PRT-Első kötet


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története I--XII.

Első kötet

ELŐSZÓ

Vállalatunk indító okai. Rendtörténetírásunk kezdete. Czinár munkájának méltatása. További dolgozatok. A jelen vállalat eszméje. Villányi tervezése és munkája. Az első terv átalakítása
V--XVI.

 

BEVEZETÉS
Történeti előzmények.

A keresztény Pannonia. Szent Márton születése és viszonya a szerzetességhez. Szent Benedek rendalapítása, Regulája. Rendjének rövid története a X. századig. --- A cluny-i reform. Cluny-i szokások olasz földön a pannonhalmi monostor alapításakor
1--38.

 

ELSŐ FEJEZET
A pannonhalmi apátság megalapítása.

Szent Adalbert és köre. Monte-Casino állapota. Szent Bonifácz és Elek monostora. A brewnowi apátság. Radla, Anasztáz és Aschrik. A pannonhegyi monostor építése. Szent István fogadalma. Az első érsekek.
39--55.

 

MÁSODIK FEJEZET
A pannonhalmi alapítólevél hitelessége.

Fejérpataky eredményei. A kérdés jelen állása. Baróti pecsétvizsgálata. Pauler Ťkisebb nehézségeiť az alapítólevél fő szövege ellen. A külső ellenségek. Ki kezdte a monostor építését? A vendégek bortizede. Az alapítólevél összefoglalása-e két század kiváltságainak? Karácsonyi nehézségei. Adott-e Szent István más alapítólevelet Pannonhalmának? A pécsváradi alapítólevél hitelessége. Az utóirat tintája és írása. A benne felsorolt birtokok. A pozsonyi vámharmad és az 1137. évi hamis oklevél. Az alapítólevél keltezése és a koronázás éve. A koronázás jelentősége. A puerita, consensus, a pecsét ülőalakja. A pannonhalmi alapítólevél czélja és jellege. Összegezés.
56--111.

 

HARMADIK FEJEZET
Az apátok története.

Lendvay jegyzéke. Hol volt apát Bonifácz és Rasina? Szent Mór kiválasztása. A pannonhegyi hitterjesztők. Bizonytalan apátok. I. Péter apátsága. Szent László és Kálmán viszonya a kolostorhoz. Deda. Dávid apát templomépítése és szerzeményei. Ráfael főapát s a küszéni alapítás. Rajnáld. Similis összeköttetése Casinóval. II. Péter és Balázs. János pártütése. Benedek. Uros jelleme és tettei.
112--134.

 

NEGYEDIK FEJEZET
Az apátság egyházjogi helyzete.

A pannonhalmi exemtio eredete. Az exemtio nemei. A casinói jogközösség. Casinó fő kiváltsága. A pannonhalmi kiváltságok védelme és fejlődése. Zsinati kiváltság. Püspöki díszjelek, szentelések. Lelkészkedés. --- Az apát választása, kinevezése és megerősítése.
135--143.

 

ÖTÖDIK FEJEZET
A somogyi tizedek s a velök kapcsolatos egyházjogi kérdések.
Egyéb tizedek és a sójövedelem.

A tizedek eredete és fejlődése. A somogyi tized adománya. A gyermektized. Tizedtörvényeink. A somogyi tizedjog megcsorbítása. A somogyvári apát egyessége. A veszprémi püspök és Uros apát kölcsönös követelései. III. Incze ítélete. A konvent óvása és panasza. A vityai remetekápolna. A száraszói kápolna. A veszprémi káptalan hosszú tizedpöre. A somogyi papság viselkedése. A nádor ítélete a veszprémi püspök és káptalan ellen. Az ispotályosok foglalása. Templomosok. A fejérvári káptalan hosszú pöre. A pilisi apátság. A zágrábi püspök tizedpöre és egyessége. Kálmán herczeg megintése. A pannonhalmi apátság kivételes helyzete. A királyi bírák szerepe a dézsmapörökben. A besenyők és a fejérvári olaszok bortizede. A somogyi vámok tizede és harmada. --- Miből szedtek tizedeket? Az apátság somogyi plebániái és kápolnái. Két falu tizede Zalában. A dinnyei és almási egyház. A salai tized és joghatóság. A többi egyházak és tizedeik. --- A három sóhajó szabadsága. A bisztrai kiváltság. A beregi egyesség. Egyéb jövedelmek.
144--190.

 

HATODIK FEJEZET
Az apátság birtokai.

I. Győr vármegyében: 1. Pannonia, Sabaria, Alsók. 2. Himód-Nyalka. 3--6. Ujlak, Tarján, Asszonyfa, Táp. 7. Hárságy erdő, Rovazd, Csébrovazd. 8. Écs. 9. Nyúl. 10. Perecse. 11. Ság. 12. Selyemcsuk-Pázmánd. 13. Nyulas. 14. Dörög. 15. Alap. 16. Luzan. 17. Örkény, Vrucang. 18. Gönyő. 19. Zászló. 20. Vének. 21. Száva. 22. Hecse. 23. Győri haljövedelem. 24. Abda. 25. Tényő. --- II. Sopron vármegyében: 26. Sebös. --- III. Veszprém vármegyében: 27. Vanyola. 28. Acsád. 29. Vinár, Petend, Nyárád. 30. Enying. 31. Kajár. 32. Sár. 33--36. Varsány, Lázi, a fényi Keresztur, Vénye. 37. Kirci: 38. Curthou: 39--42. Heche, Karalka-Kát, Bársonyos-Barna, Szőllős. --- IV. Komárom vármegyében: 43. Ölbő. 44. Apáti-Dinnye. 45. Csanak-Kápolna. 46. Tömörd. 47. tata. 48. Billeg. 49. Füzitő. 50. Almás. Thát? 51. Béla. 52. Jenő. 53. Néma. 54. Ronka, Mélyértő. 55. Erecstő. 56. Csicsó. 57. Füss. 58. Ásványtő. 59. Szántó. 60. Györk és Kuca földje? --- V. Pozsony és Nyitra vármegyékben: 61--68. Vág, Sztara, Kis-Udvari, Molva, Ujfalu, Udvarcz, Diáki, Bojtorján. 69--70. Galánta, Palota. --- VI. Zala vármegyében: 71--74. Hegymagas-Apáti, Kapolcs, a zalahidi birtok, Kolon. --- VII. Somogy vármegyében: 75. Kiliti. 76--79. Zamárd, Endréd, Megyer, Gány. 80. Csaba? 81--82. Bálványos, Kőröshegy. 83--86. Fejérgeyház, Karád, Besen, Rád. 87. Kutas. 88--89. Ölyvös, Gamas. 90. tard. 91. A vityai Remete. 92. Faisz. 93. Csopak. 94--95. Nagy- és Kis-Tepej. 96--98. Fonyód, fer, Ziduch. 99--100. Bogát, Mernye. 101. Tuhnez. 102. Méhes. 103--113. A zseliczi tíz falu és a kaposi malmok. 114. Négy drávai kápolna birtoka. --- VIII. Az Alföldön: 115. Szigetfő. 116. Őcsény-Báta. 117. Bodrog és Csöntej. 118. Kanizsa-Morotva. --- IX. A küszéni fiókapátság birtokai Vas vármegyében.
191--336.

 

HETEDIK FEJEZET
A magyarországi benczés irodalom a tatárjárás előtt.

Bevezetés. --- Hazai benczés monostori iskoláink az Árpád-kor elején. A pécsváradi, pannonhalmi, bakonybéli és tihanyi apátság könyvei. Árpád-kori benczés tudósok és írók. Anasztáz. Szent Gellért. Szent Gellért ŤDeliberatioť-jának méltatása. Szent Gellért egyéb művei. A Szent Gellért nagyobb legendájának szerzője. A corsendonki Gellért-legenda írója. Az első magyar benczés egyházi szónokok. Szent Mór, pannonhalmi apát mint író. A Szent istván kisebb legendájának írója. A somogyvári benczés monostor iskolája és hatása a kir. kanczelláriára. A tihanyi benczés apátság alapító levele, mint a magyar nyelv legrégibb emléke. Albricus. Szent István második törvénykönyvének írója. Bernát. Vilmos. --- A Pray-codex és a Halotti Beszéd. --- A pannonhalmi ŤLiber Ruber.ť Két régi latin versike.
337--474.

 

NYOLCZADIK FEJEZET
A benczés egyházi művészetek.

A XI. századbeli építkezések maradványai. A XII. és XIII. századibeli pannonhalmi monostor hozzávetőleges képe. A XII. és XIII. századbeli pannonhalmi monostori egyházak. Egyházi fölszerelés. A Pray-codex díszítése és hangjegyei.
475--523.

 

KILENCZEDIK FEJEZET
A monostor belső élete és külső hatása.

Az alapítás czélja. A belső élet és külső hatás történeti forrásainak hiányossága. Ennek okai. Írtak-e nálunk kolostori történetet és szokásokat? Fegyelmezett belső élet tanúi a magánadományok. A magánvagyon kizárása és a hallgatás. Istentisztelet. Munkálkodás. Élelmezés. A betegek, szegények és vendégek ellátása. Ruházkodás. Szervezet. Külső közegek. --- Külső hatás a hitterjesztésben a művelődés terén. A pannonhalmi monostor hatása más hazai monostorokra. Külső hatása saját népeire társadalmi és gazdasági téren.
524--560.

 

FÜGGELÉKEK

I. Függelék. A pannonhalmi apátság templomai és kápolnái.
562--563.

II. Függelék. A pannonhalmi apátság birtokaira vonatkozó adatok időrendi áttekintése.
564--569.

III. Függelék. A panonhalmi apátság népeire vonatkozó számadatok.
570--578.

IV. Függelék. Szent Gellért ŤDeliberatioť-jához
579--586.

 

OKLEVÉLTÁR

1.
1001. szeptember -- december ---Szent István király a Pannonia fölötti hegyen épült Szent Márton monostor templomának fölszentelésekor biztosítja az apátságnak a somogyi tizedeket, ezekért kárpótlást ad a veszprémi püspöknek, s végül felsorolja az ünnepélyesen átadott kilenc falut és vámjövedelmet.
Eredetijét a pannonhalmi főapát tűztől mentes acélszekrényében, stílszerű zománcos fémkeretben, vastag üveg alatt őrzi. --- Signaturája: Capsa 13 A.

 

2.
1083--1095. --- Szent László összeírja és megerősíti Szent Márton monostorának egyházi kincseit, ruháit, könyveit, birtokait, népeit és marháit.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 2 A.

 

3.
Beneventum, 1102. december 8. --- II. Paschalis pápa Péter pannonhegyi apát kérésére Szent Istvánra való hivatkozással megerősíti az apátságot kőrösi, tardi, toppéi, sabariai, ravazdi, fizegi, wascianai és wagai egyházainak s hozzájuk tartozó javainak, a veszprémi püspöktől vett tizedeinek, valamint egyházjogi kiváltságainak birtokában.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 I.

