PRT-Második kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Második kötet

ELSŐ FEJEZET
A korszak áttekintése.

Visszapillantás az előző időkre. A jelentkező bajok. A cziszterczi-rend népszerűsége. III. Incze és a lateráni zsinat elrendelik a congregatiókba való szervezkedést és a káptalani gyűlések tartását. III. Honorius reformterve. XII. Benedek nagy reform-statutuma. A Rend megindítja a reformot. A kolduló rendek hatása. A királyság belviszályai. A reformot eredményesen valósítják meg. A királyság és a pápaság közt levő viszály s a commendator-rendszer visszahatása.
5--40.

 

MÁSODIK FEJEZET
Az apátok története.

Salamon apát. Favus, az anyagi ügyek rendezője. Bonifácz. Ármin. A belzavarok következményei. Miklós, mint a magyar benczések képviselője. Henrik, Jakab, II. János, László apátok. II. Miklós, a kolostor megrablója. III. Miklós. Hamer Vilmos. Szigfrid. Czudar II. László. Domonkos és pápailag kinevezett ellenapátja. Ulászló hg., az első commendator. István. Zsigmond király Marczali Dózsa Miklóst helyezi az apátság élére. Zavarok a kolostorban.
41--68.

 

HARMADIK FEJEZET
Egyházjogi fejlődés és lelkészkedés.

Apátválasztás, megerősítés. Exemptio. Casinói jogközösség. A magyar főpapok jogkövetelései. Lelkészkedés. Világi papság a pannonhalmi apátság területén; viszonyuk az apátsághoz. Bucsúk, menedékjog. --- Visszahatások egyházi és állami téren. A reservatio. Commendator-apátok. Az egyházszakadás és Nápolyi László trónkövetelésének hatása.
69--92.

 

NEGYEDIK FEJEZET
A somogyi tizedek, a somogyi és pozsonyi vámok.

A somogyi és pozsonyi tizedek és vámok egymáshoz való viszonya. Küzdelmek a somogyi tizedekért és vámokért. A pozsonyi szárazvámok és révvámokért folytatott perek.
93--106.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
Az apátság birtokai.

I. Győr vármegyében: 1. Alsók. Szentmártoni hegyjog, vásártartás. 2. Nyalka. 3. Tarján. 4. Tápán. 5--8. Nagy-Ravazd, Kis-Ravazd, Hasság. Told. 9--10. Kis-Écs, Nagy-Écs. 11. Baráti. 12. Csanak. 13. Szent-Lőrincz. 14. Kisfalu. 15. Ság. 16--17. Szent-Imre (Pázmánd), Semjensuka. 18. Nyulas. 19. Durug. 20. Gug. 21. Szent-Péter-Alap. 22. Jurény. 23. Örkény. 24. Urukang (Szent-Iván). 25--26. Gyód-Szent-Péter, Tordateleke. 27. Gönyő. 28--29. Csécsény, Ujfalu. 30. Vének. 31. Abda. 32. Tényő. II. Sopron és Veszprém vármegyékben: 33. Nehtuga. 34. Szőllős. 35. Bársonyos. 36. Lázi. 37. Szent-Kereszt. 38--39. Varsány, Sikátor. 40. Hagymás. 41. Vinye. 42. Porva. 43--44. Péterd, Tamási. 45. Gicz. 46. Sár. 47. Balatonfő-Kajár. 48. Szék. --- III. Komárom és Pest vármegyékben: 49--50. Erecs, Csicsó. 51. Ásvány. 52--53. Ronka, Füss. 54. Szántó. 55. Billeg. 56. Füzitő. 57. Béla. 58. Almás. 59. Tatai malmok. 60. Tömörd. 61--62. Ölbő, Apáti. 63. Apáti. --- IV. Pozsony és Nyitra vármegyékben: 64. Pozsonyi házak. 65. Starduna. 66. Dénesdi. 67--70. Deáki, Palota, Sztára, Udvarcz. 71. Debréte. 72. Ujhely. 73. Lubó. 74. Patvarócz. 75. Kusdeuch. 76. Szerdahely. --- V. Zala vármegyében: 77. Apáti. 78. Kapolcs. 79. Szigliget. 80--81. Bok, Stephand. --- VI. Somogy és Tolna vármegyékben: 82--83. Kőröshegy, Csaba. 84. Csicsal. 85. Fejéregyház. 86. Rád. 87. Tard. 88. Szamárkut. 89. Kara. 90--91. Bogát, Méhes. 92--95. Györök, Tepej, Faisz, Kutas. 96. Rupolyfő. 97. Szent-Kereszt. 98--99. Enezd, Szerenke, Dercze. 100--101. Nyirakol, Alma. 102. Szent-László. 103. Öcsény. --- Az apátsági birtokok jövedelme.
107--177.

 

HATODIK FEJEZET
Az apátság jogkiváltságai a törvénykezésben.

A privilegium fori. A jobbágyot illető törvénykezési szabadság. Földesuri bíráskodás. A vendégek jogai.
178--186.

 

HETEDIK FEJEZET
A pannonhalmi kolostor terhei.

Servitium-annaták. A szorosabb értelemben vett annaták. Quindennium. Pápai tized. Pápai követek ellátása. Segélyadományok és pápai cenzus. Egyéb egyházi és állami terhek. Honvédelem.
187--206.

 

NYOLCADIK FEJEZET
Irodalmi és művészeti viszonyok.

Az irodalom kifejlődését és virágzását gátoló események. A régi könyvek s írások pusztulása. A benczések szellemi és erkölcsi állapota. Kolostori iskoláink. Felsőbb oktatás. Csatári biblia. Tudományos képzettség. A Szent Márk-könyvtárnak állítólag magyar benczéstől eredő codexe. Miklós tervezgetése. Mária királyné adományai. Szigfrid apát átalakító munkálatai; a pannonhalmi templom szentélyének s keresztfolyosójának átalakítása. A kőröshegyi benczés templom maradványai. XIV. századi emlékek a pannonhalmi egyházban: Szigfrid és Czudar László sirkövei.
207--234.

 

KILENCZEDIK FEJEZET
Az apátságnak belső élete és külső hatása.

A pannonhalmi konvent tagjai s működési körük. A konventnek hiteleshelyi működése. Az országos és rendi levéltár. A levéltár régi jegyzéke s ennek alapján a levéltár kezelése, beosztása. A kolostor külső hatása, főleg a többi kolostorhoz való viszonya.
235--260.

 

FÜGGELÉKEK

I. Függelék. A második korszak birtokadatainak összevetése a korábbiakkal és chronologiai összevetésük
263--269.

II. Függelék. Soproni templomunk.
270--275.

 

OKLEVÉLTÁR

1.
Laterán, 1244. április 29. --- IV. Ince fölszólítja IV. Béla királyt, hogy a pannonhalmi apátságnak lefoglalt javait adja vissza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Kenderzsinegen függő pecsétje elveszett. --- Signaturája: Capsa 31 Q.

 

2.
Lyon, 1244. december 18. --- IV. Ince pápa buzdítja IV. Béla királyt, hogy a küszénhegyi monostorért, melyet Walfer ispán Szent Márton monostorának adott, mely adományt II. Géza király jóváhagyott, III. Béla határvédelmi célra kárpótlás ígérete mellett lefoglalt, adja meg az ígért méltányos kárpótlást.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 S.

 

3.
Lyon, 1244. december 20. --- IV. Ince pápa megbízza az esztergomi érseket, a nyitrai püspököt és a pilisi apátot, hogy miután a veszprémi püspök és káptalan ellen Tord egyháza ügyében folyt per iratait az apostoli székhez küldött szentmártoni szerzetestől útközben elvették s a korábbi bírákat a tatárok megölték, az ügyet vegyék új tárgyalás alá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 H.

 

4.
Lyon, 1244. december 20. --- IV. Ince pápa megbízza az esztergomi érseket, a nyitrai püspököt és a pilisi apátot, hogy, miután a Demeter nemes ellen Abda-sziget ügyében folyt per iratait az apostoli székhez küldött szentmártoni szerzetestől útközben elvették, a korábbi bírákat pedig a tatárok megölték, az ügyet vegyék új tárgyalás alá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 G.

 

5.
Lyon, 1244. december 20. --- IV. Ince pápa a szentmártoni apát és konvent panaszára inti a magyar királyt, hogy adja vissza a monostornak Billa, Gönyű és Udorc falvakat, melyeket András király a templom felszentelésekor adott s a tizedeket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 G.

