bírói kiváltságban részesíti õket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 R.

 

151.
Róma, 1506. május 15. --- II. Gyula pápa megerősíti a szentmártoni apát jogát, hogy három évről három évre az összes apátokat és önálló perjeleket nagykáptalanra hivhatja, hogy itt a reformról kötelező határozatokat hozhatnak, az egyes monostorok megvizsgálárása definitorokat választhatnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 E.

 

152.
Pratalea, 1506. május 21. --- A casinoi congregatio nagykáptalana megengedi Máténak, hogy két szerzetest küldhessen életmódjuk tanulmányozására, de szerzeteseket nem adhat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 I.

 

153.
Szentmárton, 1506. június 18. --- Anconai Bertalan, Péter bíboros auditora, elismervényt ad Máté szentmártoni apátnak, a pécsváradi apátság bérlőjének, hogy a jövő évi bérlet terhére 250 forintot átadott.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 71 D2.

 

154.
Róma, 1506. június 19. --- Chaholy Péter, a Szent Egyedről nevezett somogyi monostor commendátora a Máté szentmártoni apáttól odaküldött szerzeteseket nem fogadja be, nem engedelmeskedik, a szerzetesek ellátásáról nem gondoskodik. Tolnai Máté panaszára II. Gyula pápa az esztergomi érseket, milkoi püspököt és az esztergomi prépostot bízza meg az ügy elintézésével.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 D.

 

155.
Buda, 1507. február 11. --- II. Ulászló egy esetre átengedi Máté szentmártoni apátnak a tihanyi apátság betöltését, ha már előbb valakinek nem adja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 10 F.

 

156.
Veszprém, 1507. június 10. --- Nagyécsi Gáspár veszprémi helyettes vicarius, felvilágosítja II. Ulászló királyt, hogy a Karai János és Máté főapát közti tizedpert miért nem terjesztette személyes törvényszéke elé. A király e tizedper elbírálását reá bízta, Karai János hozott ugyan hozzá királyi levelet, de ebben általánosságban csak az volt, hogy az ügy nem tartozván egyházi törvényszék elé, tegye át a világihoz, de ez ügy közelebbről nem volt meghatározva, tehát a specialitas solet generalitati derogare elv szerint járt el.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 R.

 

157.
1507. --- Máté pannonhalmi apát s vele többen a pápa engedelméből szabadon választhatják gyóntatójukat, kinek rájuk vonatkozó iurisdictioja tetemesen bővül; hordozható oltárt használhatnak; interdictum idején misézhetnek, szentségekben részesíthetők, eltemethetők; az abstinentiában több rendbeli engedményt nyernek; önként választott templomok, oltárok látogatásával római stációs búcsúban részesülnek.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 76. nr. 10. V.ö. PRT VIII. 183.

 

158.
Buda, 1508. január 14. --- A rendi ügyekben tanácskozásra gyűlt praesidensek egyházi büntetések terhe alatt meghagyják Pál, kapornoki apátnak, hogy a rendi adónak reá eső részét három nap alatt fizesse meg, vagy egyezzék meg Thurzó Gergely zalavári apáttal, kinek ez ügyben megbízatása van.
Papírra írt eredetije a szombathely-vasvári káptalan levéltárában. --- Signaturája: A. nr. 8.

 

159.
Róma, 1508. január 16. --- A szerencsi apát botrányos élete miatt elveszti apátságát, melynek kormányzását Máté szentmártoni apát Péter testvérre bízza. II. Gyula pápa helyesli a történteket, Péternek megengedi, hogy bármely püspökkel benediktáltathassa magát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 P.

 

160.
1508. március 1. --- A szentmártoni konvent Máté apátnak kitűnő érdemeit megörökíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi leveltárban. --- Signaturája: Capsa 47 E2.

 

161.
Esztergom, 1508. március --- Máté apátot néhány rendjehagyott, féktelen szerzetes különféle bűnökről bevádolta Rómában. A pápa szigorú büntetés terhe alatt személyesen Rómába idézi. A pannonhalmi konvent néhány tagja megjelenik az esztergomi káptalan előtt, hogy Máté részére erkölcsi bizonyítványt kérjen, mert nem tud Rómába menni -- lovon nem mehet, mert nem tud lovagolni, a gyaloglást gyengesége nem engedi. A káptalan bizonyítványt állít ki.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 58. nr. 132.

 

162.
1508. március -- május --- A Thurzó Gergely zalavári és Miklós báthai visitator-apátok által a rendi monostorokban tartott vizsgálat jegyzőkönyve.
Papírra írt eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 21890.

 

163.
Bécs, 1509. január 10. --- János, a skótok apátja s konventje a szentmártoni apáttal s monostorral confraternitásba lép.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 R3.

 

164.
Szentmárton, 1509. február 2. --- A konvent Ethei János familiárisának a nyalkai hegyben vett szőlője után Máté apát élettartamára a kilencedeket elengedi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 P3.

 

165.
Róma, 1509. március 26. --- Egyes apátok szabadulni óhajtván Máté joghatósága alól, hamis okokkal exemptiót szereznek Rómában. Máté panaszára II. Gyula pápa e levelek megvizsgálását s esetleges megsemmisítését rendeli el.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 C.

 

166.
Fehérvár, 1509. szeptember 17. --- A keresztesek konventje előtt Önkényi János és rokonsága egy kisravazdi sessiót a pannonhalmi apátság nagyravazdi sessiójával elcserél.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 24 A.

 

167.
Prága, 1510. február 1. --- II. Ulászló Máté apáttól 1000 forintot kér kölcsön.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája Capsa 58 V.

 

168.
Róma, 1510. május 24. --- II. Gyula pápa a kalocsai prépostot, éneklőkanonokot és az érseki helynököt rendeli bírákul a szentjobbi apátság ügyében. Máté szentmártoni apát, generalis praesidens és a visitatorok panaszt emeltek, hogy az említett apátságot a pálosok tartják elfoglalva s nem engedik, hogy vizsgálatot tartsanak s hogy bencésekkel népesítsék be.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 M.

 

169.
Pannonhalma, 1510. május 24. --- Máté apát és konventje eladja Szentmártonfölde nevű pusztáját a veszprémi káptalannak 200 forintért. Eladják pedig, mert gondozása többe került, mint jövedelmezett s a veszprémi káptalannak, hogy egyházi kézben maradjon.
Eredetije a pannonhalmi országos levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 F.

 

170.
Tata, 1510. július 2. --- II. Ulászló a nagykáptalannak az országnagyoktól is támogatott kérelmére megerősíti a Szent-Benedek-Rendnek összes kiváltságait s tágas hatáskört biztosít annak a Rend újjászületését célzó reformok dolgában; megengedi, hogy a kiválóbb apátságok a pannonhalmi apát fősége, prímássága alatt unióra lépjenek s e célból II. Gyula pápát is megkeresi; de a megyés püspökök eddigi joghatóságát fenntartani kívánja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 13 C.

 

171.
Pozsony, 1510. október 7. --- Péter, szentgyörgyi és bazini gróf stb. a pannonhalmi monostornak már többször helyet és időt jelölt, hogy a Dénesden, és Deákiban okozott kárról s jogtalanságról tanácskozzanak, de a gróf soha sem jelent meg, miből az apátságnak ötszáz forintnál több kára van. Nemesbogyai János deák Péter gróf ez eljárása ellen Máté apát s konventje nevében tiltakozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 D2.

 

172.
Buda, 1510. december 4. --- Burgio Antal a pannonhalmi apátot megnyugtatja az ettől fölvett 200 forintról s az apátnak, Rendnek és a reggiói bíborosnak esetleg még nála levő írásait semmisnek nyilvánítja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 54 E2.

 

173.
Győr, 1511. május 3. --- Kálthy Mihály Máté apáttal s konventjével csereszerződést köt. Kálthy Káltházán, Bodonteleke és Felső-Khálteleke pusztákon levő birtokrészeit adja Pannonhalmának; viszont pedig kap cserébe az ő és felesége élete tartamára Szentmártonban házat, szőllőt, 25 forint készpénzt, évenként egy hordó bort, négy szekér szénát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 8 F.

 

174.
Győr, 1511. június 6. --- Kálthy Miklós és László ígérik, hogy Mihály testvérük bevallásához hozzájárulnak, s az apátságot Mihály részeibe bevezettetik, ha az apátság segítségével sikerül a Felső-Káltházáért és Bodontelekért folyó pert megnyerni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Papiroslevél, pecsétje lekopott. --- Signaturája: Capsa 8 G.

 

175.
Győr, 1511. június 28. --- János, garamszentbenedeki és György, kolosi apátok hozzájárulnak a többi apátok kötötte szerződéshez, mely szerint évi 2000 forintért Péter reggiói bíborostól három évre ismét bérbeveszi a tőle commendában bírt két bencés apátságot, a pécsváradit és szekszárdit.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: 65 X2.

 

176.
Győr, 1511. július 3. --- Nagyluchei Döme Perényi Imre nádor előtt május 22-én előadott panasza szerint Reghenczey Ada György, a szentmártoni apátság véneki és dénesdi tisztje, ura meghagyásából több szentiváni jobbággyal a felperesnek Szentvid határában levő erdejébe hatolt s az összevágott fát Vénekre szállította. Kára 200 aranyforintnál is nagyobb. A nádor rendeletére a győri káptalan által megtartott vizsgálat a panaszt igaznak találta s azért az alperest a 32. napra megidézte.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 66 I2.