 

4.
1105--1116. --- Szent Mártonnak Vág melléki birtokát, melyet Szent István kegyelméből S. ajándékozott a monostornak, s melyet Moyses nyitrai ispán el akart venni, Gyárfás nyitrai püspök tüzesvas-próba alá bocsátja, s miután erre az alperes nem jelent meg Esztergomban, helyreállítják a birtok határait.
A pannonhalmi ŤLiber Ruberť XVIIII. számú darabja a 23. lapon ezen címmel: ŤPrivilegium de Sala in Wagť.

 

5.
1116--1131. --- Acha veszprémi nemes jobbágy lelke üdvösségéért négy szolgaszemélyt, szőlőt, malmot és kárpitot ad Szent Márton kolostorának Deda apát és mások jelenlétében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 A.

 

6.
1131--1141. --- András remete, egykor veszprémi prépost, II. Béla király és Ilona királyné engedélyével Urodban és Besen, Karádi és Rad falvakban 35 szabadost, az utóbbi villában pedig szőlőt és 6 szőlőművest hagy Szent Márton egyházának.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 C.

 

7.
1137. április 11. --- II. Béla király Szent Márton egyházának, mely leégett s melyet Dávid apát újra fölépített és kibővített, a fölszentelés ünnepe alkalmából, melyen a király is jelen volt, ajándékul adja a Roz és Tarian közt levő szántóföldet, rétet és erdőt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 K.

 

8.
1142--1146. --- II. Géza király visszaadja Szent Mártonnak a győri vizahalászat harmadát, melyet Szent István adott, de Kálmán és fia István királyok elvettek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 E.

 

9.
1146. --- Szines úrnő, Dávid pannonhegyi apát testvérének, Henriknek neje, magtalan halála esetére férje és II. Géza király beleegyezésével Szent Márton egyházának hagyja örökségül Chutus nevű jószágát és öt szolgáját, egy szolgálóját pedig szabadon bocsátja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 H2.

 

10.
1146. --- Fulkó vendég, egykor Álmos herceg híve, amit az esztergomi érseknek és öt veszprémi püspöknek szolgálatában szerzett, Thatban és Vammában levő jószágait Szent Márton pannoniai egyházának, továbbá Ugrin ispán vértes(szentkereszt)i monostorának és egyetlen leányának hagyományozza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 B.

 

11.
1150. --- II. Géza a boldogult Dávid apát kérésére Szent Márton monostorának adományozta halászul Sculwata nevű udvarnokát fiaival együtt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 Y.

 

12.
1151.? --- II. Géza király az osztrák herceggel való találkozás költségeire 40 márkát követel Rafael szentmártoni apáttól, ki pénz hiányában sáfárjával eladatja egyik pozsonyi jószágát, s ennek árát, 20 márkát, kölcsönadja a királynak, ezért aztán birtokul kapja a két házból álló Belid jószágot, melyet az udvarnokok ellenében a király megvéd és oklevéllel is biztosít az apátnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 X.

 

13.
1152. --- Margit úrnő végrendelete, melyben az ország főembereinek tanúságával és beleegyezésével cselédeket hagyományoz mostohafiának és menyének, ékszereket és cselédeket fogadott leányának, külön hagyományokat tesz Szent Márton egyházának, ahol temetkezni kíván, a monostor apátjának, szerzeteseinek, Szent Péter egyházának és a fejérváriaknak; végül szabadon bocsátja három szolgálóját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 38 A.

 

14.
1153. ? --- Adalbert II. Géza királytól és az ország előkelőitől II. Rogerius szicíliai királyhoz követül küldve, azon esetre, ha útközben elhalna, végrendeletet tesz Szent Márton monostora, továbbá H. nevű öccse, nőtestvérének leánya és felesége, végül remélhető fia javára; több szolgálóját pedig szabadon bocsátja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 B.

 

15.
1157. --- Valfer ispán megalapítja a küszéni apátságot és alája rendeli a szentmártoni főapátnak.
Nincs meg eredetiben, csupán hitelesített átirata van meg 1230 tájáról. (L. alább 109. sz.)

 

16.
1172. --- Konrád, a király jobbágya, lelke üdvéért Szent Márton egyházának hagyja Hecse és Csicsó nevű jószágait, valamint Écsen levő szőlejét, egyéb écsi jószágát pedig négy unokájának adja örökségül.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 9 N.

 

17.
1173--1185. --- Kaba III. Béla király és az ország főembereinek jóváhagyásával a maga és Edlelmes nevű neje magtalan halála esetére minden vagyonát Szent Márton egyházának, apátjának és szerzeteseinek hagyja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 E.

 

18.
Anagni, 1175. december 16. --- III. Sándor pápa átírja Szent Márton pannonhegyi monostora részére II. Paschalis pápa bulláját s egyházait és kiváltságait néhány újjal megtoldja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 A.

 

19.
1180. december ? --- Péter cassinói apát tudósítja Similis pannonhegyi apátot, hogy követével mi mindent közöltek és hogy minő jogaik és szokásaik vannak a bíráskodás és egyházi joghatóság terén.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 F.

 

20.
Tusculanum, 1181. január 5. --- III. Sándor pápa megparancsolja a magyar érsekeknek és püspököknek, hogy a pannoniai Szent Márton monostorának szabadságait, melyeket Szent István király adott és Paschalis, valamint maga is engedélyezett, fönntartsák és megóvják minden jogsérelemtől, mert e hely kiválóan a római egyház joghatósága alá tartozik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 A.

 

21.
Tusculanum, 1181. január 12. --- III. Sándor pápa átírja saját, 1175. december 16-án kelt bulláját Similis pannoniai szentmártoni apát részére.
Eredetije nincs meg a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Másolata a Liber Ruber 81--84. lapján (42. sz.) olvasható.

 

22.
1184--1186. --- Theobaldus ostiai és velletrii püspök, pápai legatus Similis pannoniai szentmártoni apátot és káptalanát megerősíti a Szent Keresztről nevezett fényi Ťobedientiať birtokában, melyet Mikulény győri püspök visszaadott.
Eredetije a pozsonyi káptalan levéltárában. --- Signaturája: Capsa F. Fasciculus 9. Nr. 193.

 

23.
1186.? --- Hoda Similis apát- és szerzeteseinek imádságába ajánlja magát és Nyulason, Sebesen birtokot hagyományoz Szent Márton monostorának.
Eredetije nincs meg. Legrégibb másolata a Liber Ruber 11. lapján (6. sz.).

 

24.
Verona, 1187. május 8. --- III. Orbán pápa átírja Similis apát és szerzetesei részére elődjének 1181. évi bulláját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 Q.

 

25.
Laterán, 1189. március 11. --- III. Kelemen pápa III. Béla király kérésére megerősíti a pannoniai Szent Márton monostor régi kiváltságait és gyarapítja.
Eredetije nincs meg, de megvan 1225 táján készült átirata II. Endrétől a pannonhalmi rendi levéltár Capsa 31 G signatura alatt.

 

26.
Laterán, 1191. január 8. --- III. Kelemen pápa megparancsolja a fejérvári prépostnak és a szentmártoni apátnak, hogy Jób esztergomi érsek iránt a szokásos tisztelettel és engedelmességgel viseltessenek.
Eredetije az esztergomi prímási levéltárban. --- Signaturája: Arch. Vet. Nr. 5. sub. littera B.

 

27.
1192. --- III. Béla Szent Márton monostorának három vámmentes sóhajót adományoz, s az ország főpapjai és urai közt Balázs szentmártoni apátot is megnevezi.
Eredetije nincs meg, csak 1240 táján készült másolata a pannonhalmi Liber Ruber 17--18. lapján (15. sz.).

 

28.
1201. március 29. --- János pannonhegyi szentmártoni apát és szerzetesei igazolják, hogy azon öt testvér, kiket a varsányi udvarnokok előbb maguk közé valóknak hirdettek, ezen udvarnokok későbbi vallomása szerint sohasem tartoztak közéjük.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 19 V.

 

29.
1206.? --- János esztergomi érsek a veszprémi várnép által elfoglalt Scis birtokot visszaítéli Péter béli apátnak s a perköltségre Pósa pap ad egy márkát; erről tanúskodnak Benedek szentmártoni apát, több konventtag, stb.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 51 R.

 

30.
1210. --- Péter esztergomi prépost és káptalanja írásba foglalják azon tizedegyezséget, mely Uriás szentmártoni és Gilbert somogyvári apát közt János esztergomi érsek és Tiborc ispán békebírák előtt létrejött.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 R.

 

31.
1210. --- Apos, Kált testvére, végrendeletet tesz a győri káptalan előtt ölböi, szőlősi, écsi, kálti és sokorói birtokairól és szabadosairól, szolgáiról, szolgálóiról a szentmártoni apátság, illetve születendő fia, továbbá leányunokája, neje és leánya részére.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 F.

 

32.
1210. --- A győri káptalan tanúsítja, hogy a kögyeri (kenyeri) bakonyőrök vallomása szerint a szentmártoni apátság keresztúri, varsányi és lázi népei sohasem adóztak a bakonyi ispánnak s ez nem szállhat meg náluk.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. (Két cyrographált példány.) --- Signaturája: Capsa 36 B2 és párjáé: Capsa 58 D.

 

33.
1211. május 29. előtt. --- II. András király a III. Bélától Szent Mártonnak adományozott három szabad sóhajót azon kiváltságokkal ruházza fel, amelyeket a bisztrai és aradi egyházak sóhajói élveznek.
Eredetije nem ismeretes, de 1240 tájáról való másolata megvan a Liber Ruber 19--20. lapjain (17. sz.).

 

34.
1211. --- A budai káptalan levele, mely szerint Uros apát Gatyk kamaraispántól visszakövetelte a tíz ekényi sala-szigeti földet és erdőt s igazsága bizonyítására Bertold kalocsai választott érsek ítélete folytán a szentmártoni egyház egyik embere a budai káptalan előtt sértetlenül kiállotta a tüzesvas-próbát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 K.

 

35.
1211. --- Bertold választott kalocsai érseknek és dalmát-horvát hercegnek levele, mely szerint Uros szentmártoni apát eléje idézte Gatyk királyi kamarást a sala-szigeti peres földek ügyében, ő pedig a király megbízásából vizsgálatot tartott, kihallgatta a feleket és a tanúkat, s a Budán megtartott tüzesvas-próba alapján a peres földeket a szentmártoni apátságnak ítélte oda; végül leírja a Holtvágtól keletre fekvő apátsági földek határait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 I.

 

36.
1212. január 25. --- Adenulf cassinói választott apát kéri a pannonhegyi Szent Márton monostorának apátját és konventjét, hogy amint Cassinóban évenként Szent Pál fordulása napján ünnepélyes istentiszteletet tartanak a szentmártoniakért, ezek is tegyék meg ugyanezt a cassinóiakért.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 E.

 

37.
Laterán, 1212. március 3. --- III. Ince pápa megbízza a kalocsai választott érseket, a szekszárdi és cikádori cisztercita apátokat, hogy a somogyi dézsma, több kápolna dézsmanegyede és egyházi joghatósága ügyében hallgassák ki a veszprémi püspök és a szentmártoni apát tanúit, hasonlítsák össze Szent István oklevelének királyi átiratát az eredetivel és idézzék meg bizonyos határidőre a peres feleket az apostoli szék elé.
Eredetije nincs meg a pannonhalmi rendi levéltárban, de megvan 1699. május 22-én a vatikáni levéltárból kiadott s ezen levéltár vicepraefectusától pecséttel is hitelesített másolata (Regesta Vaticana. Vol. VIII. fol. 84.). E másolat signaturája: Fasciculus 76. 32.