 

6.
Lyon, 1244. december 20. --- IV. Ince pápa megbízza az esztergomi és kalocsai érsekeket, hogy a királlyal adassák vissza a szentmártoni monostornak Billa, Gönyű és Udvorc falvakat és a tizedeket.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 B.

 

7.
Lyon, 1244. december 30. --- IV. Ince pápa inti Ausztria hercegét, hogy miután már IX. Gergely pápa figyelmeztetésére megígérte, adassa vissza a szentmártoni apátságnak azon pénzt s egyebeket, amiket az apátságnak az apostoli székhez küldött követeitől Ausztria területén egyes rablók elragadtak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 A.

 

8.
Lyon, 1245. január 2. --- IV. Ince pápa megbízza az esztergomi érseket, a nyitrai püspököt s a pilisi ciszterci apátot, hogy -- miután a szentmártoni apátság több apostoli levelet nyert bizonyos bírákhoz nádasdi Miklós fia Miklós mester és mások ellen Nyalka falu és egyebek ügyében, s miután az apostoli székhez küldött szerzetes ama bírák nevét elfelejtette, mert útközben a periratokat tőle elragadták, a bírákat pedig a tatárok megölték -- vegyék amaz ügyeket új tárgyalás alá.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 G.

 

9.
Lyon, 1245. január 13. --- IV. Ince pápa a szentmártoni apátot meghívja az egyetemes zsinatra, melyet a Szentföld s a római birodalom, a tatárok és a kereszténység más ellenségei, valamint az egyház és a császár ügyeiben hívott össze; egyszersmind figyelmezteti, hogy kíséretének számát s a poggyász mennyiségét úgy mérsékelje, hogy saját egyházának terhére ne legyen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 D.

 

10.
1245. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy néhai Apóc felesége Szőllősből előtte megjelenvén, lelke üdvéért Ölbőn Szent Márton egyházának adott nyolc embert azon kötelességgel, hogy mindegyik évenként fél fertót fizessen az egyháznak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 8 H.

 

11.
Lyon, 1247. január 18. --- IV. Ince a pannonhalmi templomban ájtatoskodó híveknek negyven napi búcsút enged.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Sárga-vörös selyemszálakon függő ólompecsétje megvan. --- Signaturája: Capsa 35 G.

 

12.
Lyon, 1247. január 21. --- IV. Ince a pannonhalmi apátságot IV. Bélának a jövőben nagyobb pártfogásába s jóindulatába ajánlja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. A 2--4. sor eleje erős kopás miatt majdnem olvashatatlan. Kenderzsinóron függő pecsétje hiányzik. --- Signaturája: Capsa 40 N.

 

13.
1249. --- A magyarországi templomosok mestere a pannonhalmi apátsággal Szőllősre történt megegyezést bizonyítja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Közepén spárgasodraton, jobbról hártyán függött egy-egy pecsét, de hiányzanak. --- Signaturája: Capsa 6 O.

 

14.
1249. március --- A pécsi káptalan Salamon apát húgának házasságát korábbi eljegyzés miatt fölbontja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. A vízfoltok miatt nehezen olvasható oklevél pecsétje hiányzik; csak a pecséttartó bőrszalag van meg. --- Signaturája: Capsa 59 C.

 

15.
1250. április 26. --- A fehérvári káptalan Nyirakol birtoknak Pannonhalma részére történt eladását bizonyítja.
Igen szép kiállítású, de több helyt szakadozott hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje hiányzik, csak a zöld-sárga selyemfonadék maradt meg. --- Signaturája: Capsa 5 K.

 

16.
Milánó, 1251. július 27. --- IV. Ince a pannonhalmi templomban ájtatoskodó híveknek negyven napi búcsút enged.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje zsinórostul hiányzik. --- Signaturája: Capsa 35 H.

 

17.
Perugia, 1252. szeptember 2. --- IV. Ince meghagyja a pannonhalmi perjelnek és alperjelnek, hogy a győri püspökön az aquinói püspöknek járó tartozást hajtsák be.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Kenderzsinegen függő pecsétje megvan. Hátán: Episcopus Aquinas. --- Signaturája: Capsa 35 C2.

 

18.
Perugia, 1252. december 19. --- IV. Ince Favusnak pannonhalmi apáttá való megválasztását, melyet kezdetben érvénytelennek nyilvánított, utóbb helybenhagyja.
Theiner I. 214. (403). --- Koller: Hist. Episc. Quinque-Eccl. VII. 279. --- Fejér IV/2. 129--130.

 

19.
1253. --- A hantai káptalan bizonyítja, hogy Hab ispán özvegye Paznánban levő birtokát a pannonhalmi apátságnak ajándékozta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Hártyaszeleten függő pecsétje meglehetősen ép. --- Signaturája: Capsa 9 E.

 

20.
1254. --- Roland nádor a pannonhalmi apátság s annak Fen helységben lakó udvarnokai között ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 Y.

 

21.
1254. --- Miklós királyi tálnokmester az udvarnokok ügyét rendezve a pannonhalmi apátság birtokairól és szentkereszti jószágáról is megemlékezik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 15 A.

 

22.
1254. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy Opour nembeli Sándorfia Sándor, Belud és anyjuk Urukang felét a pannonhalmi apátságnak eladták.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje elveszett, csak a sárga-vörös selyemfonadék van meg. --- Signaturája: Capsa 12 I.

 

23.
Vaska, 1255. március 11. --- Roland nádor bizonyítja, hogy a pannonhalmi apátság és budai káptalan a somogyi tizedek miatt folyó perben megegyeztek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétjének csak hártyaszalagja maradt meg. --- Signaturája: Capsa 33 P.

 

24.
1255. --- A somogyi apát és konvent bizonyítják, hogy Heym ispán fiai rádi birtokukat három márkáért a pannonhalmi apátságnak eladták.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétjei elvesztek; csak a két hártyaszalag van meg. --- Signaturája: Capsa 6 H.

 

25.
1256. május 8. --- IV. Béla a pannonhalmi apátság és a Hegymagosban és Kesziben lakó királyi udvarnokok közt a határok miatt támadt ügyben intézkedik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Barna selyemfonadékon függő pecsétje részben letört, de az alak elég ép. --- Signaturája: Capsa 10 G.

 

26.
Anagni, 1256. október 8. --- IV. Sándor pápa a pannonhalmi egyházat látogatóknak egy évi és negyven napi búcsút enged.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Sárga-vörös selyemszálakon függő ólompecsétje megvan. --- Signaturája: Capsa 35 I.

 

27.
Anagni, 1256. október 10. --- IV. Sándor pápa a pannonhalmi apátnak a kolostorában szükséges fölmentésekre fölhatalmazást ad.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje elveszett, csak tartózsinórja van meg. --- Signaturája: Capsa 41 B.

 

28.
Anagni, 1256. október 10. --- IV. Sándor pápa a pannonhalmi apátot a Szent-Benedek-Rend reformálásával, a káptalanok összehívásával megbízza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Kenderzsinegen függő pecsétje megvan. --- Signaturája: Capsa 40 F.

 

29.
1257. június 9. --- IV. Béla az apátságnak törvénykezési kiváltságát megerősíti s egyszersmind a foki és somogyi vámok tizedének s harmadának szedése jogát is biztosítja Pannonhalmának.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Zöld-vörösesbarna selyemfonadékon pecsétjének csak töredéke maradt meg. --- Signaturája: Capsa 13 E.

 

30.
1258. február 27. --- IV. Béla királynak a pannonhalmi apátság és a Guler helységben lakó szolgagyőri várjobbágyok közt Zamtu ügyében hozott ítéletét a győri káptalan végrehajtja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje, mely vékony szürke és fehér selyempamatból való fonadékon függött, elveszett. --- Signaturája: Capsa 6 D.

 

31.
1258. április 1. --- Dénes szolnoki és bakonyi ispán bizonyítja, hogy a pannonhalmi apátság és Cugeriben lakó erdőcsőszök Vene határait illetőleg kiegyeztek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 E.

 

32.
1258. április 14. --- IV. Béla megengedi, hogy Marcell fia Sándor durugi birtokát Favus pannonhalmi apátnak eladhassa.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 D.

 

33.
1258. --- A fehérvári káptalan bizonyítja, hogy Marcell fia Sándor Drug nevű birtokát Favus pannonhalmi apátnak bevallotta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Zöld-vörös selyemfonadékon függő pecsétje elveszett. --- Signaturája: Capsa 9 F.

 

34.
1258. augusztus 14. --- A fehérvári káptalan bizonyítja, hogy Miklós ispán fia Elek Dyenis nevű birtokát adósságai fejében s lelke üdvösségéért Favus pannonhalmi apátnak átengedte.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 K.