 

177.
Csorna, 1511. július 15. --- Ferenc, pápoci prépost panaszt emelt a királynál, hogy Korchy Benedek, Máté apátnak s konventjének pannonhalmi várgondnoka (provisor) megverte három pázmándi jobbágyát. Kettőt a pázmándi hegyben fogatott el s a várban kalodába tette, a harmadikat pedig Herceg Máté apátsági jobbágynál csipette el s verette el bőséges vérhullásig. A király parancsából a csornai konvent tartott vizsgálatot s idézte meg az apátot s a konventet a 32. napra.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 O2.

 

178.
1511. augusztus 16. --- Máté szentmártoni, Gergely somogyvári, Miklós zalavári apátok megállapítják s közjegyzővel írásba foglaltatják a tervezett unio alkotmányának legfőbb elveit, az egyes apátoknak az unióhoz való jogi viszonyát s kimondják, hogy az unio feje a szentmártoni monostor. Az unio csak az Olaszországból vagy Németországból beszerzendő szabályok káptalani megerősítésével létesül.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 24 I.

 

179.
1512. január 17. --- A győri káptalan az előtte megjelent Budai Pál pannonhalmi őrszerzetesnek kérelmére átírja Miklós ostiai és váci (!) püspök, pápai követ 1301. október 31-i oklevelét, mellyel a Somogy megyeieket intette, hogy a pannonhalmi apátnak megadják, mert különben ez kiközösíti őket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34. I.

 

180.
1512. február 10. --- Szent Ágoston-rendje eladja 55 forintért Felső-Káltházán levő rétjét a szentmártoni apátságnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 H.

 

181.
1512. április 10. --- A niederaltaichi monostor a szentmártonival confraternitásra lép.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Gótbetűs hártyalevél, pecsétjei elvesztek. --- Signaturája: Capsa 59 F3.

 

182.
1512. április 14. --- A pozsonyi káptalan a Deákin elkövetett erőszakoskodás miatt tartott vizsgálatról jelentést tesz.
Pozsonyi káptalan levéltára. Capsa 13. fasc. 3. nr. 5.

 

183.
Pozsony, 1512. április 14. --- Kanizsay György özvegyének, Klára asszonynak s fiának, Lászlónak semptei várnagya, szeredi Porkoláb Mihály s helyettese, nemes Czepeni (Csöpötnyi) Gál, uraik parancsából Szent Mihály ünnepe körül (1511.) Deáki nyugoti részén szántó Barthal Miklóst megverik s elkergetik, s fenyegetéseik miatt a többi jobbágy sem mer azon a részen -- körülbelül 150 hold -- dolgozni; ezt a területet az alperesek maguknak akarják lefoglalni. Péter szentgyörgyi és bazini gróf, országbíró 1511. november 7-én kelt rendeletére a pozsonyi káptalan megtartja december 16-án a vizsgálatot s megidézi a feleket a 32. napra.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 66 K2.

 

184.
1512. április 26. --- A Szent Egyedrő nevezett nürnbergi bencés monostor a szentmártonival confraternitásra lép.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 O.

 

185.
1512. június 8. --- Az obernaltachi monostor a szentmártonival confraternitásra lép.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 18 I2.

 

186.
Szentmárton, 1512. június 24. --- A királyi patronatus alá tartozó szentmártoni, pécsváradi, szekszárdi, báthai, somogyvári, zalavári, garamszentbenedeki és bakonybéli apátságok unióba lépnek s megállapítják ennek statutumait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 F.

 

187.
Buda, 1513. február 11. --- II. Ulászló meghagyja Perényi Imre nádornak, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia bánjának, hogy két emberét küldje el a bélai apátság ügyében Máté szentmártoni apát s a jajcai bánok közti számadásokhoz.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 L.

 

188.
Buda, 1513. február 11. --- II. Ulászló fölhívja a jajcai bánokat, hogy a szolgálataik és zsoldjuk fejében nekik teljesen átengedett bélai apátság jövedelmeiről számoljanak le Máté pannonhalmi apátnak. Ha zsoldhátralékuk egész összegét eddigi bevételeik nem fedeznék, a hiányzó összeget Máté apáttól fogják megkapni, de az apátságot kötelesek Máté és a Rend kezére visszabocsátani.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 M.

 

189.
Béla, 1513. május 3. --- Máté főapát a bélai apátságot, mely vagy 33 év óta a jajcai végvárhoz volt csatolva s melyet II. Ulászló 6000 arany forintnyi zsoldhátralék fejében Székely Miklós és Stresemlyei György bánoknak elzálogosított, a bélai konventre háramló 1900 forintnyi misealapítvány és 4100 forint lefizetése fejében visszaszerzi; a két bán a confraternitas kiváltságaiban részesül. A szükségelt összeget Máté gyűjtötte össze s ezzel mintegy újra megalapította az apátságot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 N.

 

190.
Róma, 1514. június 1. --- X. Leo pápa II. Ulászló király, Máté főapát s konventje kérésére megerősíti a szentmártoni apátság összes kiváltságait, sőt újakkal tetézi s részletesen megszabja a főapáti szék betöltésének módját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 Z.

 

191.
Róma, 1514. június 1. --- II. Gyula pápától rendelt védők a hatalmasoktól való félelem miatt, kedvezésből rosszul vagy sehogysem teljesítik tisztüket. Ezért X. Leo pápa Máté főapát s konventje kérésére a kanonokokat is védőknek rendeli s a védőket büntetés terhe alatt kötelezi a védelem elfogadására, valahányszor erre kéretnek. A jogbitorlók ötnapi távolságból is megidézhetők.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 L.

 

192.
Róma, 1514. december 6. --- X. Leo pápa levele Bakócz Tamás esztergomi bíboros-érsekhez, hogy a szentszék döntéséig a főapátság területén, népein joghatóságot gyakorolni ne merjen. Amit tesz, érvénytelen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 E.

 

193.
Győr, 1514. december 16. --- Máté főapát s konventje panasza szerint István, pápoci perjel, Ferenc prépost meghagyásából a nagyécsi hegyben 1514. október 16. körül, a tizedet szedő szentmártoni ispánt, Erthel Imrét s a vele volt jobbágyot, Varga Ferencet, embereivel elfogatta, láncra verette s kiköttette. Péter szentgyörgyi s bazini gróf, országbíró 1514. november 6-án kelt parancsára a győri káptalan december 4-én megtartotta a vizsgálatot s a bűnösnek talált alperest a 32. napra megidézte.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 19 W.

 

194.
Buda, 1515. március 10. --- II. Ulászló megfeddi Máté apátot, hogy nem használ kellő szigort a fegyelem fenntartására. A király botrányos esetekről hallott.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 W.

 

195.
Győr, 1515. március 16. --- Máté apátnak s konventjének emberei Nagyécsen lecsapolják Ferenc pápoci prépost halastavát, halait magukkal viszik. Ferenc panaszára II. Ulászló a győri káptalant bízza meg az ügy megvizsgálásával s alperesek megidézésével. A káptalan eljárt ez ügyben s erről tudósítja a királyt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 G2.

 

196.
Buda, 1515. március 24. --- Gosztonyi János, győri püspök elvitte a főapátságnak füssi birtokáról az egyik jobbágyot, a miért a fogott bírák kétszáz forintra ítélték. De a bírák nem közölték ítéletüket egy hiteleshellyel sem s így Máté, szentmártoni apát nem kaphatott ez ítéletről hiteles levelet. Panaszára II. UIászló 25 márka büntetés terhe alatt kötelezi a bírákat, hogy a csornai konventnél tegyenek vallomást ítéletükről.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 62 L.

 

197.
1515. --- II. Ulászló király megbízza Máté pannonhalmi apátot, hogy néhány apáttársával személyesen vizsgálja felül a vejének meggyilkoltatásáról vádolt János, báthai apát ügyét; a vizsgálat eredményéhez képest büntesse meg, de ha ártatlansága kiderül, akkor hagyja meg apátsága birtokában.
II. Ulászló idejéből való kiadatlan jászóvári formulareból, melyet az akkori királyi kancellárok írtak össze.

 

198.
Szentmárton, 1515. április 24. --- János, báthai apát, a nagykáptalanon önként lemond apátságáról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 8 D.

 

199.
Fehérvár, 1515. augusztus 29. --- Nagymakki Uriel 50 forintért s lelke üdvéért a szentmártoni apátságnak bevallja Gugh felét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 12 D.

 

200.
Buda, 1516. október 31. --- II. Lajos király parancsa, hogy a fehérvári keresztesek a veszprémi káptalant Szentmártonfölde birtokba bevezessék.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 22858.

 

201.
1516. november 19. --- Máté apát és konventje Csergő, másként Szentmártonfölde nevű jószágát Szarka Kelemen kapolcsi nemesnek és társainak eladja.
Sárkány Ambrus országbíró 1524. október 29-i átiratából.

 

202.
Esztergom, 1517. január 24. --- Pál, esztergomi kanonok nyugtatványa, hogy János, az apátság budai házának gondozója a nyolc forintnyi évi bért megfizette.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 Y.

 

203.
Buda, 1517. február 14. --- Horvát Péter bélai apát, Máté főapátot és Pál pécsváradi apátot nem eresztette be monostorába, noha a főapát patronusa, ura az említett apátságnak. Péter hűtlenségéért bocsánatot nyer, apátságát meghagyják, de esküvel fogadja, hogy a függőségét biztosító rendelkezéseket megtartja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 T.