 

38.
1213 tavaszán? --- Bertold kalocsai érsek levele, mely szerint ő, mint a szentmártoni monostor bírája és védője, Leusták hagyatékát rokonaival szemben visszaítélte az apátságnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 D.

 

39.
1213 végén --- II. András király Orez pannoniai szentmártonhegyi apát kérésére átírja és megerősíti Szent István alapítólevelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 G.

 

40.
1213 végén --- II. András király Orez apát kérésére átírja és megerősíti Szent László oklevelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 A.

 

41.
1213 végén --- Dezső csanádi püspök, Pat korábbi nádor és Sándor somogyi ispán mint választott bírák, a Sala földjéhez tartozó két falut, Sztarát és Udvarit, melyet Csukár és más pozsonyi várjobbágyok elfoglalva lerontottak, visszaítélik a szentmártoni apátságnak és az alpereseket kártérítésre kötelezik.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 I.

 

42.
1214. --- Az előző évben Gertrúd királyné curiájában egybegyűlt Bertold érsek és más főemberek levele, mely szerint ők II. András király megbízásából három tekintélyes választott bíró ítélete alapján Uros szentmártoni apátnak visszaadatták a Sala földjéhez tartozó Sztara és Udvari nevű falvakat, melyeket Csukár és társai lerontottak; egyszersmind leíratták az egész Salaföld összes határait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 F.

 

43.
Róma, 1214. május 5. --- III. Ince pápa a pannoniai szentmártoni apát és konvent azon panaszára, hogy a salai Szent Mária kápolnájukhoz tartozó falvak jószágait és embereit az esztergomi érsek dézsma címén évenként fosztogatja, megbízza a veszprémi püspököt, prépostot és a fejérvári főesperest, hogy hallgassák ki a feleket és idézzék meg az apostoli szék elé.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 C.

 

44.
Laterán, 1215. május 6. --- III. Ince pápa a salai dézsma ügyében a győri püspököt, a tihanyi apátot és a rábai főesperest bízza meg, mert a kiközösített veszprémi püspök előtt az esztergomi érsek nem akart megjelenni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 B.

 

45.
1215. --- Herveus somogyvári szentegyedi apát és szerzetesei a győri püspök, a váradi és béli apátok, mint pápai bírák előtt elismerik a szentmártoni apátság somogyi tizedjogát és rosszalják a korábbi apátnak és párthíveinek ellenkező magatartását.
A Liber Ruber 60--62. lapján (36. sz.) egykorúan lemásolt 1238. évi nádori átiratból.

 

46.
1215. — A győri püspök, váradi és béli apátok bizonyítják, hogy Erveus somogyvári apát és szerzetesei elismerték a szentmártoni apát tizedszedő jogát somogyi birtokaikon.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 P.

 

47.
1215. július 28. --- III. Ince pápa Szent István király alapítólevelét, melyet a veszprémi püspök hitelességében megtámadott, valódinak ismeri el, s átírva megerősíti; II. András megerősítő záradéka.
Az eredetinek alig egy-két évvel utóbb készült másolata a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 30 A.

 

48.
Anagni, 1215. szeptember 9. --- III. Ince pápa ítélete a veszprémi püspök és a szentmártoni apát dézsma- és egyházjoghatósági perében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 L.

 

49.
1215 őszén. --- István cassinói apát a monostorában személyesen megjelenő Uriás pannoniai szentmártoni apát kérésére átíratta Zakariás pápának Cassino monostora részére 748-ban adott kiváltságlevelét.
A Liber Ruber 104--110. lapjain (47. sz.).

 

50.
1215 őszén --- István cassinói apát a személyesen megjelenő Uriás szentmártoni apát kérésére átírja III. Ince pápának a Cassino részére 1208-ban kiadott kiváltságlevelét.
Az átirat megvan a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 30 K.

 

51.
Viterbo, 1216. április 20. --- III. Ince pápa megbízza a győri püspököt, a nyitrai főesperest és a fejérvári iskolás kanonokot, hogy négy hónap alatt bizonyíttassák be a johannitákkal, vajon csakugyan elévült-e velük szemben a szentmártoni apátság somogyi tizedjoga.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 D.

 

52.
Todi, 1216. május 14. — III. Ince pápa megbízza a győri és veszprémi püspököket s a fejérvári főesperest, hogy intézzék el a szentmártoni apátság és az esztergomi érsek tizedperét Sala és Wag falvak ügyében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 42 C2.

 

53.
Perugia, 1216. június 13. --- III. Ince pápa a pannoniai Szent Márton monostor egyházait, birtokait és egyházjogi kiváltságait részletesen felsorolja és megerősíti.
Eredetije nincs meg, csak II. András 1225-ben (?) kelt átirata ismeretes a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 G.

 

54.
1216. --- Uros szentmártoni apát és konventje a győri káptalan előtt milértői rétjüket s ugyanott levő dunai halászatukat cserébe odaadják Antal ispán fia Jánosnak Ronka földje egyharmadáért s a hozzá tartozó halászatért.
A három par legfelsőbbike a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 W.

 

55.
Laterán, 1218. január 27. --- III. Honorius pápa megbízza a lébényi apátot, a győri főesperest és éneklőkanonokot, hogy a szentmártoni apát és konvent panaszát a pilisi cisztercita apát és szerzetesei ellen dézsma és egyéb ügyekben vizsgálják meg és intézzék el, miután a III. Incétől megbízott győri püspök távol a Szentföldön jár, s a bírák egyike máshova tétetett át.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 W.

 

56.
Laterán, 1218. február 1. --- III. Honorius pápa értésére adja a veszprémi püspöknek, hogy a szentmártoni perjel és konvent panaszára jogtalan követeléseinek s a somogyi tizedügyben tanúsított engedetlenségének megvizsgálásával és elbírálásával megbízta a (pécs)váradi, szekszárdi és cikádori apátokat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 D.

 

57.
Laterán, 1218. március 3. --- III. Honorius értesíti a veszprémi püspököt, hogy a szentmártoni perjel és konvent nem tudnak belenyugodni a III. Ince közvetítésével közte s az apátjuk közt létrejött egyezségbe és különösen az évenként fizetendő összeg törlését kérik; fölhívja tehát, hogy ez ügyben Mindenszentek ünnepére vagy személyesen, vagy megbízottja által a szentszék előtt jelenjék meg.
Regesta Vaticana. Volumen 9. anni II. ep. 924.

 

58.
Laterán, 1218. március 20. --- III. Honorius pápa megbízza a szentgotthárdi apátot, a győri és vasvári prépostokat, hogy miután a fehérvári őrkanonok a szentmártoni apátságnak ellen támasztott dézsmaperében részint elmaradásával, részint a föllebbezésekkel már ötször hiúsította meg a pápai bírák ítélkezését, az őrkanonokot a szentmártoniak költségeinek megtérítésére kötelezzék s az ügyet vagy intézzék el, vagy vizsgálatuk eredményét tegyék át a szentszékhez.
Regesta Vaticana. Vol. 9. anni II. ep. 955.

 

59.
Laterán, 1218. november 23. --- III. Honorius pápa megbízza az esztergomi és győri prépostokat s a győri főesperest, hogy a szentmártoni apát és konvent panaszára tartsanak vizsgálatot a bortizedet megtagadó nagyhalmi besenyők ellen s mondjanak ítéletet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 X.

 

60.
1219 elején? --- Miklós nádor és soproni ispán a Szentföldről hazatérő szentmártoni apát panaszára orrsütéssel bünteti azon szerenkei (somogyi) kanászokat, kik a király keresztes hadjárata alatt, az apát távollétében, kötelességük ellenére vonakodtak az apátság sertéseit őrizni.
A pannonhalmi rendi levéltár 1229. évi átiratából, melynek signaturája: Capsa 5 G2.

 

61.
Laterán, 1219. március 28. --- III. Honorius pápa megbízza a szentgotthárdi apátot és perjelt s a győri prépostot, hogy miután a szentmártoni perjel és konvent az apátjuk és a veszprémi püspök közt (1215) III. Ince pápa közvetítésével létrejött dézsma- és egyházjogi egyezség megszüntetését kérik, a Mindenszentek ünnepére [1218. nov. 1.] kitűzött római szentszéki tárgyalás helyett költségkímélés okáért ők tartsanak vizsgálatot s mondjanak végleges ítéletet.
Regesta Vaticana. Volumen 9? 10? anni III. ep. 355.

 

62.
1220. --- Miklós nádor és soproni ispán, midőn a szentmártoni apát Kált adománya alapján 20 ekényi földet követelt Domokostól, Budától és Istvántól, oly egyezséget hozott létre köztük, hogy az alperesek 10 ekényi szántóföldet és 2 ekényi berket adtak át Szőnyben (Sokorúban) a szentmártoni monostornak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 47 P.

 

63.
1220. --- Miklós nádor és soproni ispán bizonyítja, hogy miután a szentmártoni apát és káptalana Heidrik ispán és sok más tanúskodásával igazolták jogukat Fény egyharmad részére és Ipoly adománya címén még két ekényi földre, s igazságukért a nádortól megítélt esküt is készek voltak letenni, a király udvarnokai, a királyné népei és a veszprémi várjobbágyok visszatartották őket az eskütől s úgy egyeztek ki, hogy a két ekényi földön kívül Fény negyede fejében még 8 ekényi földet adtak át az apátságnak.
Eredetije nincs meg. Átirata 1237-ből a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 F.

 

64.
Laterán, 1221. január 2. --- III. Honorius pápa megbízza a zirci apátot s az esztergomi és győri prépostokat, hogy a pannoniai szentmártoni apátnak és konventnek régi panaszát a zágrábi püspök és kanonokok ellen a Dráva mellékén megtagadott somogyi tizedek ügyében vizsgálják meg és a felek megegyezésével mondjanak ítéletet, vagy idézzék meg a feleket az apostoli szék elé.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 P.

 

65.
1221. március közepe után --- II. András király Uros szentmártoni apát kiváló érdemeire való tekintetből összeírja és megerősíti az apátság azon birtokait, melyeket Uros szerzett hagyaték, bírói ítélet, vétel vagy visszaváltás címén.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 4 B.

 

66.
1221. október 6. --- Miklós nádor, soproni ispán bizonyítja, hogy miután Bős fiai Benedek és Öcsöny s rokonuk, Pázmán sokáig pörlekedtek a szentmártoni apáttal Bársonyos földje miatt, Márton helyettes nádori bíró előtt abban egyeztek meg, hogy az esztergomi érsek poroszlója járja körül és jelölje ki a feleket megillető részeket; a bejárás a szentmártoni monostor ispánjai előtt meg is történt, de Bős fiai utóbb megtagadták az egyezséget, végre Miklós nádor előtt újra elismerték, sőt azt is, hogy semmi jogot sem tartanak Kált hagyatékára és Pázmánt sem segítik Szent Márton egyháza ellen.
A pannonhalmi rendi levéltár 1229. évi átiratából, melynek signaturája: Capsa 5 G2.