 

35.
1258. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy Sándor fia Elek Dyonys birtokot a pannonhalmi apátságnak átadta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 L.

 

36.
1258. --- A pannonhalmi apátság a már neki ítélt Tápán egy részét a győri káptalan előtt másoknak engedi át.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 M.

 

37.
1258. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy a pannonhalmi és zselicszentjakabi apátságok közt Tenyő birtoka miatt folyt pert választott bírák elintézték.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 K.

 

38.
1259. február 9. (?) --- A győri káptalan bizonyítja, hogy a Favus pannonhalmi apát s Zemeke fia Pál közt Örkény miatt folyó per, miután az apát Pálnak öt márkát fizet a birtokért, Örkénynek az apátságra szállásával befejezést nyer.
A győri káptalannak 1396. évi átiratából, melynek eredetije zöld-rózsaszin selyemfonadékon függő töredezett pecséttel, a pannonhalmi rendi levéltárban található Capsa 3 D jelzet alatt.

 

39.
1260. --- IV. Béla Szigligetet várépítés céljából a pannonhalmi apátságnak ajándékozza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 K.

 

40.
1260. --- István király, stiriai herczeg Szigligetet várépítés czéljából a pannonhalmi apátságnak ajándékozza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 L.

 

41.
1260. --- István király, erdélyi herceg a porvai kápolnát a pannonhalmi apátságnak adományozza.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 R.

 

42.
1261. február 3. --- A fehérvári káptalan bizonyítja, hogy a néhány Rad nemzetségbeli Tord nevű birtokát a pannonhalmi apátságra ruházta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 E.

 

43.
1261. augusztus 31. --- A Szent Egyedről nevezett somogyi konvent bizonyítja, hogy Chycholi Benedek fia Pál Chychol birtokának egy részét Favus pannonhalmi apátnak eladta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 I.

 

44.
Viterbo, 1261. október 5. --- IV. Orbán pápa a győri éneklőkanonokot megbízza, hogy a csurgói johanniták és a pannonhalmi apátság közt a (somogyi) tizedek és egyéb ügy miatt támadt perben intézkedjék.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 O.

 

45.
Viterbo, 1261. október 5. --- IV. Orbán pápa a győri éneklőkanonoknak meghagyja, hogy a pannonhalmi apátság és a fehérvári káptalan közt a (somogyi) tizedek és egyéb okok miatt támadt perben intézkedjék.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 D.

 

46.
Viterbo, 1261. október 5. --- IV. Orbán pápa a váci püspöknek, az esztergomi szent-tamási prépostnak és a győri éneklőkanonoknak meghagyja, hogy a pannonhalmi apátság s a veszprémi püspök és káptalana közt a (somogyi) tizedek és egyéb okok miatt támadt perben mint pápai megbízottak intézkedjenek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 W.

 

47.
1261. --- A somogyi konvent bizonyítja, hogy Gergely volt somogyi főesperes Buchmala nevű, Tord területén levő birtokát a pannonhalmi apátságnak eladta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 V.

 

48.
1262. június 2. --- A fehérvári káptalan bizonyítja, hogy Pikud asszony Tamási és Péterd jószágait a pannonhalmi apátságnak adta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 H.

 

49.
1262. --- IV. Béla a fehérvári káptalannak Tamási és Péterdre vonatkozó oklevelét átírja, megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 G.

 

50.
1262. --- IV. Béla megerősíti Pikud asszony rendelkezését, mellyel Tamási és Péterd birtokát a pannonhalmi apátságnak adományozza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 I.

 

51.
Pozsony, 1262. november 25. --- Lőrinc országbíró a pannonhalmi apátságnak és Pál, László mosonyi várjobbágyok közt peres durugi birtokról ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 I.

 

52.
1262. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy Dénes, baráti lakos a barátsokorói, Luk nevű helyen fekvő szőllejét a pannonhalmi apátságnak ajándékozta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje teljesen elveszett. --- Signaturája: Capsa 62. C.

 

53.
1262. --- IV. Béla a pannonhalmi egyháznak Szigligetért más birtokokat ad cserébe.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 27 W.

 

54.
1262. --- IV. Béla a pannonhalmi monostornak Szigligetért más birtokokat ad cserébe.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 F.

 

55.
1262. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy néhány mosonyi várjobbágy Starduna szigetét a pannonhalmi apátságnak eladta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 43 V.

 

56.
1262. --- A veszprémi káptalan, a pannonhalmi apátság és Pongrác s fiai közt Hagmasra s Jurenre vonatkozó cseréről bizonyságot tesz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 P.

 

57.
1263. március 18. --- IV. Béla a pannonhalmi apátságnak Küszén (és Szigligetért) s az apátságtól vett pénzbeli segítségért kárpótlásul adott birtokokról aranybullája alatt oklevelet ad.
IV. László 1273. június 28-i átiratából (lásd 75. szám alatt).

 

58.
1263. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy a pannonhalmi apátság előtte Kusdeuch-ot birtokosaitól megvette.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 S.

 

59.
1263. --- IV. Béla a fizedtui vendégek jogait és szabadságait írásba foglalja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 2 G.

 

60.
1264. --- Domonkos ispán Mária királyné meghagyásából Újhelyen és tartozékain határjárást tart, a birtokokat a pannonhalmi apátságnak visszaállítja s a királynénak jelentést tesz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 X.

 

61.
1264. --- IV. Béla némely újhelyi és potworchi (patvaricsi) földek miatt folyt perben a pannonhalmi apátság javára ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 W.

 

62.
1266. --- IV. Béla a pannonhalmi apátságnak Urukang, Renka és Asvanra vonatkozó okleveleit átírja és megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 12 K.

 

63.
1266. --- IV. Béla a pannonhalmi apátság népeinek a megyei ispánok ítélete alól való mentességét megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 F.

 

64.
1267. március 10. --- IV. Béla a pannonhalmi apátság népeinek a törvénykezésben a megyei ispánok alól való mentességét megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 B.

 

65.
1267. --- IV. Béla a pannonhalmi apátság népeinek a megyei ispánok ítélete alól való mentességét megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Vörös-sárga selyemfonadékon függő pecsétjének töredékei vannak csak meg. --- Signaturája: Capsa 47 E.

 

66.
1267. --- A hantai káptalan bizonyítja, hogy Korrad volt ispán, most pannonhalmi szerzetes, gugi birtokát az apátságnak adományozza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 12 B.

 

67.
1269. október 30. --- IV. Béla a pannonhalmi apátság népeit adózási szabadságukban megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 C.

 

68.
1270. március 18. --- IV. Béla király a pannonhalmi apátság népeinek a megyei ispánok ítélkezéséből való mentességét Dyenus lakóira is kiterjeszti.
Mátyás király 1468. évi átiratából. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban, Capsa 43 Z.

 

69.
1270. október 30. --- Mihály mester a győri káptalan előtt Vagouz Chychou nevű birtokát a pannonhalmi kolostornak zálogba veti.
A győri káptalan 1296. augusztus 1-jén kelt átiratában (lásd 82. szám alatt), melyet Nagy Lajos 1378. február 24-én kelt átirata (lásd 204. szám alatt) őrzött meg: Capsa 41 S.

 

70.
1270. november 7. --- V. István a pannonhalmi apátság udvarnokait Szent Istvántól nyert adószabadságukban megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signataturája : Capsa 47 K.

 

71.
1270. november 8. --- V. István megerősíti IV. Bélának a pannonhalmi apátság udvarnokai számára kiadott, adózásukon könnyítő oklevelét.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 D.

 

72.
1270. --- V. István a pannonhalmi apátság népeit a megyei ispánok ítélkezése alól kiveszi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 I.

 

73.
1270. --- V. István a már IV. Bélától odaígért Nulost Tamás hantai prépostnak adományozza s a birtokbevezetéssel s határjárással a pannonhalmi apátot bízza meg.
Zsigmond királynak 1390. évi átiratából, melynek hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban van. --- Signaturája: Capsa 3 O.

 

74.
1271. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy Tamás hantai prépost Nulas nevű birtokát a pannonhalmi apátságnak eladta.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 N.

 

75.
1273. június 28. --- IV. László IV. Bélának az apátság javára kiadott oklevelét átírja és megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 S.

 

76.
1273. július 17. --- IV. László megerősíti V. István oklevelét, mely a pannonhalmi apátság népeinek a megyei ispánok ítélkezésétől való mentességet biztosít.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 G.

 

77.
1273. --- A veszprémi káptalan bizonyítja, hogy a pannonhalmi apátság s ennek tordi udvarnokai közt egyesség jött létre.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 I.