 

204.
1517. február 16. --- Máté apát és konventje Budán ismét házat vesz és az eladó Kakas Mihálynéval s fia, János pécsi kanonokkal megállapítják a föltételeket.
Fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 N.

 

205.
Győr, 1517. május 5. --- Kálthy Miklós a saját, gyermekei és rokonsága nevében Máté apát s konventje javára lemond a nádasdi Ágoston-rendiektől vett káltházi rétre való jogáról, Kálthy Mihálynak Káltháza, Felsőkáltháza, Bodonteleke részeit illető már megtörtént, Kálthy Lukácsnak teendő bevallásába beleegyezik, saját Cherge nevű földje, felét a Rendnek ígéri, ha ez az említett birtokokat Therek Imrétől és Bárki Ferenctől, kik erőszakkal lefoglalták, a saját költségén visszaszerzi, ha családját különös védelmébe veszi és Cherge földért meg 42 forintot fizet; az említett réthez való jogáért már kapott 8 forintot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 L.

 

206.
Róma, 1517. május 10. --- X. Leó pápa a magyar bencés monostorok uniójának szabályzatát jóváhagyja.
Vatikáni levéltár, Leon. X. Secret. an. IV., V., VI. tom. XI. Reg. 1203. fol. 18--22.

 

207.
Buda, 1517. június 26. --- Banyth Pál és Balázs súlyosan megsebesítették Laczkó bélai predialista nemes társukat. Máté apát, mint uruk, a szomszédos nemesekből alakult bíróság elé idézi őket, de nem jelentek meg. A király birtokvesztés terhe alatt parancsolja meg nekik a megjelenést.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 O.

 

208.
1517. szeptember 13. --- A szekszárdi konvent átírja Pál szentmártoni perjel, az újonnan kinevezett apát képviselője kérésére Tamás esztergomi bíborosérseknek a szekszárdi apátság megüresedését tudomásul vevő s betöltésére vonatkozó levelét. Tamás az érdekelt felek hozzájárulásával János szentmártoni szerzetest nevezi ki apáttá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 8 C2.

 

209.
Veszprém, 1517. szeptember 16. --- Máté apát s konventje panasza szerint Török Imre gesztesi két porkolábja, Wisei László és Theseni Bernát, uruk meghagyásából Bársonyoson megtámadta Erchy Ambrus deákot és Péter udvari embert, kiket a Rend igazságszolgáltatás (pro ordinando et componendo certas litigiones iobagionum) végett oda küldött, a faluból kikergették, majd holtra verve, Ambrustól 32 forintot vettek el. A támadók között volt Bálint örsi pap is. A király a Veszprém megyei alispánt és a szolgabírákat bízza meg a vizsgálattal, szeptember 4-én kelt levelével. A vizsgálat, melyről dergecsei Zarka Kelemen tudósítja a királyt, a panaszt mindenben igaznak találja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 46 B.

 

210.
Győr, 1517. szeptember 23. --- Bornemisza János, pozsonyi ispán s budai várnagy, a Szerdahelyi Danchokhal való rokonság címén s a Danch Jánossal kötött szerződés jogán Máté szentmártoni apáttól s konventjétől visszaköveteli a náluk zálogban levő Csécsény falut, Fud és Tényő pusztákat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 Q.

 

211.
1517. október 4. (?) --- Tanú vallja, hogy Csécsény Szent Márton monostoráé s hallomásból tudja, hogy Mátyás király felét 200 forintért Koczor Györgytől visszaváltotta. A szomszédok szintén egyértelműleg állítják, hogy Csécsény a monostoré, de tudják, hogy néhány évig nyugati fele Koczornál volt zálogban.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 55. nr. 3.

 

212.
Róma, 1518. február 26. --- X. Leo pápa a szentmártoni főapát és konvent kiváltságos helyzetét csorbító bulláját visszavonja és semmisnek nyilvánítja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 A.

 

213.
1518. március 9. --- A szentmártoni főapátság, melyet Nagyszombati Márton és András éneklő-szerzetes képviselnek, csereszerződést köt Gughi Kelemennel és Gergellyel (Gughi Mihálynak fiaival, kinek atyja Gughi, más nevén Demeter János volt). A Gughiah a Rendnek adják Gugh félét s beleegyezek Nagymaky Kristóf fia, Uriel bevallásába. Ők viszont megkapják Újságot (más nevén Sugóságot), két lakott jobbágytelket, Szentlőrincen a monostor allodialis területének határai közt levő rétet, amelyet eddig az újsági jobbágyok használtak és az apátság összes nem tilos, nem reservált erdeiben szabad faizást.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pergamenlevél függő pecséttel. --- Signaturája: Capsa 12 C.

 

214.
1518. március. 16. --- Máté apát s a konvent leíratják a Gughiaknah adott Újság határait.
Másolata az országos levéltárban. Papírív. --- Signaturája: DL 23011.

 

215.
Pannonhalma, 1518. április 29. --- A pannonhalmi általános káptalan Nagyszombati Márton tatai apátot Kolozsmonostor apátjává választja meg.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: 26 X.

 

216.
1518. május 29. --- A szentmártoni konvent tiltakozik két megbízottjának Gozthon János, győri püspökkel szemben kifejezett tiltakozása ellen, mert nem szabály és parancs szerint jártak el; egyszersmind mint hiteles hely aggodalmát fejezi ki, hogy hiteles-e a Somló várára vonatkozó, levéltárukban levő levél, melynek átiratát a király meghagyására Gozthon János győri püspöknek kiadták, és óvást tesz, hogy ebből pecsétjére sérelem ne támadjon.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban --- Signaturája: Capsa 54 B2.

 

217.
Győr, 1518. december 15. --- A magyarországi bencések X. Leó pápától kölcsönös megállapodásaiknak bullába foglalását kérik. Megbízottjuk, Hagymási Máté, zselici apát más, a főapátság kiváltságát sértő bullát eszközölt ki (1517.). De Máté főapát kérésére X. Leó érvénytelennek jelenti ki s új bullájában (1518.) a főapátság összes kiváltságait megerősíti. Ezt viszont az uniós apátok tartották sérelmesnek s Máté főapátot bevádolták a királynál s Bakócz Tamás követnél. Az unio érdekében a követ ügyhallgatója előtt le is mond egyes pontokról, de hangsúlyozva fenntartja a főapátság és monostor kiváltságait s kiköti, hogy vallomása csak tudtával adható ki levélben. Azonban az ügyhallgató jegyzője Tolnai tudta nélkül, felfogásától elütőleg, a kiváltságok fenntartása nélkül állítja ki a levelet, a miért is Máté főapát érvénytelennek nyilvánítja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 B.

 

218.
Buda, 1518. augusztus 29. --- II. Lajos király Máté apáttól 320 forintot vett kölcsön s megígérte, hogy a legközelebbi adóból visszatéríti. Mivelhogy ez a tolnai országgyűlés határozatainál fogva nem volt lehetséges, fölhatalmazza Mátét, hogy a szentmártoni és somogyvári apátság birtokain a jövő adóból vagy kamaranyereségből foglalja le az említett összeget.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 61 E2.

 

219.
Csorna, 1518. szeptember 9. --- Máté apát Bornemisza János kérésére a 200 forintnyi zálogösszeg átvételével átengedi neki Csécsény felét, az erről szóló levelet azonban úgy csikarja ki a konventtől; ez később meggyőződvén, hogy Csécsény nem zálog, hanem csere útján jutott birtokába, a kierőszakolt levlelet érvénytelennek nyílvánítja s Csécsény bárminemű elidegenítése ellen tiltakozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 T.

 

220.
1518. --- Regestrum rerum et bonorum clenodiorumque ad sacristiam monastery Sancti Martini Sacri Montis Pannonie per Reverendum dominum Mattheum de Tholna eiusdem monastery abbatem demo emptorum et ordinatorum anno 1518.
Eredeti, igen szépen kiállított jegyzék a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aab. Fasc. 26. nr. 15.

 

221.
1518. --- A főapátság joghatósága alá tartozó somogyi világi papság engedelmességet esküszik Máté főapátnak és a konventnek, életjobbulást s az egyházi vagyon gondos őrzését ígéri s hogy semmiféle ellenük irányuló tanácskozásban, cselvetésben részt nem vesznek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 K.

 

222.
1518 táján --- Máté apát és konventje társukat, Pápai Benedeket jásti apátnak választják. Bírja is egy ideig az apátságot, de bizonyos ügyben Máté apát hívására Szentmártonba kell mennie. Noha távollétére kormányzót rendelt, Dobozi Mihály fehérvári olvasókanonok mégis elfoglalja apátságát. Pápai Benedek tiltakozik apátságának elidegenítése ellen.
Egykorú, keltezetlen másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 I2.

 

223.

 

Esztergom, 1519. január 11. --- Máté, szentmártoni apát, önkényűleg eladja a Veszprém megyei Sárvízen levő malomhelyet és a hozzá tartozó szántókat s rétet. A konvent egy része semmit sem tudott az eladásról és Máté a pecsétjét is erőszakosan szerezte meg: érvénytelennek nyilvánítja tehát az eladást s tiltakozik az említett békés tulajdon mindennemű elidegenítése ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 X.