 

67.
1222. ? --- II. András azon alkalommal, hogy a győri megyés püspök sértve érezte magát jogában, mert Uros szentmártoni apát leégett és fölépített templomát a váci, nyitrai és a zengi püspökökkel szenteltette föl, III. Honoriushoz intézve átírja a szentmártoni apátság azon három privilégiumát, amelyekben Szent István király, III. Kelemen és III. Ince pápák egyebek közt a templomszentelés szabadságát is biztosítják.
Ezen átíró levél (másolata?) megvan a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 G.

 

68.
1222. --- II. András király Uros pannoniai szentmártoni apát kérésére monostorának adja a Tanya nevű dunai halászat harmadát, mely addig a szolgagyőri várnépé és a gönyűi királyi udvarnokoké volt, és az Örvény nevű folyórészlet egyharmadát, mely addig a királyi palotához tartozott.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 A.

 

69.
1222. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy előtte a szentmártoni apát a hegymagasi Apátiban vásárolt kilenc szőlőért a vételárat lefizette.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 N2.

 

70.
1222 őszén. --- Göncöl spalatói érsek a szentmártoni apátságnak Ravazdon egy eke földet, erdőt, rétet és gyümölcsöst adományozott, melyet most élete fogytáig visszakap s a monostor részéről egyéb ajándékokban is részesül; viszont az érsek saját birtokát, Vinula felét, cserébe örökre odaadja az apátságnak és szeretetet, hűséget ígér Szent Márton egyháza iránt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 Q.

 

71.
1222. december 6. után. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy Salamon udvarbíró (országbíró) ítélete szerint hét mosoni várjobbágynak meg kellett volna esküdnie arra, hogy Nyulas falu népe Szent István jobbágyaitól származik s azért a király nem adhatta őket oda Szent Márton egyházának kárpótlásul Kanizsáért; de a jobbágyok nem mertek megesküdni s Nyulas népével együtt a szentmártoni apátságé maradt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 L.

 

72.
1223. --- II. András király Uros apát kérésére átírja Szent László oklevelét; megerősíti Sala birtokát és határait, melyeket II. Béla és az ő idejében peressé tettek a nyitrai és pozsonyi vár jobbágyai és népei; megerősíti a győri vizahalászat harmadát, melyet Szent István adományozott, Kálmán elvett és II. Géza visszaadott; megerősíti a saját adományát is, a Tanya és Örvény egyharmadát, melyet a templomépítéskor adott.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 B.

 

73.
1223. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy a szentmártoni apát sokáig perlekedett Endre tényői jobbággyal két szolga tulajdonjoga fölött, végre úgy egyeztek meg, hogy az apát öt márkát ad Endrének a két szolgáért, kiknek társát és rokonát, Karácsont, Endre már fölszabadította.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. Signaturája: Capsa 31 Z.

 

74.
1224. március közepe előtt. --- II. András király megerősíti a szentmártoni apátság birtokában a gönyűi három eke s a ŤTelekť nevű 70 hold földet, valamint a két dunai szigetet és halászatot, melyeket korábban cserébe adott a szentmártoni egyház három emberéért, kiket a király fölszabadított.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 B.

 

75.
Laterán, 1225. február 1. --- III. Honorius pápa orvoslás végett értésére adja II. András királynak a szentmártoni apát és konvent négy panaszát, hogy ti. Demeter ispán jogtalanul kapta és bírja Küszén hegyét, erőszakosan foglalta el Abda szigetét, a bodrogi ispán lefoglalta a bodrogi piac- és révvámot, végre Fábián vitéz elfoglalta a Smaragd pápai főesperestől hagyományozott palotai kápolnát és birtokait.
Regesta Vaticana. An. IX. ep. 164.

 

76.
Laterán, 1225. február 13. --- III. Honorius értesíti a magyarországi püspököket, hogy, miután a bencések reformálására a (IV. lateráni) egyetemes zsinaton hozott határozatot az apátok és perjelek nem hajtják végre, amennyiben nem jelennek meg háromévenként a közös káptalangyűléseken, azért most ő utasította a (pécs)váradi és bulcsi apátokat, hogy a folyó évben a madocsai monostornál tartsák meg a közös káptalant két szomszéd cisztercita apát jelenlétében; elrendeli, hogy ily káptalant az apátok és perjelek ezentúl évenként tartsanak, válasszanak visitatorokat, s akiket ezek letesznek, azokat a püspökök mozdítsák el az egyházmegyéjükben levő monostorok éléről.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 O.

 

77.
Laterán, 1225. március 10. --- III. Honorius pápa megbízza a váci püspököt, a (pécs)váradi és földvári apátokat, hogy ha Demeter ispán Küszén hegyét a rajta levő templommal s birtokaival, valamint a Duna szigetén Abdát nem akarná visszaadni a szentmártoni apátságnak, egyházi büntetéssel kényszerítsék a visszaadásra.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 F.

 

78.
1225. április 25. --- Gentilis közjegyző San Germanóban (a Cassino-hegy alján) István cassinói apát megrendelésére és Uriás szentmártoni apát kérésére átírja Zakariás pápa cassinói kiváltságlevelét.
E közjegyzői átirat megvan a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 O.

 

79.
Tivoli, 1225. május 15. --- III. Honorius megerősíti Zakariás pápa bullájának azon átiratát, melyet a Cassinóban személyesen megjelenő Uriás szentmártoni apát kérésére István cassinói apát saját jegyzőjével készíttetett.
A pápai átirat egyszerű másolata megvan a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 D.

 

80.
Tivoli, 1225. május 26. --- III. Honorius pápa az előtte személyesen megjelenő Uriás szentmártoni apát kérésére átírja III. Incének 1216. június 13-án a pannoniai szentmártoni apátság részére kiadott kiváltságlevelét.
Eredetije hiányzik a pannonhalmi levéltárból, de közel egykorú másolata megvan a Liber Ruber 119--123. lapjain (50. sz.).

 

81.
1225 második felében. --- II. András király azon ígérete szerint, melyet a szentmártoni monostor fölszentelésekor tett, az apátságnak adományozza Gönyű földjének, a hozzá tartozó Dunának és szigeteknek felét, összes udvarnokait és az Örvény, Tanya nevű dunai szigeteket egészen, halászatukkal együtt, míg Gönyű másik fele Mihály királyi lovászmesteré lett.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 F.

 

82.
Fehérvár, 1226. február 23. --- A pilisi apát és a fehérvári prépost mint pápától kiküldött bírák előtt a szentmártoni apát és János ispotályos prior egyezségre lépnek, mely szerint a két pápai megbízottat két fehérvári kanonokkal együtt elfogadják somogyi tizedperükben békebíróknak s ezen egyezség megszegőjére 125 márka büntetést szabnak ki, fejében a szentmártoniak Szőllős, az ispotályosok Bodajk nevű falujukat kötik le.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 P.

 

83.
Laterán, 1226. július 4. --- III. Honorius pápa megbízza a béli és vértesi apátokat, valamint a Veszprém egyházmegyei ŤSzent Andrásť-ról nevezett főesperest, hogy miután a szentmártoni apátságnak a zágrábi püspökség és káptalan ellen folyó dézsmaperében a pápai auditor az alpereseket makacsság miatt 60 márkányi költségben elmarasztalta, figyelmeztessék a püspököt és a káptalant eme költség megfizetésére s idézzék meg a feleket a római szentszék elé karácsonyra.
Kiadta: Theiner I. 69--70. (144).

 

84.
Laterán, 1226. július 11. --- III. Honorius pápa megbízza a váci püspököt, a pilisi apátot és a pesti főesperest, hogy a szentmártoni apátságnak a veszprémi káptalan és a somogyi papság ellen tizenhat év óta folyó dézsma- s egyéb perében tartsanak vizsgálatot és idézzék meg a feleket karácsonyra az apostoli szék elé.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 N.

 

85.
1226. --- Miklós nádor és soproni ispán azon királyi udvarnokokat, akik korábbi ítélete ellenére a szentmártoni apátság birtokának határait Fényben lerontották és előtte ismét perrel támadták meg, szolgák módjára félig megnyíratta és az apátság birtokának határait helyreállíttatta.
A pannonhalmi rendi levéltár 1229. évi átiratából, melynek signaturája: Capsa 5 G2.

 

86.
1226. --- Miklós nádor és soproni ispán visszaad Uriás szentmártoni apátnak öt szolgát, kik megszöktek s a nádor előtt egy Béla király nevére hamisított oklevéllel akarták igazolni szabadságukat.
A pannonhalmi rendi levéltár 1229. évi átiratából, melynek signaturája: Capsa 5 G2.

 

87.
1226.? október 26. után --- Miklós nádor és soproni ispán azon vityai somogyi várjobbágyok ellen, kik földjüket eladták a szentmártoni apátnak, de aztán tagadták az eladást s a Szent Jakab-kápolnát felégették, más károkat is okoztak, 35 márkát vagy megfelelő mennyiségű földet ítélt meg vételár, megtorlás és kártérítés fejében a szentmártoni apátnak.
A pannonhalmi rendi levéltár 1229. évi átiratából, melynek signaturája: Capsa 5 G2.

 

88.
1226.? --- Miklós nádor és soproni ispán bizonyítja, hogy Uriás szentmártoni apát és a somogyi királyi udvarnokok, akik előtte egy malom miatt pereskedtek, végre két-két malmukat kölcsönösen elcserélték.
Eredetije hiányzik, átirata megvan a pannonhalmi rendi levéltár Capsa 5 G2 signaturájú, 1229. évi oklevelében.

 

89.
1226.? --- Miklós nádor és soproni ispán a király megbízásából meghallgatja a pannoniai szentmártoni apátság népeinek panaszát s a régi törvények és Szent Istvántól megszabott kötelességeik felől kihallgatván a feleket, a későbbi, bár régen szokásos követeléseket törli, az eredeti köteles szolgálatokat pedig megerősíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 28 E.

 

90.
1226 második felében. --- II. András a szentmártoni apát és konvent azon panaszára, hogy a fehérvári olasz vendégek a Somogyban vásárolt borból nem akarnak tizedet fizetni, Miklós nádor és más bírák ismételt ítélkezése alapján meghatározza, hogy mily föltételek mellett vásárolhatnak ezen olaszok bort Somogyban.
A Liber Ruber 39--40. lapján (23. sz.).

 

91.
1226. --- Uros szentmártoni apátsága 20. évében összeírja mindazt, amit tett, épített, vett, visszaváltott, visszaperelt, adományul kapott, oklevelekben is megerősíttetett; végül testvéreinek, jobbágyainak s a királynak beleegyezésével négy apátnak jelenlétében fölsorolja azon jövedelmeket, melyeket szerzeteseinek élelmezésére, a betegek ápolására és monostora éjjeli, nappali világítására s az Isten háza díszítésére szánt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 59 E.