 

78.
Lyon, 1274. június 1. --- X. Gergely a pannonhalmi apátság és bizonyos György fia Dénes közt fönnforgó perben a váci püspököt rendeli bírónak.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 W.

 

79.
Zselicszentjakab, 1275. január 2. --- IV. László megerősíti V. Istvánnak a pannonhalmi apátság udvarnokai számára kiadott, ezek adószabadságát biztosító oklevelét.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 Q.

 

80.
1286. június 9. --- A győri káptalan előtt Örkényi Pongrác özvegye örkényi és écsi birtokát a pannonhalmi apátságnak ajándékozza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 A.

 

81.
1294. szeptember 25. --- Pál somogyi alispán Kara birtokot Együdei János és Iharus ellen Ármin pannonhalmi apátnak ítéli.
A somogyi konventnek 1418. május 14-i átiratából. --- Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban, Capsa 5 S alatt van.

 

82.
1296. augusztus 1. --- A győri káptalan Ármin pannonhalmi apát kérésére egy 1270-i oklevelét átírva újra kiadja.
Nagy Lajos király 1378. február 24-i átiratából (lásd 204. szám alatt): Capsa 41 S.

 

83.
Orvieto, 1297. június 27. --- VIII. Bonifác megbízza az esztergomi érseket, hogy a pannonhalmi apátság javait pusztító Henrikfiak s társaik ellen hozzon ítéletet.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 N.

 

84.
1299. szeptember 5. --- Gergely fia Máté a győri káptalan előtt Gicen levő birtokát a pannonhalmi apátságnak adja.
A győri káptalannak 1307. október 21-i (lásd a 91. szám alatt) átiratából: Capsa 6 R.

 

85.
1300. szeptember 29. --- Miklós pannonhalmi apát a győri káptalan előtt a magyarországi Szent Benedek-Rend nevében a Rend jogainak, javainak károsítása ellen tiltakozik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 11 D.

 

86.
Buda, 1301. október 31. --- Miklós pápai követ, ostiai és velletrii püspök inti a Somogy megyeieket, hogy a tizedet a pannonhalmi apátságnak adják meg.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 A2.

 

87.
Pozsony, 1302. január 24. --- Altegrado, Miklós ostiai püspök s pápai követ kancellárja, főügyhallgatója a dénesi kápolna miatt a pannonhalmi apát és pozsonyi prépost közt folyt per kapcsán létrejött egyességről bizonyítványt ad.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 O.

 

88.
1306. február 26. --- Gychi István özvegye a győri káptalan előtt Gicet a pannonhalmi apátságnak engedi át s cserébe Apátit kapja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 S.

 

89.
1306. december 17. --- Leukus fia Miklós pozsonyi alispán a pozsonyi káptalant felszólítja, hogy a pannonhalmi apátságnak Guturon garázdálkodó dénesdi (dyenusi) jobbágyai ellen vizsgálatot tartson.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 43 B.

 

90.
1307. október 14. --- A Szent Egyedről nevezett somogyi konvent Henrik tótországi bán parancsára a pannonhalmi konventnek s viszlói nemeseknek per alatt levő, Nyirakol s Fűzvölgy patakok mellett levő birtokát a felek közt fölosztja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 Q.

 

91.
1307. október 21. --- Gergely fia Máté özvegye, Katalin, urának a győri káptalan előtt tett adományát helyeselve gici birtokát a pannonhalmi apátságnak adja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 R.

 

92.
Buda, 1308. december 11. --- Gentilis bíboros a pannonhalmi apáttá megválasztott János szerzetest állásában megerősíti s az egyik szemén levő bajból eredő irregularitas alól fölmenti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 H.

 

93.
Pozsony, 1309. december 23. --- László pannonhalmi apát az elődétől történt pozsonyi házeladást megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 O.

 

94.
1310. április 12. --- László pannonhalmi apát a somogyvári konvent előtt Nirokul nevű birtokát gereki (györöki) nemes jobbágyainak Tepey, Mehus és Chikol közt levő birtokával elcseréli.
Hártyára írt eredetije a pannohalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 20 G.

 

95.
1318. június 3. --- Rádi Márk a Szent Egyedről nevezett somogyi konvent előtt kötelezi magát, hogy azon okleveleket, melyek alapján Rádot elfoglalta, a pannonhalmi apátnak megmutatja; ha nem teszi, a birtok Pannonhalmára visszaszáll.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 A.

 

96.
Avignon, 1319. július 31. --- A pápa és a bíbornoktestület kamarásai fölhívják az esztergomi érseket, hogy ha a pápai megbizatás értelmében méltónak találja s megerősíti III. Miklóst a pannonhalmi apáti széken, akkor nyomozza ki gondosan a monostor évi jövedelmét; eskü alatt kiállított kötelezvény alapján vegyen az apáttól ígéretet, hogy a commune servitium és az öt minutum servitium címén, záros határidő alatt, lefizeti a monostor évi jövedelmeinek egyharmadát. Ellenkező esetben az egyházi fenyítékeken kívül az apátság kormányzatától való teljes fölfüggesztés büntetése vár reá.
Vatikáni levéltár. Solutiones Servitiorum Communium, 1316--1323. Tom. V. fol. 109--110.

 

97.
Avignon, 1320. február 14. --- XXII. János pápa megbízza az esztergomi érseket, hogy a II. Miklós apátra nézve megejtendő vizsgálat alapján gondoskodjék a pannonhalmi apáti szék betöltéséről III. Miklós személyében, ha arra alkalmasnak találja.
Kevés eltéréssel kiadta: Theiner I. 464--465. (703) --- regeszta: MES II. 770--771. (881).

 

98.
Avignon, 1320. április 28. --- XXII. János megengedi, hogy a pannonhalmi kolostorba lépők javaikat az apátságnak adhassák.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 T.

 

99.
Avignon, 1320. április --- Miklós pannonhalmi apát Avignonban az ott levő főpapoktól egyházának búcsút eszközöl ki; utóbb a győri püspök is ad a kolostor javára búcsút.
Hártyára írt, a pápai oklevelek írásával s formájában kiállított eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 P.

 

100.
1321. május 8. --- Péter pannonhalmi szerzetes apátja és konventje nevében a Trencséni (Csák) Mátétól elfoglalt apátsági birtokok miatt tiltakozik s elidegenítésük ellen óvást tesz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 H.

 

101.
1327. január 20. --- Károly Róbert V. Istvánnak a pannonhalmi apátság népeinek adószabadságára vonatkozó oklevelét megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 L.

 

102.
1327. június 29. --- A győri káptalan átírja Boleszló esztergomi érsek levelét, mellyel ez megvallja, hogy a pannonhalmi apátság birtokain tizedjoga nincs.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 N.

 

103.
1329. november 21. --- Károly Róbert Dethlynus ispán pannonhalmi várnagy kérésére a győri káptalantól Durug és Páznán vételéről kiállított okleveleket átírja s megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 C.

 

104.
1330. november 8. --- Dethylin ispán a győri káptalan előtt Páznán és Durug birtokait a pannonhalmi apátságnak eladja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 12 F.

 

105.
Avignon, 1332. június 22. --- XXII. János a Szent Benedek-Rend reformálására az évenkénti káptalanokat újra elrendeli, az első elnökeivé a pannonhalmi és a garamszentbenedeki apátokat kinevezi, a püspököknek pedig meghagyja, hogy a káptalanok megtartását ne akadályozzák.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 P.

 

106.
1332. június 24. --- A győri káptalan XXII. János pápának a segesdi plebánostól megtagadott tizedről kiadott bulláját átírja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 T.

 

107.
Zirc, 1332. július 9. --- A zirci apát Pósa segesdi plébános ellen, ki a tizedet a pannonhalmi apátságtól megtagadta, ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 C2.

 

108.
1332. október 9. --- A győri káptalan a Miklós és Dózsa gönyői nemesektől a pannonhalmi apátságnak eladott Lak Komárom megyei birtok ügyét írásba foglalja.
Nagy Lajos 1378. február 24-i átiratából (lásd 204. szám alatt).

 

109.
Avignon, 1333. április 14. --- XXII. János pápa Hamer Vilmos választott pannonhalmi apátot fölmenti azon akadály alól, mely miatt apáti állásra nem emelhető.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 D.