 

224.
Győr, 1519. március 10. --- Oszváld deák, a komáromi vár gondozója és Gallyai Péter, Korláthkői Péter, a komáromi ispán csicsói tisztje uruk parancsából a szentmártoni apátság Nagyfüss határában levő Erenkez erdőnek legnagyobb részét kivágták s a fát Komárom várába vitték (1518. dec. 9). Emiatt Máté apát s konventje Újlaki Lőrinc országbíró előtt panaszt emelt, ki azután a vizsgálattal a győri káptalant bízta meg (1519. febr. 21.); ez a vizsgálat végeztével az alpereseket a 32. napra a király elé idézi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Papiroslevél, melynek pecsétje összetöredezett. --- Signaturája: Capsa 57 P3.

 

225.
Győr, 1519. március 11. --- A főapátság emberei a tilosban, Kerenkez (?) nevű erdőben idegen ökröket találtak s behajtották Fyssy Tamás nagyfüssi prediálistához. De Korláthkői Péter emberei, Oszváld deák, Gallyai Tamás népeikkel a nemesi ház kapuját, ajtóit feltörve, elhajtották az ökröket. Az Újlaki Lőrinc országbírótól a vizsgálattal megbízott győri káptalan a 32. napra törvénybe idézte az erőszakoskodókat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 Q3.

 

226.
1519. március 17. után pár nappal. --- Máté szentmártoni apát a malomhelyes Sár pusztát eladta Borchy Balázs veszprémi kanonoknak, ez meg a veszprémi káptalannak zálogosította el. A konvent vissza akarja szerezni, a káptalant megkínálja a zálogösszeggel, de nem fogadja el. Panaszukra II. Lajos ráír a káptalanra és minthogy nem engedelmeskedik, a 32. napra maga elé idézteti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 Y.

 

227.
Szentmárton, 1519. április 4. --- Máté szentmártoni apátot több apáttársa bevádolja X. Leo pápánál, hogy a Rend vagyonát pazarolja, annak nagy kárára birtokokat elad. Máté jó nevének védelmére bizottsággal megvizsgáltatja a vádat, mely vallomásában éppen Máté okos gazdálkodásáról tesz tanúságot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 I.

 

228.
Buda, 1519. április 28. --- István, telkii apáttá kinevezett fogadalmas szentmártoni rendtag esküvel fogadja, hogy engedelmes lesz a törvényes szentmártoni apátnak s mit sem fog elidegeníteni a Rend vagyonából és a szentmártoni apátság kegyúri jogköréből nem fog az egri bíbornok joghatósága alá helyezkedni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Papírlevél pecsét nélkül. --- Signaturája: Capsa 66 E.

 

229.
Győr, 1519. június 13. --- Máté szentmártoni apát és a konvent békésen megegyeznek Kálthy Miklóssal a kálti részbirtokokon.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 16 C.

 

230.
1519. augusztus 22. --- Máté apát és konventje a király parancsára országos érdekből megengedik, hogy Korlatovith György a nála zálogban levő Aparoc várkastélyt a zálogösszegben a jajcai bánoknak átengedje; a visszaváltás jogát fenntartják.
Fogalmazvány vagy egykorú másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 P.

 

231.
Róma, 1519. szeptember 13. --- Lénárd bíboros meghagyja a zirci apátnak, hogy Máté szentmártoni apátot oldja föl azon esküje alól, amellyel egyes apátok unszolására megígérte, hogy néhány, X. Leo pápa adta kiváltsággal nem fog élni. A felmentés kellő elégtétel mellett történjék, az ígéretről és esküről kiállított közjegyzői iratot pedig semmisítse meg.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 E.

 

232.
Buda, 1519. szeptember 30. --- Midőn a nemes származású Füredy Péter, most Szentmártonban tartózkodó bencés apát, Máté apátnak s konventjének ügyében Tamás esztergomi érsekhez utazik, Nagyigmándon, hol Simon plébánosnál étkezés végett megszállt, rátörnek Török Imre nándorfehérvári bán emberei, Wessei László és Theseni Bernát gesztesi várnagyok, mágócsi Porkoláb Márton, nagyváti Bornernisza János egy sereg sági, örsi, nagyigmándi, csicsói, tápi, szentmiklósi, gönyűi jobbággyal, gyalázzák, kápáját is széttépik, elvesznek tőle két Deákira vonatkozó levelet. A budai káptalan Báthori István nádor rendeletére a vádlottakat a 32. napra a király elé idézi, átadván a nádor levelét. Emerico Therek in platea, prope videlicet novam ecclesiam Beatissime Virginis Marie Bude ante castrum fundatam ac Iohanni Bornermza in domo ... Thome cardinalis Strigoniensis etc. similiter Bude in platea Sancti Georgii habita et Martino Porkolab in domo episcopatus ecclesie Sirmiensis consimiliter Bude in platea Omnium Sanctorum habita personaliter repertis.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 44 I.

 

233.
1519. december 20. --- II. Lajos király a győri káptalannal bevezetteti a szentmártoni apátságot Gönyű és Ság birtokába. A birtokok falubírái azonban tiltakoznak uruk, Török Imre nevében, kit e miatt a 32. napra a király elé idéznek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 K.

 

234.
1520. április 16. --- Mihály pannonhalmi perjel és őr Lőrinc istvándi plébánost tanúvallomás fölvételére kéri.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 O3.

 

235.
Pozsony, 1520. augusztus 1. --- II. Lajos parancsa, hogy Vének szomszédai, ha őket meghívják, 16 nehéz márka büntetés terhe alatt kötelesek megjelenni határjárásnál. Szomszédos Szegye, Csicsó és Száva.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 57 X3.

 

236.
Róma, 1520. szeptember 5. --- Máté főapát kéri X. Leo pápát, rendeljen bírákat, kik Bakócz Tamás bíboros elleni panaszában eljárjanak. A bíboros titkon rábírta a joghatósága alatti apátokat, akik a legtekintélyesebbek, hogy a nagykáptalanon meg ne jelenjenek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 43 R.

 

237.
Róma, 1520. szeptember 20. --- Többen az apátok közül nem akartak engedelmeskedni Máténak mint Ťpater abbasť-nak és hogy Máté főapát főhatósága és rájuk nézve terhes ellenőrzése alól szabaduljanak, az e részben való mentességük kieszközlése érdekében Rómába fordultak. II. Lajos király ezen törekvések meghiúsítása céljából a Ťprimum et principale monasteiumť érdekében szintén Rómába fordult; X. Leo pápa kijelenti, hogy ő is nemcsak támogatni igyekszik Máté főapátnak kiváltságon alapuló jogait, hanem a királyt is fölkéri a főapátság kiváltságainak megvédésére és Máté reformtörekvéseinek támogatására.
Közjegyzői átiratban a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 L.

 

238.
Róma, 1520. szeptember 21. --- X. Leó pápa iurisdictio elvesztésének terhe alatt meghagyja az érsekeknek, püspököknek s más ordinariusoknak, hogy a területeiken lakó bencés apátokat kényszerítsék a szentmártoni főapát hirdette nagykáptalanon való megjelenésre.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 B.

 

239.
Győr, 1520. október 1. --- II. Lajos király, a Vének és Szégye közt levő, Tanya nevű halászhely ügyében, mely a szentmártoni apátság és Illés csornai prépost között peressé lett, helyszíni tárgyalást rendelt el. Az apátságot képviselő Nagyszombati Márton indítványozta, Illés prépost is beleegyezik, hogy a tárgyalás békéje érdekében kiki csak a szükséges tanúkkal jelenjék meg. A prépost megtartotta az ígéretet, nem úgy Nagyszombati Márton. Ez fegyveres kézzel vonult ki és a tárgyalást hatalmasul megzavarta. A prépost panaszára a király a győri káptalant megbízza, tartson vizsgálatot s ha kell, idézze meg a bűnösöket a 32. napra, a mi meg is történik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 A3.

 

240.
Róma, 1520. október 7. --- Tandallo János bencés, volt győri főesperes, János kalipolisi püspökkel, Tihany, elaggott commendatorával Máté főapát s konventje beleegyezésével és közreműködésével, minthogy a világiak a tihanyi apátságnak sok kárt tettek és Máté konventjével együtt hiába kérte a királytól, egyességet köt, melynek értelmében a commendator 100 forint évdíjért átengedi az apátságot a szerzetessé lett főesperesnek. Ha Tandallo a püspök előtt hal meg, utóda, illetve ennek vonakodása esetén Máté vagy ennek utódja és konventje fizetik az évdíjat. E simoniacus egyességre mindnyájan esküt tesznek és pedig az említettek, a pannonhalmi konvent nevében pedig György perjel. A simonia bűne alól a pápai penitentiariusnak a Győrött lakó Albert sebastei püspöki s a bakonybéli apát részére engedélyezett fölhatalmazás folytán kapnak ugyan feloldást, de a szerződést sem akarják érvényben tartani s azért az eskü alól is felmentést kérnek. X. Leo pápa a győri püspök által ez alól is felmenti őket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: 39 M.

 

241.
Szentmárton, 1520. november 26. --- Aczél Ferenc, II. Lajos király titkárja, már ismételten a halasztást kapott a Rendbe való beöltözésre. Végre Máté főapáttal abban állapodott meg, ha Szent Katalin napján sem öltözik be, elveszti minden jogát. Nem jelent meg; Máté tehát kéri a királyt, mentse fel a további várakozástól, hisz, az eddigi egyezkedés is jogtalan és bűnös volt s engedje meg, hogy a Rend szabadon gyakorolhassa jogát.
Máté főapát papírra írt fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 U.