 

92.
1226 második felében. --- II. András átírja és megerősíti Uros szentmártoni apát végrendeletét, melyben fölsorolja szerzeményeit és a jövedelmek hovátartozását.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 18 T.

 

93.
Anagni, 1227. június 22. --- IX. Gergely pápa megerősíti Uros szentmártoni apátnak a visszaszerzett jövedelmekről szóló rendelkezését.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 T.

 

94.
Anagni, 1227. augusztus 20. --- IX. Gergely pápa megbízza a váci és nyitrai püspököket a (pécs)váradi apáttal együtt, hogy kényszerítsék a fehérvári prépostot és káptalant vagy azon egyezség megtartására, melyet a veszprémi püspök és társai mint választott bírák hoztak létre köztük és a szentmártoni apátság közt, vagy arra, hogy fizessék meg a kikötött pénzbüntetést; és megvizsgálván az ügyet, idézzék meg a feleket a szentszék elé.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 G.

 

95.
Anagni, 1227. augusztus 21. --- IX. Gergely pápa megbízza a győri és nyitrai püspököket a győri préposttal együtt, hogy, miután a szentszék megbízásából a váci püspök és társai a küszéni monostor és Abda ügyében Demeter ispánt többször hiába idézték meg, végre az öreg és beteg tanúk kihallgatása után elhatározták a szentmártoni apát és konvent beiktatását; és miután ezen ítélet óta eltelt egy év, gondoskodjanak az apát és konvent beiktatásáról és védelméről.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 D.

 

96.
Anagni, 1227. augusztus 28. --- IX. Gergely pápa értesíti a pannoniai szentmártoni apátot és konventet, hogy a zágrábi püspökség kiváltságleveleit csak azon fönntartással erősítette meg, hogy ebből a szentmártoni monostorra semmi kár se háramoljék.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 V.

 

97.
Anagni, 1227. szeptember 15. --- IX. Gergely pápa megbízza a győri püspököt, prépostot és éneklő kanonokot, hogy miután az esztergomi érsek veszprémi püspök korában fölégette a szentmártoni monostor egy kápolnáját s az ott levő szerzeteseket kifosztotta, s miután a szentszéktől megbízott kalocsai érsek és társainak bíráskodása ellen föllebbezett, de föllebbezésének a törvényes idő alatt érvényt nem szerzett: az ügyet bocsássák az első bíróság elé, vagy ők vizsgálják meg és marasztalják el az esztergomi érseket a költségekben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 X.

 

98.
Anagni, 1227. szeptember 16. --- IX. Gergely pápa a személyesen nála járt szentmártoni apát kérésére megerősíti azon birtokokat, melyeket visszaszerzett, s azon rendelkezését, mellyel e birtokokból bizonyos jövedelmeket a konvent asztalára és a monostor világítására szánt.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 18 V.

 

99.
1227 második felében. --- II. András király megerősíti Zochyu fia Jakab intézkedését, mellyel gányi birtokát a szentmártoni apátságra ruházza.
Eredetije nincs meg, csak a másolata van az 1700 táján készült pannonhalmi másolat-könyvben, az ún. Fekete-könyvben (209. l.) Régi signaturája: Capsa 5 A.

 

100.
Laterán, 1228. január 9. --- IX. Gergely a szentmártoni apát és konvent kérésére megbízza a váci és nyitrai püspököket, hogy szenteljék föl az újjáépített és kibővített salai egyházat, mely a szentmártoni monostornak mintegy cellája, tehát vele közös kiváltságot élvez.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 D.

 

101.
Rieti, 1228. április 29. --- IX. Gergely pápa megbízza Egyed subdiaconust, káplánját, hogy miután a bakonyi (zirci) apát és bírótársai utasításuk ellenére kiterjesztették azon két havi határidőt, amelyen belül a veszprémi káptalan bizonyos tizedek és a tordi egyház ügyében igazolni tartozott némely kifogásait a szentmártoni apátsággal szemben, s miután az apát és konvent föllebbeztek: vizsgálja meg az ügyet s járjon el az előbbi utasítás szerint.
A pannonhalmi rendi levéltár 1230. július 24-én kelt átiratából, melynek signaturája Capsa 32 V.

 

102.
Perugia, 1228. július 8. --- IX. Gergely pápa utasítja a győri és nyitrai püspököket a győri préposttal együtt, hogy miután több mint egy év óta nem mertek, a világi hatalomtól félve, Demeter ispán és Fábián vitéz ellen eljárni a küszéni monostor, a Szentlélek kápolna és Abda szigete ügyében, most két hónap alatt indítsák meg az eljárást, máskülönben Egyed pápai káplánt utasította e megbízás végrehajtására.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 C.

 

102/b.
Perugia, 1228. július 8. --- IX. Gergely pápa megbízza Egyed pápai káplánt, hogy ha a győri és nyitrai püspökök a győri préposttal együtt két hónap alatt nem járnának el Demeter ispán és Fábián vitéz ellen, akkor ő hajtsa végre megbízatásukat
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 B.

 

103.
1228. --- II. András király Uross apát és konventje kérésére edküldi kancellárját, Bulcs győri prépostot a szentmártoni monostorba, hogy megnézze és átírja Ugron kalocsai érseknek a Mirót tava ügyében hozott ideiglenes ítéletét, mely szerint a tó a szentmártoni apátságé marad örökre, ha a szentdemeteri apát húsvétig nem igazolja reá vonatkozó jogát, s addig is fizet kártérítésül 16 márkát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 60 E2.

 

104.
1228.? --- A szentmártoni apátnak és konventnek a pápához intézett levele, melyben fölsorolja azon somogyi falvakat, a hol a veszrémi káptalan a szentmártoni monostor nagy kárára erőszakosan és csalárdul magának szedeti a tizedket.
A pannonhalmi rendi levéltár 1230. július 24-iki ítéletleveléből, melynek signaturája: Capsa 32 V.

 

105.
Fehérvár, 1229. február 15. --- A szentmártoni apát és a veszprémi prépost az őrkanonokkal 200 márka büntetés terhe alatt egyességre lépnek, hogy Egyed pápai káplán ítéletének alávetik magukat a Szent Apollinaris egyházhoz és a csernekfalvi királyi kuriához tartozó falvak tizedeit illetőleg.
A pannonhalmi rendi levéltár 1230. július 24-iki ítéletleveléből, melynek signaturája: Capsa 32 V.

 

106.
1229. március közepe után --- II. András király Uros szentmártoni apát és konventje kérésére elküldte a szentmártoni monostorba kancellárját, Bulcs győri prépostot, hogy Barczfia Miklós korábbi nádornak leveleit vizsgálja meg, írja le; és ezen leveleket a király átírva megerősíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 G2.

 

107.
1229. április -- június --- II. András király fiainak s az ország előkelőinek beleegyezésével a fehérvári káptalannak évenként járó királyi sót a káptalan kívánságára a szentmártoni apátságnak adományozza, miután az apátság lemondott a fehérvári káptalan somogyi birtokain szedett tizedekről; a káptalan később szerzendő birtokaira azonban ez a mentesség nem terjed ki, azért a király a káptalan tényleges somogyi birtokait összeiratja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 B.

 

108.
Esztergom, 1229. július 6. --- Egyed pápai káplán bizonyítja, hogy sok kérésére és buzdítására a szentmártoni apátság és a fehérvári káptalan egyességre léptek, mely szerint a káptalan a neki évenként járó egy timinus királyi sót a királlyal átiratta a szentmártoni apátságra, ez viszont lemondott a káptalan somogyi birtokain őt illető tizedekről; egyszersmind szabályozták a somogyi borkivitel módját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 P.

 

109.
1230. körül --- A vashegyi (pécsváradi) és eperjesi apát, valamint Ubald szenttamási prépost, esztergomi őrkanonok és Pósa ispán Pannonia Szent Hegyén pecsétjükkel hitelesítik Valfer ispán 1157. évi küszéni alapítólevelének s Adalbert királyi követ 1153. (?) évi végrendeletének átiratát.
Az átirat eredetije megvan a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 18 R.

 

110.
Laterán, 1230. március 15. --- IX. Gergely pápa megbízza Egyed subdiaconust és káplánját, hogy miután a szentmártoni apát és konvent az esztergomi szenttamási préposttal kötött pénzbeli egyesség ügyében a pilisi perjel szereplését gyanúsnak találták s gyanújuk bizonyítása végett a szentszékhez felebbeztek, vizsgálja meg az ügyet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 Y.

 

111.
Esztergom, 1230. július 24. --- Egyed subdiaconus és pápai káplán ítéletlevele, melyben átírja a saját megbízatásáról szóló pápai levelet, a szentmártoni apát és konvent panaszlevelét, valamint az apátnak s a veszprémi káptalan megbízottjainak a választott bíróságot elfogadó egyességét; végül a pápai káplán mint választott bíró kimondja ítéletét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 V.

 

112.
1230. második felében --- II. András király a fölégetett és lerontott remetei Szent Jakab kápolnát Uros szentmártoni apáttal és konventjével fölépítteti s nekik adományozza két eke földdel együtt, melyet a somogyi várnép, udvarnokok és a királyi börtönök földjéből, mindegyik nemtől 80 holdat, hasított ki.
Két eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturájuk: Capsa 6 M és N.

 

113.
1231. január 26. --- Uros szentmártoni apát és konventje az Udvarc nevű falvak megszerzésére szerződnek Paulin ispánnal.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 L.

 

114.
1231. április 18. --- Egyed pápai káplán tudtára adja mindenkinek, hogy Orda és Túr falvak tizedeiért, melyeket ő a veszprémi káptalannak ítélt oda, a szentmártoni apát és konvent cserébe átengedték Apáti, Gyugy és más falvak tizedeit olyképen, hogy ezek fölérjenek Orda és Túr tizedeivel; a kiegészítéshez szükséges falvak kijelölését a somogyi apátra és főesperesre bízta.
Kiadása: MREV I. 87. (97).

 

115.
Laterán, 1231. április 24. --- IX. Gergely pápa megerősíti a szentmártoni apátság és a veszprémi püspökség közt III. Ince alatt a somogyi tizedügyben létrejött barátságos egyességet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 E.

 

116.
Laterán, 1231. május 7. --- IX. Gergely pápa fölhatalmazza a szentmártoni apátot, hogy verekedő és simoniacus szerzeteseit bizonyos föltételek mellett ne legyen kénytelen Rómába küldeni, hanem maga is föloldozhassa.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 Z.

 

117.
1231. közepe táján --- Egyed pápai káplán megbízza a tatai és zobori apátot János győri kanonokkal együtt, hogy miután a többször hasztalan megidézett Fábián nemest makacssága miatt a költségekben elmarasztalta és a Szentlélek-kápolnát birtokaival együtt visszaítélte a szentmártoni apátnak és konventnek, ezeket iktassák be a birtokba.
Eredetije nincs meg, csak átírva a megbizott apátok és János kanonok levelében. Pannonhalmi rendi levéltár, Capsa 34 T (1231. dec. 25. után).