 

110.
Avignon, 1333. április 14. --- XXII. János Hamer Vilmos pannonhalmi apát megválasztását megsemmisíti, de a konvent választását tekintve, kinevezi apátnak.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 W.**mj*

 

111.
1333. április 14. --- Az egyhangúlag megválasztott s megválasztását el is fogadott Hamer Vilmos apáttá választásának megerősítéséért folyamodott XXII. János pápához, ki azonban bizonyos törvényes okokból a választást megsemmisítette. Ennek dacára mégis -- tekintettel Vilmos kiváló egyéniségére s egyhangú megválasztására -- a bíbornoktestülettel tartott tanácskozás alapján a pápa is Vilmost nevezi ki pannonhalmi apáttá.
Vatikáni levéltár. Ioannis XXII. Regesta Bull. Vol. 105. Ann. 17. Past. 11. ep. XV.

 

112.
1333. május 28. --- Vilmos apát elődje, Miklós apát hátralékos servitiumai fejében 250 aranyforint s a saját bullája váltságáért is 250 aranyforint lefizetésére kötelezi magát.
Vatikáni levéltár Lib. Obligat. vol. 6. p. 125b.

 

113.
Róma, 1333. június 26. --- XXII. János pápa megbízza a zirci apátot, hogy a pannonhalmi apátság idegenre jutott javait segítsen visszaszerezni.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 E.

 

114.
Visegrád, 1334. április 15. --- Károly Róbert meghagyja, hogy a pannonhalmi monostor ellenében általában, különösen pedig az alsoki vásárjog ellenében senki ítéletet hozni ne merjen.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 I.

 

115.
Avignon, 1334. augusztus 5. --- XXII. János meghagyja a veszprémi és váci püspököknek s a Padua egyházmegyei szentkereszti apátnak, hogy -- öt évre terjedő fölhatalmazással -- járjanak el a pannonhalmi apátság károsítói ellen.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 T.

 

116.
Pannonhalma, 1335. július 23. --- Drugeth Vilmos nádor a pannonhalmi egyháznak s népeinek törvénykezési szabadságáról bizonyítványt ad.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 H.

 

117.
Pozsony, 1335. július 29. --- Druget Vilmos a pozsonyi és mosoni nemesség egyetemen gyűlésén a pannonhalmi apátság dénesi és deáki népeinek adómentességéről s törvénykezési szabadságáról bizonyságot ad.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 E2.

 

118.
1336. --- Vilmos pannonhalmi apát némely Somogy megyei népeinek kötelességéről intézkedik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 R.

 

119.
Avignon, 1337. április 1. --- A XII. Benedektől a Rend érdekében kiadott statutumok s rendeletek végrehajtói az esztergomi és kalocsai megyében levő bencés apátságokra 120 aranyforint taxát vetnek ki.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 X.

 

120.
1337. október 8. --- Az oltopei predialisták a somogyi konvent előtt a pannonhalmi apátságnak tartozó kötelességüket elismerik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 T.

 

121.
Avignon, 1337. október 15. --- XII. Benedek pápa megbízza az egri püspököt, hogy a bitorlóktól lefoglalt búcsi, bizerei, garábi, monyoródi, kolozsmonostori szent-benedek-rendi apátságokat és a bélai perjelséget szerezze vissza és állítsa helyre.
Theiner I. 618--619. (928).

 

122.
Visegrád, 1338. május 19. --- Drugeth Vilmos nádor Marczali István ellen a Marczali, Gyeszno és Gadán nevű somogyi jószágok tizedét a pannonhalmi apátságnak ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannohalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 D.

 

123.
Visegrád, 1338. május 23. --- Pál országbíró Vilmos pannonhalmi apátot a tőle letett eskü után a fehérvári polgároktól ellene emelt kártétel vádja alól fölmenti s a polgárok bora után járó tizedeket az apátnak megítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 M.

 

124.
Visegrád, 1338. június 29. --- Telegdi Csanadin esztergomi érsek a pápától kiküldött rendi vizsgáló, Szigfrid, garamszentbenedeki apát, továbbá Dániel visegrádi és János széplaki apátok kérelmére átveszi és kiadja XII. Benedek pápának az egy tartományba egyesített magyar Szent-Benedek-Rend reformja érdekében 1336. december 13-án kiadott rendeletét.
DL 3129. Az esztergomi érsek bőrhártyára írt transsumptuma.

 

125.
Bécs, 1340. június 27. --- Guido pápai követ a pannonhalmi apátságot a világi bíróság ítélete alól mentnek tartva védelmével a győri prépostot bízza meg.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 10 E.

 

126.
Avignon, 1342. május 10. --- Vilmos pannonhalmi apát a szentszéktől birtokai védelmére conservatorokat nyer.
Vatikáni levéltár, Clementis VI. Reg. Suppl. an. I. pars 2. Vol. 2. fol. 175b.

 

127.
Dömös, 1342. május 26. --- Vilmos pannonhalmi apát Károly király előtt tiltakozik Vitus nyitrai püspök és Miklós, Lajos herceg nevelője ellen a füzitői vámnak lefoglalása s Neszmélybe helyezése miatt.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 2 O.

 

128.
Visegrád, 1342. június 2. --- A visegrádi nagykáptalanra összegyűlt kilenc apát a garamszentbenedeki konvent küldöttjeinek előterjesztésére elhatározza, hogy az apátjuktól, Szigfridtől úgy római útjában, mint itthon a monyoródi, kolozsmonostori, búcsi, bizerei és bélai (máskép garábi) apátságok visszaszerzésére kiadott költségeit 400 aranyforint erejéig a nevezett monostorok bizonyos évi részletekben a garamszentbenedeki monostornak visszatéríteni kötelesek.
Hártyára írt oklevél a Magyar Országos Levéltárban. --- Signaturája: MOL DL 3492.

 

129.
Visegrád, 1342. június 6. --- A visegrádi egyetemes rendi káptalan Siffrig garamszentbenedeki apátnak a tőle visszaszerzett kolostorokra fordított költségeit megtéríteni rendeli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 S.

 

130.
Villanova, 1344. márc. 18. --- VI. Kelemen pápa a Szent-Benedek-Rendet inti, hogy a tatárjárás óta pusztulásnak indult, javaikat vesztett apátságok megmentéséről testületileg gondoskodjék.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 I.

 

131.
Győr, 1347. április 30. --- Giletfi Miklós nádor a pannonhalmi apátság szabadságáról Károly királytól kiadott privilegiumot átírja s megerősíti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 L.

 

132.
Buda, 1347. december 11. --- Pál országbíró a Puky Deseu és Vilmos pannonhalmi apát közt Ménfő és Csanak határaira létesült egyességről bizonyítványt ad.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 10 L.

 

133.
Pozsony, 1349. június 12. --- Guido pápai követ megbízza a Szent Egyedről nevezett somogyi kolostor apátját s a győri prépostot, hogy a tizedeket Pannonhalmának meg nem adó somogyiakat elébe idézzék meg.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 E2.

 

134.
1349. július 22. --- Vilmos pannonhalmi apát Szent István legendájának egy részét a fehérvári káptalannal átiratja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 I2.

 

135.
1350. február 25. --- István lekéri apát a garamszentbenedeki konvent előtt csanaki szántóföldjét és rétjét Vilmos pannonhalmi apátnak bérbe adja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 C3.

 

136.
Buda, 1350. május 31. --- Lajos király az écsi vásártartásról intézkedvén a szentmártoni vásárjogot is érinti.
A győri káptalan 1353. január 19-i (lásd 140. szám alatt) átiratából. --- Signaturája: Capsa 21 X.

 

137.
1351. március 29. --- A pannonhalmi apátság a győri káptalan előtt a zálogos Pázmánt királyi rendeletre visszabocsátja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 18 S.

 

138.
Buda, 1351. július 16. --- Lajos király a pannonhalmi apátság udvarnokainak elbocsátását megtiltja, a már elbocsátottak visszaadását elrendeli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 G.

 

139.
1352. január 14. --- A győri káptalan a pannonhalmi apátság birtokainak határrontása ügyében Nagy Pál mestert eltiltja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 K2.

 

140.
1353. január 19. --- A győri káptalan Erzsébet királynénak átiratát, mely Lajosnak az écsi vásárra vonatkozó rendeletét megerősíti, átírja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 X.

 

141.
1353. május 26. --- János veszprémi prépost a pannonhalmi apátságnak a somogyi tizedek fejében teljesített fizetségről nyugtatót ad.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 16 M.

 

142.
1353. november 16. --- A győri káptalan a pannonhalmi apátság s néhány gici nemes közt előtte történt kiegyezést bizonyítja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 60 F2.

 

143.
Lyon. 1353. december. 16. --- IV. Ince meghagyja az esztergomi érseknek s nyitrai püspöknek, hogy a pannonhalmi apátság veszendőbe ment javait iparkodjanak visszaszerezni.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 M.