 

242.
Buda, 1521. január 17. --- II. Lajos Máté pannonhalmi apát panaszából értesült, hogy Korlatovith György nem akarja kezéből kibocsátani a bélai apátsághoz tartozó Aparócot, noha szavát adta, hogy a zálogösszeg fölvétele után Szent Mihálykor (1520. szept. 29.) visszaadja. A király szigorúan ráparancsol, hogy a főapáttal a Baráthi Mátyás budai várgazda, vránai perjel jelenlétében megtartott számadás után bocsássa ki, ha meg nem teszi, fegyverrel fogják kényszeríteni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 Q.

 

243.
Baráti, 1521. február 6. --- Máté pannonhalmi apát és Illés csornai prépost peres ügyében választott bíróság ül összes Nagybarátiban de Illés követelése miatt, hogy Mátét és konventjét minden vizsgálat mellőzésével kényszerítsék elégtételadásra, eredménytelenül oszlik szét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 62 G.

 

244.
Buda, 1512. március 14. --- A Szent Mihály arkangyalról és Krisztus legszentebb testéről nevezett bátai egyház apátja tékozolja egyháza javait, zsarnoksága miatt pedig már hatvan jobbágy költözött el. A király Máté főapátnak meghagyja, hogy akár az apát elmozdításával vessen véget a tékozlásnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 65 S2.

 

245.
Somogyvár, 1521. július 19. --- Takács László kisegresi részbirtokát minden tartozékával a szentmártoni apátnak és a konventnek adja, mert szorult anyagi helyzete miatt hadi kötelezettségének nem tud eleget tenni. (Az apát remete-udvari prediálistái közé fogadja, birtokában úgy őt, mint utódait meghagyja. A birtok csak magvaszakadás esetén kerül a Rend birtokába.)
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 P.

 

246.
Esztergom, 1521. szeptember 19. --- Nyási Demeter esztergomi vikárius Héderváry Istvánt a somogyi tizedek bérletének le nem fizetése miatt keletkezett perben vesztesnek nyilvánítja és a főapátság javára 246 forint és 65 dénár lefizetésére és tizenkét somogyi hordó bor adására kötelezi. Ha ezt nem teljesítené, az esztergomi érsekség és az alátartozó püspökségek papjai pápai kiközösítés, egyházi tilalom által kényszerítik elégtételre.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 S.

 

247.
Szentmárton, 1521. --- Máté főapát, a Rend generális elnöke és konventje confraternitásba fogadja Kanizsay Lászlót, nejét és gyermekeit.
Eredetije a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: DL 23598.

 

248.
1522. június 9. --- Máté főapát s konventje, a szokásos tized és ajándékok fönntartásával, elengedik Bolla János csanaki jobbágyuknak és feleségének Zsófiának a csanaki hegyben vett szőllőjük kilencedét. Tették ezt a kemény hidegek, szárazság által okozott elemi csapások s a kérelmezőknek a szőllő nagyobbítását s javítását célzó szorgalmuk miatt, mellyel az eddig hasznavehetetlen területet értékessé változtatták.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 8. nr. 2.

 

249.
Buda, 1522. június 25. --- II. Lajos király a Rend hanyatlásáról panaszkodik s okát abban látja, hogy már ötödik éve nem volt semmiféle káptalan, sem pedig visitatio. Meghagyja azért Máté főapátnak, hogy szeptember 14-re hívja egybe a nagykáptalant s kezdje meg a vizsgálatokat. Az apátoknak pedig javadalmuk elvesztése alatt megparancsolja, hogy megjelenjenek.
Egyszerű másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 B.

 

250.
1522. július 2. --- Máté főapát és konventje a köröshegyi, csepelvölgyi, somvölgyi, csajági, kajári, foki kések tizedeinek, a foki, ságvári, somi pecsétpénzek szedésével megbízza nemes Cher Ferenc tepeji predialistát. A jövedelmekből a köröshegyi házat tatarozni, szükségesekkel ellátni, a többiről elszámolni tartozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 R2.

 

251.
Buda, 1522. szeptember 8. --- Újlaki Lőrinc országbíró felhívja Korlatovith Györgyöt hogy a Körös megyében fekvő Aparóci várkastélyt Horvátországban és Szlavoniában elterülő tartozékaival együtt -- a zálogösszeg lefizetése ellenében -- bocsássa vissza Balázs bélai apát kezére. Ellenkező eljárás esetén a tótországi bán által tartandó közelebbi gyűlésen köteles megjelenni s ott számot adni eljárásáról.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 R.

 

252.
Pozsony, 1522. december 24. --- Deáki határjárása, a melyet Báthory István nádor, királyi helytartó parancsára a pozsonyi káptalan tanúságával Chernel Ambrus végez.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 W.

 

253.
Szentmárton, 1522. (?) --- Máté főapát keservesen panaszkodik a királynak monostorának pusztítása, elnyomása miatt, igazának tudatában bátran, merészen szemére hányja igazságtalanságát, hogy Héderváryt a kiközösítés alól fölmentette -- a fölmentést érvénytelennek mondja -- s a jog nevében követeli, hogy az igazságszolgáltatásnak szabadságot adjon s figyelmezteti, hogy kötelessége monostorát védeni.
Eredeti fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 L.

 

254.
Szentmárton, 1522. --- Héderváry István pörére vonatkozó fogalmazvány. Írója általános elvekkel és egyházi törvényekkel bebizonyítja, hogy Héderváry fizetni köteles és a király beleavatkozása törvénytelen.
Fogalmazványa a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 L2.

 

255.
1522. ? --- Máté főapát Héderváry István elleni vádbeszédének vázlata. Héderváry, könyörgött a bérletért, minden jót ígért és pontos fizetésre kötelezte magát. Az igazság követeli, hogy fizessen, elégtételt adjon; nem a magáéból adja, hanem az egyház a melynek mindenét, köszönheti. Az ország törvényei nem akarhatják az igazságtalanságot. És van miből fizetnie.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 50 A4.

 

256.
1522 táján --- Máté szentmártoni főapát a bélai apátságot Lőrinc papnak, az ábrahámi apátság commendatorának adja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: 59 I2.

 

257.
Róma, 1523. január 13. --- VII. Kelemen pápa megerősíti Pannonhalma kiváltságait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 Q.

 

258.
Győr, 1523. március 26. --- A főapátság és Héderváry István közti tizedperben választott bíróság dönt. Héderváry két részletben 530 forintot fizet, mely összegből azonban ötven forint még bizonyításra szorul, s meg kell adnia a tizenkét hordó bort is. Ha a meghatározott időre nem fizet, akkor Dunaszeg és Öttevény birtokai a főapátság kezébe kerülnek s maradnak mindaddig, míg adósságát nem törleszti.
Egykorú másolata a pannonhalmi rendi levéltárban --- Signaturája: Capsa 72 T.

 

259.
Szentmárton, 1523. január 23. --- Máté pannonhalmi apát és konventje mint a bélai apátság kegyurai, de egyszersmind az egész Rend nevében felszólítják Korlatovith Györgyöt, hogy a tőle zálog címén éveken át bírt, a bélai apátsághoz tartozó Aparócz várkastélyt fölvevén Banyth másként Pozsegai János kezéből az 1300 zálogösszeget, adja vissza.
Máté főapát sajátkezű, gyűrűpecsétjével megerősített levele a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 T.

 

260.
1523. --- II. Lajos király, kéri a pápát, hogy fékezze meg a nagyratörő Máté pannonhalmi apátot, aki nem éri be vele, hogy főapát címet szerzett magának, hanem az ország püspökségei s az esztergomi érsekség jogainak sérelmére mindenféle kiváltságot szerzett magának, önmagát s apátjait kivonta a főpásztorok joghatósága alól, szinte egyenlővé tette magát ezekkel; pedig éppen ezek onera defensionis regni mei maxima ex parte sustinent. Brodarics István bővebben, fog erről az ügyről szólni s jelentése után a pápa, kéri a király, vonja vissza a püspökségek, főleg pedig az esztergomi egyház sérelmére kiadott, a főapátnak különös jogokat biztosító privilegiumokat.
Máté főapát sajátkezű jegyzeteivel ellátott másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 61 X.

 

261.
Buda, 1524. március 11. --- Máté főapát s konventje bűnbánólag bevallják, hogy elődeik, de ők is félrevezetve, a monostor kárára több birtokot eladtak; most orvoslást kérnek a királytól. A király ama jogelvnél fogva, hogy egyházi birtok a patronus beleegyezése nélkül el nem idegeníthető, a kötött szerződéseket semmisnek nyilvánítja s meghagyja az érdekelt bíróságoknak, hogy a Rendet ez irányban támogassák.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 71 U.

 

262.
Buda, 1524. szeptember 16. --- Tolnai Máté és a kapolcsi, dörgicsei nemesek a Csergö birtok miatt támadt peröket fogott bíró döntése alá bocsátják.
Papirra irt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 60 W2.

 

263.
Buda, 1524. október 29. --- Sárkány Ambrus országbíró meghagyja a veszprémi káptalannak, hogy Tolnai Máté főapátot és konventjét a neki fogott bíró által visszaítélt Csergő, másként Szent-Mártonfölde birtokába a kapolcsi nemesekkel szemben bevezesse.
Terjedelmes papíroklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 Y.