 

118.
Rieti, 1231. szeptember 30. --- IX. Gergely pápa megbízza a győri püspököt, a szentgotthárdi és tatai apátokat, hogy hajtsák végre Egyed pápai káplán ítéletét, mellyel a szentmártoni apátságnak ítélte oda a Küszén hegyen levő Szent Mária monostort birtokaival és a dunai Abda szigetet, a Csák nemzetségbeli Demeter alperest pedig makacsságáért a költségekben elmarasztadta.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 E.

 

119.
1231. második felében --- II. András a szentmártoni monostor fölszentelésekor tett ígérete szerint e monostornak adományozza Szolgagyőr vár birtokából a Bilda földet malmokkal, kaszálókkal és várnéppel.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 B2.

 

120.
1231. --- A szentmártoni konvent bizonyítja, hogy Uros apát Nyalka-Sokorón szőlőt adományozott hű szolgájának, a bársonyosi Benkének; ez aztán eladta a szőlőt egyházuk szolgájának, a tarjáni Nyéknek, s hogy e vételt senki meg ne támadhassa, a jelen okiratot két példányban állítják ki.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 52 O3.

 

121.
Rieti, 1231. október 20. --- IX. Gergely pápa megbízza a bakonyi cisztercita apátot, a somogyi apátot és a bakonyi perjelt, hogy azt a cserét, mellyel a szentmártoni apát a fehérváriaknak járó sójövedelem fejében lemondott e káptalan somogyi birtokain szedett tizedekről, s amelyet a káptalan vonakodott végrehajtani, nyilvánítsák érvénytelennek, mivel a lelki javak elcserélése ideiglenes javakért nem helyeselhető.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa: 35 N.

 

122.
Rieti, 1231. november 11. --- IX. Gergely pápa megbízza a győri püspököt, prépostot és éneklő kanonokot, hogy kényszerítsék a pilisi apátot és konventet az egyességben megszabott büntetés terhe alatt azon választott bírói ítélet megtartására, melyet Egyed pápai káplán mondott ki a felek közt folyt tizedperben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 A2.

 

123.
1231. vége felé --- IX. Gergely pápa megerősíti azon egyességet, melyet Egyed pápai káplán hozott létre a szentmártoni apátság és a veszprémi káptalan közt fennforgó tizedügyben és Tard egyháza dolgában.
A Liber Ruber utolsó, 152. lapján (60. sz.) megszakad.

 

124.
1231. december 25. után --- A tatai és zobori apátok János győri kanonokkal jelentik IX. Gergely pápának, hogy Egyed pápai káplán megbízásából a Fábián ellen hozott itélet végrehajtására határidőt tűztek ki, de erre Fábián ispán hirnöke útján fölebbezést adott be a pápához Egyed pápai káplán itélete ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 T.

 

125.
Rieti, 1232. január 24. --- IX. Gergely pápa a nála személyesen megjelenő szentmártorti apát kérésére átírja és megerősíti Szent István király levelét azon átirat alakjában, melyet III. Ince pápa regesztrumában talált.
A Liber Ruber 145--148. lapjain (56. sz.).

 

126.
Rieti, 1232. január 28. --- IX. Gergely pápa a nála személyesen megjelenő (Uros) szentmártoni apát kérésére átírja és megerősíti III. Ince pápának 1215. szeptember 9-én kelt bulláját, melyben ez ítéletet mond az apátságnak a veszprémi püspök ellen folyó tizedperében.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 45 R.

 

127.
Spoleto, 1232. június 23. --- IX. Gergely pápa III. Ince és III. Honorius példájára megerősíti a szentmártoni monostor kiváltságait és birtokait a legújabb szerzeményekkel együtt.
A Liber Ruber 141--145. lapjain (55. sz.).

 

128.
Spoleto, 1232. július 15. --- IX. Gergely pápa meghagyja a veszprémi püspöknek, hogy a szentmártoni apátság és a somogyi főesperesség papjai közt létrejött egyességet tartassa meg, máskülönben végrehajtását a nyitrai püspökre, a honti és rábaközi főesperesekre bízza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 U.

 

129.
Rieti, 1232. július 22. --- IX. Gergely pápa megerősíti a szentmártoni apát és a zágrábi püspök közt létrejött egyességet, mely szerint az apát lemond a Dráván túli somogyi tizedekről, viszont a zágrábi püspök átengedi az apátságnak a Dráván innen, Magyarország felé, a veszprémi egyházmegyében levő négy kápolnáját tizedeivel és minden jogával együtt, s a költségek és haszon címén fizet 500 márkát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 D2.

 

130.
Rieti, 1232. július 23. --- IX. Gergely pápa megbízza a bakonyi (zirci) és tihanyi apátokat a rábai főesperessel együtt, hogy miután megerősítette a szentmártoni apát és a zágrábi püspök dézsma-egyességét, őrködjenek ezen egyesség végrehajtásán.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 N.

 

131.
1233. március közepe után --- II. András az eléje járuló Uros szentmártoni apát kérésére fiai beleegyezésével és jobbágyai tanácsával átírja és megerősíti Barczfia Miklós nádornak az apátsági népek kötelességeit szabályozó oklevelét.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 28 F.

 

132.
1233. április 20. --- A szentmártoni monostor káptalanában Uros apát és a konvent, másrészt az apátság elégületlen népeinek és jobbágyainak Ťfőkapitányaiť kölcsönösen megígérik, hogy a Jakab pápai legátustól küldött inquisitorokat elfogadják békebírákul s ítéletüknek kiközösítés terhe alatt alávetik magukat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 D.

 

133.
1233. június 1. --- A szentmártoni apátság jobbágyainak és népeinek megbízottjai, másrészt Uros apát és konventje Enoch dominikánust és Cognoscens esztergomi kanonokot elismerik békebírákul, kiközösítés és 100 márka büntetés terhe alatt készek alávetni magukat az ítéletnek, a megszámlálhatatlan kérvényt és panaszlevelet mindkét fél visszavonja, s felsorolja a tárgyalás alapjául elfogadott panaszokat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 28 G.

 

134.
Esztergom, 1233. június 6. --- Enoch dominikánus és Cognoscens jogtudós esztergomi kanonok mint választott bírák előadják, hogy viszály támadt a szentmártoni apátság és elégületlen jobbágyai s népei közt, mindkét fél számtalan kérvényt és panaszlevelet illetőleg választ nyújtott be, melyeket aztán a felek visszavontak; átírják a tárgyalás alapjául elfogadott panaszlevelet s végül minden egyes panasz dolgában kimondják az ítéletet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 28 C.

 

135.
1233. szeptember --- Bertalan veszprémi püspök kijelenti, hogy a Száraszó faluban épített kápolnájával nem akarta sérteni a szentmártoni apátsághoz tartozó köröshegyi anyaegyház jogait, sőt fölhatalmazza az apátságot, hogy a kápolnában ugyanazon jogokat gyakorolja, mint az anyaegyházban.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 B2.

 

136.
Esztergom, 1233. szeptember 11. --- Jakab palestrinai bíboros püspök, pápai követ, egyességet hoz létre a szentmártoni apátság és a somogyi papság közt, a mennyiben ez utóbbinak megbízottja esküvel fogadja, hogy a tizedszedést ezentúl nem akadályozzák, sőt híveiket a templomból való kitiltással is serkenteni fogják a tizedfizetésre.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 I.

 

137.
1233. október 1. --- II. András atyjának, III. Bélának, a szentmártoni apátság három szabad sóhajóját illető adományát újra megerősíti és a pápai követtel kötött (beregi) egyesség értelmében részletesen megállapítja a sóbeváltás idejét és árát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 20 F.

 

138.
1238. január 29. --- Jakab palestrinai bíbornok püspök, pápai követ a szentmártoni apát kérésére Fábián nemest makacssága miatt kiközösítéssel sújtja és harmadszor ítéli meg a szentmártoni apátságnak a palotai Szentlélek-kápolna és jószágai birtokába való beiktatását.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 R.

 

139.
Pápoc, 1234. február 2. előtt --- Demeter országbíró és bácsi ispán a szentmártoni apátság jobbágyait és népeit, kik az egyesség megerősítése után is engedetlenek maradtak az apátság iránt, Szent Márton monostorában kibékíti az apáttal és a konventtel, az egyházi és pénzbeli büntetést elengedteti velük, de világi büntetésül egy havi börtönre ítéli a jobbágyokat, a többi népből pedig egyesek fejét félig leborotváltatja.
A Liber Ruber 71--73. lapjain (39. sz.)

 

140.
1234. február 2. --- Jakab prenestei választott püspök és pápai követ Demeter országbíró 1evelét, mely szerint a szentmártoni apátság népeit az apáttal és konventtel kibékítette, de ő maga némi világi büntetéssel sújtotta őket, tartalmilag röviden átírja és megerősíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 48 E.

 

141.
Szent Márton monostoránál, 1234. február 27. --- Jakab palestrinai bíboros püspök, pápai követ megbízza a nyitrai püspököt és főesperest, hogy miután Fábián ispán ünnepélyes nyilatkozatban megígérte a palotai Szentlélek kápolna és jószágai visszaadását a szentmártoni apátságnak, s ő maga kérte a kiközösítést, ha eskü alatt tett ígéretét nem tartaná meg: csakugyan nyilvánítsák őt kiközösítettnek, mihelyt a szentmártoni apátság megbízottjai azt jelentenék, hogy ígéretét megszegte.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 A.

 

142.
Sopron, 1234. március 8. --- Jakab palestrinai bíboros püspök és pápai követ Enoch dominikánussal és Saul nyitrai főesperessel mint választott bíró 100 márka büntetés terhe alatt kötelezi a fehérvári káptalant és a fehérvári egyházakhoz tartozó papságot, népeket a somogyi tizedek megfizetésére, a szentmártoni apátságot pedig a fehérváriak sójövedelméről szóló királyi adománylevél visszaadására; egyszersmind szabályozza a fehérváriak somogyi borkivitelét, a többi követeléseket pedig kölcsönösen megszünteti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 V.

 

143.
1234. --- Jakab nyitrai püspök és Saul nyitrai főesperes körlevele Ugron kalocsai érsekhez és tartománya püspökeihez, főpapjaihoz, melyben Fábián nemest, mivel esküje ellenére a palotai Szentlélek-egyház minden birtokát még nem adta át a szentmártoni apátságnak, hanem nejével és családjával még mindig amaz egyházhoz tartozó birtokon időzik, kiközösítettnek nyilvánítják.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 60 D2.

 

144.
1234. --- László bácsi ispán, országbíró, fölkéri és megbízza barátait, Gergely és Hab (igmándi) ispánokat, hogy miután Smaragd mester hagyatékából négy ekényi földet Fábián ispánnak ítélt oda, ama négy ekényi földet a Szentlélek egyháztól távolabb eső részen jelöljék ki, a sajátkezűleg ültetett csemetéket az ispán kitépheti és kiáshatja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 N.

 

145.
1234. --- Gergely és Hab igmándi ispánok bizonyítják, hogy miután Smaragd mesternek a szentmártoni apátság részére hagyott földje két helyen volt közös a semptei várjobbágyokéval, ezekre nézve is kedvezőbbnek ítélték, ha a szentmártoni apátnak egy helyen, Smaragd mester palotája mellett a Vágon túl jelölnek ki annyi földet, amennyit két helyen bírt s ezt meg is tették.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 A2.