 

144.
Buda, 1354. január 24. --- Kont Miklós nádor a pannonhalmi apátság és Péter fia Tamás mester közt Gönyü miatt folyó perben az apátságnak újabb oklevelek előmutatását hagyja meg.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 21 A.

 

145.
1354. április 18. --- A keresztesek fehérvári konventje előtt a pannonhalmi apátság és fehérvári káptalan a somogyi tizedek dolgában egyességre lépnek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 B.

 

146.
Buda, 1355. február 22. --- Drugeth Miklós országbíró a pannonhalmi apátság és János fia Dénes közt Nyulas miatt folyó perben ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 B2.

 

147.
Villanova, 1355. április 13. --- VI. Ince Syfredet, az új pannonhalmi apátot, Lajos király pártfogásába ajánlja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 I.

 

148.
1355. október 29. --- Szigfrid garamszentbenedeki apát kötelezvénye, melyet a garamszentbenedeki apátsága címén kiállított.
Vatikáni levéltár. Lib. Oblig. 1349--1356. n. 27. fol. 107.

 

149.
1356. március 19. --- A győri káptalan Nagy Lajos király évi megbízólevele alapján Dyenusön határjárást tart.
Mária királyné 1384. március 12-i átiratából, eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 Q.

 

150.
1356. április 24. --- Szigfrid apát és a pannonhalmi konvent a pozsonyi vámot tartozékával együtt Jakus pozsonyi bírónak bérbe adja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 E2.

 

151.
Visegrád, 1356. május 20. --- Széchi Miklós országbíró Ságot Varjú Gergely és testvérei ellenében a pannonhalmi apátságnak ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 D.

 

152.
1356. június 29. --- Péter pannonhalmi szerzetes Varsány részének lefoglalása miatt a győri káptalan előtt tiltakozik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 T.

 

153.
Avignon, 1356. október 31. --- Vilmos tusculumi püspök Szigfrid apátnak a servitiumok lefizetésére halasztást ad.
Háryára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 Z.

 

154.
Visegrád, 1356. november 1. --- Széchi Miklós országbíró Albert, a királyné különös jegyzője s mások ellenében a szentmártoni hegyjogot illetőleg a pannonhalmi apátság javára ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltarban. --- Signaturája: Capsa 22 H.

 

155.
1357. január 10. --- A pannonhalmi apátság a deáki tisztséget Jakus pozsonyi bírónak tíz esztendőre fele jövedelmével együtt átengedi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 B.

 

156.
Avignon, 1357. május 7. --- VI. Ince megbízza a nógrádi főesperest, hogy a pannonhalmi apátság s fehérvári káptalan közt a (somogyi) tizedek miatt fönforgó viszályban ítéletet hozzon.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 O.

 

157.
Visegrád, 1357. május 19. --- Szigfrid pannonhalmi apát és Márton demesi prépost egy pozsonyi kuria jövedelmére a királyi kápolna ispánja előtt egyességre lépnek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 C2.

 

158.
1357. július 24. --- A veszprémi káptalan Nagy Lajos királynak a Győr megyei Semyensuka határjárásáról jelentést tesz.
Mária királynő 1384. március 30-i átiratából a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 17 A.

 

159.
Visegrád, 1358. június 26. --- Lajos király Szigfrid apát kérésére az előző apátoktól az apátság kárára tett birtokügyleteket érvényteleníti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 11 C.

 

160.
1358. július 30. --- Szigfrid pannonhalmi apát az apátsága s a mindszenti, némai nemesek közt a hegyjogra kötött egyességet írásba foglalja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 22 G.

 

161.
Visegrád, 1358. október 25. --- Konth Miklós nádor a pannonhalmi apát s a mindszenti, gugi, némei nemesek közt a szentmártoni hegyjog miatt folyó perben az apátság javára ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 19 C2.

 

162.
Visegrád, 1358. december 9. --- Széchi Miklós országbíró az esküvel visszaszerzett, Bársonyoshoz tartozó Hosszúteleket Szigfrid pannonhalmi apátnak megítéli.
Erősen vízfoltos, középső részében alig olvasható, hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 R.

 

163.
Visegrád, 1359. május 12. --- Konth Miklós nádor a Szigfrid apát és a kapolcsi nemesek közt tíz kapolcsi sessio miatt folyó perben újabb birtokfölosztást rendel el.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 X.

 

164.
Visegrád, 1359. május 27. --- Miklós országbíró a Szigfrid apáttól letett eskü után egy Kis- és Nagy-Ravazd, illetve Kis-Ravazd és Péterd közt levő vitás földterületet a pannonhalmi apátság birtokához csatoltat.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 20 C.

 

165.
1359. december 6. --- A veszprémi káptalan a pannonhalmi apátságot Baráton, Nyulon, Henhalmon megillető hegyjogról Lajos királynak jelentést tesz.
A veszprémi káptalannak 1504-i átiratából. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 11 K.

 

166.
1360. január 20. --- A pannonhalmi apátság s a némai nemesek a győri káptalan előtt a szentmártoni hegyjogra egyességet kötnek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 K.

 

167.
1360. június 13. --- A pannonhalmi apátság s Jakab bíró fiai közt a pozsonyi Szent Mihály kapunál szedett vámra egyesség jön létre.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 D2.

 

168.
Veszprém, 1360. szeptember 1. --- Szigfrid pannonhalmi apát László veszprémi püspök, királynéi kancellár előtt a győri káptalannak Abda megszerzésében tanúsított törvénytelen, erőszakos eljárása miatt tiltakozik.
A veszprémi káptalannak 1504-i átiratából, melynek több helyen erősen kitöredezett eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban található. --- Signaturája: Capsa 11 K.

 

169.
Visegrád, 1360. október 17. --- Bebek István országbíró a Szigfrid apáttól letett eskü után Mirel és Nagymező területeket a pannonhalmi apátságnak ítéli meg.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 C.

 

170.
Visegrád, 1361. május 26. --- Kont Miklós nádor kisravazdi Sebestyén fia Miklóst, ki Szigfrid pannonhalmi apát ellen hat idézésre s a három vásárnapon értesítéssel történt idézésre sem jelent meg, fej- és jószágvesztésre ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 10 B.

 

171.
Visegrád, 1361. június 4. --- Vilmos pécsi püspök s a királyi kápolna ispánja előtt tordi Radys fiai a pannonhalmi apátság tordi birtokát évi hat pensáért bérbe veszi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 C.

 

172.
1361. augusztus 11. --- A veszprémi káptalan előtt a pannonhalmi konvent s az örkényi nemesek Örkény és Yurén birtokra egyességre lépnek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 C.

 

173.
Visegrád, 1361. augusztus 20. --- Bebek István országbíró a csütörtökhelyi vám harmadát a pannonhalmi apátságnak a bevezetés után megítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 D.

 

174.
Visegrád, 1361. december 13. --- Nagy Lajos király Szigfrid pannonhalmi apát kértére az ennek elődeitől a kolostor kárára tett birtokelidegenítéseket, terhes szerződéseket érvényteleníti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 E2.

 

175.
1361. február 28. --- Szigfrid apát Kisravazdi Miklóst az apátsági birtokkal határos jószágának eladásától eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 63 A.

 

176.
1362. augusztus 29. --- Konth Miklós nádor rendeletére a győri káptalan a pannonhalmi apátságot az idegen kézre jurtott Porva birtokába bevezeti.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 S.

 

177.
Visegrád, 1364. május 3. --- Bebek István országbíró Szigfrid pannonhalmi apát keresetére a Szerdahelyi Dersfiak, a zselici apátság és Miklós pannonhalmi apát közt létrejött jószágcserét megsemmisíti s a feleket korábbi birtokaikba bevezetteti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 V.

 

178.
1364. május 24. --- Jakab pannonhalmi perjel apátja s a konvent nevében a neszmélyi, illetve fizegtői vám miatt a győri káptalan előtt óvást tesz.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 2 P.

 

179.
Visegrád, 1364. augusztus 22. --- Bebek István országbíró ítélete szerint Szigfrid apát egy Almáshoz tartozó területet Hantkó mester ellenében esküve1 kolostorának biztosít.
Hártyára írt, igen szépen conservált eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 2 T.

 

180.
1364. október 16. --- Szigfrid pannonhalmi apát Fejéregyház nevű birtokát Kozma fia Pálnak a Szent Egyedről nevezett somogyi konvent előtt bérbeadja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 F2.