 

264.
Buda, 1524. december 24. --- II. Lajos király Győr megye közönségét figyelmezteti, hogy Máté pannonhalmi apát panaszt tett előtte, hogy, noha Illés, csornai prépost kérelmére a pannonhalmi és csornai egyházaknak, melyeknek ő generalis patronusa, peres ügyeit a maga ítélkezése számára tartotta fönn, mindamellett a csornai prépost, a ki a királytól kitűzött törvénynapon csak prókátora által jelent meg s így a király az ítéletet Illés személyes megjelenése idejére halasztotta, most a Győr megyei törvényszék előtt kereskedik. Nem akarván, hogy az egyszer tőle megkezdett per alsóbb bíróság elé jusson, a király, meghagyja a megyei törvényszéknek, hogy hacsak a felek közben meg nem egyeztek, a vitás ügyeket terjessze személye elé.
Másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 62 K.

 

265.
Róma, 1525. január 26. --- Máté főapát azon panasszal fordul Rómába, hogy némely egyházfők miatt már négy esztendeje nem lehetett nagykáptalant tartani. Ezekkel ugyanis némely, területükön lakó apátok elhitették celebrationem capituli huiusmodi iurisdictioni, quam ipsi presules in monasteriis suarum diocesum habent, preiudicare. Pedig absurdum esset, ut aliquis praesul diceret sibi preiudicari, si abbates dictorum monasteriorum ad capitula huiusmodi, unde tot bona sunt orta et oriuntur in dies, convocati conveniant; quin imo etiamsi preiudicaretur, debent presultes spiritualia temporalibus et animam corpori anteferre. Kelemen pápa tehát, aki elődénél nem kevesebb szeretettel viseltetik ezen ország bencései iránt és kívánja, hogy mindegyik főpap betöltse a jó pásztor tisztét, apátnak vagy másnak ne adjon alkalmat a káptalan elkerülésére, hanem inkább ezt minden erejével elősegítse és Szent Márton monostorának adott előbbi levele (1523-i) egyebekben is érvényesüljön, föloldozván formaszerűen a jelen irata céljára Mátét minden, netán magára vont egyházi büntetés alól, egyszersmind szem előtt tartván az ezen ügyben kibocsátott leveleket, ex certa scientia, auctoritate apostolica ... trinas litteras pro monasterio Sancti Martini per ... Leonem ... concessas ... innovat. Et -- folytatja -- similes illis de novo concedimus et edimus ac tibi pro tempore archiabbati monasterii huiusmodi 1) quandocunque et in quocunque monasterio tibi placuerit annualia et triennalia capitula indicendi ac 2) omnes et singulos abbates et priores monasteriorum dicti regni et quoscunque monachos, de quibus tibi videbitur, ad capitula huiusmodi convocandi et 3) eisdem capitulis presidendi ac omnia et singula tibi per dictum Leonem predecessorem quomodolibet concessa faciendi ac 4) contradictores quoslibet et rebelles etiam per privationis perpetue prioratuum et officiorum suorum ac regiminis et administrationis monasteriorum, quibus presunt et inhabilitatis ad illa ac alia quecunque dicti Ordinis officia ac dignitates imposterum obtinenda et alias quascunque, de quibus tibi placuerit censuras et penas compescendi et brachii secularis auxilium invocandi, 5) de ipsis prioribus, officiis et monasteriis per privationem huiusmodi vacantibus disponendi, 6) necnon alia quecunque in premissis et, circa ea necessaria seu quomodolibet oportuna faciendi et exequendi plenam et liberam concedimus facultatem. Et nihilominus venerabiles fratres nostros Strigoniensem et Colocensem archiepiscopos ac universos et singulos episcopos et presules dicti regni rogamus, monemus et hortamur attente eisque in virtute sancte obedientie et sub iurisdictionis privationis pena huiusmodi districte precipiendo. mandamus, quatenus nullum impedimentum circa celebrationem capitulorum et observationem literarum pro monasterio Sancti Martini emanatarum huiusmodi directe vel indirecte quovis quesito colore prestent, aut prestari permittant, quinimo eorum quilibet ad celebrationem et observationem huiusmodi omne auxilium, consilium et favorem pro viribus impendant, ut exinde eis a Deo perennis vite premium et a nobis condigna proveniat actio gratiarum. Non obstantibus etc.

Hártyaoklevél, selyemfonadékon függő pecséttel a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 H.

 

266.
1525. február 16. --- II. Lajos 1525. január 25-iki rendeletével megírja a somogyvári konventnek, hogy mivel Máté pannonhalmi apát és konventje panaszt emeltek előtte, hogy noha a II. Ulászló idejében hozott országgyűlési határozat értelmében a termény és bortizedek természetben fizetendők, illetve a tizedszedőkkel kötött egyesség szerint megválthatók, de non cum sex vel quattuor denariis, mégis Török Bálint, More László, Dersffy Miklós, Ellyevölgyi János mester, nádori itélőmester, Faiszi János, Ipóthffy János Somogy megyei birtokaikról a Szent István ajándékából Pannonhalmának járó tizedeket magoknak tartották, ami az apátságnak több mint 400 forint kárt okozott. Mivel pedig az 1521-iki Szent György-napi országgyűlés úgy határozott, hogy a peres ügyek az idézés 15. napján elintézendők, meghagyja a konventnek, hogy a nevezetteket ily határnappal idézzék. A konvent Ambrus szerzetes által február 14. és 15-én a királyi rendeletnek eleget tett.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 M2.

 

267.
1525. április 1. --- Örkényi István és János, Istvánnak fia, Kristóf, a szentmártoni monostor iránti hálából előnyös föltételekkel neki adják meghalt testvérük, Sebestyénnek Örkényen bírt másfél nemesi sessióját, temetkező hely fönntartásával átengedik az örkényi templom kegyuraságát s hozzájárulnak Örkényi Pongrác meghagyott özvegyének bevallásához. A monostor sok jótéteményben részesítette őket, most is ötven, forintot kapnak és két kisécsi szőlő jövedelmét, mely szőlők azonban a család kihaltával a Rendre szállnak vissza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 B.

 

268.
1525. július 22. --- Akay Gáspár lelkiüdvéért és 32 forintért a szentmártoni monostornak adja két bőnyi nemesi sessióját, 50 hold szántót és 25 kaszaalj rétet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 E.

 

269.
1525. július 22. --- Némai György meghagyatott özvegye, Erzsébet asszony gyermekeivel, Istvánnal, Mihállyal és Benedekkel a győri káptalan előtt kijelentik, hogy a maguk részéről hozzájárulnak Némai György adományához, mely szerint a Komárom megyei Ivántelek pusztát a pannonhalmi apátságnak adta.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 B.

 

270.
Remeteudvar, 1525. augusztus 23. --- Karai András remete-udvari ispán értesíti urát, Máté főapátot, hogy a Somogy megyei szék kimondta, hogy ezen évben senki hat dénáron kívül más tizedet ne merjen fizetni; mert megegyeztek volt, hogy a főapát a mezőn szedesse a tizedet s ezt elmulasztotta. A határozatot egyesek izgatására hozták. Az ispán javallja, hogy a főapát a királytól kérjen levelet e határozat ellen. Ha nem siet, nagy kár éri az egyházat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Fasc. 38r. nr. 19.

 

271.
1525. szeptember 6. --- II. Lajos király Budán augusztus 26-án kelt rendeletével meghagyja a győri káptalannak, hogy mivel Máté, pannonhalmi apát és konventje panaszt emeltek előtte, hogy nemes Bajcsi, előbb Asszonyalvai Pál, a pannonhalmi katonaság kapitánya a Balázs bélai apáttól nevükben fölvett 120 forintot ultra et super suum iustum sallarium ac pecunias mensuales apud se teneret és ismételt kérelmükre sem adja vissza, szólítsák föl a pénz visszaadására vagy a 15. napra idézzék felsége elé. A káptalan a maga részéről Ethei László papot, a Szent Mihály arkangyal oltárának igazgatóját küldte ki. A Bajcson megidézett Pál azt mondta, hogy ő már többször számot vetett az apáttal s konventjével; új számadásra csak a király előtt hajlandó. Ezért tehát szeptember 2-án a király elé idéztetett.
Lekopott pecsétű papíroklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 24 C.

 

272.
1525. szeptember 10. --- Máté pannonhalmi főapát, a konvent nevében pedig András perjel, Mihály egyházőr és Miklós testvér Pál mestert, penitenciarius minort és Romai Egyed sollicitatort törvényes képviselőikül jelentik ki; különös figyelmükbe ajánlják azokat, kik a főapát hatalma alól minden áron menekülni akarnak s Rómában ezt célzó kiváltság leveleket hajhásznak. Az erre vonatkozó rész így szól:
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 56 M.

 

273.
1526. február 12. --- Miklós szerzetes Máté főapát s konventje nevében eltiltja Lajos királyt Szigliget elajándékozásától, Csulai More Lászlót s nejét, Magdolnát, Újlaki Lőrinc herceg özvegyét az eladásától, Lengyel Lászlót s fiait, Jánost és Gáspárt pedig a megvételétől.
Papírra írt eredetije kopott pecséttel a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 M.

 

274.
1526. február 22. --- Lajos király és Mária királynő hír szerint Lengyel László s fiainak akarja eladni Szigligetet. Ez ellen Ambrus deák, Máté főapát és konventje nevében a kereszteseknél tiltakozik.
Papírra írt, pecséttelen eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 16 B.

 

275.
1526. május 28. --- Ezeny István jobbágyaival részben felégette, részben kivágatta a szentmártoni monostor és özvegy Gergely deáknénak szolgagyőri osztályos erdejét. Panaszukra a király az alperest a tizenötödik napra maga elé idézi.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 N3.