 

146.
1234. --- II. András király az előtte személyesen megjelenő Uros szentmártoni apát kérésére fiai beleegyezésével és jobbágyai tanácsával átiratja és megerősíti IX. Gergely pápának a szentmártoni apátság birtokairól és kiváltságairól szóló bulláját.
Egyszerű másolat a 15. századból a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 68 F.

 

147.
1234. --- A győri káptalan hitelesen átírja P. volt comes, szentmártoni szerzetes levelét, melyben anyja és a maga lelkéért Szent Márton egyházának adja harangozóul Bonus nevű szolgáját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 C2.

 

148.
1234. --- II. András király Uros szentmártoni apát és szerzetesei kérésére a királyi lovászok alig 60 holdnyi földjét, mely a Sár(víz) folyó mellett közös a szentmártoni egyház földjével, nehogy a bárók valamelyike királyi adomány folytán a (szentmártoni) egyház népei közé férkőzve kellemetlenséget okozzon, ezen egyháznak adományozza.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 2 E.

 

149.
1234. --- II. András király Uros szentmártoni apát és kibékített jobbágyai, népei kérelmére átíratja és jóváhagyja Enoch dominikánusnak és Cognoscens esztergomi kanonoknak mint inquisitoroknak és választott bíráknak ítéletét, mellyel megszabták a szentmártoni apátság népeinek kötelességeit és szolgálatait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 3 A2.

 

150.
Perugia, 1235. március 7. --- IX. Gergely pápa meginti Kálmán szlavóniai herceget, hogy a szentmártoni apátság lefoglalt somogyi tizedeit adja vissza.
Eredetije két teljesen azonos szövegű példányban van meg a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 31 M.

 

151.
Perugia, 1235. március 15. --- IX. Gergely pápa megbízza a nyitrai püspököt, a zobori apátot és a trencséni főesperest, hogy Fábián vitézt, ki a szentmártoni apátságnak visszaadta ugyan a Szentlélek-egyházhoz tartozó palotákat és javakat, de az apátság embereit zaklatja, szerzeteseit elfogja, szolgáit megsebzi, épületeit felgyújtva pusztítja, nyilvánítsák kiközösítettnek mindaddig, míg a jogtalanságért eleget nem tesz, s az ő levelükkel az apostoli székhez nem járul föloldozásért.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 F.

 

152.
Perugia, 1235. március 20. --- IX. Gergely pápa megbízza a veszprémi és nyitrai püspököket a pilisi cisztercita apáttal együtt, hogy miután a küszénhegyi Szent Mária monostort bitorló Demetert makacssága miatt Egyed pápai káplán kiközösítette és Demeter ebben az állapotban makacsul megmaradt hat évig, ők ama kiközösítő ítéletet vasárnapokon és ünnepeken nyilvánosan hirdessék ki és ha szükséges, a világi karhatalmat is vegyék ellene igénybe.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 35 Y.

 

153.
Perugia, 1235. május 9. --- IX. Gergely pápa megbízza az esztergomi főegyház és Szent Tamás egyháza prépostjait, hogy miután két igaz hitre tért zsidónak a szentmártoni apát bizonyos évi pénzösszeget és egyebeket ígért, egyházi fenyítékkel is szorítsák igérete beváltására
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 C.

 

154.
Perugia, 1235. július 11. --- IX. Gergely pápa a szentmártoni apát és konvent panaszára fölhívja az esztergomi (és kalocsai) érseki tartomány érsekét, püspökeit, apátjait, priorjait s egyéb előljáróit, hogy a pápától megbízott bírák ítéleteit tartsák és alattvalóikkal is tartassák tiszteletben, a nyilván egyházi tilalommal, felfüggesztéssel és kiközösítéssel sújtottakat ne pártolják és védjék.
Eredetije az esztergomi és a kalocsai érseki tartományhoz intézve két példányban van meg a pannonhalmi rendi levéltárban (a második példányon ŤStrigoniensi, -emť helyett ŤColocensis, -emť van). --- Signaturájuk: Capsa 39 S és R.

 

155.
Perugia, 1235. július 23. --- IX. Gergely pápa megbízza a somogyi és tihanyi apátokat a tihanyi dékánnal együtt, hogy mintán a remetei Szent Jakab kápolna fölégetéséért s az ott levő szerzetesek bántalmazásáért Egyed pápai káplán több vityai emberre kimondta a kiközösítést, de ezek a kiközösítéssel már hat év óta nem törődnek, hogy a zaklatás észre térítse őket, minden vasárnapon és ünnepen ünnepélyesen hirdessék ki rájuk a kiközösítést mindaddig, míg eleget nem tesznek s az apostoli székhez nem járulnak föloldozásért; különben vegyék igénybe a világi karhatalmat is.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 40 X.

 

156.
1235. augusztus ? --- A somogyi apát, a tihanyi apát és dékán közlik a veszprémi püspökkel a pápának hozzájuk intézett meghívó levelét a vityaiak kiközösítésére vonatkozólag s fölhívják, hogy a vityaiakkal és falujukkal minden érintkezést kerüljön.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: 58 B.

 

156/b.
1235. augusztus ? --- A somogyi apát, a tihanyi apát és perjel körlevele az összes magyarországi főpapokhoz, melyben közlik IX. Gergely pápa megbízólevelét, s ezen alapon fölhívják a főpapokat, hogy a vityai erőszakoskodókat mint kiközösítetteket kerüljék mindaddig, míg a szentmártoni apátságnak okozott károkért eleget nem tesznek s míg föloldozásért az apostoli székhez nem járulnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 30 E.

 

157.
Perugia, 1235. augusztus 25. --- IX. Gergely pápa fölhívja II. András királyt, hogy Fábián vitéz ellen, ki, a szentmártoni apátságnak visszaadta ugyan a Szentlélek egyházhoz tartozó palotákat és javakat, de az apátság embereit, szerzeteseit zaklatja, elfogja, megsebzi, épületeit fölperzseli, s a kiközösítéssel nem törődik, világi karhatalmat alkalmazzon s védje meg az apátságot az erőszak ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 39 E.

 

158.
Viterbo, 1235. november 17. --- IX. Gergely pápa megbízza a győri püspököt, a bakonyi (zirci) apátot és az aradi prépostot, hogy a kalocsai érsek ellen, ki Fábián vitézt kiközösítése dacára nemcsak nem kerüli, hanem kedvéért a szentmártoni apátságot a Szentlélekegyház birtokában maga is zaklatja, és szerzeteseit elűzve fosztogatja, tartsanak vizsgálatot és mondjanak íteletet.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 53 H2.

 

159.
1235. --- A győri káptalan bizonyítja, hogy pitudi Makariás, a királyné népeinek billogose, saját vallomása szerint azt a csekély földet, mely a király tengerentúli útja alkalmával peres volt, s melyről Mókus és Sopron, a szentmártoni monostor jobbágyai igazolták, hogy az az ő öröklött birtokuk, társaival együtt nekik átengedte; végül fölsorolja a káptalan e kis birtok határait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája : Capsa 5 W.

 

160.
1236 körül --- Berencsi, banai, igmándi, alapi és gugi nemesek Győr és Komárom megyéből mint választott bírák megkísérlik a Szőllős birtok békés fölosztását a királyné, a szent mártoni apátság és a templomos lovagok közt; de sikertelenül.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 Z.

 

161.
1236. március 2. --- IV. Béla király, Mátyás préposttal és kancellárral megnézeti és átíratja Szent Lászlónak a szentmártoni apátság részére adott okiratát és II. András 1223. évi levele nyomán megerősíti az apátság birtokában Sala egész földjét, melyet két szélén a nyitrai és pozsonyi várnépek már II. Béla alatt peressé tettek.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. (2 példány.) --- Signaturájuk: Capsa 2 B és K.

 

162.
1236. március 2.? --- IV. Béla király Uros szentmártoni apát kérésére, nehogy az eredeti okleveleket legyen kénytelen a törvényszékek elé vinni s az utak veszélyeinek kitenni, Mátyás zágrábi préposttal és kancellárral az eredetiről átíratja III. Ince pápának Szent István király levelét átíró bulláját.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 33 M.

 

163.
Buda, 1236. --- Dénes nádor és bihari ispán négy korábbi nádor ítélete alapján Petend birtokot a szentmártoni apátnak ítéli oda.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 G.

 

164.
1236. --- Unicus pap Köröshegyen két holdnyi vett földet hagy halála esetére a szent mártoni apátságnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 Y.

 

165.
1237. --- Dénes nádor Ság falu 16 háza népét földjeivel együtt visszaítelte a szentmártoni apátságnak, mert az apátság tisztjének esküje előtt elismerték az apátsághoz való tartozásukat.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 C.

 

166.
1237. --- Dénes nádor Miklós nádor ítélete alapján, melyet itt átír, a szentmártoni apát ellen vádaskodó fényi udvarnokokat hajuk leborotválásával és kártérítéssel bünteti, s az apátság fényi birtokának határait megjelölteti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 F.

 

167.
1237. október 29. --- IV. Béla király Dénes nádornak a szentmártoni apát ellen vádaskodó fényi udvarnokok ügyében hozott ítéletét átírja és megerősíti.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 G.

 

168.
1237. október 29. --- IV. Béla király jóváhagyja Dénes nádor ítéletét, mellyel Jákó udvarnokispánt a Salaföld Nyitra felé eső szigeti részének elfoglalása miatt elmarasztalta s a peres földet egy régibb (1211) tüzesvaspróba és a nyitrai várjobbágyok vallomása alapján visszaadta a szentmártoni apátságnak.
Liber Ruber 45--46. lapjain (27. sz.).

 

169.
1237. október 29. --- IV. Béla király az örökségek visszavételekor megerősíti atyjának a pannonhegyi Szent Márton egyház részére a Sár folyónál és Vityán tett adományait.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 C2.

 

170.
1237. október végén? --- A martonosi, dorozsmai, kanizsai, császári és salamoni apátok, a Hunta nemzetségbeli és más szomszédos nemesek jelentik Dénes nádornak, hogy poroszlójától összehívva október 26-án Uros szentmártoni apát jelenlétében készek voltak megjárni a szentmártoni és a szentdemeteri apátságok peres határát a Tisza mindkét partján, de az utóbbi apátság népei csak követet küldtek azzal az üzenettel, hogy a déli határ rendben van, a keleti nádasrészen pedig nem lesz addig béke, míg a szentmártoniak ismét részt nem engednek a halászatban.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 16 L.

 

171.
1237. november --- Dénes nádor előadja, hogy miután hosszas per folyt a szentmártoni apát, másrészt a szerémi Szent Demeter apátság Szatmár falujának népei közt a Kanizsa torkolatánál a Tisza mindkét partján elterülő föld és a Mirót-tó hosszában elnyúló nádas miatt, a királytól megbízott szomszédos apátok és nemesek bizonysága, Szent László oklevele és magának a perlekedő népnek beismerése alapján amaz egész földet, nádast és halastavat Szent Márton apátságának ítélte oda s birtokába beiktatta.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 Z.