 

181.
1364. október 16. --- A Szent Egyedről nevezett somogyi konvent előtt a pannonhalmi apátság és Antymus mester közt a somogyi tizedekre egyesség jön létre.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 O.

 

182.
Visegrád, 1364. november 5. --- Szigfrid pannonhalmi apát és megyeri Varjú Benedek fiaival együtt Vilmos, pécsi püspök s a király ispánja előtt bizonyos szentlőrinci szőlőre s földre kiegyeznek.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 10 K.

 

183.
1365. április 29. --- A pannonhalmi konvent megbízólevele, melyben a szentszékhez küldött képviselőit teljhatalommal ruházza föl Czudar László apát megerősítése érdekében.
Vatikáni levéltár, Miscellanea. 28. ápr. 1365.

 

184.
1365. május 5. --- László választott pannonhalmi apát a győri káptalan előtt kijelenteti, hogy megerősítése előtt az apátság anyagi kormányába nem avatkozott.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 58 E.

 

185.
Avignon, 1365. július 2. --- V. Orbán a László apátnak pannonhalmi apáttá nevezésével üresedésbe jött szekszárdi apátságra Miklós fia Tamás szekszárdi szerzetest nevezi ki.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 E.

 

186.
1365. július 16. --- II. László apát kelt servitium-kötelezvénye.
Vatikáni levéltár. L. Oblig. 1362-1370. nr. 36. fol. 108.

 

187.
Győr, 1366. január 20. --- János fia Ferenc közjegyző a Szigfrid apáttól lefizetett servitiumdíjakról szóló nyugtatókat, melyeket a győri káptalan átír, közjegyzői irat formájában kiadja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 D.

 

188.
1366. február 3. --- A győri káptalan előtt László pannonhalmi apát s Nemes Miklós és testvére Gergely közt bizonyos nagyravazdi részbirtokra egyesség jön létre.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 10 C.

 

189.
Avignon, 1366. április 4. --- II. László apát részére kiállított s részletfizetésről szóló nyugtatvány.
Vatikáni levéltár. Liber Solutionum 1364--1366. nr. 37. fol. 145.

 

190.
Monyoród, 1366. október 21. --- A magyar Szent-Benedek-Rend monyoródi nagykáptalana a grábi kolostor és grangiája, Béla ügyében intézkedik.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 23 A.

 

191.
Visegrád, 1367. június 30. --- Nagy Lajos király Almást a pannonhalmi apátságtól bérbe veszi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 2 N.

 

192.
Visegrád, 1367. október 9. --- László oppelni herceg, nádor a pannonhalmi apátság és Paskafiak közt bizonyos chycholi birtok miatt fennforgó perben az előbbi javára ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 W.

 

193.
1369. május 12. --- László apát Szentlászló és Keresztúr benépesítése céljából az odaköltöző jobbágyok kötelességeiről fölvilágosító iratot ad ki.
A somogyi konvent 1515. október 25-i átiratából. Eredetije a pannonhalmi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 D2.

 

194.
1370. május 10. --- V. Orbán a pannonhalmi apátságnak a cassinói kolostor s templom javára kivetett adó beszedésére utasítást ad.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 P.

 

195.
Viterbo, 1370. május 18. --- V. Orbán pápa meghagyja az esztergomi érseknek, hogy a pannonhalmi apátságnak idegen kézre jutott jószágait segítsen visszaszerezni.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 O.

 

196.
Visegrád, 1370. június 9. --- Szécsi Miklós országbíró egy, a leveldi perjel s pannonhalmi apát közt vitás birtokrészt az utóbbinak ítél meg, miután a bizonyító esküt letette.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 O2.

 

197.
Visegrád, 1371. december 3. --- Széchi Miklós országbíró a viszlói Jakab fia Árontól a László pannonhalmi apát szentlászlói tisztje és jobbágyai ellen erőszakos támadás miatt emelt perben a jobbágyoktól letett tisztító eskü után fölmentő ítéletet hoz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 S.

 

198.
1372. április 11. --- A győri káptalan Lökös fia László pannonhalmi várnagy kérelmére egy Ravazdra vonatkozó oklevelet átír.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétje levált. --- Signaturája: Capsa 10 A.

 

199.
Avignon, 1373. május 4. --- A pécsváradi apátot, Pált, XI. Gergely a pápai fönntartás alapján pannonhalmi apáttá nevezi ki.
Vat. levéltár. Regest. Vat. 273. Gregorii XI. De Curia Anno IV. Fol. 69. Ep. XXXVII.

 

200.
Avignon, 1373. október 16. --- XI. Gergely István fia Péter pápai nunciusnak oly értelmű rendeletet ad, mely szerint a pápai fönntartás alá vont s többek közt a külön asztaltartással bíró és konventjeik birtokától elkülönített jövedelmekkel rendelkező apátok javai után a széküresedés tartamára esedékes jövedelmeket -- az időközi annaták címén -- szedje be az apostoli kamara részére.
Vat. levéltár. Greg. XI. Secret. Regest. De Cur. An. III. vol. 265. Fol. 166b.

 

201.
Győr, 1374. április 21. --- Domonkos apát idejében az apátságot az annaták le nem fizetése miatt egyházi büntetéssel sújtják.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 64 T2.

 

202.
Avignon, 1375. december 4. --- XI. Gergely pápa fölkéri Nagy Lajos királyt, hogy -- az általa fönntartás útján -- kinevezett Pál pannonhalmi apát elismertetése érdekében megfelelő intézkedéseket tegyen.
Vatikáni levéltár. Gregorii XI. Secr. Registr. Anni V. Vol. 271. Fol. 160.

 

203.
Visegrád, 1378. február 18. --- Szepesi Jakab országbíró egy Apátihoz tartozó rétet Ulászló pannonhalmi kormányzónak ítél meg, ellenfeleit pedig, több gulácsi nemest, erőszakos foglalásért fő- és jószágvesztésre ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 D2.

 

204.
1378. február 24. --- Nagy Lajos király Ulászló pannonhalmi kormányzó kérésére a győri káptalannak Lak-Chychocu-ra vonatkozó két oklevelét átírja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 S.

 

205.
1378. február 24. --- Nagy Lajos király Ulászló pannonhalmi kormányzó kérésére Kont Miklós nádornak Kapolcsot illetőleg kiadott ítéletét átírja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 19 N.

 

206.
Róma, 1381. január 26. --- VI. Orbán megsemmisíti Istvánnak pannonhalmi apáttá történt megválasztását, mert ez a pápai fönntartás sérelmével történt. Mivel azonban e sérelem talán tudatlanságból esett meg s István, habár a választási decretumot elfogadta, utóbb a fönntartásról értesülvén apátsága kérdését a consistorium elé terjesztette, a pápa kinevezi apáttá s Nagy Lajos királyi pártfogásába ajánlja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 K.

 

207.
Róma, 1381. január 26. --- VI. Orbán az előzővel jó részben teljesen azonos tartalmú oklevélben tudatja a pannonhalmi konventtel Istvánnak apáttá való kinevezését s a szokásos köteles engedelmességre szólítja föl a konventet.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 B2.

 

208.
Buda, 1381. február 22. --- Erzsébet királyné egy Belid nevü földdarabot, melyet a királynéi birtokhoz csatoltak, István pannonhalmi apátnak visszabocsát.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 O.

 

209.
Visegrád, 1382. február 28. --- István csanádi prépost a pannonhalmi apátságnak Balatonfőkajáron és Malomsáron lévő birtokait jókarbahozás kötelességével s évi fizetésért tíz évre bérbe veszi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 C2.

 

210.
Visegrád, 1382. augusztus 16. --- Szécsi Miklós országbíró a Juthon szedni szokott vám harmad- és tizedrészét a szentlászlói prépost és Bessenyő Mátyás ellenében a pannonhalmi apátságnak ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 20 B.

 

211.
Visegrád, 1383. december 9. --- Szécsi Miklós országbíró Szemerei Pétert, ki a neki megítélt esküt le nem tette, a pannonhalmi apát jószágán, Temerden, elkövetett erőszakoskodás- és hatalmaskodásért fő- és jószágvesztésre ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 10 M.

 

212.
1383. március 1. --- István pannonhalmi apát Füss helységet hadiszolgálat, fejében katonáskodó jobbágyainak adományozza.
A pannonhalmi konvent 1478. szeptember 14-i átiratából (lásd a 84. szám alatt), mely eredetiben a pannonhalmi rendi levéltárban található. --- Signaturája: Capsa 37 D.

 

213.
Visegrád, 1383. május 24. --- Garai Miklós nádor a kadarkuthi vám harmad- és tizedrészét a pannonhalmi apátságnak ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 13 N.