 

276.
1526. június 9. --- A szentmártoni monostor idővel több birtokot, harmadfél nemesi sessiót és két pusztát, Jurényt és Dorogdot, szerzett Örkény határában. Az atyafiság perrel támadta meg e szerzeményt, melynek azonban békés egyesség vetett véget. Örkényiek elismerik a monostornak az említett birtokokhoz való jogát, miért ez hálából nekik adja az Örkényi Pongrác comes néhai özvegyétől, Erzsébettől örök alamizsnául adott sessiót és egy darab, az alapi-út és átal-út közt fekvő földet s azonkívül különös pártfogásba fogadja őket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 20 A.

 

277.
1526. június 9. --- Szigligetet Lőrinc herceg halála óta a Lengyeltótiak tartják elfoglalva s Lajos király most, a mint értesültek, el is adta nekik a várat. Mihály szerzetes ezen eladás ellen Máté főapát s a konvent nevében tiltakozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 N.

 

278.
1526. június 22. --- Máté pannonhalmi apát és konventje pro quibusdam arduis (suis) ecclesieque (eorum) necessitatibus in presenciarum summe urgentibus evitandis a Győr megyei Csécsényben levő részbirtokukat s a birtok közelében levő rábai malom felét Enesei Cseszneki Györgynek, a komáromi és tatai várak kuriái gazdájának s örököseinek 300 magyar forintért zálogba vetik úgy, hogy a malomjövedelem Pannonhalmát illető része a zálogösszeg törlesztésére szolgáljon; a zálog lefizetéséig Csesznekit és örököseit a zálogos javakban megvédik.
Papíroklevél félig lekopott pecséttel a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 R.

 

279.
1526. július 24. --- Máté szentmártoni főapát és konventje elismervényt ad Choron András veszprémi alispánnak, hogy a széki jobbágyoknak elhajtott tizenkét ökrét visszaadta. Az alispán a megyétől hadai fönntartására a főapátságra kivetett ötven forint fejében foglalta le az ökröket, azonban a főapátság, saját hadai lévén, sohasem fizetett a megyének.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 A2.

 

280.
1527. január 18. Esztergom --- János király az országa apátjainak, az apátságok commendatorainak és az apáttal nem bíró monostorok perjeleinek meghagyja, hogy a régi szokásnak megfelelő s az egész keresztény világban de triennio in triennium megtartani szokott és most a Máté apáttól a király akaratának megfelelőleg összehívott káptalanra, melyre propter certas causas et declarationes ibidem declarandas et expediendas az esztergomi érsek is elküldi képviselőit vagy képviselőjét, az apátok gondatlansága miatt fölburjánzott visszaélések fegyelmetlenség kiirtására megjelenjenek. A káptalan régi jogkörének megfelelőleg fog eljárni, hogy minden apátságban kellő számú s a rendi szabálynak megfelelőleg reformált szerzetes éljen.
Papíroklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 W.

 

281.
1527. május 8. Körös --- Máté főapát, Pál pécsváradi és Péter szent-Trinitási apátok 1300 frtért elzálogosítják Aparócz várkastélyt a Korlathovith családnak. Az összegre a bélai apátságnak a jajczai bánoktól való kiváltásakor volt szükségük. Minthogy a kiváltásra a pénzt hiányzik és reményük sincs, hogy lesz, a felek bizonyos módozatokban állapodnak meg, melyek egyrészről a szent-mártoni apátságnak Bélához és Aparóczhoz való jogát biztosítják, másrészről lehetővé teszik, hogy az adósság törlesztésével Aparócz a Rend kezébe visszajusson.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 49 Z.

 

282.
1527. május 18. Buda --- Antal, kapornoki apát 130 frttal tartozott a Bécsben lakó Pannóniai Mihály doktornak, kinek követelésére az apát azt állította, hogy megbízottjának, Szitkei Gergelynek, már megfizette. Az ügy a nagykáptalan elé került s ez bizonyítást rendelt el. A bizonyításnál, hol Máté főapátot Sándor pannonhalmi perjel képviselte, kitűnt az apátúr igazsága, s a perjel mégis az apátra káros ítéletet hozott. Az apát János királyhoz fordult, ki az ítéletet megsemmisítette s az ítélkezést magának tartotta fenn.
Papírra írt eredetije a vasvár-szombathelyi káptalan levéltárában. --- Signaturája: Capsa. A. nr. 22.

 

283.
1527. november 13. Fejérvár --- Ferdinánd király Máté pannonhalmi apát és konventje panaszára meghagyja Cheley Márton pozsonymegyei alispánnak é Chelley Balázsnak, hogy a panaszosok Dienesdin lakó jobbágyainak, miért, miért se, összességgel elhajtott marháit visszaadják.
Papíroklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 W2.

 

284.
1528. január 21. Győr --- Bőnyi Posár Antal a szent-mártoni monostornak adja Nemesbőnyben vett nemesi kuriáját, mely délről és nyugatról az említett apátság allodiumával határos. Adja egyrészről saját, szülei és testvérei lelki üdvéért, de kap érte még 25 frtot s elengedik neki a csanaki szőlleje kilencedét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 F.

 

285.
1528. február 3. Buda --- Iklandi Mátyás, nemes Harttyáni Máté pannonhalmi coadiutort és successort Ugon becsmérlő szavakkal illette, a Rendet gyújtogatónak nevezte. Panaszára Ferdinánd király megparancsolja Szentiváni László és Orosz Pál veszprémmegyei szolgabíróknak,Chok Mártonnak, Bodor Györgynek és Démi Jánosnak, hogy a veszprémi káptalan hites ember előtt tegyenek vallomást a sértő vádra nézve.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 G.

 

286.
1528. március 13. Zselicz. --- Máté szent-mártoni főapát, mint elnök, László pécsváradi, György szekszárdi apátok, mint társelnökök tudatják Magyarországnak s kapcsolt részeinek összes apátjaival, hogy a minapi nagykáptalanon megválasztott visitatorok, akik a prímástól is kaptak megbízatást, megkezdik működésüket; elfoglalják őket tisztelettel és vendégszeretettel gondoskodjanak a legközelebbi helyig szállításukról s kíséretükről. A visitatoroknak széleskörű joguk van, a nagykáptalanon meg nem jelent apátokat XII. Benedek pápa megszabta büntetéssel sújthatják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 P.

 

287.
1528. július 27. --- Devecseri Choron András Máté szent-mártoni főapátot és konventjét jobbágyaik garázdálkodása s rablása miatt bepöröli. A július 22-én Tapolczafőn tárgyaló választott bíróság az alpereseket 500 forintban elmarasztalja, mire ezek az összeg kifizetéséig Szék nevű birtokukat adják zálogba.
Egykorú másolat a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 C.

 

288.
1528. szeptember 19. Győr. --- Bőnyi Erdély János fia, László családjával egyetemben pörrel támadja meg a bőnyi Posár Antal és a szent-mártoni apátság közt létrejött csereszerződést; de jó emberek közbejöttével békésen megegyeznek. Az apátság kezében marad az Antal bőnyi nemesi részbirtoka, sőt Erdély sessióját is megkapja, de ad neki érte nemesi joggal Pázmándon egy jobbágytelket. Szent Lőrincz határában rétet és ha szőlőt tudnak venni, azt is nemesi birtokként bírják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 G.

 

289.
1529. február--március. --- Máté főapát és konventje a kiküldött királyi bíróság előtt panaszolja, hogy Pár Kristóf, Haritsch Teodorik soproni kapitány tatai alkapitánya fegyveres népével Ölbő birtokára tört s ott rabolt, embert ölt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 71 Z2.

 

290.
1529. április 27. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy Máté pannonhalmi apát a Báthory István 1529. márc. 20-iki budai rendelete szerint Héderváry Istvánnal szemben leteendő tisztító esküt, ápril 26-án Balázs győri őrkanonok jelenlétében sola sua in persona in ecclesia sua et stallo cathedrali letette.
Papíroklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 66 Q2.

 

291.
1529. május 7. Győr --- Petthől, Bakon Vincze a szent-mártoni apátságnak adja Nemes-(Alsó-)Bőnyben levő nemesi részbirtokát, de viszont ő meg Pázmándon kap egy megnemesített jobbágytelket s ugyan ily joggal bírja majd az apátság bármely hegyében veendő szőllejét. Ha végső ínsége jut, a monostor köteles őt eltartani, ruháztatni, de ha utódok nélkül hal meg, a pázmándi telek ismét a monostoré lesz.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 H.

 

292.
1533. május 3. Bécs --- Bakyth Pál, a könnyű hadak kapitánya, Szent-Márton várát átadta Máté főapátnak s a királytól megkapja a felmentést.
Paria literarum regie maiestatis apannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 F.

 

293.
1533. május 6. --- Laki Balázs esküt tesz, hogy Sz.-Márton várát megtartja Ferdinánd király hűségében s hogy Máté apát halála esetére csak neki vagy megbízottjának adja át.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 D.

 

294.
1533. május 15. --- A győri káptalan adja emlékezetül, hogy Máté pannonhalmi apát és konventje Letenyei János kis-prépost, Visi István és Borchi Jakab kanonokok előtt május 14-én kijelentették, hogy Bakith Pál iránt való hálából, ki a legutóbbi török had alkalmával Szent-Márton várát megvédte, összes javaival s azon ezüstneműekkel, kelyhekkel, keresztekkel, egyházi öltönyökkel s dolgokkal, melyeket az apátságot elfoglalt németektől visszaszerzett, az apátnak s konventjének visszaadta, az apátság összes tizedeit a jelen és jövő évre Bakithnak, illetve halála esetén örököseinek adják; kilenc török foglyát, kik bilincsekben a szent-mártoni várban vannak, nekik vagy örököseinek hűségesen megőrzik; Bakith pedig megígérte, hogy az apátság házait, jobbágyait, tizedeit védi.
Papírlevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 P.