 

172.
Ság, 1237. december 4. --- IV. Béla király megerősíti Dénes nádor ítéletét, mellyel Szent Márton apátságának visszaadta a kanizsai földet és Mirót tavát.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 M.

 

173.
Anagni, 1238. augusztus 28. --- IX. Gerely pápa fölhívja a magyar királyt, hogy a Küszént és Abdát bitorló Demeter ispán, a bodrogi vámot lefoglaló bodrogi ispán és a Szentlélekegyházat zaklató Fábián vitéz ellen szolgáltasson igazságot a szentmártoni apátságnak, s a fehérvári káptalan ellen folyó régi tizedpernek is legalább békés egyességgel igyekezzék véget vetni.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 7 H.

 

174.
1238. --- Dénes nádor, István bácsi préposttal s királyi kancellárral Béla király megbízásából két zalai és tizenhárom somogyi falunak tizedeit, melyeket a veszrémi püspök és káptalan szedett, visszaítélik a szeratmártoni apátságnak, s megítélik a kártérítést is, melyet az apát két szerzetesével eskü alatt 120 márkára becsül.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 29 H.

 

175.
1238. ? --- Dénes nádor, István titeli préposttal, királyi kancellárral és másokkal együtt a somogyvári apátság oklevele alapján úgy ítél, hogy Faiszon a szentmártoni apátságnak van ugyan öt háza, de ezen öt ház emberei csak a közös birtoklásban részesek, elkülönített földeket nem bírhatnak s az öt házat a szentmártoni apátság sem szaporodás, sem kihalás esetén nem szaporíthatja.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 O.

 

176.
1238. --- Dénes nádor a somogyvári apát és szerzeteseinek beismerése, valamint az Uros szentmártoni apáttól felmutatott oklevelek alapján bírói ítélettel biztosítja a szentmártoni apátság tizedszedő jogát a Szent Egyed apátság somogyi birtokain.
Egykorú másolata a Liber Ruber 60--62. lapjain (36. sz.).

 

177.
1238 --1239. ? --- László somogyi ispán Uros szentmártoni apát kérésére átírja a királynak és Dénes nádornak hozzá intézett leveleit, amelyekben utasítják őt, udvarbíráját és hadnagyát, hogy támogassák az apátságot azon tizedek szedésében, amelyeket Dénes nádor a somogyi apátsággal és a veszprémi püspökkel szemben a szentmártoni egyháznak ítélt meg.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 34 Q.

 

178.
1239. --- Dénes nádor bizonyítja, hogy azon pert, melyet Csukár és társai a 40 ekényi Salaföld ügyében a szentmártoni apátság ellen támasztottak, miután a szent királyok és több utódjuk, valamint a II. András korában kirendelt és választott bírák az apátság joga mellett bizonyítottak, az ő ítélete elől pedig ama várjobbágyok és várnépek többször megszöktek, végre a király színe elé bocsájtotta, ki az apátság javára döntött.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 36 F2.

 

179.
Buda, 1239. március 20. --- IV. Béla király azon pert, melyet Csukár és más pozsonyi várjobbágyok és várnép támasztottak Uros szentmártoni apát és szerzetesei ellen a 40 ekényi Sala birtok ügyében s melyet Dénes nádor a király színe elé vitt: a szentmártoni apátság javára döntötte el s az egész peres birtokot neki ítélte.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 41 G.

 

180.
Zólyom, 1239. június 11. --- IV. Béla egyességet hoz létre a fehérvári káptalan és a szentmártoni apátság között olyképen, hogy a király átadja az apátságnak a somogyi tizedek huszadát, melyet addig a káptalan élvezett, a káptalan minden jogával átadja Bogát nevű kápolnáját a községgel, vásárjával s a hozzá tartozó három faluval együtt; viszont az apátság lemond a fehévári káptalan somogyi birtokain őt illető tizedekről, de óvást emel némely visszaélések ellen.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: 23 S.

 

181.
1239. --- Dénes nádor Bogát és három hozzá tartozó falu viszonyát és szolgálatait szabályozza új uraságukkal, a szentmártoni apáttal szemben.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 B2.

 

182.
Győr, 1239. --- Dénes nádor előadja, hogy midőn Uros szentmártoni apát kajári földjét és erdejét el akarta különíttetni a községétől, a nép ellenmondott és kárt okozott, sőt szabadosai is szabad voltukat vitatták; de az apát Csekvend úrnő végrendeletével igazolta jogát s tanúival kész volt esküt tenni vagy bajvívót állítani, mire a kajári nép kiegyezett, 96 hold földet és erdőt átengedett, szabadosai térden állva kértek bocsánatot és elismerték kötelességüket: tehát poroszlója által beiktatta az apátot a kajári birtokba.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 6 E2.

 

183.
1239. --- András országbíró az ismét perlekedő kajári szabadosok ellenében továbbra is fenntartja Dénes nádor ítéletét, s kieszközli számukra a szentmártoni apát bocsánatát azon intéssel, hogy ha pünkösdig kötelességöket nem teljesítik, szolgasággal, fognak bűnhődni.
Eredetije hiányzik, de megvan Bebek Detre nádor 1399. évi átiratában a pannonhalmi rendi levéltár Capsa 6 G2 jelzése alatt.

 

184.
1239. --- András országbíró bizonyítja, hogy a tarjáni Pós, kit a pozsonyi várjobbágyok a pozsonyi várnép közé tartozónak hittek s többször bevádoltak, sohasem tartozott a várnép közé.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 25 F.

 

185.
1237--1240. --- IV. Béla király Albeus mesterrel, nyitrai főesperessel összeiratja a szentmártoni apátság birtokainak határait s népeinek köteles szolgálatait.
Hiteles, megpecsételt eredetije nem ismeretes, de eredeti fogalmazványa (egykorú és későbbi betoldásokkal, pótlásokkal, áthúzásokkal, kiigazításokkal, vakarásokkal és egyelőre üresen hagyott, de végleg üresen maradt helyekkel) megvan a pannonhalmi rendi levéltárban. A fogalmazvány signaturája: Acta Antiqua, Fasciculus 68. Nr. 8.

 

186.
Laterán, 1240. február 16. --- IX. Gergely pápa a szentmártoni apátság és a fehérvári káptalan tizedegyességét megerősíti.
Liber Ruber 42--43. (25. sz.).

 

187.
Laterán, 1240. február 18. --- IX. Gergely pápa megbízza a bakonyi (zirci) és tihanyi apátokat a bakonyi perjellel együtt, hogy a somogyi papságot kényszerítse azon egyesség megtartására, amely a palestrinai bíbornokpüspök és pápai követ közvetítésével letrejött köztük és a szentmártoni apátság közt, s a melynek megtartását esküvel fogadták.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 30 D.

 

188.
Laterán, 1240. április 2. --- IX. Gergely pápa megerősíti a magyar király azon adományát, mellyel átengedte a somogyi tizedek huszadát a szentmártoni apátságnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 32 S.

 

189.
1240. július 14. --- IV. Béla király új ítélkezés alakjában átírja s némileg módosítja Miklós nádor 1226. évi oklevelét, melyben ez összeírta a szentmártoni apátság népeinek eredeti kötelességeit.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 28 D.

 

190.
1240. --- A budai káptalan bizonyítja, hogy Herruh örökös nélkül lévén, örökösévé fogadja a szentmártoni apátságot Csöntej nevű birtokán s a hozzátartozó két dunai halászóhelyen, viszont Uros apát és konventje Herruh gondjára és rendelkezésére bízzák a bodrogi rév és piac vámját a csönteji halászokkal és tóval.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 5 C.

 

191.
1241. --- Uros szentmártoni apát és káptalana látván, hogy salai birtokát foglalgatják és népei nem fizetnek, mások tanácsára és népeinek kérésére oly egyességet kötött velük, hogy minden hold földtől fizessenek egy nehezéket szeptember és december folyamán és adjanak tizedet úgy, a hogy az esztergomi érseknek szokás megadni; egyébbel azonban ne tartozzanak, szállással se, csak a mit önként szolgáltatnak.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 37 H.

 

192.
Laterán, 1241. február 26. --- IX. Gergely pápa megbízza az esztergomi érseket, hogy az érseki tartományában levő bencés monostorokat, melyek közvetlenül joghatósága s a király kegyurasága alá tartoznak, reformálja, s ha magából a bencés rendből nem lehet, a ciszterci vagy a premontrei rendből reformáltassa őket.
Regesta Vaticana. Anni XIV. epist. 228.

 

193. (Hamisítvány)
1137. április 11. --- II. Béla a korábban leégett és Dávid apáttól újjáépített szentmártoni egyház fölszentelése alkalmával ezen egyház monostorának ajándékoz hét vámmentes sóhajót, neki adja a (sió)foki és az összes Somogy vármegyei vám harmadik és tizedik részét, úgyszintén az egész, Pozsony vármegyei vám harmadát; megadja a bírói mentességet, végül megerősíti a fölszentelésen jelenlevő Hoda adományait.
Bőrhártyája XIII. századi írással a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 26 O.

 

194. (Kétes hitelű)
1138. --- II. Béla szokása szerint ájtatoskodás végett megjelenvén Pannonia szent hegyén, Dávid apát és szerzeteseinek panaszára visszaadatja Szent Márton monostorának Sala földjét, melyet a pozsonyi és nyitrai várjobbágyok és várnépek maguk közt szétosztottak; további biztosítékul fölsorolja Sala földjének határait.
Eredetije az esztergomi prímási levéltárban. --- Signaturája: Acta radicalia, Lad. U. Fasc. 7. Nr. 166.

 

195. (Hamisítvány)
1220. --- A győri káptalan nevében készült oklevél, mely szerint Orez szentmártoni apát Töltési Domokostól és Istvántól Miklós nádor előtt Katlu adománya alapján 20 ekényi földet követelt Fejéregyházzal, végre a felek megegyeztek s az alperesek átadták az apátságnak Fejéregyházat és megállapították a hozzátartozó földek határait.
A pannonhalmi rendi levéltárban levő példány szembetűnő hamisítvány. --- Signaturája: Capsa 31 V.

 

196. (Hamisítvány)
1222. szeptember 10. --- A budai káptalan nevében készült határjáró levél a szentmártoni apátság Hecse nevű győrmegyei birtokának határairól.
E nyilvánvaló hamisítvány, melynek írásjellege a 17. századra mutat, a pannonhalmi rendi levéltárban van. --- Signaturája: Capsa 9 O.

 

197. (Hamisítvány)
1239. augusztus 29. --- A zalai Szent Adorján monostor konventje írásba foglalja Benkus deáknak és papnak Favus apát és konventje nevében bejelentett tiltakozását az ellen, hogy Mihály fia, Jakab mester és mások elfoglalják az apátség földjeit és jogait Gönyűn, s a hozzátartozó halászó szigeteken, a Tanyán és Örvényen, s hogy a királyi felség ezekből semmit el ne adományozzon.
Eredetije a pannonhalmi rendi levéltárban. --- Signaturája: Capsa 1 N.