 

214.
1383. augusztus 15. --- A győri káptalan István pannonhalmi apátot a patai vám egyharmadának és tizedének élvezetébe -- az ellenmondásokat számba nem véve -- bevezeti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 13 O.

 

215.
Buda, 1386. június 22. --- Bebek Imre országbíró Mária királyné rendeletét, mellyel a koppányi apátság kegyuraságát Szakálosi Péternek visszaadja, némely ugyanezen kegyurasághoz jogot tartó ekeli nemesek kérésére áírja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 8 P.

 

216.
Veszprém, 1388. január 1. --- Saaghi Miklós fia János Győr megyei pap, közjegyző, Imre varsányi plébános kérelmére bizonyítja, hogy a veszprémi prépost részére a pannonhalmi apátság nevében teljesített fizetésről nyugtatványt nem adott.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 T.

 

217.
Perugia, 1388. február 14. --- VI. Orbán a győri püspököt a pannonhalmi apátság jószágainak visszaszerzésével, védelmével megbízza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 P.

 

218.
Lucca, 1388. május 10. --- VI. Orbán pápa az esztergomi érseket, győri és váci püspököket megbízza, hogy a pannonhalmi apátság jószágait védelmezzék s visszaszerezni segítsék.
Hártyára írt, mindenképpen jól konservált bulla a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 U.

 

219.
1389. január 30. --- János szentimrei plébános, István pannonhalmi apát ügyvivője a győri káptalannal átiratja Zsigmond rendeletét, mellyel a győri káptalannak meghagyja, hogy a Pannonhalmától a veszprémi prépostnak történő fizetésekhez bizonyságot adjon.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 19 H.

 

220.
Visegrád, 1389. november 4. --- Zsigmond király meghagyja a pozsonyi káptalannak, hogy a Héderváriaktól Kis-Barát erőszakos elfoglalása miatt István pannonhalmi apát ellen emelt vád miatt nyomozást tartsanak.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 62 E.

 

221.
Visegrád, 1390. november 20. --- István nádor Péter pannonhalmi prépost kérésére II. András aranybulla alatt kiadott oklevelének egy Gunuu-ra, Ewren-re vonatkozó részét átirja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 E.

 

222.
Segesd, 1391. március 22. --- Mária királyné a pannonhalmi apátnak a jószágain levő birtoktalan egyének fölött gyakorolt törvénykezési jogát biztosítja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 W.

 

223.
Győr, 1392. február 12. --- Zsigmond király meghagyja a pannonhalmi apátnak, konventnek s a szentlászlói, keresztúri tiszteknek, hogy ezen helyek jobbágyait a László apáttól nekik adott szabadságokban megtartsák.
A somogyi konvent 1515. október 25-i átiratából, melynek eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban Capsa 5 E2 alatt van.

 

224.
1392. április 24. --- A pozsonyi káptalan előtt Venturi Jakab a pannonhalmi apátságnak egy pozsonyi házát hat évre bérbe veszi.
A győri káptalan 1404-i átiratából. (Lásd 242. szám alatt.) --- Signaturája: Capsa 19 P.

 

225.
1392. október 20. --- A győri káptalan egy Dyenuson végzett részbirtokba-vezetésről, István pannonhalmi apát kérésére a nádornak jelentést tesz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 Z2.

 

226.
1393. január 19. --- A pozsonyi káptalan előtt Miklós fiai, György és Miklós, a pannonhalmi apátságtól bérbe vett egyharmad bazini vámot illető bérről elismerő nyilatkozatot tesznek.
A győri káptalan 1404-i átiratából. (Lásd a 242. szám alatt.) --- Signaturája: Capsa 19 P.

 

227.
Visegrád, 1393. június 8. --- Bessenyő Mátyás a pannonhalmi apátság Chychal nevű birtokát Zsigmond király előtt egyelőre tíz évre bérbe veszi.
Hártyára írt eredetije, hátán kevés pecsétmaradvánnyal a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 H.

 

228.
Nagyszombat, 1393. november 2. --- Zsigmond király magasztalva említvén a magyarországi Szent-Benedek-rend érdemeit, azt kiváltságaiban megerősíti s megígéri, hogy az apátságok betöltésében eddig dívó gyakorlattal fölhagy s az apátságokat a kegyurak nem adományozhatják más rendbelieknek, világi papoknak vagy épen világi egyéneknek.
Átírva a csornai konvent 1507. január 25-én kelt oklevelében, a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 A.

 

229.
Usa, 1395. április 11. --- Mochkus Jakab római zarándokútjára nyert segítség fejében, gyermekei nem lévén s hazai jogszokás szerint csak a pannonhalmi apátság nyerhetvén meg egyenes örökös nélkül lévő birtokokat, némely Nagy- és Kis-Écsen levő részbirtokát Ilsvai Leusztáh nádor előtt végrendeletileg az apátságnak hagyja.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 13 G.

 

230.
Róma, 1396. március 27. --- IX. Bonifác pápa Egyed pannonhalmi szerzetest visegrádi apáttá nevezi ki.
Eredetije a vatikáni levéltárban. Regesta Datariae, Anni VII. Lib. LXII. Fol. 57.

 

231.
Buda, 1396. június 11. --- Zsigmond király meghagyja a somogyi szerzeteseknek, hogy a pannonhalmi apátságnak tartozó tizedeket megfizessék, egyben elrendeli, hogy a somogyi konvent a mulasztókat személyükben idézze a nádor bírói széke elé.
A győri káptalannak 1396. augusztus 8-i átiratából, melynek eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban található. --- Signaturája: Capsa 26 A.

 

232.
Nagyszombat, 1397. július 25. --- Zsigmond király meghagyja Demeter veszprémi püspöknek, hogy a somogyiakat ne mulassza el buzdítani, hogy a pannonhalmi apátnak a tizedeket megadják.
A győri káptalannak ugyanezen évi átiratából. Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 G2.

 

233.
Pannonhalma, 1398. január 3. --- István apát a pannonhalmi apátság némely jövedelmét kolostorának negyven szerzetese számára elválasztja s leköti.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Pecsétjei megvannak. --- Signaturája Capsa 34 O.

 

234.
Visegrád, 1398. február 9. --- Pelsőci Bebek Detre nádor a Pozsony megyei zelü vám harmadát Széchényi Frank országbíró ellenében István pannonhalmi apátnak ítéli.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 F.

 

235.
Visegrád, 1400. március 3. --- Bebek Detre nádor meghagyja a zobori konventnek, hogy Dózsát, a pannonhalmi apátság kormányzóját Zalai Péter fiának Gothárdnak Péter fia ellenében Patvarics birtokába iktassa be.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 Q.

 

236.
1400. április 30. --- A Gönyűi János leánya Apollonia és Némai Jakab özvegye és fiai közt folyt perben a pannonhalmi apátság Tordateleke és Ásványtő nevű birtokai fölemlíttetnek.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Actorum Montis Pannonie fasc. I. nr. 1.

 

237.
1400. április 26. --- A somogyi konvent a pannonhalmi apátság birtoka, Enyzd és Szentgyörgyi Pál Szentgyörgy nevű birtoka közt teljesített határelkülönítésről a nádornak jelentést tesz.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Vörös nyersselyem fonadékáról a pecsét hiányzik. --- Signaturája: Capsa 5 L.

 

238.
1401. november 23. --- Dózsa, a pannonhalmi apátság kormányzója nevében Egyed őrszerzetes Palothai Lászlót és Istvánt Ujhely, Lubó, Debrethe lefoglalásától, Zsigmond királyt pedig ezek eladományozásától eltiltja.
Papírra írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Ovális pecsétje majdnem teljesen levált. --- Signaturája: Capsa 13 H.

 

239.
1402. augusztus 19. --- Dózsa, a pannonhalmi apátság kormányzója, a nyitrai káptalan előtt Patvarics nevű birtokát évi fizetés kötelezettségével Gothárd fia Péternek átengedi.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 H.

 

240.
1404. február 14. --- Beremerko Lőrinc Gyudyzenpeter nevü jószágát a győri káptalan előtt a pannonhalmi apátságnak ajándékozza.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 12 G.

 

241.
1404. június 8. --- A győri káptalan Zsigmond király rendelete értelmében jelenti, hogy a pannonhalmi apátságot Gyodszentpéter birtokába bevezette.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 12 H.

 

242.
1404. december 13. --- A győri káptalan Dózsának, a pannonhalmi apátság kormányzójának kérésére négy, a pozsonyi jövedelmére vonatkozó, oklevelet átír.
Hártyára írt eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 19 P.