 

295.
1533. október 29. Bécs. --- Ferdinánd király megengedi Máté szent-mártoni apátnak, hogy a jog és szokás megszabta módon utódot választhasson; ígéri, hogy ha az ajánlottat méltónak fogja találni, királyi kegyurasága erejével neki adja az apátságot.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 P.

 

296.
1533. december 6. Szentmárton. --- Tolnai Mátyás pápóczi prépost, Bakith Pál titkára, elismeri, hogy Máté pannonhalmi apát és konventje 200 frt kölcsön fejében zálogul átadott neki három fölszerelt kelyhet, továbbá egy Szent István-féle kelyhet patenastúl, egy ezüst (ereklyetartót) kezet, egy ezüst füstölőt, két pár aranyozott ampolnát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 O.

 

297.
1534. június 1. Prága --- Ferdinánd király Máté főapát s konventje panaszára, hogy Török Bálint a múlt évi somogyi tizedet lefoglalta s hogy az ideit is le akarja foglalni, meghagyja neki, hogy az elvettekért adjon kárpótlást, a jövőben pedig hagyja békés birtokában a monostort.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 38 G.

 

298.
1534. június 7. --- Choron András cserébe ajánlja Szerecsen nevű birtokát Istvándért és Apátiért. A szent-mártoni konvent nem fogadja el, mert értéke kisebb és megtudta, hogy Szerecsen János királyé s ezzel szemben védelmet nem remélhet.
Fogalmazványaa pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 G.

 

299.
1534. július előtt. --- Máté szent-mártoni főapát és a konvent Ferdinánd királyhoz intézett panaszlevele. Mindenfelé nyomják őket; a somogyi tizedek Török Bálint és Pekry Lajos vitte el s ez a szándékuk a jövőre is; a foki kést Nyáry Ferenc vette 500 frtért bérbe, de a bérösszeg felét nem akarja megfizetni; itthon Laki Balázs fosztja, csalja őket s kínozza a szegényjobbágyokat. Orvoslásért esedeznek, Laki helyébe Kamonczy Gergelyt ajánlják várkapitánynak.
Fogalmazvány a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 S.

 

300.
1534. július 2. --- Ferdinánd király tudatja a szent-mártoni monostor népeivel, hogy Laki Balázst megfosztotta állásától s hogy ezentúl csak Albert pécsi prépostnak vagy megbízottjának engedelmeskedjenek s adják a jövedelmeket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 F2.

 

301.
1534. július 6. Szentmárton --- Peregi Albert pécsi prépost, királyi kamarai tanácsos tudatja a szent-mártoni monostor népeivel, hogy a király Laki Balázs deáktól elvette a monostort; ezután csak az apátot tekintsék uruknak s az ő embereinek szolgáltassák be a szolgálmányokat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: 21 Q.

 

302.
1534. július 7. Győr --- A győri káptalan a király parancsára elküldi tanúságát Szent-Mártonba, hogy a várnak Laki Balázstól való átvételénél jelen legyen. Azonban Peregi Albert kamarai tanácsos hiába sürgeti az átadást, Laki nem bocsátja ki kezéből.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Lad. 1. fasc. 2. nr. 83.

 

303.
1534. július 25. --- Weczeszlóczi Boldizsár, Bakith Pál belső embere, a főapátságtól 400 frtért bérbeveszi Remetét s ennek és Kiskésnek fele tizedeit. Ha a nagy urak megkárosítják, a kárt megtéríti a főapátság, viszont ő a bérlet lejártával békésen visszabocsátja a bérletet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 19 O.

 

304.
1534. október 6. --- Máté főapát és konventje, pénzszükségben lévén, a zalai és segesdi kések tizedeinek felét kerecsenyi Szalay János pozsonyi ispánnak 300 frtért bérbeadják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 Y.

 

305.
1534. (?) Pannonhalma --- Máté apát s konventje Márk keresztes győri mesterkanonoktól egy bécsinél zálogban levő ezüstnemüi és drágaságai kiváltására 150 frtot vesz föl s a kölcsön fejében leköti Csanakot. Ha a birtokbavétel idején ellentmondanának, az összeg kétszeresével bűnhődnek, s ezt a pénzt bármely birtokukból, még a jobbágyaikéból is megveheti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 D.

 

306.
1535. január 13. Győr --- Laky Balázs a kiküldött számvizsgálók eljárásával nincs megelégedve s a győri káptalannál bejelenti föllebbezését.
Győri kápt. Országos. llt.

 

307.
1535. január 14. --- Laky Balázs szent-mártoni várnagy számadásában a Thurzó Elek helytartótól kiküldött Albert bécsi prépost, kamarai tanácsos 7-9 hamis tételt talál, csalás is rábizonyul. A konvent jogai védelmére minderről levelet állítat ki a győri káptalannal.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 A2.

 

308.
1535. január 15. Győr --- Laky Balázs a győri káptalan kiküldöttei előtt kijelenti, hogy a szent-mártoni apátnak Bornemissza Mihály gesztesi várnagynál 100 frtért elzálogosított pásztorbotját a szükséges időre (jan. 20.) nem tudja kiváltani, pedig ha ez időre ki nem váltja, a kikötés szerint véglegesen Bornemiszáé lesz. A bot előbb Barbel Jánosnál volt zálogban, de Laky elvitte s noha bécsi fogságában ígéretet tett, hogy a monostornak visszaadja, mégis elzálogosította.
Győri kápt. országos llt.

 

309.
1535. január 16. --- Győri káptalan Ferdinánd király parancsából elküldi hites embereit, János őrkanonokot, Tamást a Sz. Háromság kápolnájának igazgatóját, Márkus kanonokot, hogy a Máté apát s konventje és Laky Balázs volt szent-mártoni várnagy közti leszámolásnál jelen legyenek. A bizottság, mely Albert pécsi prépost, a kamara titkárából, mint főszámvevőből, Nádasdy Albertből, berényi Bárson Boldizsárból, Ambrus deák jegyzőből, Gyarmán Péter, Pichordy Albert szolgabírákból, Borhy Jakab kanonokból állot, Szent-Mártonban a Mindenszentek-oltár igazgatóságának házában a számadást január 10-én és a következő napokban elvégezte, amint a káptalannak erről szólólevele mutatja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 Y.

 

310.
1535. január 21. --- Máté apát s konventje kétszer 200-200 forintot vesz kölcsön a karthausiak leveldi konventjétől és zálogul elkötik Istvándot és Apátit oly föltétellel, hogy ha ezeket számukra megtartani nem tudnák, Varsányt adják át. Nemfizetés esetén az összeg kétszeresével bűnhődnek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 G2.

 

311.
1535. február 7. Győr --- Bakith Pál értesíti a pannonhalmi monostor lakóit, hogy ő bizonyos Pethe János fönnforgó pörökben idéző pecsétet nem küldött.
Papírra írt levél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 66 Y.

 

312.
1535. március 3. --- Máté apát és konventje elismeri, hogy Szalay János pozsonyi főispántól tizedbérlet fejében 50 frtot fölvettek.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 B.

 

313.
1535. április 5. --- A király meghagyásából egy bizottság, melyhez Laky Balázs, volt szent-mártoni várnagy hívására Nádasdy Albert, Thurzó Elek királyi helytartó ítélőmestere is csatlakozott, átvizsgálja Laky Balázs számadásait. Lakyt az apátnak fizetendő 1448 frt 88 denárban elmarasztalják. Nádasdy Albert a bor és gabona számonkérése ellen tiltakozik s a bizottságot elhagyja, a számadást meg nem történtnek mondja s erről a győri káptalannal levelet is állítat ki. A bizottság Thurzó Eleket minderről tudósítja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 P2.

 

314.
1535. május 31. --- A pannonhalmi konvent I. Ferdinánd engedélye alapján, consensu pleno reverendissimi in Christo patris Mathei abbatis, ceterorum eiam abbatum monasteriorum in hoc regno Hungarie fundatorum electione ad id accedente, nehogy az apátság világi kezekre jusson, az előtte jól ismert Mihály pannonhalmi fogadalmast, bátai apátot egyhangúlag in legitionum abbatem et pastorem megválasztja és kötelezi az apátság elvesztett javainak, jogainak visszaszerzésére, a meglevők védelmére s arra, hogy ő is még életében gondoskodjék utódának megválasztásáról.
Papíroklevél a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 H.

 

315.
1535. június 24. Győr --- Ennyingi Török Bálint Máté apáttól s konventjétől egy évre 300 frtért bérbe veszi Somogymegye tizedeit. Megjelölik a helyeket is, hol azok szedhetők.
Másolata pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Act. Aabbatiae fasc. 38a. nr. 23.

 

316.
Ferdinánd király hanyagul tartott káptalanok és a rendi reform érdekében a bencés monostorokat buzgóságra inti.
Hiányos egyszerű másolataa pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 72 A.

 

317.
1535. tája --- A pannonhalmi monostor egyházi szerelvényeinek, szertartásos könyveinek jegyzéke, néhány elzálogosított birtokra, adósságra vonatkozó adattal.